İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/22)

Course ID

13.06.2015-29385 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/22)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgiler ve İşlemler

Kapsam ve yasal dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir.

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 2 – (1) 29/1/2004 tarihli ve 25361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) ile Malezya menşeli “vulkanize edilmiş kauçuktan iplikler ve ipler” (Lateks iplik) ithalatında muhtelif oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Daha sonra yerli üretim dalı tarafından söz konusu ürüne yönelik bir  nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması talebinde bulunulması üzerine,  31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı 4 üncü Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/42) ile başlatılan NGGS, 18/6/2009 tarihli ve 27262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/14) ile sonuçlandırılarak meri uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir.

(3) 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/11) ile söz konusu ürüne ilişkin önlemlerin 18/6/2014 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.

(4) Malezya menşeli “vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler”in ithalatında halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açtığı iddiası ile yerli üretici Elpa Elastiki İplikler Sanayi A.Ş. (Elpa) tarafından yapılan ve Şahin Lateks Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuru üzerine 17/6/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/17) ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır. Söz konusu soruşturma süresince önlemler yürürlükte kalmaya devam etmiştir.

(5) İşbu Tebliğ’de yer alan analiz ve değerlendirmeler için başvuru sahibi şikâyetçi firmanın verileri esas alınmıştır. Bu bağlamda, Tebliğ’in geri kalan kısmında başvuru sahibi şikâyetçi firma “Yerli Üretim Dalı” (YÜD) olarak nitelendirilmiştir.

Yerli üretim dalı ve başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvurunun, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün tespit edilen ithalatçılarına, Malezya’da yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla Malezya Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) YÜD soruşturma süresince Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) İlgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

(5) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkur görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu bildirimin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

(6) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen ithalatçı firmaların 7’sinden cevap alınmıştır.

(7) Malezya’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna cevap veren olmamıştır.

(8) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim; soruşturma konusu ülkenin Ankara Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında görüş bildiren ithalatçılara ve yerli üreticilere iletilmiştir.

(9) Taraflardan nihai bildirime görüş bildiren olmamıştır.

(10) İlgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Elpa’nın Tekirdağ’daki üretim tesisi ile İstanbul’daki idari merkezinde yerinde doğrulama soruşturması yapılmıştır.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2011-31/12/2013 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Önlem konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 4007.00 gümrük tarife pozisyonunda (GTP) sınıflandırılan “vulkanize edilmiş kauçuktan iplikler ve ipler” (lateks iplikler) dir.

(2) Ürünün tanımı “tabii lateksten mamul vulkanize edilmiş çıplak yuvarlak lastik tel ipliği”dir. Lateks iplikler, %100 doğal lateksten mamul olan ipliklerdir. Çoğunlukla tekstil, konfeksiyon, çorap, iç çamaşırı, mobilya gibi ürünlerin imalatında kullanılmaktadır. Lateks ipliklerin renkleri sınırlıdır ve normal şartlarda kullanıldıkları ürünün içinde görünmeyecek şekilde yer almaktadır. Söz konusu ürünün maliyeti, renge veya kalınlığa göre farklılık göstermemektedir.

(3) Doğal lateks, kauçuk ağaçlarından toplandıktan sonra, çeşitli kimyasal maddeler (amonyak) ile belirli sürelerde santrifüj makinelerinde karıştırılarak likit ve katı bölümlerinin belirli oranlarda ayrıştırılmasını takiben varillere ve muhafaza depolarına doldurulur ve konteynır içerisinde sevk edilir. Sıvı halde ithal edilen lateksin yaklaşık olarak %60’lık kısmı doğal ham lateks olup, diğer kısmı sudur. Yerli üretim dalı kauçuk hammaddesini Tayland ve Endonezya gibi ülkelerden direkt olarak ithal etmektedir. Üretimde gerekli yardımcı maddeler ise yurt içinden ve Hindistan ve Almanya’dan tedarik edilmektedir.

(4) YÜD tarafından üretilen ürünler ile soruşturma konusu ülkeler menşeli ipliklerin benzer ürün olduğu tespiti mevcut önlemin yürürlüğe girmesini sağlayan soruşturmada (esas soruşturmada) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise gerek YÜD tarafından üretilen gerekse soruşturma konusu ülkelerden Türkiye’ye ihraç edilen lateks ipliğin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından iki ürünün benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair herhangi bir görüş alınmamıştır.

