Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ

Course ID

02.10.2013-28783 Resmi Gazete

ŞEKER İHRACATI VE ÖN İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; şekerin yurt içi arz talep dengesini, fiyatlarını, stok durumunu, üretici ve imalatçı ihracatçıların durumları dikkate alınarak ihracına ve ön izin belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; (Ek ibare:RG-23/4/2015-29335) Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) çerçevesinde, şeker için ihraç ön izin belgesi düzenlenmesine, izlenmesine ve ihracatçıların ve/veya şirketlerin sorumluluğuna ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) C şekeri: A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker ile işlenmek üzere ihraç kaydıyla temin edilen ham ve beyaz şekeri,

b) DİİB: Dâhilde İşleme İzin Belgesini,

c) Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

ç) Elektronik imza yetkilisi: İhracatçıyı temsil ve ilzama yetkili olan ve EVİS üzerindeki başvuruyu elektronik imza veya mobil imza ile imzalayan kişiyi,

d) ESHS: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri olan elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarını,

e) EVİS: Şeker Kurumu Elektronik Veri İşleme Sistemini,

f) İhracatçı: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip şeker ihracatı yapan gerçek veya tüzel kişileri,

g) İhraç ön izin süresi: İhracatçıdan ve/veya şirketlerden istenecek bilgi ve belgeler de dikkate alınarak en fazla altı aya kadar Kurumca takdir edilen izin süresini,

ğ) Kanun: 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununu,

h) Kullanıcı: EVİS üzerinden ihracatçı adına başvuruları giren, işlemin takibini yapan (Değişik ibare:RG-23/4/2015-29335) ve/veya belge başvuru işlemlerini onaylamak üzere ihracatçı tarafından bildirilen yetkilendirilmiş kişi veya kişileri,

ı) Kurul: Şeker Kurulunu,

i) Kurum: Şeker Kurumunu,

j) Mobil elektronik imza: Şeker Kurumu ile mobil elektronik imza kullanımına ilişkin sözleşmesi bulunan GSM operatörlerince verilen SIM kartın kullanılarak yaratılan ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununca tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki elektronik sertifikayı,

k) Nitelikli elektronik sertifika: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri haiz elektronik sertifikayı,

l) Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu,

m) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,

ifade eder.

İhracatçıların tanımlanması

MADDE 5 – (1) EVİS üzerinden ihraç ön izin belgesi talebinde bulunulabilmesi ve diğer işlemlerin yapılabilmesi için ihracatçılara ilişkin bilgiler, Kurum tarafından EVİS’e tanıtılır. Bu işlem için aşağıda sıralanan bilgi ve belgeler, ihracatçılar tarafından (Mülga ibare:RG-23/4/2015-29335)  (…) Şeker Kurumuna iletilir.

a) EK-1’de yer alan ihracatçı bilgileri,

b) Ana sözleşmede ihracatçıyı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) (Mülga:RG-23/4/2015-29335)

ç) (Mülga:RG-23/4/2015-29335)

(2) (Ek:RG-23/4/2015-29335) İhracatçıların vergi kimlik numaraları Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal internet sitesi üzerinden e-vergi levhası sorgulaması yoluyla, ticaret sicil bilgileri ise Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğünün kurumsal internet sitesi üzerinden ticaret sicil sorgulaması yoluyla teyit edilir.

Kullanıcıların yetkilendirilmesi

MADDE 6 – (1) İhracatçılar tarafından EVİS’e giriş ve başvuru işlemleri elektronik imza veya mobil imza aracılığı ile yapılır. (Değişik cümle:RG-23/4/2015-29335)  İhracatçılar, kullanıcılara ait bilgileri EK-1 de yer alan form ile Şeker Kurumu’na iletir.

(2) İletilen bu bilgiler Kurum tarafından EVİS’e tanıtılır. Başvurular elektronik imza yetkilileri tarafından yetki seviyelerine göre imzalanır. İhracatçı, lüzumlu görmesi halinde; üçüncü kişilere, ihracatçıyı temsil ve ilzama kişi veya kişilerce imzalanmak kaydıyla EK-4’te yer alan noter onaylı taahhütname ile yetki verilebilir. İhraç ön izin belgesi başvurularının elektronik ortamda imza yetkilisi tarafından imzalanmasını müteakip, başvuru Kurum tarafından değerlendirmeye alınır.

