İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/51)

Course ID

14.01.2016-29593 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/51)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/35) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ASCHEM: Aschem Petrokimya Sanayi Anonim Şirketini,

b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) Mısır: Mısır Arap Cumhuriyetini,

e) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

f) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

g) YÜD: Yerli üretim dalını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 4 – (1) Yerli üretici ASCHEM tarafından yapılan başvuru üzerine, Mısır menşeli 3903.19.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “Polistiren – Diğerleri” için 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/35) ile başlatılan ve Genel Müdürlük tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.

Yerli üretim dalı

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda, şikayet başvurusunda bulunan ASCHEM firmasının yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, adı geçen firma bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır.

Soruşturma ve zarar inceleme dönemleri

MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-30/9/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz için 1/1/2012-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönem esas alınmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, Mısır’da yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, ayrıca soru formlarının anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla Mısır’ın Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğe (Tebliğ No: 2014/35), başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına erişim hakkında bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formlarını yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) YÜD soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir. Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen 10 ithalatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur. 3 firmadan yanıt alınmıştır.

(5) Şikayet sahibi firmanın beyanı üzerine Mısır’da yerleşik polistiren üreticisi olduğu bilinen 1 firmaya (Esytrenics – Egyptian Styrene & Polystyrene Production Company) soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilerek işbirliğinde bulunmaları çağrısı yapılmıştır. Anılan firma soru formuna yanıt vermiştir. Ancak, bahse konu firma tarafından sunulan yanıtların talep edilen şekilde ve içerikte sunulmadığı tespit edildiğinden Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde öngörüldüğü üzere eksik olan verilere yönelik olarak eldeki en iyi verilere müracaat edilmiştir.

(6) Soruşturma kapsamında, ithalatçı soru formunu doldurarak Bakanlığa ileten firmaların yanıtları incelenmiştir.

(7) Yukarıda sıralanan ithalatçı ve ihracatçı firmalar haricinde Mısır Sanayi, Ticaret ve Küçük ve Orta Ölçekli Girişimler Bakanlığı, soruşturmanın açılışı sonrasında soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilme talebini Bakanlığa iletmiş ve bu talebi kabul edilmiştir.

(8) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguları içeren Nihai Bildirim Raporu ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur. Nihai Bildirim Raporuna ilişkin olarak yerli üretici firma ile 1 ithalatçı firmanın yazılı görüşü alınmıştır. Ayrıca, soruşturma esnasında ilgili taraf olarak kabul edilen Mısır Sanayi, Ticaret ve Küçük ve Orta Ölçekli Girişimler Bakanlığı da Nihai Bildirim Raporuna ilişkin görüşlerini yazılı olarak sunmuştur.

(9) Soruşturma sırasında ilgili taraflardan gelen dinleme toplantısı talepleri karşılanmıştır. Bu çerçevede, Nihai Bildirim Raporunun yayımlanması ve tarafların anılan rapora ilişkin görüşlerini bildirme süresinin bitimi sonrasında üretici firma, ithalatçı firma ve Mısır Sanayi, Ticaret ve Küçük ve Orta Ölçekli Girişimler Bakanlığı temsilcilerinin katılımı ile bir kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir. Bu şekilde, tüm ilgili taraflara soruşturma ile ilgili konularda görüş ve iddialarını sözlü olarak da sunma fırsatı tanınmıştır. Anılan toplantıda konuya ilişkin olarak dile getirilen görüşler toplantı sonrasında taraflarca bir kez daha yazılı olarak sunulmuştur.

(10) Tarafların soruşturma süresince ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu raporun ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici ASCHEM firmasının Adana’da yerleşik idari ofisleri ile üretim tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün piyasada polistiren olarak bilinen, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde “3903.19.00.00.00-Diğerleri” GTİP’i altında sınıflandırılan stiren polimerleridir.

(2) Bahse konu GTİP altında sınıflandırılan Stiren Polimerleri Genel Maksatlı Polistiren (GPPS) ve Yüksek Darbe Dayanımlı Polistiren (HIPS) olmak üzere iki tip polistireni kapsar.