(5) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

(6) Esas soruşturmada YÜD tarafından üretilen ürün ile soruşturma konusu ürün arasında ürünlerin fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, müşteriler ve hitap ettikleri pazarlar açısından bir fark olmadığı  ve bu çerçevede bahse konu ürünün soruşturma konusu ürünle benzer ürün olduğu belirlenmiştir. Bu soruşturmada ise söz konusu belirlemeleri değiştirecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimali incelenmiştir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarının büyüklüğü

MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu üründe uygulanan mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas damping soruşturması esnasında tespit edilen damping marjları bahse konu ülkedeki yerleşik üretici/ihracatçıların önlemin kalkması halinde muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

(2) Buna göre, esas soruşturma sırasında Malezya’da yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için CIF değerin %14,83’ü ila %23,69’u arasında değişen oranlarda damping marjları belirlenmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, YÜD’ün zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve muhtemel gelişimi, fiyatlarının gelişimi ve muhtemel fiyat baskısı ve potansiyeli ile YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelenmiştir.

Maddenin genel ithalatı

MADDE 11 – (1) Önlem konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve şikâyet konusu ülkelerden yapılan ithalatın analizinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.

(2) Maddenin genel ithalatındaki eğilime bakmak için önleme tabi ürünün, 2011–2013 döneminde tüm ülkelerden gerçekleştirilen genel ithalat verileri incelenmiştir. Bu çerçevede, 2011 yılında 3.064 ton olan ithalat, 2012 yılında artış göstererek 3.688 tona yükselmiş, 2013 yılında ise 3.567 tona düşmüştür.

(3) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde ise 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla 5,40 ABD Doları/Kg ve 4,44 ABD Doları/Kg olan birim fiyatların 2013 yılında 3,96 ABD Doları/Kg’a düştüğü görülmektedir.

(4) Ürünün ithalatına değer olarak bakıldığında ise genel ithalatın sırasıyla 2011 yılında 16,5 milyon ABD Doları, 2012’de 16,4 milyon ABD Doları, 2013 yılında ise 14,1 milyon ABD Doları tutarında gerçekleştiği görülmektedir.

Maddenin önlem konusu ülkeden ithalatı

MADDE 12 – (1) Önlem konusu Malezya’dan 2011 yılında ithalat gerçekleşmemiştir. 2012 yılına bakıldığında 150 Kg kadar bir ithalat gerçekleştirilmiş olup bahse konu ithalatın değeri 1.041 ABD Doları seviyesindedir. 2013 yılında ise 2011 yılında olduğu gibi Malezya’dan ithalat gerçekleşmemiştir.

Yurt içi tüketim ve pazar payları

MADDE 13 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında başvuru sahibi yerli üretici ile destekçi firmanın ilgili yıllara ilişkin olarak verdikleri yurt içi satış miktarları ile genel ithalat verileri kullanılmıştır. Bahse konu firmaların yurt içi satış miktarlarının genel ithalat ile toplanması suretiyle toplam Türkiye tüketimi bulunmuş, yerli sanayinin yurt içi satışlarının ve önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla pazar payları hesaplanmıştır.

(2) Yurt içi tüketim endeksi 2011’de 100 iken 2012 yılında 114 birime, 2013 yılında ise 123 birime yükselmiştir.

(3) Malezya’dan 2011 ve 2013 yıllarında ithalat yapılmamasından ve 2012 yılında 150 Kg seviyesinde bir ithalat olmasından dolayı, Malezya’nın pazar payının ihmal edilebilir düzeylere gerilediği görülmektedir.

(4) Diğer ülkelerin toplam pazar payı ise 2011 yılında 100 kabul edildiğinde, 2012 yılında 105, 2013 yılında ise 94 birim olarak gerçekleşmiştir.

(5) Öte yandan yerli üretim dalının pazar payı 2011 yılında 100 birim kabul edildiğinde 2012 yılında 102 birim, 2013 yılında ise yeniden 100 birim olarak gerçekleşmiştir.

