İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/12)

Course ID

12.10.2011-28082 Resmi Gazete

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/12)

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 31/3/2011 tarihli ve 27891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/5 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2- (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu ekte yer almaktadır.

Karar

MADDE 3- (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, geçici önlemin uygulama süresi dahil olmak üzere 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün uygulamanın birinci, ikinci ve üçüncü dönemleri için tabloda “Ek Mali Yükümlülük” sütunlarında belirtilen tutarlarda tespit edilmesine, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

G.T.P.  

 

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük
1.       Dönem

(8/4/2011-7/4/2012)

2.       Dönem

(8/4/2012-7/4/2013)

3.       Dönem

(8/4/2013-7/4/2014)

42.02 Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazalar 2,70 $ / Kg

(Maksimum 4,25 $ / Adet)

2,60 $ / Kg (Maksimum 4,00 $ / Adet) 2,50 $ / Kg (Maksimum 3,75 $ / Adet)

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

© Akif PARLATAN 500&1715