İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/16)

Course ID
22/07/2020

Ticaret Bakanlığından: 22.07.2020-31193 Resmi Gazete
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/16)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Anlas Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen ve Billas Lastik ve Kauçuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya ve Tayland Krallığı menşeli 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.99.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” ile yine aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
c) Endonezya: Endonezya Cumhuriyeti’ni,
ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
e) Hindistan: Hindistan Cumhuriyeti’ni,
f) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
g) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
ğ) Tayland: Tayland Krallığı’nı,
h) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ı) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 4011.50.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.20.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.99.90.00.00 GTİP’i altında yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP’te yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” ile yine aynı GTİP’te yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 GTİP’te yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)”dir.
(2) Bahse konu GTİP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanımlarında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Anlas Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firma bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır. Diğer taraftan, bahse konu başvuru Billas Lastik ve Kauçuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından da desteklenmiştir.
Mevcut önlem
MADDE 6 – (1) 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/6) ile ÇHC, Hindistan ve Tayland menşeli 4011.50.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler (bisiklet jantına takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” için ÇHC için CIF bedelin %33’ü, Hindistan için CIF bedelin %20’si ve Tayland için CIF bedelin %100’ü ve 4013.20.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler (bisiklet jantına takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” için ÇHC için CIF bedelin %50’si, Hindistan için CIF bedelin %64’ü ve Tayland için CIF bedelin %100’ü oranında dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.
(2) 1/8/2009 tarihli ve 27306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/27) ile Endonezya ve Malezya menşeli 4011.50.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler (8714.92.10.00.00 GTİP’te yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” için Endonezya için CIF bedelin %29,6 ve %33’ü olmak üzere firma bazında değişen oranlarda, Malezya için CIF bedelin %29,6 ve %33’ü olmak üzere firma bazında değişen oranlarda ve 4013.20.00.00.00 GTİP’te yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler (8714.92.10.00.00 GTİP’te yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” için Endonezya için CIF bedelin %17,8 ve %33’ü olmak üzere firma bazında değişen oranlarda, Malezya için CIF bedelin %5,6 ve %33’ü olmak üzere firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.
(3) 5/8/2009 tarihli ve 27310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/29) ile ÇHC, Hindistan ve Tayland menşeli 4011.50.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler (8714.92.10.00.00 GTİP’de yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” ve 4013.20.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler (8714.92.10.00.00 GTİP’de yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” için uygulanan dampinge karşı önlemlerin aynen devamına karar verilmiştir.
(4) 24/7/2015 tarihli ve 29424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/35) ile tamamlanan son NGGS’de, daha önce yürürlükte bulunan önlemlerde yer alan “8714.92.10.00.00 GTİP’de yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç” ifadesinin yerine 8714.99.90.00.00 GTİP’i eklenerek madde tanımı “Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP’de yer alan dış lastikler veya 4013.20.00.00.00 GTİP’inde yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç) şeklinde yapılmıştır.
(5) Söz konusu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/35) uyarınca, ÇHC, Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya menşeli bahse konu önlemler 4011.50.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler” için ÇHC için 0,73 ABD Doları/Kg tutarında, Hindistan için 0,73 ABD Doları/Kg tutarında, Tayland için 0,73 ABD Doları/Kg tutarında, Endonezya için 0,66 ABD Doları/Kg ve 0,73 ABD Doları/Kg olmak üzere firma bazında değişen tutarlarda, Malezya için 0,62 ABD Doları/Kg ve 0,73 ABD Doları/Kg olmak üzere firma bazında değişen tutarlarda; 4013.20.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” için ÇHC için 2,02 ABD Doları/Kg tutarında, Hindistan için 2,02 ABD Doları/Kg tutarında, Tayland için 2,02 ABD Doları/Kg tutarında, Endonezya için 0,85 ABD Doları/Kg ve 1,49 ABD Doları/Kg olmak üzere firma bazında değişen tutarlarda, Malezya için 0,22 ABD Doları/Kg ve 1,55 ABD Doları/Kg olmak üzere firma bazında değişen tutarlarda; 8714.99.90.00.00 GTİP’i altında yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP’te yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” için ÇHC için 0,73 ABD Doları/Kg tutarında, Hindistan için 0,73 ABD Doları/Kg tutarında, Tayland için 0,73 ABD Doları/Kg tutarında, Endonezya için 0,66 ABD Doları/Kg ve 0,73 ABD Doları/Kg olmak üzere firma bazında değişen tutarlarda, Malezya için 0,62 ABD Doları/Kg ve 0,73 ABD Doları/Kg olmak üzere firma bazında değişen tutarlarda ve 8714.99.90.00.00 GTİP’i altında yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 GTİP’te yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” için ÇHC için 2,02 ABD Doları/Kg tutarında, Hindistan için 2,02 ABD Doları/Kg tutarında, Tayland için 2,02 ABD Doları/Kg tutarında, Endonezya için 0,85 ABD Doları/Kg ve 1,49 ABD Doları/Kg olmak üzere firma bazında değişen tutarlarda, Malezya için 0,22 ABD Doları/Kg ve 1,55 ABD Doları/Kg olmak üzere firma bazında değişen tutarlarda olmak üzere değiştirilerek uygulanmaya devam edilmiştir.
Gerekçe
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce 31/1/2020 tarihli ve 31025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üretici veya üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile ÇHC, Endonezya, Hindistan, Malezya ve Tayland menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.
Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.
İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu ürünün ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak, 12 nci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.
(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.
(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.
(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.
Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları
MADDE 11 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
E-posta: damping@ticaret.gov.tr
Tel: +90 312 204 75 00
www.ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.
KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta adresine gönderir.
(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.
(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.
(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.
(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.
Süreler
MADDE 12 – (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.
İş birliğine gelinmemesi
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.
(2) İlgili tarafların iş birliğine gelmemesi veya kısmen iş birliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu iş birliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Meri önlemin uygulanması
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715