İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/11)

Course ID
21/03/2018

Ekonomi Bakanlığından:  21.03.2018-30367 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/11)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Almanya Federal Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 5501.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “akrilik veya modakrilik olanlar” ürününün ithalatına ilişkin olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Aksa: Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketini,

b) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyetini,

c) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

ç) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

f) Güney Kore: Kore Cumhuriyetini,

g) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

ğ) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

h) Tayland: Tayland Krallığını,

ı) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

i) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini,

j) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Başvuru konusu ürün

MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 5501.30.00.00.00 GTİP altında kayıtlı “akrilik veya modakriliktenolanlar”dır.

(2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üretici Aksa firmasının Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Aksa firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Damping iddiası

MADDE 6 – (1) Şikâyete konu ülkeler olan Almanya, Güney Kore, ÇHC ve Tayland’ın iç piyasa satışlarına ilişkin veri bulunamadığından yerli üretim dalı tarafından 2017 yılı için şikâyete konu ürünün üretiminde kullanılan hammaddelerin birim maliyetlerine direkt işçilik, yardımcı madde, dolaylı işçilik, enerji, paketleme, amortisman gibi genel üretim giderlerine satış ve genel idari giderler ile finansman giderleri eklenmiş ve elde edilen bu fiyata makul bir kâr oranı ilave edilerek oluşturulmuş normal değer hesaplanmıştır. Söz konusu değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) İhraç değerinin tespitinde, TÜİK’in 2017 yılına ait şikâyet konusu ürünün şikâyet konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatında oluşan ortalama ihraç fiyatı dikkate alınmıştır. Söz konusu ihraç fiyatından harici navlun ve sigorta ile dâhili navlun bedelleri düşürülerek fiyat fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında açıklandığı şekilde tespit edilen normal değerler ile Türkiye’ye ihraç fiyatları mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada yani fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış olup, başvuru konusu ülkeler olan Almanya, Güney Kore, ÇHC ve Tayland menşeli ürün için hesaplanan damping marjlarının Yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Zarar tehdidi ve nedensellik iddiası

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde zarar tehdidi iddiasının incelenmesi amacıyla şikâyet konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatın miktar temelindeki seyri, pazar payı, yerli üretim dalının iç satış fiyatlarını nasıl etkilediği ve yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin durumu değerlendirilmiştir.

(2) Almanya menşeli şikâyet konusu ürünün ithalatının mutlak olarak 2015-2016 döneminde yükseldiği, aynı zamanda 2015-2017 dönemi boyunca Almanya menşeli şikâyet konusu ürünün ithalatının tüm ülkeler ithalatı içerisinde ilk sırayı aldığı gözlenmiştir.

(3) Güney Kore, ÇHC ve Tayland menşeli şikâyet konusu ürünün ithalatının hem mutlak olarak hem de toplam ithalat içerisindeki payının 2016-2017 döneminde ciddi oranda yükseldiği; aynı zamanda anılan dönem itibarıyla söz konusu ülkeler menşeli ithalatın pazar payının da arttığı tespit edilmiştir.

(4) Almanya, Güney Kore, ÇHC ve Tayland menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını 2017 yılında önemli seviyede kırdığı ve baskıladığı tespit edilmiştir.

(5) Yerli üretim dalının 2015-2017 döneminde üretim artış hızının düştüğü, birim ticari maliyet, yurtiçi ve yurtdışı birim satış fiyatları, dönem sonu stok miktarı, kapasite kullanım oranı ve şikayet konusu ürün istihdamının dalgalı bir seyir izlediği gözlenmekle birlikte, ekonomik göstergelerinin genel olarak olumlu bir seyir izlediği tespit edilmiştir.

(6) Şikâyet konusu ülkelerin ihracat kapasitelerinin önemli seviyelerde olduğu ve UTM’nin verilerine göre 2016 yılı dünya “akrilik veya modakrilik olanlar” ürünü ihracatı bakımından Tayland’ın 2 nci, Güney Kore’nin 4 üncü ve ÇHC’nin 7 nci sırada yer aldığı tespit edilmiştir.

(7) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, şikâyet konusu ülkeler menşeli ithalatta görülen artış, şikâyet konusu ülkelerde yerleşik üretici ve ihracatçıların yüksek kapasitesi ve üretim kabiliyetleri, yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri birlikte değerlendirildiğinde dampingli olduğu iddia edilen ithalatın Yönetmeliğin 17 nci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde, yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile Almanya, Güney Kore, ÇHC ve Tayland menşeli 5501.30.00.00.00 GTİP’ialtında kayıtlı “akrilik veya modakrilikten olanlar” ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi

MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 ncimaddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 10 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu maddenin birinci ve üçüncü fıkrası kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 11 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği bütün ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 10 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 13 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 14 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2176 Sk. No: 63 Çankaya/ANKARA

Faks:+90 312 204 8633

E-posta: dms271@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715