MEDOS – Manuel Düzenlenen Belgeler

Course ID
11/08/2020

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-163.99 27.07.2020 / 56168849

Konu   :MEDOS– Manuel Düzenlenen Belgeler

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

İLGİ   :18.12.2018 tarihli ve 39881988 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazımızda belirtilen

– Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamında yer alan eşyalar için,

– Serbest bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında yer alan eşyalar için,

– Antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulan haller için

MEDOS sisteminde menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik olarak gerekli teknik çalışmalar tamamlanmamış olup söz konusu durumlar için manuel olarak düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarımızca imzalanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

© Akif PARLATAN 500&1715