Serbest Bölge Adresli Mallar (Genelge 2003/2)

Course ID

SERBEST BÖLGE ADRESLİ MALLAR (Genelge 2003/2)

Not: 2018/1 ve 2013/4 sayılı Genelge ile Yapılan Değişiklikler işlenmiş olup 2003/2 sayılı Genelge aşağıdaki haliyle geçerlidir.

MADDE 1 – (1) (Değişik: 04/01/2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Genelge) Gümrüklere gelen serbest bölge adresli eşyanın gerekli gümrük ve beyan işlemleri yapıldıktan sonra doğrudan serbest bölgeye girişinin yapılması esastır.

MADDE 2 –(1) (Değişik: 04/01/2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Genelge) Aynı parti kapsamında tek bir konşimentoya bağlı olarak gümrüklere gelen mallardan bir bölümünün serbest bölge adresli olması halinde, bu malların herhangi bir geçici depolama mahalli veya gümrük antreposuna konulması ve en geç kırk beş gün içinde ve tek parti halinde buralardan çıkarılarak serbest bölgeye gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu mallar, serbest bölgeye fiili girişleri yapıldıktan sonra satış işlemine konu edilebilir. Diğer taraftan, kırk beş günden fazla bir süredir beklemekte olan malların serbest bölgeye girişine izin verilmeyecektir.

MADDE 3 – (Değişik, 2013/4 sayılı Genelge) (1) İkinci maddede belirtilen nitelikteki mallar dışında kalan ve serbest bölge adresli olduğu  halde bir gümrük antreposuna veya geçici depolama mahalline konulmuş malların serbest bölgeye girişine izin verilmeyecektir. Aksine hareket eden kullanıcının faaliyet ruhsatı Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

(2) (Değişik: 04/01/2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Genelge) Ancak, üretim ruhsatı sahibi kullanıcıların yüksek tonajlı girdi ihtiyaçlarının nakliyesi esnasında ortaya çıkacak demuraj ve benzeri maliyetlerin azaltılmasını teminen; söz konusu kullanıcılarca, bu kapsamdaki mallarının serbest bölgeye sevk öncesinde gümrük antreposuna veya geçici depolama mahalline konulması hususunda Bölge Müdürlüğünün uygun görüşüne istinaden Genel Müdürlükçe firma bazında izin verilebilir. İzin kapsamında yapılacak sevkiyatlar Bölge Müdürlüğünün gözetimine tabidir.

(3) Bölge Müdürlüğü, mallarını gümrük antreposuna veya geçici depolama mahalline koyan üretim ruhsatı sahibi kullanıcılardan, fatura kapsamı malların, miktarı ile antrepo ve serbest bölge arasındaki mesafe dikkate alınarak makul süre içerisinde serbest bölgeye sevk edileceğine dair taahhütname alır. Kullanıcıların, her bir fatura kapsamı malın bölgeye sevkinin tamamlanmasını müteakiben, Bölge Müdürlüğüne durumu tevsik eden dilekçe ile müracaatı ile birlikte, fatura başına alınan taahhütname kapatılır.

MADDE 4 – (1) 2001/3 Sayılı Genelge iptal edilmiştir.

MADDE 5 – (1) Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer

© Akif PARLATAN 500&1715