Kozmetik Ürünlerinin İthalatta Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2007/12)

Course ID

29.12.2006-26391 Resmi Gazete

KOZMETİK ÜRÜNLERİNİN İTHALATTA BİLDİRİM ESASLARINI DÜZENLEYEN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2007/12)

MADDE 1 – (1) İthal edilecek kozmetik ürünlerinin, 23/5/2005 tarih ve 25823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğine uygun ve güvenli olması zorunludur.

MADDE 2 – (1) Ekli listede (Ek 1) yer alan ürünleri piyasaya ilk kez arz edecek  ithalatçı veya temsilcisi, Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunur.

MADDE 3 – (1) Bildirimin yapıldığına dair Bakanlıkça düzenlenen ve ithalatçının unvanı ile vergi numarasının bulunduğu Bildirim Kayıt Belgesinin bir örneği, aslına uygunluğu ithalatçı veya temsilcisi tarafından firma kaşesi ve imzasıyla onaylandıktan sonra, her ithalat işlemi için gümrük idaresine ibraz edilir.

(2) Bildirim Kayıt Belgesinde yer alan firma unvanı ve vergi numarasının gümrük beyannamesindeki firma unvanı ve vergi numarası ile aynı olması zorunludur.

(3) Söz konusu belgenin ibraz edilmemesi halinde gümrük idarelerince ithalata izin verilmez.

(4) Ekli listede (Ek 1) yer almakla birlikte, ithal edilmek istenen maddelerin Kozmetik Yönetmeliği uyarınca bildirime tabi olmadığının ithalatçı veya temsilcisi tarafından beyan edilmesi ve Dış Ticaret Müsteşarlığına hitaben düzenlenen ekli taahhütnamenin (Ek 2) her ithalat işlemi için ayrı ayrı ilgili gümrük idaresine verilmesi halinde, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Bildirim Kayıt Belgesi aranmaz.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz. Gümrük idaresi bu kapsamda gümrüğe sunulan ürünlerin ithalatına doğrudan izin verir.

(2) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ile ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

(3) Numune; belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.

MADDE 5 – (1) İthalatçı, ithal ettiği ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olmasından, 11/7/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik  Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

MADDE 8 – (1) 2/6/2005 tarih ve 25833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/23 sayılı DTS Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ek 1

Kozmetik Yönetmeliği Kapsamında Olup İthalatta Bildirime Tabi Ürünlerin Listesi

Pozisyon No Eşyanın Tanımı

3303.00.10.00.00 Parfümler

3303.00.90.00.11 Kolonyalar

3303.00.90.00.19 Diğer tuvalet suları

3304.10.00.10.00 Dudak rujları

3304.10.00.90.00 Diğerleri

3304.20.00.00.00 Göz makyaj müstahzarları

3304.30.00.00.00 Manikür ve pedikür müstahzarları

3304.91.00.00.00 Pudralar (sıkıştırılmış olsun olmasın)

3304.99.00.10.00 Allıklar

3304.99.00.90.11 Vücut losyonları

3304.99.00.90.12 Kremler, emülsiyonlar ve yağlar

3304.99.00.90.19 (Değişik:RG-31/05/2007-26538) Diğerleri (tıbbi ürünler, beşeri tıbbi ürünler ve tıbbi cihazlar hariç)

3305.10.00.00.00 Şampuanlar

3305.20.00.00.00 Perma ve defrize müstahzarları

3305.30.00.00.00 Saç spreyleri

3305.90.10.00.00 Saç losyonları

3305.90.90.00.11 Saç boyaları

3305.90.90.00.19 Diğerleri

3306.10.00.00.00 Diş macunları veya tozları

3307.10.00.10.00 Losyonlar

3307.10.00.90.11 Traş kremleri

3307.10.00.90.19 Diğerleri

3307.20.00.00.00 Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar

3307.30.00.00.00 Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları

3307.90.00.10.00 Sabun veya diğer yüzeyaktif organik maddeler içeren banyo müstahzarları

3307.90.00.20.00 Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış vatka ve keçe

3307.90.00.30.00 Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış dokunmamış mensucat

3307.90.00.90.19 Diğerleri

3401.11.00.30.00 Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka; deterjan ve sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat

3401.19.00.90.00 Diğerleri

3401.20.90.90.11 Sıvı sabunlar

3401.20.90.90.19 Diğerleri

3402.13.00.00.00 İyonlu olmayanlar

 

Ek 2

Taahhütname Örneği

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

2007/12 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ekli liste kapsamında yer alan …………………….. G.T.İ.P.’li ….…………………… isimli maddenin, 23/5/2005 tarih ve 25823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğine göre bildirime tabi olmadığını, söz konusu Yönetmelik hükümleri aksine, bildirim yapılmadan ithal edildiği takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60’ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Firmanın Unvanı

Yetkili İmza

Tarih

Firmanın adresi :

Firmanın bağlı bulunduğu

vergi dairesinin adı :

Firmanın vergi sicil numarası :

Gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısı :

 

NOT : Taahhütname gümrük idaresine verilecektir.

© Akif PARLATAN 500&1715