İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/ 2)

Course ID

13.01.2011-27814 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/2)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması’nın eki Korunma Tedbirleri Anlaşması kapsamı dışında olmak üzere, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanun, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanun ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre Bakanlar Kurulunca 10/5/2004 tarihinde kararlaştırılan 2004/7305 sayılı İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde gümrük vergilerinin yükseltilmesine ilişkin korunma önlemini kapsar.

Başvuru

MADDE 2 – (1) Yerli üretici tarafından, 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.05, 61.06, 61.07, 61.08, 61.09, 61.10, 61.12, 62.01, 62.02, 62.03, 62.04, 62.05, 62.06, 62.07, 62.08 ve 62.11 gümrük tarife pozisyonlu hazır giyim eşyasının (başvuru konusu eşya) ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Anılan başvurunun özetine Müsteşarlığın internet sitesi (http://www.dtm.gov.tr) “İthalat Ana Sayfası”nda yer alan “Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Bilgiler” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Ön inceleme

MADDE 3 – (1) Başvuruya ilişkin olarak yapılan ön incelemede yıllar itibariyle ithalatın seyri ve yerli sanayinin ekonomik göstergeleri incelenmiş olup soruşturma açılması ve geçici önlem alınması için gerekli şartların oluştuğu tespit edilmiştir.

(2) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ön inceleme raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’na (Kurul) sunulmuştur.

Karar

MADDE 4 – (1) Kurul, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından sunulan ön inceleme raporunu değerlendirmiş ve başvuru konusu eşya için 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına, söz konusu ürünlerin ithalatında geçici önlem uygulanmasına, geçici korunma önleminin gümrük vergisinde artış şeklinde uygulanmasına, gümrük vergisi artışının İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı Listede Diğer Ülkeler (DÜ) sütununda gösterilen gümrük vergisi oranlarına ilave %40 oranında, Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) sütununda gösterilen oranlara ilave %37 oranında, En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) ve Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ)  sütunlarında gösterilen oranlara ilave %27 oranında belirlenmesine, ilave gümrük vergisinin Diğer Ülkeler için maksimum 20 ABD Doları/kg, minimum 5,5 ABD Doları/kg, Gelişme Yolundaki Ülkeler için maksimum 18 ABD Doları/kg, minimum 4,5 ABD Doları/kg, EAGÜ ve ÖTDÜ için maksimum 16 ABD Doları/kg, minimum 3,5 ABD Doları/kg şeklinde ve her halükarda 474 nolu Gümrük Giriş Cetveli Hakkında Kanunda başvuru konusu eşya için gösterilen vergi hadlerinin %50 fazlasını aşmayacak şekilde sınırlandırılmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi 

MADDE 5 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel:   +90 312 204 77 17  Faks: +90 312 212 87 65

İnternet sitesi: http://www.dtm.gov.tr

İlgili taraflar

MADDE 6 – (1) EK’te yer alan “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi

MADDE 7 – (1) “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak 6 nci maddede belirtilen süre içerisinde gönderenlere, 2 nci maddede belirtilen internet adresindeki bağlantıdan ve http://www.dtm.gov.tr/dtmithgozetim/index.cfm adresinden ulaşılabilen “İlgili Taraf Soru Formu”na giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. Kullanıcı adı, “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak “İlgili Taraf Soru Formu”nu elektronik ortamda bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurmaları gerekmektedir. “İlgili Taraf Soru Formu”nun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Müsteşarlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 8 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Müsteşarlığın internet sitesinde (1 inci maddede belirtilen bağlantıda) ilan edilecektir.

Gizlilik

MADDE 9 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 11 – (1) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 2 (iki) ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK

İLGİLİ TARAF BAŞVURU FORMU / APPLICATION FORM FOR THE INTERESTED PARTY

 

Tarih / Date: …./…/….

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA

 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/2 sayılı Tebliğ ile başlatılmış olan korunma önlemi soruşturmasına ilgili taraf olarak kabul edilmek istiyoruz. Taraf olma gerekçemiz ve diğer gerekli bilgiler aşağıda verilmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ederiz. / We request to be  accepted as an interested party to the safeguard investigation initiated with the Communiqué No 2011/2. Reason for being an interested party and other essential  information are provided below.

 

 

İmza – Kaşe / Signature – Cachet

İsim – Unvan / Name – Title

 

İLGİLİ TARAF İLE İLGİLİ BİLGİLER / INFORMATION ABOUT THE  INTERESTED PARTY
Ünvan / Title:
Adres / Address:
e-posta / e-mail*:
Telefon / Telephone:
Faks / Fax:
İrtibat Kurulacak Kişinin İsmi veÜnvanı / Contact Person’s Name andTitle:
* E-POSTA ADRESİ, “İLGİLİ TARAF SORU FORMU”NA GİRİŞTE KULLANICI ADI OLARAK KULLANILACAKTIR. / E-MAIL ADDRESS SHALL BE THE USER NAME WHEN LOGGING IN TO “QUESTIONNAIRE FOR THE INTERESTED PARTIES”
İştigal sahası /

Field of activity

(İşaretleyiniz/Please mark)

[ ] Hazır Giyim Yerli Üreticisi /Domestic Producer of Apparels
[ ] Hazır Giyim İthalatçısı / Importer of Apparels
[ ] Hazır Giyim İhracatçısı / Exporter of Apparels
[ ] Diğer / Other (Açıklayınız / Please explain)

 

Soruşturmaya ilgili taraf olma gerekçesini açıklayınız. / Please explain the reason for being an interested party to the investigation.
Yeri ve tarihi Müsteşarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ilan edilecek olan tarafları dinleme toplantısı için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz. / Please mark the appropriate choice for the hearing which will be held on the date and at the venue that will be announced on the web site of the Undersecretariat. (www.dtm.gov.tr)
[ ] Sadece dinleyici olarak iştirak edeceğiz. / We will attend the hearing in the observer status.
[ ] Toplantıda görüşlerimizi sunacağız. / We will present our views at the hearing.
[ ] Toplantıya katılmayacağız. / We will not attend  the hearing.
Toplantıya iştirak edecek kişilerin isim ve ünvanları aşağıda belirtilmektedir. / Names and titles of the participants are provided below.

Bu form aşağıda verilen internet adresinden temin edilebilir. / This questionnaire can be downloaded from the internet address below.

http://www.dtm.gov.tr

 

© Akif PARLATAN 500&1715