Fiyat kırılması ve baskısı

MADDE 14 – (1) Önlemin kalkması halinde Malezya menşeli ithalatın YÜD’ün fiyatları üzerindeki etkisini analiz etmek için, bahse konu ülke menşeli ithalatın Türkiye’ye giriş fiyatlarıyla YÜD’ün gerçekleşmiş iç piyasa satış fiyatlarını karşılaştıran fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesaplamaları yapılmıştır.

(2) Önlem konusu ülkeden soruşturma döneminde gerçekleştirilen ithalat olmadığından, ihtimalleri değerlendirmek açısından potansiyel bir hesaplama yapılmıştır.

(3) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılması analizinde, CIF ithal fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve diğer gümrük masrafları ilave edilerek, soruşturma konusu ürünlerin ithalat maliyeti yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır. Fiyat kırılması hesap edilirken, yerli üreticinin yıllık ortalama yurt içi satış fiyatı ile Malezya’nın ITC’den temin edilen ortalama dünya ihraç fiyatı kullanılarak hesaplanan potansiyel fiyat kırılması 2011 yılında %12, 2012 yılında %33, 2013 yılında ise %3 düzeyindedir.

(4) Diğer taraftan, fiyat baskısı, Malezya menşeli ürünlerin fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Malezya’nın ITC’den temin edilen ortalama dünya ihraç fiyatı ve yerli üretim dalının gerekli ayarlamalar yapılarak bulunan üretim maliyetine makul oranda kâr marjı eklenmek suretiyle tespit edilen olması gereken satış fiyatı kullanılarak hesaplanan fiyat baskısı 2011-2013 yılları arasındaki dönemde sırasıyla % 30, % 40 ve % 12 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 15 – (1) Şikâyet konusu ülkeler menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin belirlenmesi bakımından ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde başvuru sahibi Elpa firmasının verileri kullanılmıştır. Söz konusu inceleme 2011-2013 dönemi için yapılmıştır. Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için TÜİK’in yayımladığı yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmış ve veriler 2011 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı

1) YÜD’ün şikâyet konusu üründe 2011 yılında 100 birim olan üretim miktar endeks değeri ve kapasite kullanım oranı, 2012 yılında 120 birim, 2013 yılında ise 124 birim olarak gerçekleşmiştir.

2) YÜD’ün şikâyet konusu ürün için üretim kapasitesi 2011-2013 yılları arasındaki dönemde değişmemiştir.

b) Yurt içi satışlar ve ihracat

1) YÜD’ün şikâyet konusu üründe yurt içi satış miktar endeksi değeri 2011 yılında 100 birim olarak alındığında, söz konusu endeksin 2012’de 117’ye, 2013’te ise 123 birime ulaştığı görülmektedir. Aynı dönem için yurt içi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde, 2011 yılında 100 birim olan endeks değerinin, 2012’de 108, 2013’te ise 104 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2) 2011 yılında 100 birim kabul edilen ihracat miktar endeksinin, 2012 yılında 115 birime yükseldiği, 2013 yılında ise 103 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir. İhracat hasılasının ise 2011 yılında 100 birim iken 2012 yılında 98, 2013 yılında ise 79 birime gerilediği görülmektedir.

c) Yurt içi ve ihracat satış fiyatları

1) Yurt içi satışların Kg bazındaki birim fiyatlarının reel endeks değerlerine bakıldığında, 2011 yılında 100 birim olarak kabul edilen endeksin 2012 yılında 94 birime, 2013 yılında ise 90 birime gerilediği tespit edilmiştir. İhracat birim fiyatlarının endeks değeri ise 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 85,  2013 yılında ise 76 birim olarak gerçekleşmiştir.

