Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin 2014/8 Sayılı Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları

Course ID

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR’IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

Am

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

MADDE   1-   (1)   Bu Genelgenin amacı, 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’ın uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE   2–   (1)   Bu Genelge, 2014/8 sayılı Karar kapsamında verilen desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçler ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Genelge, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 04/09/2014 tarihli ve 29109  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  2014/8  sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) 2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”da geçen tanımlara ek olarak, bu Genelge’de geçen;

a) Akredite Edilmiş Kurum/Kuruluş: Ürünün ve/veya sistemin ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan, akreditasyon kuruluşları tarafından belge/sertifika/raporlara ilişkin olarak akredite edilmiş, onaylanmış veya yetkilendirilmiş kuruluşları,

b) Akreditasyon Kuruluşu:

i) Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve/veya uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini gerçekleştiren, akreditasyon kuruluşlarının üst kuruluşu niteliğindeki, IAF (International Accreditation Forum), EA (European Cooperation for Accreditation) ve/veya ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) ile NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System tarafından tanınan, akreditasyon ve/veya onaylama konusunda yetkili kuruluşları,

ii) İlgili ülke tarafından, ulusal ve/veya uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre laboratuvarları, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarını değerlendirmek, yetkilendirmek ve denetlemek amacıyla kanunen görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş kuruluşları,

iii) Uzmanlık alanındaki konulara ilişkin oluşturduğu kriterler uluslararası kabul görmüş bağımsız kurum kuruluşlar ve/veya bu kurum kuruluşların uzmanlık alanındaki konulara ilişkin olarak laboratuvarları, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarını değerlendirmek, yetkilendirmek ve   denetlenmek amacıyla akreditasyon yetkisi verdikleri kurum/kuruluşları,

c) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı’nı (İhracat Genel Müdürlüğü),

ç) Küresel Firma: Marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz Bakanlıkça uygun bulunan yurt dışındaki firmaları,

d) Tedarikçi: Ara malı üreten ve çalışmakta olduğu veya çalışacağı Küresel Firma’ya yeni ürün tedarik edecek veya mevcut ürünü ile yeni bir Küresel Firma’ya tedarikçi olacak şirketi,

e) Ön İnceleme Çalışması: Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projesi yürütmek üzere Bakanlığa başvuruda bulunan tedarikçinin yetkinlik düzeylerinin belirlenmesini teminen Bakanlık tarafından yapılan çalışmayı,

f) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): 29/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

ifade eder.

Destek

İKİNCİ BÖLÜM

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ

MADDE 5- (1) Pazara Giriş Belgeleri Desteği çerçevesinde şirketlerin EK 5 – Destek Kapsamındaki  Pazara  Giriş  Belgeleri  Listesinde  yer  alan belgelere  ilişkin  alım  giderleri desteklenir.

(2) Bu madde kapsamında desteklenen gider kalemleri şunlardır:

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri

b) Belgelendirme tetkik giderleri

c) İlk yıla ait belge kullanım ücretleri

ç)  Test/analiz raporu giderleri

d) Zorunlu Kayıt Ücretleri

e) Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti

f) Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

MADDE 6- (1) Pazara Giriş Belgeleri Desteği çerçevesinde 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gider kalemleri dışındaki kalemler ile aşağıda belirtilen gider kalemleri desteklenmez.

a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

b) Yol masrafları

c) Gözetim bedeli

ç)  Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri

MADDE 7- (1)   Destek kapsamındaki belgeler ile bunlara ilişkin hususlar EK 5 – Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi’nde Bakanlıkça belirlenir.

(2) EK 5 – Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi’ne belge/sertifika ve kurum/kuruluş ekleme/güncelleme talepleri İBGS’lere yapılır. İBGS’ler yapacakları ön değerlendirme sonrasında uygun görecekleri talepleri gerekçesi ve listede yer alması uygun görülen yeri ile birlikte Bakanlık’a iletir. EK 5 – Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilerek Bakanlıkça güncellenir.

MADDE 8- (1) Sistem belge/sertifikası haricindeki yenileme giderleri bir önceki belge/sertifikanın geçerli olduğu tarih aralığında adına belge düzenlenen şirket, organik bağı bulunan şirket veya aracı şirket tarafından ihracat gerçekleştirildiğinin tevsiki halinde desteklenebilir. Aracı şirket ile gerçekleştirilen  ihracatta;  adına belge düzenlenen şirketin imalatçı olduğuna dair ek bilginin yer aldığı Gümrük Beyannamesi ve aracı şirket ile adına belge düzenlenen imalatçı şirket arasındaki fatura örneği ibraz edilmelidir.

