Posta ve hizli kargo tasimaciligi yoluyla gelen esya hk. (Genelge 2014/7)

Course ID

T.C.

GÜMRÜK  VE TİCARET   BAKANLIĞI

Gümrükler  Genel Müdürlüğü

Sayı      : 31775355-10.06.01

Konu  : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı  yoluyla  gelen  eşya

GENELGE (201417)

7/10/2009 tarihli  ve 27369  sayılı  Resmi  Gazete’de   yayımlanan   2009115481 sayılı  Bakanlar Kurulu    Karan    eki   4458   sayılı   Gümrük Kanununun    BazI   Maddelerinin    Uygulanması Hakkında   Kararın  Besinci  Kısım  hükümleri  çerçevesinde   posta  veya  hızlı kargo  taşımacılığı yoluyla  gelen eşyaya  aşağıdaki  şekilde  işlem yapılacaktır.

1) Aşağıda  belirtilen   eşyanın  serbest  dolaşıma  giriş  beyanı,   dolaylı   temsilci   sıfatıyla  posta idaresi  veya Bakanlıkça  yetkilendirilmiş   hızlı kargo firmaları  tarafından  yapılabilir.

a) Döküman,

b) Kararın  45 inci maddesinde  belirtilen  önemli  değeri  olmayan  eşya,

c)  Kararın   62  nci  maddesinde   belirtilen   değeri   1500 A vro ‘yu,   miktar   brüt  30 kilogramı geçmeyen,  bir gerçek kisi adına gelen ticari miktar  ve mahiyet  arz etmeyen  eşya,

d) 4458  sayılı  Gümrük  Kanununun   167 nci maddesinin   birinci  fıkrasının sekizinci  bendinin (d) alt bendi  kapsamı  numunelik  eşya ve modeller”.

2)  Kararın   45  inci  maddesi  çerçevesinde   posta  veya  hızlı  kargo  taşımacılığı   kapsamında gelen  eşyaya   muafiyet  uygulanmasında,    eşyanın  ticari  miktar   ve  mahiyette   olup   olmadığı veya  bir gerçek  kişiye  ya da tüzel  kişiye gelip  gelmediği  önem  arz  etmemektedir.   Bununla birlikte, Kararın  62 nci maddesi  kapsamında  posta  veya hızlı  kargo taşımacılığı   yoluyla  gelen eşyaya  muafiyet   uygulanabilmesi    için,  eşyanın  bir  gerçek  kişiye  gelmesi,   ticari  miktar  ve mahiyet   arz  etmemesi   ve  değerinin   1500  Avro’yu,    miktarının   diplomatik   eşya  ve  yolcu eşyası hariç olmak  üzere brüt 30 kilogramı geçmemesi  gerekmektedir.

3)  Kararın    61  inci   maddesinde    düzenlenen    430   Avro   tutarındaki    yolcu   beraberi   esya muafiyeti,  posta veya hızlı kargo  taşımacılığı   yoluyla  getirilen  eşyaya uygulanmamaktadır.

4)  Kararın    62  nci  maddesi  kapsamında,    Türkiye   Gümrük  Bölgesindeki   gerçek  bir  kişiye posta   veya   hızlı   kargo    taşımacılığı   yoluyla    gelen    eşyanın   vergilendirilmesinde,      eşya kıymetinden   Kararın  45 inci maddesinde  geçen değer mahsup  edilmeyecektir.

5)  Posta   veya  hızlı  kargo  taşımacılığı   yoluyla  gelen  eşyanın kiymetinin   muafiyet   limitleri dahilinde  olup  olmadığının  tespitinde  kargo  ücreti dikkate  alınmayacak,   aynca  aynı gonderici tarafından  Türkiye’deki   bir alıcı adına gönderilen  aynı konşimento  muhteviyatı   gönderiler  bir bütün   teşkil    ederek    tamamının     kıymeti    birlikte    dikkate    alınacaktır.     Eşyanın    sigorta poliçesinde     belirtilen    kıymetinin     yüksek    ya   da    düşük   bildirilmiş    olduğunun     tespiti durumunda,   eşyanın kıymeti  ibraz edilen  faturaya,  sans fişine  veya eşya bedelinin  ödendiğine ilişkin   belgeye   göre  belirlenir.   Bu  tür beIge  ibraz  edilememesi   veya  ibraz   edilen  belgede kayıtlı  kıymetin  düşük bulunması  halinde,  eşyanın  kıymeti  gümrük idaresince  belirlenir.

6) Önemli degeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından  siparişte bulunulmak için kullanılabilecek   nitelikteki  numunelik  eşya ve modellerin  gümrük  işlemleri,  Karanın  45 ve 62 nci   maddelerinden     bağımsız   olarak,    86   net    madde    hükümleri    çerçevesinde    gümrük vergilerinden    muafen   posta   idaresi   veya   hızlı  kargo   firmalarınca    dolaylı   temsil   yetkisi kapsamında  beyan  edilmek  suretiyle  gercekleştirilir.

