İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/4)

Course ID
23/01/2014

Ekonomi Bakanlığından: 23.01.2014-28891 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1  (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 6301.40 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz battaniyeleri” ile 6301.90 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “diğer battaniyeler ve diz battaniyeleri” için 8/12/2002 tarihli ve 24957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/14) ile dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 21/7/2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/14) ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/14)’in 23 üncümaddesi değiştirilerek “Yalnız, tekrar eden pano baskı yapılmış ve söz konusu pano baskıdan kesilerek battaniye elde edilebilen, rulo veya kesilmiş halde olanların havlı olanları” da önlem kapsamına alınmıştır.

(3) Bahse konu önlemler, 1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/27) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda karar maddesinde yer alan tanımlama değiştirilerek “Yalnız, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmişhalde örme tüylü mensucat” olarak uygulamaya devam ettirilmiştir.

(4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bu kapsamda önlemin aynen veya değiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(5) Dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla Özerdem Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Özerdem), Altınsar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.(Altınsar) ve Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Diriliş) tarafından yapılan ve Mink Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Yentur Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Polat Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., Saçlı Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Sarar Battaniye Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuru üzerine, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/12) ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasısonuçlarını kapsar.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3  (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi firmaların yerli üretim dalınıtemsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4  (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün yerli üreticilerine, Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik, ürünün bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ÇHC Ankara Büyükelçiliği’ne ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır.

(3) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) İthalatçı soru formunu doldurmaları için kendilerine soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulan ithalatçı firmalardan yalnızca birinden yanıt alınmıştır. İhracatçı firmalardan ise bir yanıt alınamamıştır.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5  (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticilerden Özerdem ve Altınsar’ınUşak’ta bulunan üretim tesislerinde yerinde doğrulama gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6  (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2010-31/12/2012 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7  (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 6301.40 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz battaniyeleri”, 6301.90 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “diğer battaniyeler ve diz battaniyeleri” ile 6001.10.00.00.11 ve 6001.92 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan “Yalnız, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmiş halde örme tüylü mensucat”tır.

(2) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen battaniyeler ile soruşturma konusu ülke menşeli battaniyelerin benzer ürün olduğu tespiti mevcut önleme esas soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise gerek yerli üretim dalı tarafından gerekse soruşturma konusu ülkeden ithal edilen önleme konu battaniyelerin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair herhangi bir görüşalınmamış ve bu yönde bir tespitte bulunulmamıştır.

(3) Soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan GTP karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 8  (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu süre içinde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir.

(2) Soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 9  (1) Yönetmeliğin 35 inci ve 41 inci maddeleri çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, yerli üretim dalında zarar durumu ve bu zararın devamına ilişkin incelemeler yapılmıştır.

Genel bilgi ve işlemler

MADDE 10  (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, 2010-2012 dönemi dikkate alınmıştır.

Ürünün genel ithalatı

MADDE 11  (1) Bahse konu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/14) kapsamındaki ürünün ilk nihai gözden geçirme soruşturması sonrası 2010-2012 dönemindeki ithalatının, 2010 yılında 272.827 kg (397.298 adet) iken, 2011 yılında 270.559 kg (403.324 adet) olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2012 yılında ise Van depremi sonrası Güney Kore’den yapılan ithalat nedeniyle genel ithalatın artış gösterdiği ve 503.962 kg (595.869 adet) düzeyine ulaştığı tespit edilmiştir.

