Posta ve hizli kargo tasimaciligi yoluyla gelen esya hk. (Genelge 2014/7)

Tarih

T.C.

GÜMRÜK  VE TİCARET   BAKANLIGI

Gümrükler  Genel Müdürlüğü

Sayı      : 31775355-10.06.01

Konu  : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı  yoluyla  gelen  esya
GENELGE (201417)

7/10/2009 tarihli  ve 27369  sayılı  Resmi  Gazete’de   yayimlanan   2009115481 sayılı  Bakanlar Kurulu    Karan    eki   4458   sayılı   Gümrük Kanununun    Bazi   Maddelerinin    Uygulanmasi Hakkında   Kararın  Besinci  Kisim  hükümleri  cercevesinde   posta  veya  hızlı kargo  taşımacılığı yoluyla  gelen esyaya  aşagidaki  sekilde  islem yapilacaktir.

1) Asagida  belirtilen   esyanın  serbest  dolasima  giris  beyanı,   dolaylı   temsilci   sifatiyla  posta idaresi  veya Bakanlıkca  yetkilendirilmis   hızlı kargo firmalan  tarafmdan  yapilabilir.

a) Döküman,

b) Karann  45 inci maddesinde  belirtilen  onemli  degeri  olmayan  esya,

c)  Karann   62  nci  maddesinde   belirtilen   degeri   1500 A vro ‘yu,   miktan   brüt  30 kilogramı gecmeyen,  bir gercek kisi adma gelen ticari miktar  ve mahiyet  arz etmeyen  esya,

d) 4458  sayılı  Gümrük  Kanununun   167 nci maddesinin   birinci  fikrasının sekizinci  bendinin (d) alt bendi  kapsarm  numunelik  esya ve modeller”.

2)  Kararın   45  inci  maddesi   cercevesinde   posta  veya  hızlı  kargo  taşımacılığı   kapsammda gelen  esyaya   muafiyet  uygulanmasında,    esyanın  ticari  miktar   ve  mahiyette   olup   olmadigi veya  bir gercek  kisiye  ya da tüzel  kisiye gelip  gelmedigi  onem  arz  etmemektedir.   Bununla birlikte,  Kararın  62 nci maddesi  kapsammda  posta  veya hızlı  kargo taşımacılığı   yoluyla  gelen esyaya  muafiyet   uygulanabilmesi    icin,  esyanın  bir  gercek  kisiye  gelmesi,   ticari  miktar  ve mahiyet   arz  etmemesi   ve  degerinin   1500  Avro’yu,    miktarının   diplomatik   esya  ve  yolcu esyasi haric olmak  üzere brüt 30 kilogramı gecmemesi  gerekmektedir.

3)  Kararın    61  inci   maddesinde    düzenlenen    430   Avro   tutarındaki    yolcu   beraberi   esya muafiyeti,  posta veya hizli kargo  taşımacılığı   yoluyla  getirilen  esyaya uygulanmamaktadir.

4)  Karann    62  nci  maddesi   kapsammda,    Türkiye   Gümrük  Bolgesindeki   gercek  bir  kisiye posta   veya   hızlı   kargo    taşımacılığı   yoluyla    gelen    esyanın   vergilendirilmesinde,      esya kiymetinden   Kararın  45 inci maddesinde  gecen deger mahsup  edilmeyecektir.

5)  Posta   veya  hızlı  kargo  taşımacılığı   yoluyla  gelen  esyanın kiymetinin   muafiyet   limitleri dahilinde  olup  olmadigmm  tespitinde  kargo  iicreti dikkate  almmayacak,   aynca  aym gonderici tarafindan  Tiirkiye’deki   bir ahci adma gonderilen  aym konsimento  muhteviyati   gonderiler  bir biitiin   teskil    ederek    tamamının     kiymeti    birlikte    dikkate    ahnacaktir.     Esyanm    sigorta policesinde     belirtilen    kiymetinin     yiiksek    ya   da    diistik   bildirilmis    oldugunun     tespiti durumunda,   esyarun kiyrneti  ibraz edilen  faturaya,  sans fisine  veya esya bedelinin  odendigine iliskin   belgeye   gore  belirlenir.   Bu  tiir beIge  ibraz  edilememesi   veya  ibraz   edilen  belgede kayith  kiymetin  dusuk bulunmasi  halinde,  esyanm  kiymeti  giimruk idaresince  belirlenir.

6) Onemli degeri olmayan ve temsil ettikleri esya bakimmdan  sipariste bulunulmak icin kullamlabilecek   nitelikteki  numunelik  esya ve modellerin  giimriik  islemleri,  Karann  45 ve 62 nci   maddelerinden     bagimsiz    olarak,    86   net    madde    hükümleri    cercevesinde    gümrük vergilerinden    muafen   posta   idaresi   veya   hızlı  kargo   firmalannca    dolaylı   temsil   yetkisi kapsammda  beyan  edilmek  suretiyle  gerceklestirilir.