(2) İlk defa alınan belgelere ilişkin başvuruda söz konusu belgenin her hangi bir belgelendirme kuruluşundan daha önce alınmadığının şirket tarafından beyan edilmesi gerekir.

(3) Şirketlerin üretimini ve/veya ihracatını yaptıkları ürünlere ilişkin aldıkları Pazara Giriş Belgeleri desteklenir.

(4) Test/Analiz raporlarına ilişkin giderler, belge/sertifikanın alınabilmesi için zorunlu olarak yaptırılması ve/veya pazara girişte avantaj sağlaması halinde desteklenebilir.

(5) Test/Analiz raporlarının desteklenebilmesi için, pazara girişte zorunlu olması halinde ilgili teknik mevzuatın (ilgili standart, direktif vb. ve/veya ilgili ülkenin yönerge, yönetmelik,  direktif, kanun  vb.);  pazara girişte  avantaj  sağlaması  halinde ise  bu  durumu gösteren belgelerin (ihale şartnamesi, müşteriden alınan yazı, sipariş formu, sözleşme vb.) tevsik edilmesi gerekmektedir.

MADDE 9- (1) Harcamaların, adına belge düzenlenen şirket veya organik bağı bulunan şirket tarafından gerçekleştirilmesi halinde başvuru destek kapsamında değerlendirilir.

(2) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan şirket organik bağı bulunan şirket olarak kabul edilir:

a) Destek başvurusunda bulunan şirketin en az % 51 oranında ortak olduğu şirket,

b) Destek başvurusunda bulunan şirket hissesinin en az %51’ine sahip ortak ya da ortakların en az %51 oranında ortak olduğu şirket,

c) Destek başvurusunda bulunan şirketin halka açık bir anonim ortaklık olması halinde, halka açık kısım düşülmek suretiyle kalan hissenin en az %51’ine sahip ortakların en az %51 oranında ortak olduğu şirket,

(3) Destek ödemesi her halükarda destek başvurusunda bulunan şirkete yapılır.

MADDE  10- (1)   Belge/sertifikayla ilgili  yaptırılması  zorunlu test  ve analizlerin,  belge/ sertifikayı veren kuruluştan farklı bir kuruluş tarafından yapılmış olması durumunda, test ve analizleri yapan kuruluş tarafından düzenlenen faturalar destek kapsamında değerlendirilir.

MADDE 11- (1) Belge/sertifikayı veren kurum/kuruluş ile faturayı düzenleyen kurum/kuruluş farklı olduğunda, faturayı düzenleyen kurum/kuruluşla belge/sertifikayı veren kurum/kuruluş arasındaki bağın ispatını teminen; iki kurum/kuruluş arasındaki iş/ortaklık ilişkisini gösterir belgenin sunulması gerekir.

MADDE 12- (1) Şirketlerin, tarım analiz raporları ve sağlık/güvenlik sertifikalarına ilişkin olarak “Pazara Giriş Belgeleri Desteği” kapsamında destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için ödemelerin nakden, banka hesabına elden veya bankacılık sistemi kapsamında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak şirket tarafından belgelendirme kuruluşuna keşide edilmeyen çekler ile yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmaz.

(2) Şirketlerin, tarım analiz raporları ve sağlık/güvenlik sertifikaları haricindeki Pazara Giriş Belgelerine ilişkin olarak “Pazara Giriş Belgeleri Desteği” kapsamında destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için ödemelerin bankacılık sistemi kapsamında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak banka hesabına elden yapılan ödemeler ile şirket tarafından belgelendirme kuruluşuna keşide edilmeyen çekler ile yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmaz.

(3) Belge/sertifika/raporlara ilişkin fatura ve/veya ödeme belgelerin bedellerinin, faturayı düzenleyen kuruluşla yapılan sözleşme veya kuruluşun ayrıntılı hizmet fiyat listesinde belirtilen bedelden yüksek olması durumunda, destek tutarı sözleşme/fiyat listesindeki bedel üzerinden hesaplanır.

MADDE 13- (1) Sağlık/güvenlik sertifikası ile ilişkilendirilmeyen tarım analiz raporları destek kapsamında değerlendirilmez. Tarım analiz raporu ile sağlık/güvenlik sertifikasının birlikte ibraz edilmesi gerekir.