(2) Şikayet konusu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/14) kapsamındaki ürünün 2010 yılındaki genel ithalat birim fiyatının 10,01 ABD Doları/kg (6,87 ABD Doları/adet) iken, 2011 yılında 11,19 ABD Doları/kg (7,51 ABD Doları/adet), 2012 yılında ise 9,49 ABD Doları/kg (8,03 ABD Doları/adet) olarak gerçekleştiği görülmektedir. Söz konusu ürünler 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BazıMaddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2003/21) ile başlatılan 31/12/2009 tarihli ve 27449 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1) uyarınca kayda alma uygulamasına tabi olduklarından bu ürünlerin birim fiyatları 2003 sonrasında tutarlı bir seyir izlemektedir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/14) kapsamındaki ürünlerin 2010-2012 dönemi ithalatına bakıldığında ise artan bir seyir izleyen ithalatın 2010 yılında 10.438.652 kg (67.925.596 ABD Doları), 2011 yılında 21.125.842 kg (147.467.995 ABD Doları) ve 2012 yılında azalma göstererek 16.478.867 kg (111.810.780 ABD Doları) olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/14) kapsamındaki ürünlerin 2010-2012 döneminde ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatına bakıldığında ise toplam ithalattaki artışla uyumlu olarak 2010 yılında 7.416.298 kg (45.288.386 ABD Doları), 2011 yılında 17.752.041 kg (119.821.541 ABD Doları) ve 2012 yılında azalma göstererek 14.271.257 kg (93.505.951 ABD Doları) olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(5) Şikayet konusu ürünün Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithalatı yapılmamaktadır.

Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı ve birim fiyatı

MADDE 12  (1) Şikayet konusu maddenin ilk nihai gözden geçirme soruşturması sonrası 2010-2012 döneminde önleme konu ülke olan ÇHC’den ithaline bakıldığında, 2010 yılında 134.204 kg (230.703 adet) olan ithalat miktarının, sonraki yıllarda sırasıyla 110.152 kg (177.056 adet) ve 73.035 kg (175.565 adet) seviyesine gerilediği görülmüştür. 2009-2012 döneminde ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın payına bakıldığında ÇHC’nin yürürlükteki önleme rağmen payını 2010 yılında %49,19 ve 2011 yılında %40,71 olarak koruduğu, 2012 yılında ise genel ithalattaki artış neticesinde %14,49’a gerilediği görülmektedir.

(2) 2010-2012 döneminde ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatına bakıldığında, 2010 yılında 5,25 ABD Doları/adet (9,02 ABD Doları/kg) olan birim fiyat, 2011 yılında 6,83 ABD Doları/adet (10,98 ABD Doları/kg), 2012 yılında ise 5,33 ABD Doları/adet (12,82 ABD Doları/kg) olarak gerçekleştiği görülmektedir. Söz konusu ürünler Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2003/21) ile başlatılan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1) uyarınca kayda alma uygulamasına tabi olduklarından ve halihazırda yürürlükte olan damping önleminden dolayı bu ürünlerin birim fiyatları 2003 sonrasında tutarlı bir seyir izlemektedir.

Önlem konusu ithalatın pazar payı

MADDE 13  (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle YÜD’ün yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.

(2) Türkiye benzer mal tüketimi 2010 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2011 yılında 122, 2012 yılında ise 146 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu durumda Van depremi sonrasında oluşan battaniye talebi ve yapılan toplu ithalat etkili olmuştur. 2010-2012 dönemi arasında önlem konusu ÇHC menşeli ithalat önlemin etkisiyle birlikte azalan bir seyir izlemiş ve 100 birim endeks değerinden 52 birime gerilemiştir. Aynı dönemde diğer ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı 2010 yılında 100 birimden 2012 yılında 172 birime yükselmiş ve YÜD’ün pazar payı ise 2010-2012 dönemlerinde 100 birim endeks değerinden 81 birime düşmüştür. YÜD’ün söz konusu dönemde büyüyen pazarda yurtiçi satış miktarını koruduğu ancak payının azaldığı gözlenmiştir.

Fiyat kırılması

MADDE 14  (1) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırıp kırmadığıincelenmiştir. Fiyat kırılması hesabında, önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline %12 oranında gümrük vergisi ile %2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek inceleme konusu ürünün Türk piyasasına giriş fiyatıbulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı durumda ÇHC menşeli ürünün Türkiye pazarına girişfiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşıönlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat, YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’ün ağırlıklı iç satış fiyatını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.