Esyanın   numune   olup  olmadığının   belirlenmesinde,   faturasında   veya  ambalajında   numune olduguna    dair   bir   ibare   olmadigi   durumlarda,     muayene    memurunca     esyanin   numune olduguna   kanaat   getirilmesi   halinde   esyanın  islemlerinin    yukarıda   bahsi  gecen  hükumler kapsammda  sonuclandırılmasi    gerekmektedir.

Bu  Genelge  hükümleri   cercevesinde   posta  veya  hizlı   kargo  tasrmacılığı  yoluyla  muafiyet hukumleri   kapsammda   getirilmesi   yasaklanan   esyanın  numune   olduguna  kanaat   getirilmesi ve bu maddede  belirtilen  sartlan  karsilamasi  kosuluyla  muafen  ithali mümkün bulunmaktadir.

7)  Posta   veya  hızlı  kargo  taşımacılığı yoluyla   sahsi  tedavide   kullanılmak   iizere  getirilen ilaclann,   gümrük  memurunca  alici sahsın  hastalığının  tedavisiyle   ilgili olduguna  kesin  olarak kanaat  getirilmesi   durumu  saklı  kalmak  üzere,  gümrük idaresine  beIge  (sağlık  kurulusundan alman  rapor,   doktor  raporu  veya  recete)   ibraz  edilmesi  kosuluna   bagli  olarak,  girisine  izin verilecektir.

8) Cep telefonunun   muafen  serbest dolasnna  sokulabilmesi   icin, sadece  yolcu beraberi  kisisel esya   statüsünde    olmasi    gerekmektedir.    Dolayisiyla,     yolculuk    oncesi   veya   sonrasmda gonderilen   yolcu  beraberi  esya  kapsami  dahil  olmak  üzere,  cep telefonunun   posta  veya  hızlı kargo  taşıması   yoluyla  muafen  veya vergileri  odenerek  hicbir surette  getirilmesi  mümkün bulunmamaktadir.    Bununla  birlikte,  yurt  disina  giden  yolculann   IMEI  numarasi  halihazirda kayitlı    olan   cep   telefonlarının     yurt   dışında   kalmasi   veya   tamir   amaciyla    yurt   disına gonderilmis    olmasi   ve   bu   telefonların    posta   veya   hızlı   kargo   taşımacılığı yoluyla   geri gonderilmesi    durumunda,    soz  konusu   telefonlarm   IMEI   numaralannm    kayıtlı   oldugunun

..http://www.mcks.gov.tr/trlimeisorgu.php..        adresinden    yapilacak    sorgulama    sonucu    teyit edilmesi  halinde muafen  teslim edilmesi  mümkündür.

9)  Hayvansal   urünlerin   posta  veya  hızlı kargo  tasimacılığı    yoluyla   yurda   girmesine   iliskin islemler,   112/2012  tarihli  ve 28191  sayilı  Resmi  Gazete’de   yayimlanan   Hayvansal  Uriinlerin Kisisel  Sevkiyatlarnın    Ulkeye  Girisine  Iliskin   Kurallar  Hakkında   Tebligin   5 inci  maddesi uyarmca  yürütülür,

10)  13/6/2010 tarihli  ve  27610   sayilı  Resmi  Gazete’de   yayrmlanan   5996  sayılı  Veteriner Hizmetleri,  Bitki  Sağlığı,  Gida  ve Yem Kanununun   3 uncu  maddesinin   birinci  fikrasının  65 no.lu  alt  bendinde   tanımlanan   “takviye  edici  gidalar”   ile  6112/2003   tarihli  ve 25308  sayılı Resmi   Gazete’de   yayimlanarak    yürürlüğe  giren  Turk  Gida  Kodeksi   2003/42 nolu  Sporcu Gidaları  Tebliginin  4 üncü maddesinde  tanımlanan  “sporcu  gıdaları’nın   Kararın  45 inci ve 62 nci maddeleri  kapsamında  ithali mümkün bulunmamaktadir,

Ancak,  bu  kapsamdaki    ürünleri   doktor  tavsiyesi   ile  kullanan   kisilerin,   hastalıklarına    dair resmi   hastaneden    alınmis   bir   raporu   veya   doktorun   onerdigine   dair   bir  receteyi,   milli sporcuların   ise  “Milli  Sporcu  Belgesi”ni   ilgili  gümrük  idaresine   ibraz  etmeleri  halinde  soz konusu   ürünleri   posta   veya   hızlı  kargo   yoluyla   getirmelerine    izin   verilir.   Rapor   veya recetelerin,   esyanın ilgilisine  teslim  edildigi  tarih  itibariyle  son bir yil icerisinde  diizenlenmis olmasi    yeterli    olup,   her   gonderi    icin   yeni   bir   rapor   ve   recete    aranmasma    gerek bulunmamaktadir,

11)  30/3/2005 tarihli  ve  25771  saylı   Resmi  Gazete’de   yayimlanan   5324  sayih  Kozmetik Kanununun  ikinci  maddesi  ile kapsanu  belirlenmis   olan kozmetik  iiriinlerinin Karann   45 inci ve 62 nci maddeleri  kapsammda  ithali mümkün bulunmamaktadir.