(2) Tarım ürünleri analiz raporları ve sağlık/güvenlik sertifikalarına ilişkin fatura bedelleri ile ödeme belgeleri (nakit veya bankacılık) örtüşmüyorsa ve/veya şirket cari hesap çalışıyorsa destek başvurusunda bulunan şirketin, analizi yapan veya sertifikayı veren kurumdan alınacak kuruma borcunun bulunmadığını belirtir yazıyı ibraz etmesi gerekir.

(3) Tarım ürünleri analiz raporları ve sağlık/güvenlik sertifikaları için nakit olarak yapılan ödemelerde, tahsilat makbuzunun ibrazı veya “nakit olarak ödenmiştir” vb. bir ibarenin ilgili kurum tarafından faturanın üzerine konularak, kaşelenmesi, imzalanması ve nakit tahsilatın veya ödemenin gerçekleştiği tarihin belirtilmesi gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ (KTZ) YETKİNLİK PROJELERİ

Destek

MADDE 14- (1) Tedarikçi, KTZ EK-1 Proje Başvuru Formu ve Başvuru Formunda istenen diğer belgeleri içeren proje başvuru dosyasını Bakanlığa gönderir.

(2) Bakanlığa ibraz edilen başvurular; içerik, şekil ve bütünlük açısından incelenir. İbraz edilen belgelere yönelik olarak yapılan ön inceleme çalışmasında aşağıdaki konulardaki yetkinlikler değerlendirilir.

a) Mevcut üretim yetkinliği ve geliştirme potansiyeli,

b) Finansal performans,

c) Bilgi sistemleri yönetimi,

d) Organizasyon ve insan kaynakları.

Ön inceleme çalışmasının yanı sıra gerekli görülen durumlarda Bakanlık yetkilileri başvuru sahibi tedarikçiyi yerinde inceleyebilir.

(3)   Proje başvuru dosyasına ilişkin eksik belgelerin tamamlanma süresi, Bakanlık tarafından tespit edilen eksik belgelerin tedarikçiye bildirilme tarihinden itibaren 3 (üç) aydır. Bu süre içerisinde eksik belgeleri tamamlanmayan başvurular yapılmamış kabul edilir. 3 (üç) aylık sürenin hesaplanmasında Bakanlık evrak çıkış-giriş tarihi esas alınır.

(4) Aralarında organik bağ olan tedarikçilerden en fazla biri bu destekten faydalanabilir. Projenin, ön inceleme çalışması sonrası Bakanlık tarafından onaylamasını müteakip tedarikçi projeye başlayabilir. Projenin başlangıç tarihi, Bakanlık onayının tedarikçiye bildirildiği tarihtir.

(5)   Tedarikçilerin KTZ Yetkinlik Projesi başvurusunda bulunabilmesi için üretici olmaları gerekmektedir.

(6) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda başvuru sahibi tedarikçinin Küresel Firma ile bağlantıya geçtiğini teyyiden veya Küresel Firma hakkında Ticaret Müşavirliğinden/Ataşeliğinden görüş alabilir.

(7) KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir.

a) Makine, Ekipman, Donanım Alımı

b) Yazılım Alımı

c) Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri

ç) Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

(8) Tedarikçi, proje kapsamında onaylanan destek kalemlerinden, faaliyetin ve ödemenin proje süresi içerisinde gerçekleştirilmesi kaydıyla yararlandırılır. Gerekçelendirilmesi halinde onaylandıktan sonra tedarikçi KTZ Yetkinlik Projesini bir defaya mahsus olmak üzere revize edebilir. Tedarikçi revize talebini, düzenlenmiş KTZ EK-1 Proje Başvuru Formu ile Bakanlık’a yapar. Bakanlık, tedarikçinin revize talebini tamamen veya kısmen onaylayabilir ya da reddedebilir.

(9)  Bakanlık, projenin yetkinliği ile birlikte KTZ EK-1’de yer alan faaliyetlerin her birini değerlendirir. Bakanlık, sunulan faaliyetleri tamamen veya kısmen onaylayabilir ya da reddedebilir. Uygun bulunan proje ve faaliyetler destek kapsamına alınarak tedarikçiye ve tedarikçinin üyesi olduğu İBGS’ye bildirilir.

