İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2007/18)

Course ID

23.11.2007-26709 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/18)

             İlgili Mevzuat

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de   yayımlanan   İthalatta   Haksız   Rekabetin   Önlenmesi   Hakkında Yönetmelik’ten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

             Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

             MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

G.T.İ.P. Ürün Menşe veya İhracatçı Ülke Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete

Tarih ve No’su

Tebliğ

No

Önlemin Bitiş Tarihi
5503.20 Poliesterlerden Hindistan

Çin Tayvanı Tayland

29/07/2003 25183 2003/14 29/07/2008
8301.40.11.00.00 Topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç) Çin Halk Cum. 31/07/2003 25185 2003/16 31/07/2008
8301.40.19.00.00 Diğer kapı

kilitleri(elektromekanik olanlar hariç)

8301.60.00.00.00 Yalnız kapı kilitleri için silindir-bareller ile kilit kasası
2905.42.00.00.00 Pentaeritritol (Pentaeritrit) Ukrayna 04/09/2003 25219 2003/19 04/09/2008
7010.20.00.00.00 Yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapaklan Çin Halk Cum. 20/12/2003 25322 2003/22 20/12/2008
7315.81 Destekli halkalı zincirler Çin Halk Cum. 20/12/2003 25322 2003/23 20/12/2008
7315.82 Diğerleri (kaynaklı halkalı)

             Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

             MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda belirtilmiş olan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların iddialarını ve taleplerini yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(2) Mezkur talebin ilgili Mevzuat çerçevesinde varit görülmesi ve bir nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, o ürüne yönelik dampinge karşı önlem uygulamasına mevcut haliyle veya gerçekleştirilen tespitler dairesinde değiştirilmiş biçimiyle devam edilebilir.

(3) Yeterli delilleri içeren yazılı başvuruların ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce;

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,

Tel:   0.312.204 77 10 veya 212 87 52

Faks: 0.312. 212 87 65

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

             Yürürlük

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715