12)  10  ve  11  inci  maddelerde   bahsi   gecen  ve  muafen   ithali   mümkün  olmayan   esyaya, kiymetine   ve  miktanna   bakilmaksizın    genel  hükümler   cercevesinde,   mer’i   gümrük  ve  dis ticaret  mevzuatın  ilgili hükümleri uygulanarak   islem  yapilabilir.

13) Posta  veya hızlı  kargo  taşımacılığı   yoluyla  gelmesine   sınirlama  getirilen  esyanın bir  koli icinde,  sınirlamaya  konu  olmayan  baska  esya ile birlikte   gelmesi  ve  sahibince  gumruge  terk veya   mahrecine   iadesinin   talep  edilmesi   halinde,   sınırlamaya    tabi  olmayan   esyaya  genel hükümler  cercevesinde  islem yapilır,

14)  Bazi   Kanunlar   ile  375  Sayili  Kanun  Hükmünde   Kararnamede    Degisiklik   Yapilmasi Hakkmda   Kanunun  26 ncı maddesi  ile 4207 sayılı  Tütün  Urünlerinin  Zararlarının  Onlenmesi ve Kontrolii  Hakkında  Kanunun  2 nci maddesinin   altınci  fikrasina  eklenen  hüküm geregince “tütün  ürünü” kabul  edildiginden,  elektronik  sigara ve her tiir kartuslarının   Kararın  45 ve 62 nci maddeleri  kapsammda  posta veya hızlı kargo  tasimaciligi  yoluyla  ithali yasaktir.

15)   2313    sayılı    Uyusturucu     Maddelerin     Murakabesi     Hakkında     Kanun    kapsamında bulunmamakla   birlikte  uyusturucu  ve  uyarıcı  etkiye  haiz  maddelerin   posta  veya  hızlı  kargo taşımacılığı  yoluyla  ithali  ve ihraci miimkiin bulunmamaktadir.

16) Atesli  Silahlar  ve Bicaklar  ile Diger  Aletler  Hakkinda  Yonetmeligin   40 ıncı maddesinde yer  alan  kisiler   haric,   yurticinde   kayit  ve  ruhsati   bulunmayan    silah  ve  tüfeklerin   serbest dolasima   sokulmasi   mümkün  bulunmadigından    soz  konusu  esyanın  posta  veya  hızlı  kargo taşımacılığı    yoluyla   da  getirilmesi   yasaktir.   Ancak,   silah  ve  tüfekler  haric   olmak  üzere,

2013111 sayılı   Bazi   Patlayici   Maddeler,    Atesli   Silahlar,   Bicaklar   ve  Benzeri   Aracların ithaline   ilişkin Teblig  kapsamı  esyanın  posta  veya  hizli   kargo  taşımacılığı  yoluyla  serbest dolasima   sokulmak   istenmesi  halinde,  kiymeti,  miktan   veya  ağırlığı hakkinda  herhangi  bir istisna   getirilmeksizin    Emniyet  Genel   Mudurlugunden    ahnacak   genel  güvenlik  ve  asayis yonunden  uygunluk  yazısının  ibrazi gerekmektedir.

17) Posta veya  hızlı kargo taşımacılığı   yoluyla  gel en esyanm  gümrük kontrolü  sirasmda  fikri ve  sinai  miilkiyet   haklanm    ihlal  ettiginin   tespit  edilmesi   halinde,   esyaya  iliskin  gümrük islemleri   durdurularak    4458   sayılı   Gümrük   Kanununun    57  nci  maddesi   uyarınca   islem baslatilması  gerekmektedir.

617/2011 tarihli   2011139 sayılı   Genelgenin   posta   ve   hızlı   kargo  yoluyla   gelen   esyanın gümrük islemlerine  iliskin hükümleri yürürlükten  kaldırılmistir.

Bilgi  edinilmesini   ve  posta  ve hızlı  kargo  taşımacılığı  yoluyla  gelen  esyaya  iliskin  olarak yukarıda  belirtilen  hükümler  cercevesinde  islem tesisi  hususunda  geregini rica ederim.

 

Ziya AL TUNY ALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

 

DAGITIM: Merkez  ve Tasra  Teskilati

© 2005 TURKISHST LTD. ALL RİGHTS RESERVED.