(3) (Mülga:RG-23/4/2015-29335)

Güncelleme işlemleri

MADDE 7 – (1) İhracatçılar, (Ek ibare:RG-23/4/2015-29335) kullanıcıların yetkilerinde gerçekleşen değişiklikler de dahil olmak üzere Kurum kayıtlarına alınan bilgilerdeki her türlü değişikliği yazılı olarak en geç beş işgünü içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Ön izin talebi

MADDE 8 – (1) İhracatçılar tarafından yetkilendirilen kullanıcılar, Kurumun internet sitesi üzerinden Kuruma başvurur. İhracatçının başvurusunda, şekerin temin edileceği gerçek veya tüzel kişi şirketlerden birisi olarak belirtilmiş ise, ihraç edilecek şeker için Kuruma;

a) DİİB kapsamı dışında C şekeri için; Şirketin C şekerinin serbest bölgeden ve ülkemizden üçüncü ülkelere yurtdışı edilmesi ile ilgili sorumluluğu kabul ettiğini belirtir taahhütname ile ihracatçı ve şirket arasında varılan ihracatın süresinin de yer aldığı ön anlaşma ve/veya sözleşmenin bir sureti,

b) Serbest bölgeye ihraç edilecek C şekeri için; Şirketin, şekerin doğrudan ya da işlenerek mamul bünyesinde Türkiye dışındaki bir ülkeye ihraç edilmesi ile ilgili sorumluluğu kabul ettiğini belirtir taahhütname,

c) C şekeri dışındaki şekerler için; şeker tahsis taleplerinin şirket ya da şirketlerce karşılanabileceğini gösterir şirket yazısı,

ibraz edilir.

(2) (Mülga:RG-23/4/2015-29335)  

Ön izin talebinin değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Kurum, tam ve eksiksiz yapılan başvuruları üç gün içinde sonuçlandırır. Talebin uygun görülmesi halinde ihracatçıya Kurum tarafından elektronik imza ile onaylanan ihraç ön izin belgesi ücretsiz olarak düzenlenir. (Ek cümle:RG-23/4/2015-29335)  Gümrük beyannamesinde kullanılmak üzere oluşturulan belge numarası ihracatçının EVİS’te kayıtlı elektronik posta adresine iletilir.

(2) Sınır ticareti kapsamında yapılacak ihracatlar ile miktarı 50 kg ve altındaki ticari değeri olmayan şekerler, ihraç ön izin belgesi düzenlenmeksizin ihraç edilir. Serbest bölgelere yapılacak ihracatta ise şekerin ya da işlenerek elde edilen mamulün ihracatçı tarafından taahhüt edilen süre içerisinde bölgeden yurt dışı edildiğinin belgelendirilmesi şartı aranır. Serbest bölgelere tüketim amacı ile yapılacak şeker ihracatında ise bu şart aranmaz. Başvuru sırasında serbest bölgeye ihracatın hangi amaçla yapıldığı ihracatçı tarafından beyan ve taahhüt edilir.

(3) Kullanıcı, başvuru sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları EVİS aracılığıyla gerçekleştirir.

İhraç ön izin belgesi süresi ve kullanımı

MADDE 10 – (1) Kurumca verilecek ihraç ön izinlerinin süresi altı ayı geçemez.

(2) (Değişik:RG-23/4/2015-29335)  İhracatçının EVİS’te kayıtlı elektronik posta adresine iletilen belge numarası ilgili gümrük beyannamesine ihracatçı tarafından işlenir.

(3) İhracatçıların, ihraç ön izin süresi içerisinde ihracatlarını tamamlayamamaları ve süre uzatım talebinde bulunmaları halinde Kurumca ek süre verilebilir. Ek süre verilebilmesi için ihracatçının ek süre talebini ihraç ön izin süresi içerisinde Kuruma bildirmesi gereklidir. Kurumca ek süre verilmesi halinde, bu süre ilk başvurudaki belgede yer alan süreyi geçemez.