(10) Tedarikçi, Bakanlık tarafından destek kapsamına alındığı tarihten sonra,   proje süresince veya proje bitimini müteakiben Bakanlık yetkilileri tarafından yerinde incelenebilir. Projesi ve faaliyetleri onaylanan tedarikçi, söz konusu faaliyetlere ilişkin bilgileri içeren KTZ EK-2 Proje Gerçekleşme Raporu’nu proje kabulünden itibaren 6 (altı) aylık süreler halinde Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdür. KTZ EK-2 Proje Gerçekleşme Raporunu zamanında ibraz etmeyen tedarikçilerin ödeme başvurularının inceleme süreci, söz konusu rapor Bakanlığa ibraz edilinceye kadar durdurulur.

(11) Yerinde inceleme sonucu, proje faaliyetlerinin 2014/8 sayılı Karar’ın amaç ve hükümlerine uygun şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda, tedarikçilerin ilgili faaliyetleri destek kapsamında değerlendirilmez ve bu durum Bakanlık tarafından tedarikçiye ve tedarikçinin üyesi olduğu İBGS’ye bildirilir.

Makine, Ekipman ve Donanım Alımının Desteklenmesi

MADDE 15- (1) Tedarikçilerin, Bakanlıkça uygun bulunan ve KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları; ürün geliştirme (prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır.

(2) Bu madde kapsamında sadece makine, ekipman, donanım alımı desteklenir. Kurulum, nakliye giderleri ve nakliye giderleri kapsamında sigorta, vergi, resim, harç, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu, gümrük teminat bedeli desteklenmez.

(3) Proje dahilinde alınacak makine, ekipman ve donanım, satın alınma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.

MADDE 16- (Mülga 22/01/2018)

Yazılım Alımının Desteklenmesi

MADDE 17- (1) Tedarikçiler, KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları ve Bakanlıkça uygun bulunan yazılımları alabilir veya mevcut yazılımlarını güncelleyebilirler. Proje dahilinde alınacak yazılım, satın alınma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.

Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretlerinin Desteklenmesi

MADDE 18- (1) Tedarikçiler, Bakanlıkça uygun bulunan konularda eğitim veya danışmanlık hizmeti alabilirler. Bu destek kapsamında eğitim/danışmanlık hizmeti bedeli desteklenir.

(2) Küresel Firma veya proje sahibi tedarikçi şirket personelinin; proje ile ilgili karşılıklı değerlendirme amaçlı müşteri ziyaretlerine ilişkin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ve Küresel Firma’nın faaliyet gösterdiği veya proje sahibi tedarikçinin üretim yaptığı şehirde gerçekleşmesi kaydıyla konaklama masrafları desteklenebilir. Bu fıkra çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler azami 100.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.

Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamalarının Desteklenmesi

MADDE 19- (1) Tedarikçilerin proje kapsamında gerçekleştirecekleri akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınan ve EK 5 – Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi listesinde yer alan veya Bakanlıkça uygun bulunan sertifikasyon, test/analiz raporları ve ürün doğrulama giderleri desteklenir.

(2) Bu madde kapsamında tedarikçilerin işbu Genelge’nin İkinci Bölümü’nde yer alan giderleri destek kapsamındadır.

MADDE 20- (1) KTZ Yetkinlik Projesi destek kapsamına alınan tedarikçi, proje süresi boyunca Bakanlıkça verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DESTEK BAŞVURUSU VE ÖDEME

Başvuru ve İnceleme

MADDE 21- (1) Destek başvuruları; Başvuru için Gerekli Belgeler Listesinde (EK 1) belirtilen belgelerle birlikte, desteğe konu Pazara Giriş Belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde üyesi olunan İBGS’ye yapılır.

(2) KTZ Yetkinlik Projesi destek başvuruları, KTZ EK-4 Destek Ödemeleri için İbraz Edilmesi Gereken Belgeler’le birlikte, proje sahibi tedarikçiler tarafından ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde üyesi olunan İBGS’ye ibraz edilir. 6 (altı) aylık sürenin hesaplanmasında İBGS evrak giriş tarihi esas alınır.

(3) İBGS/Bakanlığa ibrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile İBGS/Bakanlık tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İBGS/Bakanlık KEP adresine iletilmesi gerekir. İBGS/Bakanlık başvuru sahibine yapacağı bildirimleri KEP adresi aracılığıyla yapar. İBGS/Bakanlık  kayıtlarındaki  adreslerinin/KEP  adreslerinin  güncel  halde  tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.