ç) Pazar payı

1) YÜD’ün pazar payı endeks değeri 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 102,  2013 yılında ise yine 100 birim olarak gerçekleşmiştir. (Tablo 3)

d) Stoklar

1) YÜD’ün şikâyet konusu üründe dönem sonu stok verileri miktar bazında incelendiğinde, 2011 yılında 100 birim olan stok miktarı endeksi değerinin, 2012 yılında 132, 2013 yılında ise 167 birime yükseldiği görülmektedir.

e) İstihdam

1) YÜD’ün şikâyet konusu ürün üretiminde çalışan direkt işçi sayısının endeks değeri 2011 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, söz konusu değerin 2012’de 116 birime yükseldiği, 2013 yılında ise 111 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

f) Verimlilik

1) YÜD’de şikâyet konusu ürün için çalışan işçi başına üretimi yansıtan verimlilik endeksi değeri 2011 yılında 100 birim iken, 2012 yılında 104, 2013 yılında ise 111 birim olarak gerçekleşmiştir.

g) Maliyetler ve kârlılık

1) YÜD’ün şikâyet konusu ürün ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2011 yılında 100 birim iken, 2012 yılında 84, 2013 yılında ise 80 birim olarak gerçekleşmiştir.

2) YÜD’ün şikâyet konusu ürün yurt içi satışlar kârlılık endeksi 2011 yılında – 100 birim iken,  2012 yılında 137, 2013 yılında 39 birim olarak gerçekleşmiştir.

3) YÜD’ün şikâyet konusu üründe yurt içi satışlar birim kârlılığı 2011 yılında -100 birim iken, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 117 ve 32 birim olarak gerçekleşmiştir.

ğ) Nakit akışı

1) YÜD’ün şikâyet konusu ürün satışından elde ettiği nakit akışı endeksi (kâr+amortisman) 2011 yılında – 100 birim iken, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 324 ve 129 birim olarak gerçekleşmiştir.

h) Büyüme

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak aktif büyüklüğü 2011 yılında 100 birim iken, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 103 ve 100 birim olarak gerçekleşmiştir.

ı) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği

1) YÜD’ün sermaye arttırma yeteneğini görebilmek için YÜD’ün bütün faaliyetlerinde kullanılan özsermayesi incelenmiştir. Buna göre, 2011 yılında 100 birim olan özsermaye endeksi, 2012’de 108, 2013 yılında ise 94 birim olarak gerçekleşmiştir.

2) YÜD’ün gözden geçirme döneminde tevsi yatırımı olmamıştır. Yenileme yatırımları endeksi 2011 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2012 yılında 74 birime gerilediği, 2013’te ise 142 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

i) Yatırımların geri dönüş oranı

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak yatırımların geri dönüşünü yansıtan öz sermaye kârlılığı (Kâr/Özkaynak) oranının endeks değeri 2011 yılında – 100 birim iken 2012 yılında 79 birim, 2013’te ise 2 birim olarak gerçekleşmiştir. YÜD yatırım hasılatı (Kâr/Aktif Toplamı) ise 2011 baz yılında – 100 birim iken, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 93 ve 3 birim olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) YÜD ekonomik göstergeleri incelendiğinde üretim miktarı, yurt içi  ve yurt dışı satışlar, maliyetler ve istihdam gibi göstergelerin olumlu bir seyir izlediği görülmektedir.

(2) 2011 yılında önlem konusu ürünün yurt içi satışlarından zarar etmekte olan YÜD, 2012 ve 2013 yılı yurt içi satışlarından kâr etmiştir. Bununla birlikte 2011-2013 yılları arasında yurt dışı satışlardan zarar ettiği gözlenmektedir.

(3) 2011-2013 yılları arasında YÜD’ün finansman ve faaliyet giderlerinde artış olduğu gözlenmektedir.

(4) YÜD’ün stoklarında bir bozulma olduğu gözlemlenmektedir. Bahse konu bozulmanın firmanın yurt dışı satışlarında yaşanan düşüşten kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

(5) Diğer yandan, firmanın kapasite kullanım oranının artış eğiliminde olduğu ancak düşük düzeylerde seyrettiği gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, firmanın kapasitesinin Türkiye toplam tüketiminden dahi fazla olduğu dikkat çekmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana

Gelmesi İhtimalinin Değerlendirilmesi

Genel açıklamalar

MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Bu çerçevede, Malezya’daki yerleşik kapasite, ihracat kabiliyeti, ihraç fiyatları ve mevcut yerleşik kapasitenin Türkiye’ye yönlendirilmesi olasılığı ile esas soruşturmada tespit edilen damping marjları başta olmak üzere damping ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilişkin diğer unsurlar incelenmiştir.

