Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Müracaatlarında Dikkate Alınacak Kriterler (Genelge 2009/1)

Course ID

FAALİYET RUHSATI MÜRACAATLARINDA DİKKATE ALINACAK KRİTERLER (Genelge 2009/1)

3218  sayılı  Serbest  Bölgeler  Kanunu‘nun 25/11/2008  tarih ve  5810 sayılı  Kanun ile değişik  1″inci maddesinde, serbest bölgelerin kuruluş amacının, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olduğu ifade edilmektedir.

Diğer  taraftan,  Serbest  Bölgeler  Uygulama  Yönetmeliği’nin  11’inci  maddesi  ile  bölgede  faaliyette bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, “Faaliyet Ruhsatı” almak için “Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu”nu Genel Müdürlüğe teslim edebilecekleri veya gönderebilecekleri, Genel Müdürlüğün mezkur form üzerinde gerekli değerlendirmeleri yapacağı hüküm altına alınmaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu Faaliyet Ruhsatı müracaatlarının (yenileme ve süre uzatımı müracaatları dahil) değerlendirilmesinde, Genel Müdürlükçe bölgesel ve sektörel farklılıklar da göz önünde bulundurularak aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır.

1-Faaliyetin üretim faaliyeti niteliğinde ve çoğunlukla yurtdışına satışa yönelik olması esastır.

2-Alım-satım faaliyetlerinde de yurtdışına satış esas olup, hammadde, aramalı ve yatırım mallarıöncelikli olmak üzere yurtiçine satışa da belli oranlarda izin verilebilir.

3-Müracaat konusu faaliyetin;

a) İnsan sağlığı ve çevre açısından zarar verici mahiyette olmaması,

b) Genel Müdürlükçe belirlenecek hassas ürünleri kapsamaması,

c) Yurtiçi piyasada yıkıcı ve haksız rekabete ortam sağlayıcı vasıfta olmaması

nitelikleri aranır.

4-Faaliyetin;

a) Belli kapasitede istihdam yaratacak nitelikte olması,

b) Doğrudan yabancı yatırım niteliğinde olması,

c) Yeni ve/veya yüksek teknoloji içermesi,

d) Uluslararası ticareti destekleyecek bir hizmet mahiyetinde olması,

e) Serbest bölgedeki sektörel ihtisaslaşma ve kümelenmeyle uyumlu olması hususları değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurulur.

5-Bölgenin fiziki ve altyapı imkanlarının, yapılması planlanan faaliyet için uygun olması şartı

aranır.

6-Başvuru sahibi firma ile ortaklarının veya yeni kurulacak firma ortaklarının geçmiş performans- larının müracaat formunda yer alan taahhüt niteliğindeki yatırım, üretim, ticaret ve sermaye büyüklüklerini doğrulayacak mahiyette olması gerekmektedir.

7-Türkiye ve dünyadaki genel ekonomik durum, iç ve dış piyasalardaki arz ve talep dengesindeki değişmeler ile firmalarımızın rekabet gücünün korunması hususları göz önüne alınarak Genel Müdürlükçe gerektiğinde ilave kriterler aranabilir.

98/4 sayılı Genelgenin bu Genelgeye aykırı hükümleri uygulanmaz. Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

© Akif PARLATAN 500&1715