İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4) EKleri

Course ID
31/12/2018

EK:

2019/4 SAYILI İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞE DAİR BİLGİLENDİRME RAPORU

 

SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİ VE İŞLEMLER

Mevcut önlem ve soruşturma

 1. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gilmrük tarife pozisyonlarında (GTP) sınıflmıdırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik olarak 15/2/2001 tm·ihli ve 24319 sayılı Resmi Gazcte’de yayımlmıan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001 /2) ile sonuçlandırılan esas soruşturma kapsamında CTF ihraç fiyatının %87’si oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
 2. Söz konusu önleme ilişkin yürütülen ilk NGGS 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayı lı Resmi Gazete’de yay ımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1 O) il e; ikinci NGGS ise 5/5/2013 tarihli ve 28638 sayılı Resmi Gazete ‘ de yayımlanan ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) ile sonuçlandırılmış olup, anılan soruşturmalar sonucunda dampinge karşı kesin önlemin aynen (CIF ihraç fiyatının %87’si) uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
 3. ÇHC menşeli “sentetik veya suni devamsız li flerden dokunmu mensuc at” ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Bulgaristan ve Polonya üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddi ası ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasıııa karşı soruşturma neticesinde, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmi Gazete ‘ de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/40) ile Bulgaristan (E. Mıroglıo Ead ve Belotex 95 JSC firmaları hariç) ve Polonya menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülkeler çıkışlı başvuru konusu ürün ithalatında, ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı oranda (CIF ihraç fiyatının %87’si) dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
 4. Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 11/7/2017 tarihli ve 30121 sayılı Resmı Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/19) vasıta sıyla mevcut önlemin yürürlük ten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üretim dalmm veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşlarm mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS başlatılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
 5. Bu kapsamda, “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ürünün üretimini gerçekleştiren yerli üretici firmalar Akın Tekstil Ş, Bakırlar İplik San. ve Tic. Ltd. Şti., Btd Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Can Tekstil Entegre Tesisler ve Tarım Üıünleri San. Tic. A.Ş., Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kimtck s Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş., Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş., Meteks Moda Dokuma Kumaş San. ve Tic. Ltd. Şti., Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Özdoku Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. ve Uğurteks Tekstil Üıünleri Tic. ve San. A.Ş., yerli üretim dalı adına başvuruda bulunmuş olup söz konusu başvuru Şimşek Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Bossa Tic. ve San. İşi. A.Ş., Arseteks Teks til Tarım Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti., Almodo Altunlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ile Tarsus Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. firına lm·ı tarafından desteklenmi ştir.
 6.  Bunların yanı sıra, ÇHC menşeli “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik olarak bir NGGS başlatılması yönünde Adana Sanayi Odası, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Ege İhracatçı Birliği, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile İstanbul Tekstil ve Hamrnaddeleri İhracatçıları Birliği’ nin başvuru aşamasında destekleyici görüşleri alınmıştır. Öte yandan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise ÇHC menşeli “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik olarak yürürlükte bultınan dampinge karşı önlemin devam ettirilmemesi gerektiği yönünde oluşan görüşlerini başvuru aşamasında iletmiştir.
 7. Başvuru kapsamında sunulan bilgi ve belgeler, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu (Kurul) tarafından değerlendirilmiş ve bir NGGS başlatılmasını haklı kılacak yeterlilikte delillerin mevcudiyetine kanaat getirilmiş olup, 20/4/2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmı Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14) ile ÇHC menşeli “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen NGGS tamamlanmıştır.

1.2  Yerli üretim dalının temsil niteliği

(!)Yukarıda da belirtildiği üzere başvuru, soruşturma konusu ürünün üretimini gerçekleştiren mezkur yerli üreticiler tarafından yapılmıştır.

Başvurunun değerlendirilmesi aşamasında, ilk NGGS kapsamında başvuru sahibi firmalar arasında yer alan Kalıramanrnaraş İplik Pamuk ve San. A.Ş. fınnasının 2015-2017 döneminde faaliyette bulunmadığı; benzer şekilde ikinci NGGS kapsamında başvuru sahibi firmalar arasında yer alan Akben Tekstil San. ve Tic. AŞ. firmasının 2016 ve 2017 yıllarında; Tarsus Tekstil San. ve Tic. AŞ. firmasının ise 2015-2017 döneminde soruşnırma konusu üründe üretiminin ve satışlarının bulunmadığı tespit edilmiştir.

 • İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği adına temsilcisi tarafından nihai bildirim raporuna yönelik iletilen görüşlerde, TOBB’dan edindikleri bilgilere göre soruşturma konusu ürünün toplamda 506 üreticisi olduğu ve bu firmaların toplam üretim kapasitesinin 27 milyon kg olduğu, bu nedenle yerli üretim dalının temsili açısından başvuru sahibi firmaların sayısının ve üretim kapasitelerinin yerli üretim dalını temsile haiz olmadığı ifade edilmiştir. Soruşturma kapsamında TOBB ve başvuru sahibi firmalardan edinilen bilgilerden, iddia edilen miktarlardan çok daha fazla olan üretim miktarları hesaplamalarda dikkate alınmıştır. 2017 yılında soruşturma konusu ürünün toplam üretim kapasitesinin 73 milyon kg, üretim miktarının ise 54 milyon kg seviyesinde olduğu hesaplanmış ve bu veriler üzerinden başvuran firmaların yerli üretim dalını temsil edebilme yeterliliği değerlendirilmiştir. Diğer taraftan, üretici firma sayısının iddia edildiği üzere 506 olmamasının sebebi olarak ise, kapasite raporlarında yer alan dokuma kumaş üretimi ibarelerinin geniş kapsamlı olması ve soruşturma konusu olmayan ürün üreticilerinin de bu nedenle hesaplamaya dahil edilmiş olabileceği değerlendirilmektedir.
 • Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde, başvuru sahibi firmaların yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmış olup bu raporun ilgili bölümlerinde söz konusu firmalar “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.
 • İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
 • Soruşturma açılmasını müteakip, soruştımna konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine ÇHC’de yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
 • Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.
 • Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır. İlgili taraflardan süre uzatımı yönünde bir talep alınmamıştır.
 • Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
 • Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ve soru fonnu gönderilen ithalatçılardan 4 firma soru formunu öngörülen sürede yanıtlamıştır. Üretici/ihracatçı soru formuna ise ÇHC’de yerleşik herhangi bir ihracatçı firmadan yanıt alınmamıştır.
 • Diğer taraftan, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, soruşturma açılışını müteakiben, soruşturmanın ilgili tarafı olmayı talep ederek, soruşturmaya ilişkin görüşlerini yazılı olarak Genel Müdürlüğe sunmuştur.
 • Aynca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden bütün ilgili taralların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.
 • Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim raporu ÇH C’ nin Ankara Büyükelçiliği’ne, işbirliğinde bulunan ithalatçılara ve yerli üreticilere iletilmiş tir.
 • Nihai bildirim sonrasında, ilgili tarafların nihai bildirime ilişkin görüşlerini sözlü olarak da sunmalarına imkan tanımak amacıyla 14/11/2018 tarihinde kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.
 • Kamu dinleme toplantısında, Adana Sanayi Odası, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Uludağ İhracatçı Birliği ile İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği başvuru aşamasında belirttikleri önlemin devamına yönelik görüşlerini, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise önlemin devam ettirilmemesi gerektiği yönündeki görüşlerini ifade etmişlerdir.
 • Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkur görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu bildirimin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.
 1. 1.4  Gözden geçirme dönemi
 2. (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için O1/01/2015-31/12/2017 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.
 3. 2. SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN VE BENZER ÜRÜN
 4.  
 • Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
 • Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 16 GTP’lcri altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”tır.
 • Sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş söz konusu mensucat, sentetik veya suni kesik elyaf ağırlığını korumakla birlikte, viskon-keten-pamuk-likra gibi muhtelif karışım ilaveleriyle çok geniş çeşitliliğe ve ikame özelliğine Suni lifler, selüloz gibi doğal maddelerden mamul olanları, sentetik lifler ise petrol esaslı hammaddelerden elde edilmiş olanları ifade etmektedir.
 • Soruşturma konusu “sentetikveya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” üretimi, çözgü ipliklerinin leventlere hazırlanması ile başlamakta, atkı iplikleri ile birlikte dokuma tezgahlarında dokunması ile devam etmekte ve ardından tekstil-terbiye tesislerinde nihai haline gelmesi ile son bulmaktadır.
 • Soruşturma konusu ürün tekstil ve konfeksiyon üreticisi firmalar tarafından kullanılmaktadır.
 • Yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuruda, taraflarınca üretilen ürün ile başvuru konusu ürün arasında teknik ve fiziki özellikler ile ürünün temel kullanım alanları, dağıtım kanalları, müşteriler ve hitap edilen pazarlar bakımından bir fark bulunmadığı belirtilmiştir.
 • Soruşturma sırasında, soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ve Türkiye piyasasında satışa sunulan ürünün teknik ve fiziki özellikleri ile temel kullanım alanları itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır.
 • İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği adına temsilcisi tarafından nihai bildirim raporuna yönelik iletilen görüşlerde, soruşturma kapsamı ürünlere ilişkin değerlendirme yapılırken GTP bazında ayrıştırılma yapılması ve ithalatın seyri ile ithalatın yerli üretim üzerindeki fiyat etkisinin bu ayrıma göre yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Soruştıırma kapsamında, soruşturma konusu olan ürünün, sentetik veya suni kesik elyaf ağırlığını korumakla birlikte, viskon-keten-parnuk-likra gibi muhtelif karışım ilaveleriyle çok geniş çeşitliliğe ve ikame özelliğine sahip olduğu, temel kullanım alanlarının ve üretimde kullanılma süreçlerinin benzer olduğu ve söz konusu GTP’lerde kayıtlı ürünlerin birbirlerinden bağımsız ürünler olmadığı, soruşturma konusu ürünün alt tiplerini oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, ithalat ve fiyat etkisine ilişkin analizler ürünün geneli için yapılmıştır.
 • Söz konusu hususlar çerçevesinde, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürün, esas soruşturmada ve daha önceki NGGS’lerde olduğu gibi, benzer ürün olarak kabul edilmiştir.
 • Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar bağlayıcı nitelikte olmayıp genel içerikli ve bilgi amaçlıdır.
 • Ürünün ithalinde uygulanan gümrük vergisi ve diğer yükümlülükler
 • Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde, başvuru konusu “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ürününün ithalatında uygulanan gümrük vergisi
 1. oranları Tablo-2’de sunulmuş olup, anılan ürün, incelenen dönemde ÇHC’den ithalat yapılması durumunda %8 oranında gümrük vergisine tabidir.
 • 15/9/201 l tarihli ve 28055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına Ek Karar çerçevesinde, başvuru konusu ürünün ithalatında ilave gümrük vergisi uygulaması bulunmaktadır. Söz konusu uygulama çerçevesinde ilave gümrük vergisi oranları, EAGÜ’ler için en düşük 1,25 ABD Doları/kg, en yüksek 4,25 ABD Doları/kg olmak üzere CIF bedelin %1 l’i; GYÜ’ler için en düşük 1,25 ABD Doları/kg, en yüksek 4,25 ABD Doları/kg olmak üzere CIF bedelin %18’i; DÜ’ler için en düşük 1,25 ABD Doları/kg, en yüksek 4,25 ABD Doları/kg olmak üzere CiF bedelin %20’si seviyesindedir. Bu kapsamda, başvuru konusu ürünün ÇHC’den ithal edilmesi durumunda en düşük 1,25 ABD Doları/kg, en yüksek 4,25 ABD Doları/kg olmak üzere CIF bedelin %20’si oranında ilave gümrük vergisi alınmaktadır.
 • Soruşturma konusu üründe uygulanan KDV oranı %8
 1. 3. DAMPİNGİN DEVAMI VEYA YENİDEN MEYDANA GELMESİ İHTİMALİ
 • Genel açıklamalar
 • Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devanı etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.
 • Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddeleri çerçevesinde, soruşturma sırasında yeni bir damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjı gösterge olarak dikkate alınmıştır.
 1. 3.2 Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları
 • Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjı, firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir göstergedir.
 • Buna göre, esas soruşturmadaÇHC menşeli 13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’leri altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik damping marjı CIF ihraç fiyatın %87’si olarak tespit edilmiştir.
 1. 3.3  Diğer ülkeler tarafından uygulanmakta olan damping önlemleri
 2. (!) ÇHC menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak diğer ülkeler tarafından halihazırda uygulanmakta olan herhangi bir dampinge veya sübvansiyona karşı önlem ile yürütülmekte olan herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır.
 3. (2) Bununla birlikte;
 4. Arjantin Cumhuriyeti, soruşturma konusu ürünlerin arasında yer alan ve 13 GTP altında sımflandınlan “sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat (esas ilibariyla yün veya ince hayvan kılları ile karışık)”ın ÇHC menşeli olanlarına 7/12/2016-1/12/2017 tarihleri arasında %154 oranında dampinge karşı önlem (geçici önlem) uygulamıştır.
 5. Peru Curnlıuriyeti, soruşturma konusu ürünlerin arasında yer alan ve 5513.11, 5513.21, 5514.11 ve 5514.21 GTP’leri altında sımflandınlan “sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (devamsız poliester liflerinden ağartılmamış/ağartılmış/boyanmış)”ın ÇHC menşeli
 6. olanlarına 21/5/2004-24/8/2017 tarihleri arasında %27 oranında dampinge karşı önlem uygulamıştır.
 7. Tayland Krallığı, soruşturma konusu ürünlerin arasında yer alan ve 11 GTP altında sınıflandırılan “sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (devamsız poliester liflerinden ağartılmamış/ağartılmış)”ın ÇHC menşeli olanlarına l5/1/2009-14/1/2017 tarihleri arasında
 8. %7,76-%10,01 arasında dampinge karşı önlem uygulamıştır.
 9. ç) Güney Afrika Cumhuriyeti, soruşturma konusu ürünlerin arasında yer alan ve 55.12 ve 55.15 GTP’leri altında sınıflandırılan “sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat”ın ÇHC menşeli olanlarına 12/11/2004-9/10/2009 tarihleri arasında 1.191 c/kg tutarında dampinge karşı önlem uygulamıştır.
 10. 4. ZARARIN DEVAMI VEYA YENİDEN MEYDANA GELMESİ İHTİMALİ
 • Genel açıklamalar
 • Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, gözden geçirme döneminde yerli üretim dalındaki zarar durumu ve önlemlerin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve gelişimi, ithalat fiyatlarının gelişimi, fiyat kırılması ve baskısı ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, dördüncü maddede belirtilen gözden geçirme dönemi için incelenmiştir.
 • Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturmaya konu ülkeden yapılan ithalatın incelemesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.
 1. 4.2  Genel ithalatın mutlak gelişimi
 • Önleme konu ürüne ilişkin tüın ülkelerden gerçekleşen ithalat istatistiklerine bakıldığında, ürünün 2015 yılında 164 bin ton olan ithalat miktarının, 2016 yılında 152 bin tona gerilediği ve 2017 yılında ise 192 bin ton seviyesine yükseldiği görülmektedir.
 • Önleme konu ürünün toplam ithalatı değer olarak incelendiğinde ise 2015 yılında 251 milyon ABD Doları, 2016 yılında 230 milyon ABD Doları seviyelerinde gerçekleşen ithalatın 2017 yılında ise 291 milyon ABD Dolarına yükseldiği tespit edilmiştir.
 • Yukarıdaki veriler çerçevesinde ürün ithalatının ortalama birim fiyatları hesaplanmıştır. Buna göre ithalatın ortalama birim fiyatları incelenen yıllar itibariyle düşüş trendi göstermiş ve sırasıyla 535 ABD Doları/Ton, l.517 ABD Doları!fon ve 1.516 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.
 1. 4.3 Önlem konusu ülkeden ithalatın mutlak gelişimi
 • Soruştunna konusu “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”ın ÇHC’den ithalatı 2015-2017 döneminde dalgalı bir seyir izlemiş olup, 2015 yılında 704.833 kg (15,6 milyon ABD Doları) seviyesinde gerçekleşen ithalat, 2016 yılında l.580.974 kg (10,6 milyon ABD Doları) seviyesine gerilemiş, 2017 yılında ise 2.968.281 kg (19,5 milyon ABD Doları) seviyesine yükselmiştir.
 • ÇHC menşeli “se ntetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatının toptanı ithalat içindeki payı incelendiğinde, 2015-2017 döneminde ÇHC menşeli ithalatın payının dalgalı bir seyir izleyerek, 2015 yılında %8, 2016 yılında %5,5, 2017 yılınd a ise %11,3 seviyesinde gerçekleştiği tespit edilmiştir.
 • 2015-2017 yılları arasında ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatına bakıldığında, “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”ın ithal birim fiyatının anılan dönemde dalgalı bir seyir izlediği, 2015 yılında 5,75 ABD Doları/kg olan ithal birim fiyatın, 2016 yılında 6,68 ABD Doları/kg seviyesine yükseldiği, 2017 yılında ise düşüş eğilimine girerek 6,57 ABD Doları/kg seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.
 • Üçüncü ülkelerden ithalatın mutlak gelişimi
 • Soruşturma konusu ürünün diğer ülkeler menşeli toplam ithalatına bakıldığında, ithalat 2015-2017 döneminde düşüş kaydederek, 2015 yılında 31.019.955 kg (236,2 milyon ABD Doları), 2016 yılında 26.998.656 kg (206,3 milyon ABD Doları), 2017 yılında 23.256.260 kg (186,2 milyon ABD Doları) seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Diğer ülkeler menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki payı, 2015-2017 döneminde dalgalı bir seyir izleyerek, sırasıyla %92, %94,5 ve %88,7 seviyelerinde gerçekleşmiştir.
 • Diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatına bakıldığında, ithal birim fiyatın 2015 ve 2016 yıllarında 7,61 ABD Doları/kg, 2017 yılında ise önceki yıllara göre artış göstererek 8,01 ABD Doları/kg seviyesinde gerçekleştiği tespit edilmiştir.
 • Soruşturma konusu ürün ithalatının nispi gelişimi
 • Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içerisindeki payı 2015-2017 yılları arasında incelenmiştir. Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında, yerli üretim dalının ve diğer yerli üreticilerin yurt içi satışları genel ithalat miktarı ile toplanmıştır. Yerli üretim dalının yurt içi satışlarının ve soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla pazar payları hesaplanmıştır. İncelenen veriler 2015 yılı=lOO olacak şekilde endekslenmiştir.
 • Buna göre, soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketim endeksi, 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2015 yılına göre 2016 yılında 90 birime, 2017 yılında 94 birime gerilemiştir.
 • ÇHC menşeli ithalatın pazar payı ise gözden geçirme dönemi boyunca dalgalı bir seyir izleyerek, 2015 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, 2015 yılına göre 2016 yılında 65 birime gerilemiş, 2017 yılında 116 birime yükselmiştir.
 • Diğer ülkeler menşeli ithalatın 2015 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi gözden geçirme dönemi boyunca azalarak, 2015 yılına göre 2016 yılında 96 birime, 2017 yılında 79 birime gerilemiştir.
 • Bununla birlikte, yerli üretim dalının pazar payı endeksi 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılında 11O birim, 2017 yılında 124 birim olarak gerçekleşmiştir.
 • Fiyat kırılması ve baskısı
 • Fiyat kırılması, soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasında oluşan fiyatının yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatının ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Bu kapsamda, soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının fiyatını ne ölçüde kırdığı incelenmiştir.
