Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar (Genelge 2017/18)

Course ID

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    : 17474625-010.06.01

Konu   : Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar

GENELGE (2017/…)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, sınıflandırma uygulamalarında sorun yaşandığı anlaşılan, ekli tabloda kayıtlı muhtelif konu hakkında iş bu Genelge tarihi itibarıyla mezkur tabloda karşılarında belirtilen hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI

Bakan a. Müsteşar

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

EK:

Sıra

No

Sorunun Tanımı Tarife

Pozisyonu

Açıklama
1 59. Fasıl notları 2-a-4bendinde yer alan “kısmen sıvanmış veya kısmen kaplanmış” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğinin değerlendirilmesi. 59. Fasıl, 2-a-4 nolu notu ile metrekaredeki ağırlığı ve plastik maddenin yapısı (kompakt veya gözenekli) ne olursa olsun, plastik maddeler emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya bu maddelerle lamine edilmiş olan mensucat 59.03 pozisyonuna gönderilmiş; plastik maddelerle kısmen  sıvanmış/kaplanmış  ve  bu  işlemler sonunda üzerinde desenler meydana gelen (genellikle 50 ila 55, 58 veya 60. Fasıllarda olan) dokumaya elverişli mensucat ise 59.03 pozisyonunun dışında bırakılmıştır.

Buna göre, 59.03 pozisyonundan hariç tutulacak eşya anlamında “kısmen kaplanmış/sıvanmış” mensucattan, bu kaplama/sıvama işlemi sonucunda üzerinde desen oluşmuş olan mensucat anlaşılmalıdır.

Örneğin numunenin alınması veya taşınması sürecinde üzerindeki kaplama/sıvamanın yer yer hasar görmüş olması vb. nedenlerle “desen” izlenimi vermeyen ancak “kısmen” kaplanmış/sıvanmış izlenimi veren mensucat için numunenin eşyanın bütününü temsil eden ilk hali dikkate alınarak buna göre sınıflandırma yapılması gerekmektedir.

2 Perdelik  kumaşlarda kurşun  saçak  ve/veya brode  olduğu  hallerde ürünün sınıflandırılması. 63.03 63.03 pozisyonuna ilişkin Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi  açıklama  notlarında;  “Bu  pozisyon, aynı zamanda, basit bir işçiliğe tabi tutulduktan sonra açıkça dönüştürmeye uygun olan, bu pozisyonda yer alan hazır eşya haline gelebilen mensucatı (ör: boy istikametindeki bir kenarına sarma veya saçak yapılmış olan ve istenilen boyda kesilip bastırıldıktan sonra hazır perde haline gelebilen türdeki mensucat gibi) da kapsar.” ifadesi yer almaktadır.

Buna   göre,   basit   bir   işlemle   perde   haline getirilmeye uygun olan (ör: bir kenarında kurşun,saçak,  sarma,  brode  vb.  bulunan)  rulo  halindeki mensucatlar hazır eşya haline gelmiş perde olarak değerlendirilir.

3 Filament ipliklerden dokunduktan       sonra taşlama,           enzimle aşındırma vb. işlemler sebebiyle  dokumadaki filament  yapısı bozularak      devamsız görünümü              alan kumaşların sınıflandırılması. 54.07 Değerlendirme aşamasında, mensucat dokunurken kullanılan ipliğin orijinal hali önemlidir. Dokuma işleminden  sonra  yapılan  işlem,  iplik  ve mensucatın fiziksel görünümünü değiştirse de tarifesini değiştirmeyecektir.
4 60.  fasılda yer alan “örme tüylü mensucat” ifadesinin nasıl anlaşılması gerektiği; şardondan tüylendirilmiş  ile bukleden tüylendirilmiş ürün ayrımlarının değerlendirilmesi. 60.01 60.01    pozisyonuna    ilişkin    Ulusal    İzahname açıklama notlarında; Örme tüylü mensucat (“uzun tüylü” mensucat ve havlu mensucat dahil) için “Örme işlemi sırasında ilave iplikle oluşturulan hav yapısı ve bukle dışında, örme işlemi bittikten sonra, yüzeyinden geçirilen metal teller veya zımpara  kaplı  dönen  silindirler  yardımıyla ipliklerin içerisinden liflerin çekilmesine dayanan mekanik  apre işlemine  (şardonlama)  tabi tutulan mensucat, bu pozisyonda yer almaz. Bunlar; örme tipi, genişliği ve içindeki elastomerik veya kauçuk iplik yüzdesine bağlı olarak 60.02 ilâ 60.06 pozisyonlarından uygun olanında sınıflandırılır.” denilmiştir.

Buna göre, örme tüylü mensucatta havı oluşturan ilave ipliğin tespiti halinde eşyanın 60.01 pozisyonunda değerlendirilmesi gerekmektedir.