(2) ÇHC menşeli battaniye ithalatının Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının yerli üretim dalı iç satış fiyatlarınıadet bazında 2010 yılında %216, 2011 yılında %142 ve 2012 yılında %245 oranında kırdığı tespit edilmiştir.

Fiyat baskısı

MADDE 15  (1) Önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın YÜD’ün fiyatlarını baskılayıp baskılamadığı incelenmiştir. Bu çerçevede dampingli ithalat fiyatının YÜD’ün olması gereken satış fiyatının ne kadar altında olduğu belirlenmiştir. Fiyat baskısı, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.

(2) Fiyat baskısı hesabında önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline %12 oranında gümrük vergisi ile %2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek inceleme konusu ürünün Türk piyasasına giriş fiyatıbulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı durumda ÇHC menşeli ürünün Türkiye pazarına girişfiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşıönlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat, yerli üretim dalının ticari maliyetine %5 makul kar eklenerek hesaplanan satış fiyatı ile mukayese edilerek önlem konusu ülkenin ihraç fiyatının yerli üretim dalının ağırlıklı iç satışfiyatlarını hangi oranda baskıladığı tespit edilmiştir. 2012 yılında adet bazında fiyat baskısı %268 olarak hesaplanmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 16  (1) Yerli üretim dalı ekonomik göstergeleri, sektördeki şikayetçi 3 yerli üretici (Özerdem,Altınsar ve Diriteks) firmanın 2010-2012 yılları kümülatif verileri üzerinden incelenmiştir.

(2) Yerli üretim tarafından üretim, satış, stok gibi rakamlar elde edilirken üretilen çeşitli türdeki battaniyelere ilişkin veriler çift kişilik battaniye standardında verilere dönüştürülmüştür.

(3) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki değerler TÜİK istatistiklerinden alınan yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve elde edilen reel değerler 2010 yılı 100 olacak şekilde endekslenmiştir.

a)Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı(KKO):

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde 2010 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2011 yılında 114’e ve 2012 yılında 127’ye yükselmiştir. Söz konusu üründe YÜD’ün kapasitesi 2011 yılında yapılan yatırımlar neticesinde 2010 yılında 100 birimden 2012 yılında 121’e yükselmiştir. Artan taleple orantılı olarak kapasite kullanım oranları 2010 yılında 100 birim olan endeks değeri 2011 yılında 124 birime çıkmış, 2012 yılında ise kapasite yatırımının etkisi ile 105 birime düşmüştür.

b) Yurtiçi satışlar:

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde 2010 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi, 2011 yılında 113’e ve 2012 yılında 122’ye yükselmiştir. 2010 yılında 100 olan yurtiçi satış hasılası ise, 2011 yılında 127’ye ve 2012 yılında 162’ye yükselmiştir.

c) Yurtiçi fiyatlar:

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde adet bazındaki ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı 2010 yılında reel bazda 100 iken, 2011 yılında 113’e ve 2012 yılında 133’e yükselmiştir.

ç) İhracat:

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde 2010 yılında 100 olan yurtdışı satış miktar endeksi, 2011 yılında 202’ye ve 2012 yılında 218’e yükselmiştir. 2010 yılında 100 olan yurtdışı satış hasılası ise, 2011 yılında 261’e ve 2012 yılında 275’e yükselmiştir.

d) Pazar payı:

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde 2010 yılında 100 olan pazar payı endeks değeri, 2011 yılında 89, 2012 yılında 81 birime düşmüştür.

e) Maliyetler:

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde 2010 yılında reel olarak 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2011 yılında 133’e ve 2012 yılında 160’a yükselmiştir.

f) Kârlılık:

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde 2010 yılında reel olarak 100 olan yurtiçi satış karlılığı, 2011 yılında 171’e, 2012 yılında ise 283’e yükselmiştir.

g) Stoklar:

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde 2010 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2011 yılında 39’a ve 2012 yılında 28’e gerilemiştir.