Soruşturmaya konu ülkelerdeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 18 – (1) Önleme konu ülkenin üretim kapasitesi ile ilgili olarak doğrudan bir veriye ulaşılamamıştır. Bununla beraber, Malaysian Rubber Board (MRB) tarafından yayımlanmış olan 2013 yılı Doğal Kauçuk İstatistikleri Raporu’nda yer alan (http://www.lgm.gov.my/nrstat/nrstats.pdf) Malezya’nın doğal kauçuk üretimi ve ithalatına ilişkin verilerden faydalanılmıştır. Bu kapsamda, Malezya’nın önlem konusu ürünün hammaddesi olan doğal kauçuk ürününe ilişkin üretim rakamları incelendiğinde, 2011 yılında 79.940 ton olan üretimin 2012 yılında 75.985 tona, 2013 yılında ise 72.949 tona düştüğü gözlemlenmektedir. Öte yandan, aynı raporda Malezya tarafından yapılan doğal kauçuk ithalat rakamlarına da yer verilmiş olup 2011 yılında 299.649 ton olan doğal kauçuk ithalatı 2012 yılında 330.908 ton’a yükselmiş, 2013 yılında ise 344.619 ton olarak gerçekleşmiştir.

(2) Bahse konu raporda, doğal kauçuk ürününü yetiştirmek üzere ayrılan alanın 2011 yılında 1.027.040 hektar, 2012 yılında 1.041.190 hektar, 2013 yılında ise 1.057.270 hektar olduğu belirtilmektedir.  Malezya, hem önlem konusu ürünün hem de önlem konusu ürünün hammaddesi olan doğal kauçuk ürününün üretiminde ve ihracatında dünyanın başlıca ülkelerinden birisidir. Bu kapsamda, 2011-2013 döneminde Malezya’nın hammadde üretiminde bir düşüş yaşanmasına rağmen bu ürüne ilişkin ihracatının artması ve ağaçtan elde edilen doğal kauçuk için ayrılan tarım alanlarının arttırılması, bahse konu hammaddeye verdiği önemi göstermektedir.

(3) Diğer yandan, ITC’den elde edilen ve ilgili ülkenin 2009-2013 dönemine ait ihracat verilerini içeren istatistikler de bahse konu üründeki üretim kapasitesine gösterge teşkil etmesi dolayısıyla değerlendirilmiştir.

(4) ITC verilerine göre incelenen bu dönemde Malezya’nın bahse konu üründe dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, Malezya’nın 2009 yılında vulkanize kauçuk ipliklerdeki ihracatı 76.466 tondur. Bu rakam 2010 ve 2011 yıllarında düşüş göstererek sırasıyla 69.249 ve 60.437 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla beraber bahse konu ürün ihracatı 2012 yılında 59.869 tona, 2013 yılında ise 44.842 tona gerilemiştir.

(5) 2012 yılında Malezya tarafından gerçekleştirilen ilgili ürünün ithalatında bir azalış gözlemlense de Malezya’nın dünya pazarındaki payı incelendiğinde 2012 yılında pazar payının arttığı gözlemlenmektedir. 2012 yılı itibariyle dünya ihracatının %31’i Malezya tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu durum, Malezya’nın ilgili üründe önemli bir üretim kapasitesine sahip olduğuna da işaret etmektedir.

(6) Başta Tayland ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) olmak üzere söz konusu ürünü ihraç eden diğer ülkelerin ihracat miktarlarını ve dünya ihracatı içerisindeki paylarını agresif olarak artırdıkları da göz önüne alındığında Malezyalı üreticiler için rekabet şartlarının zorlaştığı düşünülmektedir. Bu durumda önlemin yürürlükten kalkması halinde Malezyalı üretici/ihracatçıların mevcut kapasiteleriyle Türkiye pazarına yönelmesi ve artan rekabetin baskısıyla dampingli ihracata tekrar başlaması olası görünmektedir.

