Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Süreleri ve Müracaat Ücretleri (Genelge 2009/3)

Course ID

FAALİYET RUHSATI SÜRELERİ VE MÜRACAAT ÜCRETLERİ (Genelge 2009-3)

Not : 2010/1, 2016/1  ve 2018/3  sayılı Genelgeler  ile yapılan  değişiklikler işlenmiş  olup,  2009/3  sayılı Genelge aşağıdaki haliyle geçerlidir.

MADDE  1-  (Değişik,  2010/1   sayılı  Genelge) Faaliyet Ruhsatı sürelerine ve müracaat ücretlerine ilişkin esaslar 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu  ile Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 11’inci ve Geçici 4 üncü maddesine istinaden, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) (Değişik, 2016/1 sayılı Genelge) Yatırımcı kullanıcıların Faaliyet Ruhsatı süresi, üretim  faaliyeti  ve üretim  sayılan  Tübitak-Mam  Teknoloji Serbest Bölgesinde  Ar-Ge  ve Ar-Ge’ye  Dayalı Faaliyetler için 45 yıl, diğer faaliyet konuları için ise 30 yıldır.

(2)  Kiracı kullanıcıların  Faaliyet  Ruhsatı  süresi  üretim  faaliyeti  ve üretim  sayılan  Tübitak-Mam Teknoloji Serbest Bölgesinde Ar-Ge ve Ar-Ge’ye Dayalı Faaliyetler için 20 yıl, diğer faaliyet konuları için 15 yıldır.

MADDE 3- Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde üretim konusu dışında Faaliyet Ruhsatına sahip yatırımcı kullanıcıların üretim konulu yeni Faaliyet Ruhsatı alarak veya konu değişikliği yaparak aynı binada üretim  faaliyetinde bulunmaları  halinde,  bu Faaliyet  Ruhsatının  süresi  45  yıldır. Üretim  konulu  Faaliyet Ruhsatının başlangıç tarihi ilk Faaliyet Ruhsatının başlangıç tarihi olup, bina üretim ruhsatına bağlanır.

MADDE 4- Faaliyet Ruhsatı süresi bitmek üzere olan ve ara vermeksizin faaliyetine devam etmek isteyen  kullanıcılar,  Faaliyet  Ruhsatı  süresi  dolmadan  önce, Serbest Bölgeler Uygulama  Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde müracaat eder. Müracaatın uygun bulunması halinde, Faaliyet Ruhsatının sona erdiği tarihten itibaren başlamak üzere aynı numarayla yeni bir Faaliyet Ruhsatı düzenlenir.

MADDE 5- (1) (Değişik: 09/03/2018  tarihli ve 2018/3  sayılı Genelge)  Faaliyet  Ruhsatı müracaat ücreti, 5.000 (beşbin) ABD Dolarıdır.

(2) (Değişik: 09/03/2018 tarihli ve 2018/3 sayılı Genelge) Faaliyet Ruhsatı müracaat ücreti, münhasıran  Tübitak-Mam  Teknoloji Serbest Bölgesinde  Ar-Ge  ve Ar-Ge’ye  Dayalı Faaliyetler  için  %80 indirimli uygulanır.

(3) (Değişik: 09/03/2018 tarihli ve 2018/3 sayılı Genelge) Faaliyet Ruhsatı müracaat ücreti Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki ilgili hesabına yatırılır. Banka dekontunda, faaliyette bulunmak istenilen serbest bölgenin  adı,  müracaatçının  unvanı,  faaliyet  konusu ve Faaliyet  Ruhsatı  müracaat ücreti  için yatırıldığının tam olarak belirtilmesi gerekmektedir.

MADDE 6-  (1)  Faaliyet  Ruhsatı  müracaat ücreti,  müracaatın  uygun görülmemesi  halinde  iade edilir, uygun görülmesi halinde ise “Serbest Bölgeler Özel Hesabı”na irat kaydedilir.

(2) (Değişik, 2010/1 sayılı Genelge) Faaliyet Ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe intikal eden müracaatlarda Genel Müdürlüğün uygun görüş yazısı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Faaliyet Ruhsatı almaktan vazgeçilmesi halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki “Serbest Bölgeler Özel Hesabı”nın IBAN TR36  0000 1001 0000 0951 1013 06 no’lu “Diğer Gelirler Hesabı”na 500 (beşyüz) ABD Dolarının yatırılması ve bu meblağın yatırıldığını gösterir banka dekontunun ekli olduğu bir dilekçeyle Genel Müdürlüğe başvurulması halinde, Faaliyet Ruhsatı almak için daha  önce yatırılmış olunan müracaat ücreti  iade  edilir.  30 günlük  sürenin  bitiminden  sonra yapılan  Faaliyet  Ruhsatı  müracaat ücreti iade talepleri değerlendirmeye alınmaz.

MADDE 7-  Faaliyet  Ruhsatının  zayi veya tahrip olması nedeniyle,  yeniden  düzenlenmesinin  talep edilmesi halinde 100 (yüz) ABD Doları, konu, unvan  ve nev’i değişikliğinde 200 (ikiyüz) ABD Doları, bina satışları ile üstyapı kullanım hakkı devirlerinde, satış veya devir yapan kullanıcıdan alınacak 500 (beşyüz) ABD Doları, bu Genelgenin 6’ıncı maddesinde belirtilen  “Diğer Gelirler Hesabı”na yatırılarak dekont aslının bir dilekçe ekinde doğrudan veya Serbest Bölge  Müdürlüğü kanalıyla Genel Müdürlüğe iletilmesi gerekmektedir.

MADDE 8- 1997/3, 1998/1 ve 2003/3 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (Değişik, 2010/1 sayılı Genelge) Bu Genelgenin yayımı tarihinden önce faaliyette bulunan kullanıcılar,  30/12/2011  tarihine kadar Serbest Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek mevcut  faaliyet  ruhsatlarındaki  sürenin,  Yönetmeliğin  Geçici 4  üncü  maddesinde  belirtilen  sürelerle uzatılması  talebinde  bulunabilir.  Bölge  Müdürlüğü  söz  konusu  talebi,  ilgili   kullanıcının  son  üç  yıllık performansına ilişkin bilgileri içeren görüşüyle birlikte Genel Müdürlüğe intikal ettirir. Genel Müdürlükçe yapılan  değerlendirme  sonucu  talebi  uygun  görülenlere  süre uzatımı  yapılır.  Bu madde  çerçevesinde yapılacak başvurulardan Faaliyet Ruhsatı müracaat ücreti alınmaz.

MADDE 9 – Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

© Akif PARLATAN 500&1715