İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/ 8)

Course ID

12.10.2013-28793 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/8)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 22/8/2013 tarihli ve 28743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Bakanlığa ait ticaret politikası savunma araçları (www.tpsa.gov.tr) internet sitesinin korunma önlemleri bölümünde yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında uygulanan korunma önleminin 2 (iki) yıl süreyle uzatılmasına, korunma önleminin ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda yer alan şekilde belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşmasının 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Muafiyet Sınırı

(CIF ABD Doları/Adet)

Ek Mali Yükümlülük

(ABD Doları/Adet)

1 inci Dönem

(01/11/2013-31/10/2014)

2 nci Dönem

(01/11/2014-31/10/2015)

8508.11.00.00.19 Diğerleri 45 4 3,50
8509.40.00.00.11 Öğütücüler 35 3 2,50
8509.40.00.00.12 Mikserler 35 3 2,50
8509.40.00.00.13 Bilenderler 35 3 2,50
8509.40.00.00.15 Komple setler 55 5 4,50
8509.40.00.00.19 Diğerleri 35 3 2,50
8509.80.00.00.11 Et kıyma makinaları 55 5 4,50
8516.31.00.00.19 Diğerleri 35 3 2,50
8516.60.90.00.11 Tost makinaları 45 4 3,50

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715