(7) ITC’den derlenen ihracat verileri birim fiyatlar açısından incelendiğinde Malezya’nın ortalama birim ihraç fiyatının 2011, 2012 ve 2013  yıllarında sırasıyla 4,59 ABD Doları/Kg, 3,56 ABD Doları/Kg,  4,07 ABD Doları/Kg şeklinde olduğu gözlemlenmektedir. Malezya’nın bu dönemde ortalama ihraç fiyatlarının bazı ülkeler için 2,29 ABD Doları/Kg’ye kadar gerilediği de görülmektedir. Dolayısıyla, Malezyalı üretici/ihracatçıların önlemin kalkması halinde dampingli fiyatlarla ihraç etmeye devam edebilecekleri düşünülmektedir.

Türkiye pazarının önemi 

MADDE 19 – (1) Türkiye AB’nin en önemli tekstil ve hazır giyim tedarikçilerinden biri olup makine parkı ve yatırımları ile mensucat, iplik ve hazır giyim üretiminde dünyadaki önemli ülkelerden biri olmaya devam etmektedir. Bununla beraber, başta ÇHC olmak üzere Uzak Doğu’daki diğer önemli tekstil üreticilerinin hammadde üretimlerini arttırarak kendi kendine yeterli hale gelmeye başlamasıyla uluslararası rekabet zorlaşmış, daralan yurt dışı pazar payları bu ülkelerdeki üreticileri fırsatları takip etmeye ve değerlendirmeye yöneltmiştir. Öte yandan, AB’nin dünyanın en büyük tekstil ve hazır giyim pazarlarından birisi olması nedeniyle bu bölge dünyadaki tekstil tedarikçileri için önemli bir cazibe merkezi konumundadır. Dolayısıyla, önleme tabi ülke için AB pazarına yakınlığı ve önemli bir tedarikçi olması nedeniyle Türkiye pazarının önemini koruduğu, bütün bunların yanı sıra, Türkiye pazarının rekabet şartlarının, dağıtım ve pazarlama kanallarının bahse konu ülkelerdeki üretici/ihracatçılar tarafından iyi bilinmesinin Türkiye’yi bu üretici/ihracatçılar için daha da cazip kıldığı değerlendirilmektedir.

Değerlendirme

MADDE 20 – (1) Önlem konusu Malezya’nın gerek kapasite gerek ihracat bakımından soruşturma konusu üründe dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğu; mevcut önlemlere esas teşkil eden soruşturmada önlem konusu üründe Türkiye’ye diğer ülke pazarlarına göre daha düşük fiyatlarla ihracat gerçekleştirdiğinin tespit edilmiş olduğu; yürürlükte bulunan önlemin kaldırılması sonucu düşük fiyatlı ihracatın artan kapasitesiyle beraber ülkemize kolayca yönlendirilebileceği; yine önlemin ortadan kalkması halinde önlem konusu ülkede yerleşik üreticilerin/ihracatçıların muhtemel davranışını yansıtması bakımından esas soruşturmada hesaplanan damping marjları göz önüne alındığında mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingli ithalatın ve YÜD’de zararın yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu mütalaa edilmektedir.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hususlar

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu üründe, 2011-2013 yılları arasında gerçekleşen ithalatın neredeyse tamamının Malezya haricindeki ülkelerden yapıldığı, Tayland menşeli ürünlerin genel ithalat içinde 2011-2013 yılları arasında sırasıyla % 95, % 82 ve % 63’lük paya sahip olduğu görülmektedir.

(2) Bununla birlikte, soruşturma konusu üründe, 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/23) ile Tayland menşeli ithalat için CIF değerin % 4,37’si ile % 8,75’i arasında  değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüktedir.

(3) Bununla birlikte, bahse konu hususların soruşturma konusu önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın tekrar meydana gelebileceğine ilişkin işbu rapordaki tespitleri ortadan kaldıracak nitelikte olmadığı görülmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme ve Sonuç

Karar

MADDE 22 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, Malezya menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplikler ve ipler için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/14) ile devam etmesi uygun bulunan dampinge karşı önlemlerin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıda gösterilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Üreticiler Dampinge Karşı

Önlem  

(CIF %)

4007.00 Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler Malezya Rubberflex SDN BHD %14,8
Heveafil SDN BHD %11,6
Filmax SDN BHD %11,6
Filati Lastex SDN BHD %14,8
Rubber Thread Industries (M) SDN BHD %14,8
Diğerleri %16,9

Uygulama

MADDE 23 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkesi ve üreticileri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715