(4) İhracatçılar, (Değişik ibare:RG-23/4/2015-29335)  Kurum tarafından talep edilmesi halinde şekerin yurt dışı edildiğini belgeleyen gümrük çıkış beyannamesi, (Mülga ibare:RG-23/4/2015-29335)  (…) ihraç edilen şekerin temin edildiği şirket/firma faturasının birer suretini Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.

(5) (Değişik:RG-23/4/2015-29335) Şirketin ihracatçı olması durumunda; satış faturası ve varsa Dahilde İşleme İzin Belgesinin onaylı sureti Kuruma aylık olarak gönderilen üretim Satış Stok Formlarıyla birlikte gönderilir.

(6) İhraç ön izin belgeleri devredilemez.

İhracatçının sorumluluğu

MADDE 11 – (1) İhracatçı, Kurum ve şirket tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumlu olup, gerektiğinde doğruluğunu ispatlamakla yükümlüdür. Bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırılığının tespiti halinde Kurul, ihraç ön izninin iptaline yetkili olup, yanlış beyanda bulunan ihracatçılara Kurulca belirlenecek bir süreyle ihraç ön izni düzenlenmez.

(2) C şekerini kısmen veya tamamen ihraç etmeyip yurtiçinde satan veya bedelsiz devreden ihracatçılara, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda öngörülen idari para cezaları tatbik edilir. Bu ihracatçılara Kurulca belirlenecek bir süreyle ihraç ön izni belgesi düzenlenmez.

(3) İhracatçılar, ihraç edemediği C şekeri miktarını Kuruma ön izin belge süresinin bitimini müteakip en geç otuz gün içerisinde bildirmek zorundadır. İhracatçılar ihraç etmek amacıyla temin ettikleri C şekerine ilişkin stoklarındaki her türlü değişimi, değişimi müteakip en geç otuz gün içerisinde Kuruma bildirmek ve gerekli bilgi ve belgelerle ispatlamakla yükümlüdür.

Şirketlerin sorumluluğu

MADDE 12 – (1) Şirketler; ihraç etmek üzere C şekeri talebinde bulunan ihracatçıların güvenilirliğini teminen talep edilecek bilgi ve belgelerin doğruluğunu tespit için, gerekli özen ve hassasiyeti göstermekle yükümlüdür.

(2) (Değişik:RG-23/4/2015-29335)  C şekerinin ihraç amaçlı satışında; ilgili satış faturalarının ve Dahilde İşleme İzin Belgesinin (DİİB’e kayden yapılan satışlarda) onaylı suretlerinin Kuruma aylık olarak gönderilen Üretim Satış Stok Formlarıyla birlikte, Kuruma gönderilmesinden Şirketler sorumludur.

(3) Şirketlerden, Dahilde İşleme İzin Belgesine kayden ihraç kaydıyla alınan C şekerinin yurtdışı edilmediğinin anlaşılması halinde, Kanunda belirtilen idari para cezası, söz konusu DİİB’in ait olduğu firmaya uygulanır.

(4) Şirketler tarafından ihraç kaydıyla ihracatçıya yapılan C şekeri satışlarında,

  1. a) Şekerin yurtdışı edildiğinin gümrük çıkış beyannamesi ile tevsikinden önce yurt dışı edilmeyerek yurtiçinde satıldığı ve/veya bedelsiz devredildiğinin tespiti halinde şirkete,
  2. b) Şekerin yurtdışı edildiğinin gümrük çıkış beyannamesi ile belgelendirilmesinden sonra yurt dışı edilmeyerek yurtiçinde satıldığı ve/veya bedelsiz devredildiğinin tespiti halinde ihracatçıya,

Kanunda belirtilen idari para cezası uygulanır.

(5) Şirketler ihraç amaçlı şeker teslim edecekleri ihracatçılarla yapacakları satış şartnamesi ya da sözleşmelerde bu Tebliğ hükümlerini göz önünde bulundurur.

