İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/13)

Course ID

11.07.2009-27285 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/13)

Korunma önlemi

MADDE 1 – (1) 11/7/2006 tarihli ve 26225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince buharlı ütülerin ithalatında 3 (üç) yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmeye başlanmıştır. Söz konusu önlemin geçerlilik süresi 10/8/2009 tarihinde son bulacaktır.

Gözden geçirme soruşturması

MADDE 2 – (1) Yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine,  buharlı ütülerin ithalatında, 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/4 sayılı Tebliğ ile gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

İnceleme

  MADDE 3 – (1) 2009/4 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile başlatılan gözden geçirme soruşturmasının yürürlükte bulunan korunma önleminin bitiş tarihinden sonra tamamlanabileceği anlaşılmıştır. Bu durumun yaratacağı belirsizlik ortamının ticaretin ve üretimin normal seyri üzerinde bozucu etkilerinin olabileceği ve telafisi güç zararlara yol açabileceği tespit edilmiştir.

Karar

MADDE 4 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, 8516.40.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşyanın ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülük şeklindeki korunma önleminin geçerlilik süresinin bittiği 10/8/2009 tarihinden itibaren azami 200 (iki yüz) gün süreyle geçici önlem uygulanmasına; geçici önlemin 3,5 ABD Doları/Adet tutarında ek mali yükümlülük olarak belirlenmesine; Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715