(3) GPPS (Genel Maksatlı Polistiren): Camsı görünüşlü ve camsı özellikler taşıyan şeffaf kırılgan bir malzemedir. Buzdolabı endüstrisinde sebzelik, yumurtalık, damlalık ve benzeri dolap içi dekoratif malzeme üretiminde kullanılır. En önemli kullanım alanlarından bir tanesi inşaat izolasyonunda kullanılan ‘Extrude köpük levha’ dır. Bunların haricinde, tek kullanımlık ‘fast food’ ambalaj malzemesi, bardak, çatal, bıçak, CD kutusu ve benzeri ürünlerin üretiminde de kullanılır.

(4) HIPS (Yüksek Darbe Dayanımlı Polistiren): Bütadien kauçuğunun stiren monomer çözeltisinden üretilen opak, esnek, yüksek darbe dayanımına ve yüksek uzama oranına sahip bir polistiren plastiğidir. TV, buzdolabı, bilgisayar kasası gibi beyaz ve kahverengi eşya kasalarında, yoğurt ve ayran kapları gibi gıda ambalajlarında ve tek kullanımlık tabak çatal kaşık üretiminde kullanılır.

(5) Soruşturmaya konu ürünün bazı ithalatçıları, yerli üreticinin iç piyasa ihtiyaçlarını tek başına karşılayacak yeterli üretimi bulunmadığını ve ihracatçı firma tarafından üretimi yapılan tüm ürün tiplerini üretemediğini ifade etmiştir. Yerli üreticinin toplam üretimi iç piyasa ihtiyaçlarını karşılar miktarda olmamakla beraber, anılan firma tarafından, ihracatçı firma tarafından üretimi yapılan tüm tiplerin kendilerince üretildiği belirtilmiştir.

(6) Gerek soruşturma esnasında ilgili taraflarca sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesinden gerekse üreticiler nezdinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama çalışmalarındaki tespitler çerçevesinde, soruşturma konusu ürün ile yerli üretim tarafından imal edilen ürün arasında üretim teknolojisi, teknik özellikleri, kullanım alanları ve tüketici algılaması bakımından farklılık olmadığı görülmüştür. Soruşturmaya konu ülkelerden ithal edilen ürünler ile YÜD tarafından üretilen ürünlerin doğrudan rekabet içinde bulunduğu da tespit edildiğinden YÜD tarafından üretilen ürünün Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesine benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

(7) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır.

(8) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 10 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-30/9/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

(2) Damping marjının hesaplanması aşamasında, normal değer ve ihraç fiyatının tespit edilmesi için sırasıyla soru formuna yanıt veren ihracatçı firmanın verilerinden ve yerli üretici tarafından beyan edilen üretim maliyetinden yararlanılmıştır.

(3) Üretici/ihracatçı firma tarafından sunulan verilerin, firmaya yönelik bireysel damping marjı hesaplanmasını mümkün kılacak nitelikte ve biçimde sunmadığı tespit edildiğinden Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde eldeki en iyi verilere başvurulmuş ve Mısır’da yerleşik tüm üretici/ihracatçı firmaları kapsayacak şekilde damping marjı hesaplanmıştır.

Oluşturulmuş normal değer

MADDE 11 – (1) Üretici/ihracatçı firma tarafından sunulan verilerin normal değerin tespitini mümkün kılacak içerik ve nitelikte olmaması ve soru formunda talep edilen biçimde sunulmaması nedeniyle, oluşturulmuş normal değer, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde eldeki en iyi verilere başvurularak yerli üretim dalının en çok üretimini ve satışını gerçekleştirdiği polistiren GPPS ürününe ilişkin veriler temelinde tespit edilmiştir.

İhraç fiyatının belirlenmesi

MADDE 12 – (1) İşbirliği yapan üretici/ihracatçı firmalar için ihraç fiyatı kural olarak Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmesi gerekmektedir.

(2) Ancak, ihracatçı firmanın soru formuna verdiği yanıtlar ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı tespitini mümkün kılmamış; bu kapsamda Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde üretici/ihracatçı firmanın ihraç fiyatı tespitini mümkün kılabilecek nitelik taşıyan polistiren GPPS ürünündeki verisi ihraç fiyatı olarak değerlendirilmiştir.