 • Fiyat kırılması hesaplanırken, TÜİK verileri kullanılarak tespit edilen ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün CiF ithal birim fiyatının üzerine, ithalatta uygulanan gümrük vergisi,
 1. ilave gümrük vergisi ile soruşturma konusu ülke için makul sayılabilecek bir oran olarak CIF ihraç fiyatın %2’si tutarındaki diğer ithalat masrafları eklenerek, soruşturma konusu ütünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda fiyatların hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla CIF ithal birim fiyatın üzerine dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bulunan değer ile yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları karşılaştırılmıştır. Hesaplama 2017 yılı için yapılmış olup, buna göre, ÇHC menşeli “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatının 2017 yılında yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatını %20 ila %29 arasındaki değer aralığında yer alan bir oranda kırdığı tespit edilmiştir.
 • Fiyat baskısı ise ithal ürün fiyatının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının benzer üründeki ticari maliyeti ve makul kar oranı dikkate alınarak tespit edilen olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Fiyat baskısı hesaplanırken, bir önceki maddede yer verilen veriler kullanılarak soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Hesaplama 2017 yılı için yapılmış olup, buna göre ÇHC menşeli “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatının, 2017 yılında yerli üretim dalının fiyatı üzerinde %20 ila %29 arnsındaki değer aralığında yer alan bir oranda fiyat baskısına neden olduğu saptanmıştır.
 1. 4.7 Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
 2. (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde yerli üretim dalının 2015-2017 yılları arasındaki verileri kullanılmıştır. Bu kapsamda, yerli üretim dalı olarak değerlendirilen yerli üreticiler Akın Tekstil A.Ş, Bakırlar İplik San. ve Tic. Ltd. Şti., Btd Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Can Tekstil Entegre Tesisler ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş., Kıvanç Tekstil San. ve Tic. AŞ., Kimteks Tekstil inşaat Tic. ve San. A.Ş., Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş., Meteks Moda Dokuma Kumaş San. ve Tic. Ltd. Şti., Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Özdoku Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. ve Uğurteks Tekstil Ürünleri Tic. ve San. A.Ş. fırmalarının soruşturma konusu “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ürününe ilişkin verileri esas alınmış ve değerlendirme söz konusu firmaların verileri konsolide edilerek yapılmıştır. Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler yıllık ortalama Üretici Piyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılarak endekslenmiştir.
 • Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
 • Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe üretim miktar endeksi 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2015 yılına göre 2016 yılında 97 birime gerilmiş, 2017 yılmda 119 birime yükselmiştir.
 • Gözden geçirme döneminde, yerli üretim dalının kapasite miktar endeksi 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılında 103, 2017 yılında 11O birinı olarak gerçekleşmiştir.
 • Yerli üretim dalının kapasite kullanım oranı endeksi ise 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılında 94 birim, 2017 yılında 109 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Yurt ici ve yurtdısı satışlar
 • Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe yurt içi satış miktarı endeksi, 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılında değişim göstermemiş, 2017 yılında ise 117 birime yükselmiştir.
 • Yurt içi satış hasılası endeksi ise, 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildi ğinde , 2016 yılında 108 birime, 2017 yılında 129 birime yükselmiştir.
 • Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe ihracat miktar endeksi 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılında 96 birime gerilemiş, 2017 yılında ise 113 birime yükselmiştir.
 • Yerli üretim dalının yurt dışı satış hasılası endeksi, 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2015 yılına göre 2016 yılında 96 birime gerilemiş, 2017 yılında 116 birime yükselmiştir.
 • Yurt içi fiyatlar ve fiyatları etkileyen unsurlar
 • Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe ortalama yurt içi satış birim fiyatı endeksi, 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılında 108 birim, 2017 yılında 11O birim olarak gerçekleşmiştir.
 • Soruşturma konusu ürünün satış fiyatları açısından üretimde kullanılan harnmaddelerin fiyatları (iplik, elyaf, boya maddeleri ve diğer kimyasallar gibi) ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, soruşturma konusu ürünün harnmadde olarak kullanıldığı sektörlerdeki (özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörlerindeki gelişmeler) tüketim eğilimleri ile arz ve talep dengesinin de yurt içi satış fiyatlarında belirleyici bir unsur olduğu düşünülmektedir.
 1. Maliyetler ve karlılık
 • Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe birim ticari maliyet endeksi, 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde 2016 yılında 103 birime, 2017 yılında ise 107 birime yükselmiştir.
 • Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe yurt içi satışlarından elde ettiği birim karlılık endeksi 2015 yılı -100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılında 50 birime yükseldiği, 2017 yılında ise tekrar negatif değer olan -28 birime gerilediği görülmektedir.
 • Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe yurt dışı satışları da dahil olmak üzere toplam satışlardan elde ettiği birim karlılık endeksi 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılında 127 birim, 2017 yılında 101 birim olarak gerçekleşmiştir.
 1. Pazar payı
 • Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketim endeksi, 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2015 yılına göre 2016 yılında 90 birime, 2017 yılında 94 birime gerilemiştir.
 • Bununla birlikte, yerli üretim dalının pazar payı endeksi 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılında 11O birim, 2017 yılında 124 birim olarak gerçekleşmiştir.
 1. Verimlilik
 2. (1) Soruşturma konusu ürünün üretimde çalışaıı işçi başına üretim miktarını gösteren verimlilik endeksi, 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılında 1Ol birim, 2017 yılında 127 birim olarak gerçekleşmiştir.
 3. Nakit akışı
 4. (1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünün üretim ve satışı ile sağladığı reel nakit akışı endeksi 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılında 118 birim, 2017 yılında 123 birim olarak gerçekleşmiştir.
 5. Stoklar
 • Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe stok miktar endeksi 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılında 101 birim, 2017 yılında ise 99 birim olarak gerçekleşmiştir.
 • Söz konusu veriler ışığında, yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe stok çevrim hızı endeksi ise, 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılı için 98 birim, 2017 yılı için 117 birim olarak hesaplanmıştır.
 1. ğ) İstihdam
 2. (1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan direk işçi sayısına ilişkin endeks değeri, 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılında 97 birim, 2017 yılında 94 birim olarak gerçekleşmiştir.
 3. Ücretler
 4. (1) Yerli üretim dalının çalışan işçilerin aylık ücretleri endeksi 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılında 117 birim, 2017 yılında 109 birim olarak gerçekleşmiştir.
 5. ı) Büyüme
 6. (1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerini kapsayan aktif büyüldük endeksi 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılında 129 birim, 2017 yılında 133 birim olarak gerçekleşmiştir
 7. Sermaye arttırma yeteneği
 8. (1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili özsermaye büyüklük endeksi, 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılında 121 birim, 2017 yılında 117 birim olarak gerçekleşmiştir.
 9. Yatırımları arttırma yeteneği
 • Yerli üretim dalının üretim tesislerini yenilemek için yapmış olduğu yatırımlarla ilgili olarak 2015 yılında 100 birim olarak kabul edilen yenileme yatırım endeksi, 2016 yılında 108 birim, 2017 yılında 80 birim olarak gerçekleşmiştir.
 • Yerli üretim dalının üretim kapasitesini arttırmalc için yapmış olduğu yatırımlarla ilgili olarak, 2015 yılında 100 birim olarak kabul edilen tevsi yatırım endeksi 2016 yılında 59 birim, 2017 yılında 122 birim olarak gerçekleşmiştir.
 1. Yatırımların geri dönüşü
 2. (1) Yatırımların geri dönüş oranının göstergesi olarak kabul edilen Net Kar/Aktif Toplamı endeksi, 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılında 61 birim, 2017 yılında 92 birim olarak gerçekleşmiştir.
 3. 1) Önceki soruşturmalarda tespit edilen damping marjının büyüklüğü
 4. (1) Esas soruşturma esnasında damping marjı CIF ihraç fiyatının %87’si seviyesinde tespit edilmiştir.
 5. 4.8  Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
 6. (1) Gözden geçirme döneminde, yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe üretim, yurt içi satışlar, üretim kapasitesi, kapasite kullanım oranı, verimlilik, stok çevrim hızı, pazar payı gibi
 7. ekonomik göstergelerinde dampinge karşı önlemin de etkisiyle olumlu gelişmeler gözlemlenmiştir.
 8. (2} Buna karşılık, anılan dönemde dampinge karşı önleme rağmen yerli üretim dalının yurtiçi satışlar ürün karında 2015 yılına göre 2017 yılında iyileşme olmasına rağmen zararına satışlar devam etmiş olup yurtdışı satışlarda da birim karlılık düşüş eğilimi göstermiştir. Diğer taraftan, istihdam verilerinde ise bozulmalar yaşandığı görülmektedir. Ayrıca, yerli üretim dalının soruşturma konusu üründeki toplam kapasitesi anılan üründe Türkiye tüketiminin önemli bir kısmını karşılayabilecek seviyelerde olmasına rağmen, gözden geçirme döneminde yerli üretim dalı üretim kapasitesinin altında faaliyet göstermiştir.
 9. (3) Başta yurtiçi ve toplam karlılıktaki olumsuz sonuçlar olmak üzere yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, diğer zarar unsurları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde; önlemin kalkması halinde yerli üretim dalı üzerindeki zararın devamının veya yeniden meydana gelme ihtimalinin muhtemel olduğu sonucuna ulaş ılabilmektedir.
 10. 5. DAMPİNGİN VE ZARARIN DEVAMI VEYA YENİDEN MEYDANA GELMESİ