ğ) İstihdam:

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde işçi sayısı endeksi 2010 yılında 100 birim iken, 2011 yılında 101’e ve 2012 yılında 127’ye yükselmiştir.

h)Ücretler:

1) YÜD’ün önleme tabi ürünlerde 2010 yılında 100 olan üretimde çalışan işçilerinin aylık brüt ücret endeksi, 2011 yılında 107’ye ve 2012 yılında 135’e yükselmiştir.

ı) Verimlilik:

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde işçi başına verimlilik endeksi 2010 yılındaki 100 birimden, 2011 yılında 113’e yükselmiş ve 2012 yılında 101’e düşmüştür.

i) Nakit Akışı:

1) YÜD’ün inceleme konusu battaniyelerde elde ettiği nakit akışı endeksi (kar+amortisman) 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 142’ye yükselmiş ve 2012 yılında ise 210 olarak gerçekleşmiştir.

j) Büyüme:

1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 131’e ve 2012 yılında 143’e yükselmiştir.

k) Sermaye artışı:

1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2010 ve 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 124’e yükselmiştir.

l) Yatırımlardaki artış:

1) YÜD’ün 2010-2012 yılları arasında yenileme yatırımı olmamakla birlikte, önemli oranda tevsi yatırımlarında bulunmuştur. Buna göre, YÜD’ün 2010 yılında 100 olan tevsi yatırım endeksi, 2011 yılında 210’a ve 2012 yılında 306’ya yükselmiştir.

m) Yatırımların geri dönüşoranı:

1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin yatırım hasılatı (Kar/Özkaynak) oranı 2010’da 100 iken sırasıyla, 2011’de 62 ve 2012’de 332 olarak gerçekleşmiştir.

2) 2010-2012 yılları arasında önlemin de etkinliğini korumasıyla YÜD’ün, tevsi yatırımlarının bulunduğu ve kapasite artırımına gittiği görülmüştür.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 17  (1) YÜD’den temin edilen veriler ışığında, kriz sonrası toparlanma ortamında, YÜD’ün mevcut önlemin etkisiyle üretim, istihdam, yurtiçi ve yurtdışı satış miktarları ve kârlılıkta iyileşmeler görülmektedir.

(2) 2010-2012 yılları arasında önlemin de etkinliğini korumasıyla YÜD’ün, tevsi yatırımlarının bulunduğu ve kapasite artırımına gittiği görülmüştür.

ALTINCI BÖLÜM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 18  (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, bu bölümde önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Soruşturmaya konu ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 19  (1) Dünya Ticaret Merkezi (ITC- International Trade Center) 2012 yılı verilerine göre Dünya battaniye ihracatının miktar olarak %86’sı, dolar değeri olarak ise %78’i ÇHC tarafından gerçekleştirilmiştir. ÇHC’nininceleme konusu battaniyede gerçekleştirdiği ihracata bakıldığında 2010 yılında 488 bin ton olan ihracatının 2011 yılında 485 bin ton, 2012 yılında ise 519 bin ton seviyelerinde gerçekleştiği ve bu yılda ÇHC ithalatında Türkiye’nin 59. sırada olduğu görülmektedir. Bu durum ÇHC’nin hali hazırda önemli bir ihracat potansiyeli ve kapasitesi bulunduğunu göstermektedir. Halihazırda yürürlükte olan önlem dolayısıyla ülkemize yapılan ihracatın düşük seviyelerde kaldığı ancak önlemin kalkması halinde ülkemize yönelebileceği düşünülmektedir. Birim fiyatlara bakıldığında ise 2010 yılında 3,99 ABD Doları/kg olan birim fiyatın 2011’de 4,75 ABD Doları/kg olduğu 2012’de ise 4,82 ABD Doları/kg olarak gerçekleştiği görülmüştür. ÇHC’nin ülkemize yaptığı ihracatın ise önlem dolayısıyla düşük miktarlarda olduğu ve gösterge niteliğinde olmadığı düşünülmektedir.