Fiyat karşılaştırması

MADDE 13 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmıştır.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş; tip ve kalite sınıflandırması, taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticari aşama farklılığı gibi hususlar dikkate alınmıştır.

Damping marjları

MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Bu kapsamda 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasındaki açıklamalar çerçevesinde Mısır’da yerleşik tüm üretici/ihracatçı firmalar için CIF değerin yüzdesi olarak tespit edilen damping marjı %11,3’tür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Zarara İlişkin Belirlemeler

İthalatın hacmi ve gelişimi

MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı incelenmiştir. Zarar incelemesine esas dönem 2012-2014 yılları olarak belirlenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve bahse konu ülkeden yapılan ithalatın incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.

Genel ithalatın gelişimi ve fiyatları

MADDE 16 – (1) Soruşturma konusu ürünün genel ithalat rakamları incelenirken, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren başvuru sahibi firmanın serbest bölgede üretim yapıyor olması ve Türk Gümrük Bölgesine benzer ürünü ihraç etmesi nedeniyle kayıtlarda mükerrerliği önlemek amacıyla ithalat olarak yer alan satışları TÜİK ithalat verilerinden hariç tutulmuştur.

(2) Bu kapsamda, anılan ürünün genel ithalatı 2012 yılında 237.953 ton, 2013 yılında 230.712 ton ve 2014 yılında ise 206.827 ton olarak gerçekleşmiştir.

(3) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları 2012 yılında 1.813 ABD Doları/Ton iken 2013 yılında bu rakam 2.020 ABD Doları/Ton seviyesine yükselmiş, 2014 yılında ise 1.927 ABD Doları/Ton seviyesine gerilemiştir.

Soruşturma konusu ithalatın gelişimi ve fiyatları

MADDE 17 – (1) Mısır menşeli söz konusu ürünün ithalatının 2012 yılında 923 ton, 2013 yılında 27.836 ton ve 2014 yılında ise 44.024 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2) 2012 yılında genel ithalat içerisindeki payı %1’in altında olan Mısır menşeli ithalatın payı 2013 yılında % 12’ye, 2014 yılında ise %21’e yükselmiştir.

(3) TÜİK verilerine göre Mısır’dan gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatları, 2012 yılında 797 ABD Doları/Ton, 2013 yılında 1.856 ABD Doları/Ton ve 2014 yılında ise 1.789 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

(4) 2012-2014 yılları arasında anılan ülke menşeli ürünün birim fiyatları, genel ithalat birim fiyatlarının altında yer almıştır.

Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat

MADDE 18 – (1) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalata bakıldığında, 2012 yılında 237.029 ton olan ithalat miktarının, 2013 yılında 202.875 tona yükseldiği, 2014 yılında ise 162.803 tona gerilediği görülmektedir.

(2) Bahse konu üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında 2012 yılında 1.816 ABD Doları/Ton olan birim fiyatın 2013 yılında 2.043 ABD Doları/Tona yükseldiği, 2014 yılında ise 1.965 ABD Doları/Tona gerilediği anlaşılmaktadır.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları

MADDE 19 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar büyüklüğünün tespit edilmesi için yerli üreticinin toplam yurt içi satış miktarı ile toplam ithalat miktarı toplanmıştır. Buna göre 2012 yılında 100 birim kabul edilen toplam benzer mal tüketimi, 2013 yılında 95 birime, 2014 yılında ise 88 birime gerilemiştir.

(2) YÜD’ün toplam Türkiye piyasasından aldığı pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde 2013 yılında bunun 90 birime gerilediği, 2014 yılında ise 109 birime yükseldiği görülmektedir.

(3) Mısır menşeli ithalatın toplam Türkiye pazarından aldığı pay 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 yılında bu payın 3.174 birime, 2014 yılında ise 5.391 birime yükseldiği görülmektedir.