Eşyanın   numune   olup  olmadığının   belirlenmesinde,   faturasında   veya  ambalajında   numune olduğuna    dair   bir   ibare   olmadığı   durumlarda,     muayene    memurunca     eşyanın   numune olduğuna   kanaat   getirilmesi   halinde   eşyanın  işlemlerinin    yukarıda   bahsi  gecen  hükümler kapsamında  sonuçlandırılması    gerekmektedir.

Bu  Genelge  hükümleri   çerçevesinde   posta  veya  hızlı   kargo  taşımacılığı  yoluyla  muafiyet hükümleri   kapsamında   getirilmesi   yasaklanan   eşyanın  numune   olduğuna  kanaat   getirilmesi ve bu maddede  belirtilen  şartları  karşılaması  koşuluyla  muafen  ithali mümkün bulunmaktadır.

7)  Posta   veya  hızlı  kargo  taşımacılığı yoluyla   şahsi  tedavide   kullanılmak   üzere  getirilen ilaçların,   gümrük  memurunca  alici sahsın  hastalığının  tedavisiyle   ilgili olduğuna  kesin  olarak kanaat  getirilmesi   durumu  saklı  kalmak  üzere,  gümrük idaresine  belge  (sağlık  kurulusundan alman  rapor,   doktor  raporu  veya  recete)   ibraz  edilmesi  koşuluna   bağlı olarak,  girişine  izin verilecektir.

8) Cep telefonunun   muafen  serbest dolasıma  sokulabilmesi   için, sadece  yolcu beraberi  kişisel eşya   statüsünde    olması    gerekmektedir. Dolayısıyla,  yolculuk    öncesi   veya   sonrasında gönderilen   yolcu  beraberi  eşya  kapsamı  dahil  olmak  üzere,  cep telefonunun   posta  veya  hızlı kargo  taşıması   yoluyla  muafen  veya vergileri  ödenerek  hiçbir surette  getirilmesi  mümkün bulunmamaktadir.    Bununla  birlikte,  yurt  dışına  giden  yolcuların   IMEI  numarası  halihazırda kayıtlı    olan   cep   telefonlarının     yurt   dışında   kalması   veya   tamir   amacıyla    yurt   disına gönderilmiş    olması   ve   bu   telefonların    posta   veya   hızlı   kargo   taşımacılığı yoluyla   geri gonderilmesi    durumunda,    soz  konusu   telefonların   IMEI   numaralarının    kayıtlı   olduğunun

..http://www.mcks.gov.tr/trlimeisorgu.php..        adresinden    yapılacak    sorgulama    sonucu    teyit edilmesi  halinde muafen  teslim edilmesi  mümkündür.

9)  Hayvansal   ürünlerin   posta  veya  hızlı kargo  tasimacılığı    yoluyla   yurda   girmesine   ilişkin işlemler,  112/2012  tarihli  ve 28191  sayılı  Resmi  Gazete’de   yayımlanan   Hayvansal  Ürünlerin Kişisel  Sevkiyatların    Ülkeye  Girişine  ilişkin   Kurallar  Hakkında   Tebliğin   5 inci  maddesi uyarınca  yürütülür,

10)  13/6/2010 tarihli  ve  27610   sayılı  Resmi  Gazete’de   yayımlanan   5996  sayılı  Veteriner Hizmetleri,  Bitki  Sağlığı,  Gıda  ve Yem Kanununun   3 uncu  maddesinin   birinci  fıkrasının  65 no.lu  alt  bendinde   tanımlanan   “takviye  edici  gıdalar”   ile 6112/2003   tarihli  ve 25308  sayılı Resmi   Gazete’de   yayımlanarak    yürürlüğe  giren  Türk  Gıda  Kodeksi  2003/42 nolu  Sporcu Gıdaları  Tebliğinin  4 üncü maddesinde  tanımlanan  “sporcu  gıdaları’nın   Kararın  45 inci ve 62 nci maddeleri  kapsamında  ithali mümkün bulunmamaktadır,

Ancak,  bu  kapsamdaki    ürünleri   doktor  tavsiyesi   ile  kullanan   kişilerin,   hastalıklarına    dair resmi   hastaneden    alınmış   bir   raporu   veya   doktorun   önerdiğine   dair   bir  reçeteyi,   milli sporcuların   ise  “Milli  Sporcu  Belgesi”ni   ilgili  gümrük  idaresine   ibraz  etmeleri  halinde  söz konusu   ürünleri   posta   veya   hızlı  kargo   yoluyla   getirmelerine    izin   verilir.   Rapor   veya reçetelerin,   eşyanın ilgilisine  teslim  edildiği  tarih  itibariyle  son bir yil içerisinde  düzenlenmiş olması    yeterli    olup,   her   gönderi    için   yeni   bir   rapor   ve   reçete    aranmasına    gerek bulunmamaktadır,

11)  30/3/2005 tarihli  ve  25771  saylı   Resmi  Gazete’de   yayimlanan   5324  sayılı  Kozmetik Kanununun  ikinci  maddesi  ile kapsamı  belirlenmiş   olan kozmetik  ürünlerinin Kararın   45 inci ve 62 nci maddeleri  kapsamında  ithali mümkün bulunmamaktadır.