Soruşturmaya konu ülkenin belirli ülke pazarlarındaki durumu

MADDE 20  (1) ÇHC’nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında, ABD, BAE ve S.Arabistan gelmektedir.

(2) ITC verilerine göre, ÇHC’den ABD’ye yapılan ihracat 2010 yılında 105 bin ton iken 2011 yılında 93 bin, 2012 yılında ise 96 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Yine BAE’ne gerçekleştirilen ihracat, 2010 yılı seviyesi olan 55 bin tondan 2011’de 48 bin tona, 2012 yılında ise 41 bin tona düşmüştür. ÇHC’nin ihracatında yaşanan ciddi artışlar ve pazar çeşitlendirme faaliyetleri, soruşturma konusu ülkede mezkur ürüne ilişkin yüksek kapasite bulunduğuna işaret etmektedir.

Türkiye pazarınıönemi

MADDE 21  (1) Tüketim miktarının son iki yılda %46 arttığı battaniye sektörü, yaşanan ekonomik büyümeye paralel talep artışının yanı sıra Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye gelen sığınmacıların battaniye talebi ile birlikte hızlı bir şekilde büyümektedir. Bu bağlamda, Türkiye soruşturma konusu üründe ÇHC için önemli bir pazar olarak değerlendirilmektedir.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 22  (1) YÜD yaygın olarak kullanılan bir teknoloji ile üretim yapmakta olup yerli ürün ile önlem konusu ürün arasında kalite yönünden bir fark bulunmadığı anlaşılmaktadır. Soruşturma konusu battaniyelerin düşük kıymetli nihai ürün olması nedeniyle, piyasada tüketimi etkileyen en önemli unsurun fiyat olduğu tespiti önceki soruşturmalarda yapılmıştır. Bu tespitin geçerliliğini koruduğu değerlendirilmiştir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

MADDE 23  (1) Mevcut önleme esas teşkil eden soruşturma esnasında tespit edilen damping marjı, firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığından dikkate alınmıştır. Buna göre, esas soruşturma sırasında söz konusu üretici/ihracatçı firmalar için battaniyeye benzer ürünün ihraç fiyatı üzerinden hesaplanan damping marjının % 82 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 24  (1) 2010-2012 döneminde üçüncü ülkelerden yapılan ithalat incelendiğinde, üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta bir artış olduğu görülmektedir. Ancak üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı en yüksek değerine (%5) 2012 yılında ulaşmış olmasına rağmen, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin işaret ettiği üzere üçüncü ülkeler kaynaklı ithalatın yerli üretim dalına halen olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

Değerlendirme

MADDE 25  (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiş olup önlemin ortadan kalkması durumunda, yerli üretim dalının fiyatının kırılmasının muhtemel olması, soruşturma konusu ülkenin Türkiye’ye yönlendirebilecek ciddi kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunması, önlem konusu ülkedeki üretici-ihracatçıların Türkiye pazarını yakından tanımaları ve dağıtım kanallarına kolay ve hızlı biçimde nüfuz edebilecek durumda olmaları nedeniyle mevcut önlemin ortadan kalkması durumunda dampingli ithalatın ve zararın yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sonuç

Karar

MADDE 26  (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemlerin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşıönlemlerin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP Madde İsmi Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem
6301.40 Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz battaniyeleri Çin Halk Cumhuriyeti 4 $/kg
6301.90 Diğer battaniyeler ve diz battaniyeleri
6001.10.00.00.11 Yalnız, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmiş halde örme tüylü mensucat
6001.92

 

Uygulama

MADDE 27  (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 28  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715