İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/ 5)

Course ID

12.05.2011-27932 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/5)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyaların (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

(Değişik tablo:RG-7/2/2017-29972)

 G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

1604.11.00.00.00 Som balıkları 5.000
1604.12 Ringa balıkları 3.000
1604.13 Sardalya, sardinella ve palatika veya çaça balıkları 3.000
1604.14 Ton balıkları, orkinoslar ve palamut (Sarda spp.) 4.000
1604.15 Uskumru balıkları 4.000
1604.16.00.00.00 Hamsiler 4.000
1604.17.00.00.00 Yılan Balıkları 5.000
1604.19 Diğerleri 5.000
1604.20 Hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer balıklar 5.000
1604.31.00.00.00 Havyar 500.000
1604.32.00.00.00 Havyar yerine kullanılan ürünler 20.000
1605.10.00.00.00 Yengeçler 5.000
1605.21 Hava almayan kaplarda olmayanlar 5.000
1605.29.00.00.00 Diğerleri 5.000
1605.30 İstakozlar 5.000
1605.40 Diğer kabuklu hayvanlar 5.000
1605.51.00.00.00 İstiridyeler 5.000
1605.52.00.00.00 Deniz tarakları (kraliçe deniz tarakları dahil) 5.000
1605.53 Midyeler 5.000
1605.54.00.00.00 Mürekkep balığı ve kalamar 5.000
1605.55.00.00.00 Ahtapot 5.000
1605.56.00.00.00 Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae familyasına ait yumuşakçalar 5.000
1605.57.00.00.00 Deniz kulağı 5.000
1605.58.00.00.00 Salyangoz (deniz salyangozları hariç) 5.000
1605.59.00.00.00 Diğerleri 5.000
1605.61.00.00.00 Deniz hıyarları 5.000
1605.62.00.00.00 Deniz kestanesi 5.000
1605.63.00.00.00 Denizanası 5.000
1605.69.00.00.00 Diğerleri 5.000

*Ton: Brüt ağırlık

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşyalar ancak (Değişik ibare:RG-11/7/2012-28350) Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 50 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

(2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymeti”ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen kıymet Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymeti”ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini (Değişik ibare:RG-11/7/2012-28350) Ekonomi Bakanı yürütür.

EK I

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

 

Tarih: …./…/….

 

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

Dilekçe ve Taahhütname :

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2011/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

 İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Ünvanı :
Adresi :
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı    (ABD Doları) 20…. 20….
   
Son iki yılda tahakkuk eden vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)    
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
İmza sirküleri ve vekaletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Ünvanı  :
Adresi:

 

Tel:

 

Faks: E-posta:
Vergi dairesi/Numarası: T.C. kimlik  numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTİP (12 li):
Tanımı :
Menşe ülke: Sevk ülkesi:
Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke: Ödeme şekli:
Aracı banka ve şube ismi: Varsa akreditif numarası:
Miktarı: Ton (Brüt): Birim fiyat CIF/(Kg) (brüt) :
FOB Değeri: CIF Değeri:  
İthalat için öngörülen Tarih:
Gümrük Kapısı:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER  
Adı/Ünvanı:  
Adresi:

 

Ülkesi:  
Tel:

 

Faks: E-posta: Internet sitesi:  
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER  
Adı/Ünvanı:  
Adresi:

 

Ülkesi:  
Tel:

 

Faks: E-posta: Internet sitesi:  

EK II

GÖZETİM  BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

 

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz eşyalar ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, eşyayı tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).

3- (Değişik:RG-28/7/2011-28008) Vergi levhasının bir örneği.

 

© Akif PARLATAN 500&1715