Mevzuatlar

Tarih Tarih
----- Gümrük Yönetmeliği (Madde 72/A-T) (Taşıtların Kontrolü, Gümrüklü Sahaların Gözetimi ve İşletmelerin Yükümlülükleri, Yolcu İşlemleri)
----- Gümrük Yönetmeliği (Madde 73-76) (Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi ve Gümrüğe Sunulması, Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanım Belirlenmesi)
----- Gümrük Yönetmeliği (Madde 77-97) (Geçici depolanan eşya, Yolcu beraberi eşya ambarı, Elleçleme faaliyetleri, eşyanın başkasına devri)
----- Gümrük Yönetmeliği (Madde 98-98/A) (Eşyanın re’sen imhası, Cebri icra yoluyla satış)
----- Gümrük Yönetmeliği (Madde 99-111) (Elleçleme faaliyetleri, Fikri ve Sınai Hakların Korunması, Gümrük işlemleri durdurulan eşyaya ilişkin teminat)
----- Gümrük Yönetmeliği (Madde 112-120) (Gümrük beyannamesi, Beyanın bağlayıcılığı, Beyannameye eklenecek belgeler)
----- Gümrük Yönetmeliği (Madde 121-139) (Beyannamede düzeltme, beyannamenin iptali, Beyanname yerine kullanılan belgeler, Kurye çantaları)
----- Gümrük Yönetmeliği (Madde 140-195) (Basitleştirilmiş usul, eksik beyanda bulunma, Serbest dolaşıma giriş rejiminde tamamlayıcı beyan, Beyanın bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması)
----- Gümrük Yönetmeliği (Madde 196-203) (Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya, Numune alma, Numunelerin miktarı, etiketlenmesi ve mühürlenmesi, Tahlil)
----- Gümrük Yönetmeliği (Madde 204-211) (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi)

© 2005 TURKISHST LTD. ALL RİGHTS RESERVED.