12)  10  ve  11  inci  maddelerde   bahsi   gecen  ve  muafen   ithali   mümkün  olmayan   eşyaya, kıymetine   ve  miktarına   bakılmaksızın    genel  hükümler   cercevesinde,   mer’i   gümrük  ve  diş ticaret  mevzuatın  ilgili hükümleri uygulanarak   işlem  yapılabilir.

13) Posta  veya hızlı  kargo  taşımacılığı   yoluyla  gelmesine   sınırlama  getirilen  eşyanın bir  koli içinde,  sınırlamaya  konu  olmayan  başka  eşya ile birlikte   gelmesi  ve  sahibince  gümrüğe terk veya   mahrecine   iadesinin   talep  edilmesi   halinde,   sınırlamaya    tabi  olmayan   eşyaya  genel hükümler  çerçevesinde  işlem yapılır,

14)  Bazı   Kanunlar   ile  375  Sayılı  Kanun  Hükmünde   Kararnamede    Değişiklik   Yapılması Hakkında   Kanunun  26 ncı maddesi  ile 4207 sayılı  Tütün  Ürünlerinin  Zararlarının  önlenmesi ve Kontrolü  Hakkında  Kanunun  2 nci maddesinin   altıncı  fıkrasına  eklenen  hüküm gereğince “tütün  ürünü” kabul  edildiğinden,  elektronik  sigara ve her tür kartuşlarının   Kararın  45 ve 62 nci maddeleri  kapsamında  posta veya hızlı kargo  taşımacılığı  yoluyla  ithali yasaktır.

15)   2313    sayılı    Uyuşturucu     Maddelerin     Murakabesi     Hakkında     Kanun    kapsamında bulunmamakla   birlikte  uyuşturucu  ve  uyarıcı  etkiye  haiz  maddelerin   posta  veya  hızlı  kargo taşımacılığı  yoluyla  ithali  ve ihracı mümkün bulunmamaktadır.

16) Ateşli  Silahlar  ve Bıçaklar  ile Diğer  Aletler  Hakkında  Yönetmeliğin   40 ıncı maddesinde yer  alan  kisiler   hariç,   yurt içinde   kayıt  ve  ruhsatı   bulunmayan    silah  ve  tüfeklerin   serbest dolaşıma   sokulması   mümkün  bulunmadığından    söz  konusu  eşyanın  posta  veya  hızlı  kargo taşımacılığı    yoluyla   da  getirilmesi   yasaktır.   Ancak,   silah  ve  tüfekler  hariç   olmak  üzere,

2013111 sayılı   Bazı   Patlayıcı   Maddeler,    Ateşli   Silahlar,   Bıçaklar   ve  Benzeri   Araçların ithaline   ilişkin Tebliğ  kapsamı  eşyanın  posta  veya  hızlı   kargo  taşımacılığı  yoluyla  serbest dolaşıma   sokulmak   istenmesi  halinde,  kıymeti,  miktarı veya  ağırlığı hakkında  herhangi  bir istisna   getirilmeksizin    Emniyet  Genel   Müdürlüğünden    alınacak   genel  güvenlik  ve  asayiş yönünden  uygunluk  yazısının  ibrazı gerekmektedir.

17) Posta veya  hızlı kargo taşımacılığı   yoluyla  gel en eşyanın  gümrük kontrolü  sırasında  fikri ve  sınai  mülkiyet   hakların    ihlal  ettiğinin   tespit  edilmesi   halinde,   eşyaya  ilişkin  gümrük işlemleri   durdurularak    4458   sayılı   Gümrük   Kanununun    57  nci  maddesi   uyarınca   işlem başlatılması  gerekmektedir.

6/7/2011 tarihli   2011/39 sayılı   Genelgenin   posta   ve   hızlı   kargo  yoluyla   gelen   eşyanın gümrük işlemlerine  ilişkin hükümleri yürürlükten  kaldırılmıştır.

Bilgi  edinilmesini   ve  posta  ve hızlı  kargo  taşımacılığı  yoluyla  gelen  eşyaya  ilişkin  olarak yukarıda  belirtilen  hükümler  çerçevesinde  işlem tesisi  hususunda  gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

 

DAĞITIM: Merkez  ve Taşra  Teşkilati

© Akif PARLATAN 500&1715