(4) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın toplam pazar payı endeksine bakıldığında ise 2012 yılında 100 birim olan endeks değerinin 2013 yılında 90 birime, 2014 yılında ise 78 birime gerilediği görülmektedir.

ALTINCI BÖLÜM

Dampingli İthalatın Yerli Üretici Fiyatları Üzerindeki Etkisi

Fiyat kırılması ve fiyat baskısı

MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dampingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken yerli üretim dalının fiyatları ile ihracatçı firma tarafından sunulan ihraç fiyatı dikkate alınarak fiyat kırılması hesaplanmıştır. Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.

(2) Fiyat kırılması ve baskısı analizinde, soruşturma konusu ürünün sınıflandırıldığı GTİP’in niteliği nedeniyle soruşturma konusu ülkeden yapılan toplam ithalat verileri kullanılamamıştır. Bu kapsamda, fiyat kırılması hesabı, 2014 yılı için ve soruşturma kapsamında soru formunu cevaplayan ihracatçı firma tarafından sunulan kullanılabilir nitelikteki verilerin incelenmesi sonucu tespit edilen ihraç fiyatı dikkate alınarak yapılmıştır. Bu kapsamda, ihraç fiyatının tespitinde Ocak 2014 içerisinde gerçekleşen GPPS tipi polistirene ilişkin veriler dikkate alınmıştır.

(3) Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın yurt içi pazara giriş fiyatı bulunurken CIF ithal fiyatlarına gümrüklerde gerçekleşen diğer masraflar için %2 oranında ilave yapılmıştır. Mısır menşeli soruşturma konusu ürün için geçerli olan gümrük vergisi oranı %0’dır.

(4) Yerli üretim dalının yurtiçi satış birim fiyatları değerlendirilirken Ocak 2014 dönemindeki polistiren GPPS türündeki ürüne ilişkin fiyatlar ve ticari maliyet dikkate alınmıştır.

(5) Buna göre, ihracatçı firmanın yerli üretim dalının yurtiçi fiyatlarını CIF ihraç fiyatına göre 2014 yılında %X düzeyinde kırdığı ve %1X oranında baskıladığı tespit edilmiştir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 21 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerinin incelenmesinde başvuru sahibi firmanın soruşturma konusu ürüne ait 2012-2014 yılları arasındaki verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde YÜD’ün üretim, satış, pazar payı, yurt içi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, maliyetler, stoklar, istihdam, ücretler, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, büyüme, sermaye artışı, net dönem kârı/zararı göstergeleri analiz edilmiştir.

(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2012 yılı esas alınarak endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı.

1) YÜD’ün ilgili üründe 2012 yılında 100 olan üretim miktar endeksi 2013 yılında 93’e gerilemiş, 2014 yılında ise 104 birim olarak gerçekleşmiştir.

2) YÜD’ün kapasitesi 2012-2014 yılları arasında değişiklik göstermemiştir. Kapasite kullanım oranı ise 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 yılında 93 birime gerilemiş, 2014 yılında ise 104 birim olarak gerçekleşmiştir.

b) Yurt içi satışlar.

1) YÜD’ün ilgili üründe 2012 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi, 2013 yılında 85 birime gerilemiş, 2014 yılında ise 96 birim olarak gerçekleşmiştir.

2) Aynı dönemde yurtiçi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde, 2012 yılında 100 olan endeksin 2013 yılında 99’a gerilediği, 2014 yılında ise 112 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

c) İhracat.

1) YÜD’ün ilgili üründe 2012 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi, 2013 yılında 307’ye, 2014 yılında ise 556 birime yükselmiştir.

ç) Pazar payı.

1) Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketiminin 2012-2014 yıllarında azaldığı görülmektedir. Yurtiçi tüketim 2012 yılı için 100 birim olarak alındığında, 2013 yılında bu rakamın 95’e, 2014 yılında ise 88’e gerilediği görülmektedir.

2) YÜD’ün pazar payına bakıldığında ise 2012 yılı 100 birim olarak alındığında, bu payın 2013 yılında 90, 2014 yılında ise 109 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

d) Yurt içi fiyatlar.