Yetki

MADDE 13 – (1) Kurum ihraç ön izni belgesi başvuruları ile ilgili hususlarda uygulamaya yönelik her türlü önlemi almaya ve düzenlemeleri yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli gördüğü hallerde ihracatı durdurmaya ve gerekli yerlere bildirmeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye ve EVİS ile ilgili yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye yönelik tedbirleri alır.

(2) EVİS kaynaklı yaşanılan sorunlardan Kurum sorumlu tutulabilir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga:RG-23/4/2015-29335)  

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

(Değişik:RG-23/4/2015-29335)

EK-1 

T.C.

ŞEKER KURUMUNA

Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında EVİS’e tanıtılmak üzere, firmamıza ait bilgiler, elektronik ortamda yapılacak başvuruları düzenleyecek ve takip edecek kullanıcılar ile başvuruları imzalayarak onaylayacak olan kullanıcılara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

(İhracatçı temsil ve ilzama yetkili kişi

veya kişilerin ad soyadı ve imzaları)

(İthalatçı Kaşesi)

Ek:Şirketimize ait geçerliliği devam eden imza sirküleri

Tablo I: İhracatçılara Ait Bilgi Tablosu

İhracatçı Adı
Vergi No
Vergi Dairesi
Bağlı Bulunduğu İBGS Adı
Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No
Adres
Telefon
Faks
E-posta

Tablo II: İhracatçıların Kullanıcılarına Ait Bilgi Tablosu

Sıra No Adı Soyadı TC Kimlik No. İmza Yetkisi Yetki Seviyesi Kaç Müşterek İmza Gerekiyor?
1 Var(  )

 

Yok(  )

Münferit(  )

Müşterek(  )

Yetki devri(  )

2 Var(  )

 

Yok(  )

Münferit(  )

Müşterek(  )

Yetki devri (  )

3 Var(  )

 

Yok(  )

Münferit(  )

Müşterek(  )

Yetki devri(  )

EK-2

(Mülga:RG-23/4/2015-29335)   

EK-3

(Mülga:RG-23/4/2015-29335)   

 EK-4

TAAHHÜTNAME

 

Tarih: …./…/….

 

Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin nitelikli elektronik imza veya mobil imza ile yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla …………………… vergi numaralı ve ………………………………………………………………… unvanlı firmamızın sorumlu olacağını ve bu durumun değişmesi halinde konuyu yazılı olarak Şeker Kurumuna bildireceğimi kabul ve taahhüt ederim.

 

 (İhracatçıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin ad soyadı ve imzaları)

 

(İhracatçı Kaşesi)

Taahhüdün Başlangıç Tarihi : Gün/Ay/Yıl
Taahhüdün Bitiş Tarihi : Gün/Ay/Yıl
T.C. Kimlik No :
Adı ve Soyadı :
Baba Adı :
Anne Adı :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :
Cinsiyeti :
Nüfusa Kayıtlı
Olduğu İl/İlçe :
Cilt No :
Aile Sıra No :
Sıra No :

İşbu Taahhütname altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği ……….. Nüfus Müdürlüğünce ……….. nedeni ile, ……… tarih, ………. kayıt, ……. seri ve ……… sicil numarası ile verilen fotoğraflı Nüfus Cüzdanına (veya başka belge) göre; ……. ili, ……. ilçesi, ……… mahalle/köyü ….. cilt, …… aile sıra ve ….. sıra numaralarında kayıtlı bulunan ……… ile …….. oğlu/kızı ……… (doğum yeri) ve ……….(doğum tarihi)  doğumlu ………..’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) imzaladığını onaylarım. (Tarih)

(Noter Kaşesi, Noterin Adı ve İmzası)

 

DAYANAK:………… Noterliğinden  ……… tarih ve …… yevmiye no ile onaylı imza sirkülerine göre ……………………………………….. (İhracatçının ismi) şirketini ………………’ın (eğer birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.

 

© Akif PARLATAN 500&1715