5 Nep (Knops, Neps, Folded)  ipliklerin sınıflandırılması. 5606.00.91 .00.00 Nep   iplikler   uzunluğu   boyunca   düzenli   veya düzensiz aralıklarla bir ya da daha fazla iplik materyalinin oluşturduğu düğümlerden oluşan ipliklerdir. Bu iplikler genellikle bağımsız çalışan iki çift silindirin kullanılması ile elde edilir; ana iplik  aralıklı,  efekt  materyal  ise  devamlı  olarak sevk edilir. Besleme silindirinin ani duruşları, efekt materyalinin  yığılmasına  ve  düğümlerin oluşmasına neden olur.

 

İzahnamenin 56.06 pozisyonu açıklama notlarında;

“gipe  iplikler,  genel  olarak  bir  veya  daha  fazla

tekstil ipliğinden oluşan iç kısım üzerine bir veya daha fazla ipliğin helezoni şekilde sarılması suretiyle elde edilir. Sarma iplikleri, çoğunlukla iç kısmı tamamen kaplar; fakat bazen helezonun döngüleri aralıklı sarılmış halde de olabilir. Bu sonuncu haldeki iplikler en çok 50 ila 55. Fasıllarda yer alan rötor, kablo veya fantezi ipliklere benzemekte ise de, bu çeşit ipliklerden, iç kısımdaki ipliklerin sarma iplikleri ile birlikte bükülmüş olmamaları bakımından ayrılır…” denilmiştir.

Bu itibarla, bir veya daha fazla tekstil ipliğinden oluşan iç iplik üzerine bir veya daha fazla ipliğin helezonik  şekilde  sarılması  suretiyle  elde  edilen nep ipliklerin “gipe iplik” olarak değerlendirilmesi gerekir.

6 Poliester ITY İpliklerin  ve  bu ipliklerden        mamul mensucatın sınıflandırılması. a) 5402.33 54.06

b) 54.07

a)   ITY   (iki   farklı   çekimdeki   iplik)   iplikler bikomponent ipliktir ve tekstüre iplik olarak değerlendirilir.

b) ITY iplikten mamul mensucatın sınıflandırılmasında ise ITY ipliğin kullanım oranına göre değerlendirme yapılmalıdır.

7 a)58.10  tarife pozisyonunda yer alan işlemelerin          hangi durumda 61.17, 62.17 ve       63.07       tarife pozisyonlarında      yer alacağının değerlendirilmesi.

 

b)   Üzerinde   yer   yer işlemeler          bulunan örme    veya    dokuma mensucatın sınıflandırılması.

a) 58.10 parça şerit veya motif halinde işlemeleri kapsar.   Bu   işlemeler   kare   veya   dikdörtgenden başka şekillerde de olabilir. Arka kısmına termal yapıştırıcı uygulanmış olması ürünün 58.10 pozisyonunda değerlendirilmesini etkilemez. İşlemelerin hazır eşya olarak değerlendirilmesi için iğne, cırt bant, toka veya düğme gibi bir parça ile teferruatlandırılmış olması gereklidir.

 

b) İzahnamenin 58.10 pozisyonuna ilişkin açıklama notlarında; “İşlemeler, … mevcut bir zemin üzerine süslü  bir  görünüş  meydana  getirmek  amacıyla işleme iplikleri ile işlenerek elde edilir …   Zemin dokuması  genellikle       (işlemeden   sonra) tamamlanmış   işlemenin   aksamını   teşkil   ederek  kalır.   Fakat  bazı hallerde        işlemenin tamamlanmasından      sonra      zemin      dokuması kimyasal   bir   usul   ile   veya   kesilmek   suretiyle çıkarılır ve geriye sadece işleme kısmı  kalır. Bazı işlemeler,   işleme   iplikleriyle   değil   şerit   veya kaytanlarla yapılır” denilmektedir.

İzahnamede bu pozisyonda yer alan işlemelerin başlıca; (I) görülebilen zemini olmayan işlemeler, (II) işlendikten sonra zemin dokumasıyla birlikte kalan  işlemeler  ve  (III)  aplikasyonlar  olarak  üç

grup altında toplanabildiği belirtilmektedir.

58.10  pozisyonunda  sınıflandırılan eşya “işleme”nin    kendisidir    (Embroidery).     Anılan   pozisyon    “mensucat”    (fabric)    türü    eşyanın  sınıflandırıldığı     bir     pozisyon     değildir .     Bu itibarla,  asli  karakteri  itibariyle  mensucat  olarak sınıflandırılması  gereken  eşya,  sadece   üzerinde işleme      bulunduğu  için bu  pozisyonda değerlendirilemez.

Eşyanın 58.10 pozisyonu kapsamında “işleme” olarak değerlendirilmesi için bu pozisyona ilişkin İzahname notlarının dikkate alınması gerekir.