1) YÜD’ün ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı endeksi, 2012 yılı için 100 birim olarak alındığında, endeksin 2013 yılında 116 ve 2014 yılında ise 117 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

e) Maliyetler.

1) YÜD’ün ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında artış göstererek 114’e ulaşmış, 2014 yılında ise 117 olarak gerçekleşmiştir.

f) Stoklar.

1) YÜD’ün ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde, 2012 yılında 100 olan stok düzeyi endeksinin, 2013 yılında 177’ye yükseldiği, 2014 yılında ise 102 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2013 yılında stok çevrim hızının da artan stok miktarı ve düşen yurtiçi satış miktarları nedeniyle gerilediği görülmektedir. Bu itibarla, 2012 yılında 100 birim olan stok çevrim hızı takip eden iki yılda sırasıyla 50 ve 101 birim olarak gerçekleşmiştir.

g) İstihdam.

1) YÜD’ün ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi, 2012-2014 yılları arasında sabit kalmıştır.

ğ) Verimlilik.

1) YÜD’ün ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 93’e düşmüş, 2014 yılında ise 104 birim olarak gerçekleşmiştir.

h) Kârlılık.

1) YÜD’ün ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2012 yılında 100 olarak kabul edilmiştir. Endeks değeri 2012 ve 2014 yılları için sırasıyla 915 ve 633 olarak gerçekleşmiştir.

ı) Nakit akışı.

1) YÜD’ün ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2012 yılında 100 birim iken, 2013 yılında 176, 2014 yılında ise 166 birim olarak gerçekleşmiştir.

i) Büyüme.

1) Yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü 2012 yılında reel olarak 100 iken, takip eden iki yılda sırasıyla 109 ve 103 birim olarak gerçekleşmiştir.

j) Sermaye artışı.

1) YÜD’ün sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2012 yılında 100 birim olan öz sermaye endeksi, 2013 yılında 118 birime yükselmiş, 2014 yılında ise 132 birim olarak gerçekleşmiştir.

k) Yatırımlardaki artış.

1) Firmanın 2012 yılında 100 birim olan tevsi yatırımları endeksi 2013 yılında 681 birime yükselmiş, 2014 yılında ise 1.832 birim olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerine bakıldığında, inceleme döneminde üretim, yurt içi satış miktarı, maliyet, stok miktarı ve stok çevrim hızı gibi göstergelerinde dalgalanmalar yaşandığı gözlenmektedir. 2013 yılında üretim miktarında görülen düşüş kapasite kullanım oranını da etkilemiştir.

(2) Yurtiçi satışlarda birim karlılık ve toplam karlılık oranının 2014 yılında 2013 yılına oranla cari verilerle gerileme kaydettiği tespit edilmiştir. Karlılıkta gözlemlenen gerilemenin doğrudan etkisi nakit akışı üzerinde görülmekte olup 2013 yılından 2014 yılına geçişte nakit akışında eksilme söz konusu olmuştur.

(3) Yurtiçi birim satış fiyatlarının artış hızı ile ticari birim maliyetin artış hızı mukayese edildiğinde 2013 yılından 2014 yılına geçişte firmanın ticari maliyetteki artışı aynı hızda yurt içi satış fiyatlarına yansıtamadığı görülmektedir. Bu durum, karlılığı etkileyerek gerek yurtiçi satış fiyatlarındaki karlılığın gerekse toplam karlılığın 2014 yılında gerilemesine neden olmuştur.

(4) 2012-2014 yılları arasında YÜD’ün pazar payında da dalgalanma gözlenmiştir. İncelenen dönemde Türkiye pazarında küçülme gerçekleştiği görülmekle birlikte, özellikle Mısır menşeli söz konusu ürünün Türkiye’ye girişinde önemli bir artış yaşandığı, 2013 yılında YÜD’ün ve diğer ülkeler pazar payının zarar gördüğü; zira Mısır menşeli ithalat 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2014 yılı ithalatının 4.768 birime yükseldiği görülmektedir.

