İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/ 7)

Course ID

21.04.2012-28271 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/7)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/11) ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilen eşyanın ithalatında, geçici önlemin uygulama süresi dahil olmak üzere iki yıl süreyle CIF kıymet üzerinden ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün uygulamanın birinci ve ikinci dönemleri için tabloda “Ek Mali Yükümlülük” sütunlarında belirtilen tutarlarda tespit edilmesine, tabloda “Muafiyet Sınırı” sütununda belirtilen CIF kıymet ve üstünde birim kıymeti haiz eşyaya ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar vermiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Muafiyet Sınırı

(CIF ABD Doları/Adet)

Ek Mali Yükümlülük

(ABD Doları/Adet)

1 inci Dönem

(01/11/2011-31/10/2012)

2 nci Dönem

(01/11/2012-31/10/2013)

8508.11.00.00.19 Diğerleri 50 4,75 4,50
8509.40.00.00.11 Öğütücüler 40 3,75 3,50
8509.40.00.00.12 Mikserler 40 3,75 3,50
8509.40.00.00.13 Bilenderler 40 3,75 3,50
8509.40.00.00.15 Komple setler 60 5,70 5,40
8509.40.00.00.19 Diğerleri 40 3,75 3,50
8509.80.00.00.11 Et kıyma makinaları 60 5,70 5,40
8516.31.00.00.19 Diğerleri 40 3,75 3,50
8516.60.90.00.11 Tost makinaları 50 4,75 4,50

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715