 11. İHTİMALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 12.  
 • Genel açıklamalar
 1. (1) Yönetrnelik’in 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin yüıürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkelerdeki kapasite ve ihracat potansiyeli ile talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir. Önleme tabi ülkelerin ihracat kabiliyeti, Uluslararası Ticaret Merkezi (Intemational Trade Center – ITC) verilerinden faydalanılarak incelenmiştir.
 2. 5.2 Dampingin devamına veya yeniden meydana gelme ihtimali
 • Önleme tabi ülkedeki soruşturma ürün konusu ürünün üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli incelenmiştir. Bu çerçevede, soruşturma konusu ülkenin kapasitesi ve üretimi için ÇIIC hükümetinin “tekstil ve giyim sektörü”ne yönelik 13 üncü 5 yıllık planı ile yayımlanmış olan raporlardan faydalanılmış olup ihracat potansiyeli için ise Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center) verileri incelenmiştir.
 • ÇHC hükümetinin tekstil ve giyim sektörüne yönelik 13 üncü 5 yıllık planına göre, 2011- 2015 döneminde sektör %8,5 oranında büyümüş olup tekstil ve giyim sektörünün 2016-2020 döneminde %6-%7 oranında büyümesi öngörülmüştür. 20I 5 yılı itibariyle sektörün toplam üretim miktarı yıllık %4,5 oranında büyüme ile 53 milyon ton civarında olup, 2016-2020 döneminde ÇHC’ nin tekstil üretiminde ve ihracatında artışa gitmesi Ayrıca, ÇHC hükümetinin tekstil ve giyim sektörüne yönelik 13 üncü 5 yıllık planına göre, ÇHC’nin 2020 yılı itibariyle 10 milyar RMB üzerinde gelire sahip olan firma sayısını 20′ den 50’ye çıkarması ve böylelikle de sektördeki büyük oyuncuların gelişimini teşvik etmesi beklenmektedir.
 • Bunların yanı sıra, “Çin’in Tekstil Sektörü Görünümü, 2017-2021” başlıklı raporun incelenmesinden, 2015 yılında tekstil sektöründe gerçekleşen üretimin ÇHC’nin GSYİH’sının
 1. %7’sini oluşturduğu, tekstil sektörünün ÇHC ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğu, ÇHC’ nin anılan sektörde dünyada en büyük üretici olduğu, ÇHC’nin tekstil üretiminin dünya üretiminin yarısından fazlasını oluşturduğu ve anılan sektörde işleme kapasitesi açısından dünyadaki payının dalıa yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
 2. (4) Diğer taraftan, “2016-2019 Dönemi ÇHC Tekstil ve Giyim Sektörü Talımini”ne ilişkin rapor dahil olmak üzere çeşitli raporlarda ise, son yıllarda ÇHC’de maliyet artışlarına (arazi, enerji ve işçilik gibi), RMB’nin değerlenmesine ve küresel düzeyde talebin azalmasına bağlı olarak, tekstil sektöründe ÇHC’nin ihracatının azaldığı ve küresel düzeyde rekabet avantajını kaybettiği, bundan dolayı da Bangladeş, Hindistan, Vietnam ve K.amboçya gibi Asya bölgesindeki diğer ülkelerin ihracatının artış gösteımeye başladığı ifade edilmiştir. Ancak, bahse konu gelişmelere rağmen, ÇHC’nde tekstil sanayinin sağlıklı bir hızla büyümeye devam ettiği ve ilerleyen yıllarda küresel düzeyde üretici olarak ağırlığını korumaya devam edeceği vurgulanmıştır.
 • Soruşturma konusu “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ürününde dünya ihracat istatistikleri incelendiğinde, ÇHC’nin anılan üründe dünya ihracatında ilk sırada yer aldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu üründe dünya ihracatı 2014 yılında 13,9 milyar ABD Doları, 2015 yılında 13,7 milyar ABD Doları, 2016 yılında 13,6 milyar ABD Doları, 2017 yılında 12,3 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, ÇHC anılan dönemde soruşturma konusu ürünün dünyadaki en büyük ihracatçısı olarak dünya toplam ihracatından sırasıyla %51,9, %55,5, %54,6 ve %53,6 oranında pay almıştır.
 • Soruşturma konusu üründe ÇHC’nin ihraç birim fiyatları incelendiğinde, ÇHC de dahil olmak üzere, dünya genelinde birim fiyatların düşüş eğiliminde olduğu ve ÇHC’nin ihraç birim fiyatlarının 2014-2017 döneminde genel olarak dünya ortalamasının altında seyrettiği tespit edilmiştir. 2017 yılı itibariyle soruşturma konusu “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ürününde dünyada ortalama ihraç birim fiyatı 8,87 ABD Doları/kg iken, ÇHC’nin ihraç birim fiyatı anılan dönemde 7,12 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.
 • Diğer taraftan, ÇHC’nin Türkiye ile yakın coğrafyalarda yer alan diğer ülkelere soruşturma üründe ortalama ihraç birim fiyatlarına bakıldığında, ÇHC’nin 2016 yılında 6,97 ABD Doları/kg fiyat seviyesi ile en düşük fiyatlı ihracatı Türkiye’ye yaptığı anlaşılmaktadır. Benzer şekilde 2017 yılında da Türkiye 6,97 ABD Doları/kg fiyat ÇHC’nin en düşük fiyatla ihracat yaptığı ülkeler arasında yer almaktadır.
 • ÇHC menşeli soruşturma konusu urune yönelik olarak halihazırda diğer ülkelerce yürürlükte bulunan herhangi bir dampinge karşı önlem bulunmamasına ve herhangi bir soruşturma yürütülmemesine rağmen, bu bildirimin 3.3 numaralı başlığında değinildiği üzere, geçmiş dönemlerde ÇHC “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ürününe yönelik olarak alınan dampinge karşı önlemler, ihracatçı firmaların davranışlarını ve yapılabilmesi muhtemel olan dampingi göstermesi açısından önem taşımaktadır.
 • Esas soruşturma esnasında tespit edilen CIF ihraç fiyatının %87’si seviyesindeki damping marjı, ÇHC’de mukim firmaların, önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak diğer önemli bir göstergedir.