8 39.21 tarife pozisyonunda yer alan eşya ile 59.03 tarife pozisyonunda yer alan mensucatın birbirinden ayrımı ve bunlardan mamul eşyanın sınıflandırılması. Plastiklerin  dokumaya  elverişli  maddelerle  olan karışımlarında  sınıflandırmanın  nasıl  yapılacağı 39.  Fasıl  genel  açıklamalarında,  59.  Fasıl notlarında, 56.03 ve 59.03 tarife pozisyonu açıklama notlarında yer almaktadır.

 

Bahse  konu  İzahname  hükümlerine  göre; dokumaya elverişli mensucatla birleştirilmiş olan ve dokumaya elverişli mensucatın   sadece   mesnet olarak kullanıldığı     gözenekli    plastikten    deri benzeri   levhalar,   yapraklar   ve   şeritler    39.21 pozisyonunda sınıflandırılır.

Dokumaya elverişli mensucatın sadece mesnet olarak kullanılıp kullanılmadığının tespitinde;

– Eşyanın esas kullanım yüzünün tespit edilebildiği ve bu yüzün gözenekli plastik değil dokumaya elverişli mensucat olduğu durumlarda, mensucatın takviye edici amacın ötesinde bir işlevi olduğu ve ürünün 39.21 tarife pozisyonu dışında kalacağı,

– Eşyanın her iki yüzünün de (dokumaya elverişli mensucat ve gözenekli plastik) suni deri efektinin oluşturulmasına yönelik olarak işlem gördüğünün anlaşılması  halinde,  esas  kullanım  yüzünü gözenekli plastik oluştursa bile mensucatın takviye edici amacın ötesinde bir işlevi olduğu ve 39.21 tarife pozisyonu dışında kalacağı,

– Bunun dışında, desensiz, ağartılmamış, ağartılmış

ya da tek şekilde boyanmış dokunmuş mensucat, plastikten  plaka,  levha  ve  şeritlerin  bir  yüzüne tatbik  edildiğinde,    sadece   takviye   edici    amaca  

 hizmet    ettiği  ;   buna   mukabil   tüylü   mensucat, desenli,    baskılı    ve    daha    ayrıntılı    çalışılmış mensucatın bu şekilde kullanılması halinde takviye edici amacın ötesinde bir işlevi olduğu ve ürünün

39.21 tarife pozisyonunun dışında kalacağı, kabul edilecektir.

Yukarıdaki tespitleri yaparken, deriyi taklit etmek için kullanılan kabartılmış, yumuşak ve renkli plastikten tabakanın varlığı eşyanın 39.21 pozisyonunda sınıflandırılması için tek başına yeterli karine teşkil etmeyecektir.

9 Kumaşlarda          ekru rengin değerlendirilmesi. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 11. Bölüm Alt Pozisyon Notlarında “Renklendirilmiş (boyanmış veya baskı yapılmış) iplik” aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

“Beyaz veya uçucu renkler dışındaki renklere boyanmış (kütle halinde olsun olmasın),   veya baskı yapılmış veya boyalı/baskılı liflerden meydana gelmiş; …

Yukarıdaki tanımlar, gerekli değişiklikler yapılmak kaydıyla,  54.  fasıldaki  monofilamentlere  ve şeritleri veya benzerlerini de kapsar.”

Buna göre, liflerin veya bunlardan mamul mensucatın “renklendirilmiş” kabul edilebilmesi için boyama veya baskı işlemine tabi tutulmuş olması gerekmektedir.

Bu çerçevede sınıflandırmaya konu edilen liflerin veya  mensucatın  “ekru”  rengini  boyama  veya baskı   işlemi   neticesinde   alıp   almadığı   tespit edilerek buna göre değerlendirme yapılması gerekmektedir.

10 Disk   şeklinde,   ortası delik,  cam  liflerinden dokunmuş mensucattan     eşyanın sınıflandırılması. 7019.90.00

.10.00

Cam   lifinden   mamul   olan   eşya,   dokunmuş mensucattan olmakla birlikte yerine göre hazırlanmış halde olduğundan, ‘dokunmuş mensucat’ olarak 7019.59 alt pozisyonunda değil; dokumaya  elverişli  liflerden  mamul  eşya  olarak

7019.90.00.10 alt pozisyonunda değerlendirilir.

11 Dondurucu cihazlar için “dikey tip” ve “yatay tip” ayrımının yapılması. 84.18 Dikey   tip:   Bölmesine/bölmelerine   cihazın   ön tarafından ulaşılabilen soğutma cihazını ifade eder.

Yatay   tip:   Bölmesine/bölmelerine   cihazın   üst tarafından ulaşılabilen soğutma cihazını ifade eder.

 

 

© Akif PARLATAN 500&1715