(4) KEP aracılığıyla İBGS/Bakanlığa iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.

(5) Üçüncü  ve  dördüncü  fıkralar  kapsamında  belirlenen  kriterleri  taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(6) Hak ediş hesaplaması yapılırken, destek başvuru süresinden sonra yapılmış olan ödemeler dikkate alınmaz.

(7) Bu Genelge çerçevesinde ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılacak inceleme neticesinde İBGS’ler tarafından, yapılan başvuruların sonuçlandırılabilmesini teminen destek başvurusunda bulunan şirket tarafından Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden  yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip, uygun gördüğü hak ediş miktarı hesaplanır. Destek başvuru sonucuna ilişkin bildirimi ise başvuru sahibinin adresine/kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletir.

(8) Başvurularda eksik bilgi ve belgelerin bulunması ve/veya İBGS tarafından ek bilgi ve belge talep edilmesi halinde İBGS ilgili şirketin KEP adresine yazılı bildirimde bulunur. İstenen  bilgi  ve  belgelerin  bildirim  tarihinden  itibaren  en  geç  3  (üç)  ay  içerisinde tamamlanması gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması durumunda destek başvurusu, süresi içinde yapılmamış kabul edilir.

(9) Şirketlerin, işbu Karar kapsamındaki desteklerden faydalanmaları için KEP adreslerini, bu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin ekinde yer alan beyanname (EK 7/ KTZ EK-6) ile Bakanlığa/İBGS’ye bildirmeleri  zorunludur.

Müşavirlik/Ataşelik Onayı

MADDE 22- (1) Desteğe konu belge/sertifika/raporlara ilişkin olarak 4’üncü maddede yer alan Akreditasyon Kuruluşu tanımının “ii)” bendinde tanımlanan kuruluşlar tarafından akredite edilen/yetkilendirilen kurum/kuruluşlardan alınan belge/sertifika/raporların, ilgili kuruluşların söz konusu belge/sertifika/rapora ilişkin yetkili olduğunun tespitini teminen, belge/sertifika/raporun alındığı ülkede bulunan Ticaret Müşaviri/Ticaret Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine, destek başvurusu süresi içinde onaylatılması gerekir. Ülkede Ticaret Müşaviri/Ticaret Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda onaylamaya ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(2) Desteğe konu yurt dışında düzenlenmiş fatura, banka dekontu, hesap ekstresi, kredi kartı ekstresi, çek vb. belgelerin asıllarının ya da noter onaylı örneklerinin, ilgili ülkenin mevzuatına uygun olduğunun tespitini teminen, belge/sertifika/raporun alındığı ülkede bulunan Ticaret Müşaviri/Ticaret Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine, destek başvurusu süresi içinde onaylatılması gerekir. Ülkede Ticaret Müşaviri/Ticaret Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda onaylamaya ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(3) KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında yurt dışında düzenlenmiş fatura, banka dekontu, hesap ekstresi, kredi kartı ekstresi, çek vb. belgelerin asıllarının ya da noter onaylı örneklerinin, ilgili ülkenin mevzuatına uygun olduğunun tespitini teminen, ilgili ülkede bulunan Ticaret Müşaviri/Ticaret Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi’ne, destek başvurusu süresi içinde, onaylatılması gerekir. Ülkede Ticaret Müşaviri/Ticaret Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda onaylamaya ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

Ödeme

MADDE 23- (1) İnceleme neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi için, destek kapsamındaki şirketin  Maliye  Bakanlığı  ile Sosyal  Güvenlik  Kurumuna vadesi  geçmiş  vergi  ve sosyal güvenlik borcu bulunup bulunmadığına ilişkin sorgulama re’sen yapılır veya belge talep edilir.

(2) Şirketin, anılan kurumlara vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge ya da borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin temin edilmesini müteakip, hak ediş miktarı hesaplanır.

(3) Destek  ödemesi  yapılacak  şirketin,  iki  kurumdan birine  ya  da iki  kuruma da borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde resen mahsup işlemi yapılır.

(4) Mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Hak ediş tutarı borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma, bakiye kalırsa başvuru sahibine ödeme yapılır.

b) Hak ediş tutarı borçların tamamını karşılamaması halinde her iki kuruma dağıtılır. Dağıtım oranları, hak ediş tutarı borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarlara orantılanarak hesaplanır.

c) Kurumlardan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Her iki kurum tarafından da haciz konulmuşsa, öncelikle ilk haczi koyan kuruma ödeme yapılır.