 1. (1O) Bu bölümde incelenen hususların bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde, meri önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
 2. 5.3  Zararın devamı veya yeniden meydana gelebilme ihtimali
 • Soruşturmaya konu ürüne ilişkin tüm ülkelerden gerçekleşen ithalat miktarı 2015 yılında 33.724.788 kg olarak gerçekleşirken, söz konusu ithalatın 2016 yılında 28.579.630 kg, 2017 yılında ise 26.224.541 kg seviyesine gerilediği görülmektedir.
 • Soruşturma konusu ürünün ÇHC’dcn yapılan ithalatı 2015-2017 yıllan arasında dalgalı bir seyir izleyerek, 2015 yılında 2.704.833 kg seviyesinde gerçekleşen ithalat, 2016 yılında 1.580.974 kg seviyesine gerilemiş, 2017 yılında ise 968.281 kg seviyesine yükselmiştir. Diğer taraftan, Türkiye benzer mal tüketimi değeri 2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2015 yılına göre 2016 yılında 90 birime, 2017 yılında 94 birime gerilemiştir. ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının Türkiye benzer mal tüketimi içindeki pazar payı ise 2015- 2017 yıllarında sırasıyla 100, 65 ve 116 birim olarak gerçekleşmiştir.
 • ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının 2017 yılında yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatları üzerinde fiyat kırılması ve fiyat baskısına neden olduğu tespit edilmiştir.
 • Yerli üretim dalının karlılık ve ürün istihdamı gibi ekonomik göstergelerinde 2015-2017 döneminde bozulmalar yaşanmıştır. Soruşturma konusu ithalatın fiyat etkisiyle, yurtiçi satış fiyatlarını ticari maliyetlerindeki artış kadar artıramamış ve 2016 yılından 2017 yılına geçişte zararına satışlara başlamıştır. Ayrıca, yerli üretim dalının soruşturma konusu üründeki toplam kapasitesi anılan üründe Türkiye tüketiminin önemli bir kısmını karşılayabilecek seviyelerde olmasına rağmen, anılan dönemde yerli üretim dalı kapasitesinin altında faaliyet göstermiştir. Diğer taraftan, dampinge karşı önlemin varlığında yerli üretim dalının üretim, yurt içi satışlar, kapasite, kapasite kullanım oranı, verimlilik, stok çevrim hızı, pazar payı gibi önemli ekonomik göstergelerinde 2015-2017 döneminde iyileşmeler yaşandığı görülmektedir.
 • Bunların yanı sıra, soruşturma konusu ürüne yönelik olarak Türkiyc’nin iç pazar büyüklüğünün ve büyüme potansiyelinin soruşturmaya konu ülke için cazip bir seviyede olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, 2015-2017 döneminde Türkiye’nin soruşturma konusu üründeki tüketim endeksi bir miktar düşüş kaydetmiş olmakla beraber, tüketim 2017 yılında tekrar yükselme eğilimine girmiştir. Ayrıca, soruşturma konusu ürünün fiyata duyarlı (talebin fiyat esnekliğinin yüksek olduğu) olduğu ve bu nedenle söz konusu ürün ithalatının büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceği mütalaa edilmektedir. Bunun yanı sıra, önleme konu ülkedeki üretici/ihracatçıların üretimlerinin büyük bölümünü ihracata yönlendirdikleri bilinmekte olup Türkiye pazarının potansiyelini, dağıtım ve pazarlama kanallarını iyi bilmeleri nedeniyle pazarın bu üreticiler için cazip koşullar sunduğu değerlendirildiğinden, yürürlükteki önlemin kalkması halinde dampingli ithalatın devamı veya tekrarının muhtemel olduğu düşünülmektedir.
 • Bu bölümde incelenen hususların bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde, meri önlemin yürürlükten kalkması halinde zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
 1. 6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
 • Yürütülen soruşturma esnasında elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.
 • Diğer taraftan, Bakanlığımıza iletilen görüşlerde, soruşturma konusu üründe uygulanmakta olan %87 oranındaki dampinge karşı önlemin yüksek olduğu belirtilmiş ve damping önleminin
 1. yeniden belirlenmesi talep edilmiştir. Bu görüşler çerçevesinde, uygulanmakta olan önlemin seviyesi yeniden değerlendirilmiştir. Değerlendirmede, önlem konusu ürünün girdi niteliğinde olması, fiyat baskısı ve kırılması oranları başta olmak üzere, yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri üzerinde etki edecek unsurlar bütüncül olarak dikkate alınmıştır. Bu kapsamda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun’un 13 ünci.i maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi çerçevesinde zararı ortadan kaldıracak daha az oranlı bir önlem uygulanmasına gidilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.
 • Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul’un kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 5/5/2013 tarihli ve 28638 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) vasıtasıyla yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
 

 

GTP

 

 

Eşyanın Tanımı

 

 

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem (CiF bedelin %’si)
 

 

55.13

   

 

 

 

 

 

44,0

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla

karışık sentetik devamsız lif içerenler)

 

 

 

 

Çin Halk Cumhuriyeti

 

 

55.14

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık

sentetik devamsız lif içerenler)

55.15 Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat
55.16 Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat

© Akif PARLATAN 500&1715