İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/ 9)

Course ID

16.10.2014-29147 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/9)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 8/7/2014 tarihli ve 29054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/6 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Bakanlığa ait Ticaret Politikası Savunma Araçları (www.tpsa.gov.tr) internet sayfasının Korunma Önlemleri bölümünde yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıda GTİP’i ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı 1 inci
Dönem (8/11/2014-7/11/2015)
(Gümrük Kıymeti %)
2 nci
Dönem 8/11/2015-7/11/2016)
(Gümrük Kıymeti %)
3 üncü
Dönem 8/11/2016-7/11/2017)
(Gümrük Kıymeti %)
3907.60.20.00.00 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar 6,75 6,65 6,55

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715