MADDE 24- (1) Destek ödemelerinin hesaplanmasında ödeme belgesi tarihindeki kur esas alınır.

(2) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dahil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat  İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki  Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri TL’ye çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

(3) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken www.oanda.com sitesi kurları esas alınır.

Yetki

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİĞER ESASLAR

MADDE 25- (1) Bu Genelge’ye ilişkin talimatlar vermeye, Genelge’nin eklerinde gerekli değişiklikleri yapmaya, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE-1- (1) Mülga 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yapılan ve henüz sonuçlandırılmamış başvuru dosyaları, işbu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nin lehte hükümleri uygulanarak sonuçlandırılır.

(2) 2014/8 sayılı Karar’ın yürürlüğe girdiği tarihten sonra başvurusu yapılmış ve henüz sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyalarının incelenmesinde işbu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nin hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE-2- (1) Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, sonuçlanmamış destek başvuruları için bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Uygulama ve Esasları Genelgelerinin (UUE No: 2014/8-2-1 ile UUE No: 2014/8-3)’in lehe olan hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ  MADDE-3-  (1)  12/11/2016  tarihinden  önce  alınan  ancak  destek  müracaatı 12/11/2016 tarihinden sonra yapılan pazara giriş belgeleri için yürürlükten kaldırılan Uygulama ve Esasları Genelgesinin lehe olan hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE-4- (1) Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurusu bulunan şirketler, KEP adreslerini 01.10.2016 tarihine kadar İBGS’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü şirketlere hatırlatmaya dönük olarak 01.10.2016 tarihine kadar yapılacak bildirimler, eksik evrak bildirim yazısı olarak nitelendirilmez. 01.10.2016 tarihine kadar, KEP adresi ibraz edemeyen şirketlere yapılacak tebligatlar İBGS kayıtlarındaki adreslerine iadeli-taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle yapılır. Posta ile bildirimin herhangi bir sebeple geri dönmesi durumunda, eksik evrak tamamlama süresi postanın geri gelme tarihinde başlatılır.

GEÇİCİ MADDE-5- (1) 01.10.2016 tarihinden önce İBGS kayıtlarına giren, ancak 01.10.2016 tarihi itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyalarında, KEP adresi haricinde eksiklik bulunmaması durumunda, başvuru dosyası sonuçlandırılır. İlgili bildirimler, İBGS kayıtlarındaki adreslere iadeli-taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle yapılır.

GEÇİCİ MADDE-6- (1) 01.10.2016 tarihinden önce İBGS kayıtlarına giren, ancak 01.10.2016 tarihi itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyalarında, KEP adresi haricinde eksiklik yer alması durumunda, ilgili diğer eksik evrakı talep eden bir yazı, İBGS kayıtlarındaki adreslerine iadeli-taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle iletilir. Posta ile bildirimin herhangi bir sebeple geri dönmesi durumunda, eksik evrak tamamlama süresi postanın geri gelme tarihinde başlatılır.

GEÇİCİ MADDE-7(1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan ancak destek müracaatı işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan veya işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sonuçlandırılmamış pazara giriş belgeleri başvuruları için  işbu maddenin  yürürlüğe girdiği  tarihten  önce yürürlükte bulunan Genelge’nin lehe olan hükümleri uygulanır.

(2) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce onaylanan veya işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce müracaatı alınmış Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri için işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan Genelge’nin lehe olan hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE-8- (1) 31/03/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar İBGS/Bakanlık kayıtlarına giren başvurular için işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan Genelge’nin 21 inci maddesinde öngörülen başvuru usulleri de uygulanabilir.

Yürürlük

MADDE 26- (1) Bu Genelge, 12/11/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

(2) Bu Genelge 12/11/2016 tarihinden itibaren yapılan başvurulara uygulanır.

Yürütme

MADDE 27- (1) Bu Genelge’yi Bakanlık yürütür.

EK:1  Pazara Giriş Belgeleri

EK:2  Başvuru Dilekçesi

EK:3  (Belge-Sertifika-Rapor) Başvuru Formu

EK:4  Tarım Analizi Başvuru Formu

EK:5  Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri

EK:6  Taahhütname

EK:7  Beyanname

© Akif PARLATAN 500&1715