(5) Zarar incelemesine temel teşkil eden veriler bütüncül olarak incelendiğinde, bilhassa yurtiçi birim karlılıkta, toplam birim karlılıkta, nakit akışında, maliyetlerdeki artışı yurtiçi satış fiyatlarına yansıtma kabiliyetinde ortaya çıkan bozulma ve diğer ekonomik göstergelerde gözlemlenen dalgalanma birlikte değerlendirildiğinde yerli üretim dalının zarar haliyle karşı karşıya kaldığı sonucuna ulaşılmaktadır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın etkisi

MADDE 23 – (1) Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın 2012-2014 yılları arasında hem miktar hem de değer temelinde artış gösterdiği ve bu artışa koşut olarak yurt içi piyasadan aldığı toplam pazar payının YÜD aleyhine yükseldiği tespit edilmiştir. 2012-2014 yılları arasında toplam Türkiye tüketiminde yaşanan düşüşe karşın, aynı dönemde Mısır menşeli ithalatın pazar payını katlayarak artırdığı görülmüştür. Bu artışla eş yönlü biçimde anılan dönemde YÜD’ün pazar payı 2013 yılında bir önceki yıla oranla gerileme kaydetmiş, 2014 yılında ise tekrar bir artış sergileyebilmiştir. Ancak bu artış oranı Mısır’ın pazar payını artırma hızıyla mukayese edilebilir düzeyde değildir. Buna karşın, diğer ülkelerin pazar payı 2012-2014 yılları arasında bir düşüş yaşamış ve bu düşüş büyük oranla Mısır menşeli ithalatın artmasından kaynaklanmıştır.

(2) Öte yandan, dampingli olduğu tespit edilen ithalatın fiyatlarının 2014 yılında yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı ve baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir. Tespit edilen damping marjının seviyesi de dikkate alındığında hâlihazırda, artan dampingli ithalat nedeniyle, YÜD’ün dampingli ithalat ile rekabet edebilmesinin güçleştiği değerlendirilmektedir.

(3) Bu tespitler ışığında, YÜD’ün ekonomik göstergelerinde gözlemlenen olumsuz gelişmelerin dampingli ithalatın miktar ve birim fiyat temelindeki etkisiyle eşzamanlı görülmesi sebebiyle, YÜD’de görülen maddi zarar ile dampingli ithalat arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

(4) İlliyet bağı değerlendirmesi kapsamında zarara etki edebilecek diğer unsurların dampinge konu ithalat ile zarar arasındaki nedensellik ilişkisini bütünüyle ortadan kaldıracak nitelikte ve güçte olmadığı görülmüştür.

Diğer ülkelerden ithalat

MADDE 24 – (1) 2012-2014 döneminde diğer ülkelerden yapılan ithalat miktarı % 20 oranında azalmıştır. Bu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın pazar payı, 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde 2014 yılında bu rakamın dampingli ithalat nedeniyle 78 birime gerilediği görülmektedir. Mevcut durum itibarıyla üçüncü ülkeler menşeli ithalatın YÜD üzerinde bir zarara yol açması mümkün görünmemektedir. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere diğer ülkelerin pazar payındaki düşüş büyük oranda Mısır menşeli ithalatın artışından kaynaklanmakta olup, YÜD diğer ülkeler menşeli ithalatta yaşanan düşüşten pay alamamıştır.

(2) Son değerlendirmede Mısır haricinde diğer ihracatçı ülkelerden gerçekleşen ithalatın miktar ve birim fiyatlarının Mısır menşeli dampinge konu ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar arasındaki illiyet bağını ortadan kaldıracak güçte ve nitelikte olmadığı tespit edilmiştir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Karar

MADDE 25 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

(2) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda GTİP’i, eşya tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında tabloda belirtilen oranda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

GTİP Eşyanın

Tanımı

Menşe Ülke Firmalar Dampinge Karşı

Önlem (CIF %)

3903.19.00.00.00 Diğerleri Mısır Arap Cumhuriyeti Tüm Firmalar 11,3

Uygulama

MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, 25 inci maddede gümrük tarife istatistik pozisyonu, tanımı, menşe ülkesi ve üretici/ihracatçı firma ticaret unvanı belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, 25 inci maddede bulunan tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715