Serbest Bölge İşlemlerinin SBBUP Yoluyla Gerçekleştirilmesine İlişkin Genelge (Genelge 2013/2)

Course ID

SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİNİN SBBUP YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE (Genelge 2013/2)

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin değişik 12’nci maddesine istinaden hazırlanan bu Genelge,  Serbest Bölgeler  Bilgisayar  Uygulama  Programının  kullanımına  yönelik olarak serbest bölgelerde bilgisayar  veri işleme tekniği yoluyla elektronik  ortamda yapılacak  işlemlere yönelik olarak, kullanıcılar  ile İşletici/B.K.İ.  şirketlerce  yetkilendirilecek  kişi veya  kişiler  adına  nitelikli  elektronik  imza  sertifikası  temin edilmesi,  bu kişilerin  yetkilendirilmesi,  yetkilendirmenin  iptali ve askıya  alınmasıyla  ilgili usul ve esasları kapsamaktadır.

Tanım ve Kısaltmalar

MADDE 2- (1) Bu Genelgede geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Bakanlık Web sayfası: Bakanlığın  internet üzerinden  hizmet verdiği www.ekonomi.tr adresinden girilen web sayfasını,

c) Bölge Müdürlüğü : Serbest Bölge Müdürlüğünü,

ç) Elektronik İmza: 23/01/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda  tanımlanan şekilde başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

d) ESHS: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişiler olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarını,

e) Faaliyet Ruhsatı : Serbest Bölgelerde faaliyette bulunmayı sağlayan Genel Müdürlük tarafından verilen ruhsatı,

f) Genel    Müdürlük : Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nü

g) İşletici/B.K.İ. Şirket: Serbest Bölgeyi işletmek veya kurup işletmekle görevli şirketi,

h) Kullanıcı: Faaliyet Ruhsatı alan ve serbest bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,

i) Nitelikli Elektronik  Sertifika:  5070  sayılı  Elektronik  İmza  Kanununun  9’uncu  maddesinde  sayılan nitelikleri haiz elektronik sertifikayı,

j) SBBUP: Serbest bölge  faaliyet  ve işlemlerinin  elektronik  ortamda  gerçekleştirilmesi  ve takip edilmesi amacıyla oluşturulan Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programını,

ifade eder.

Nitelikli Elektronik Sertifika Temini

MADDE 3- (1) İşletici/B.K.İ.  Şirketler ile serbest bölge kullanıcıları, SBBUP uygulamasını kullanabilmek  ve işlemlerini  bu uygulama  vasıtasıyla  yürütebilmek  için  5070  sayılı  Elektronik  İmza  Kanunu  uyarınca  Bilgi Teknolojileri  ve İletişim Kurumu  tarafından  yetkilendirilmiş  ESHS’lerden  Nitelikli Elektronik  Sertifika  temin eder.

(2) Daha önce başka  amaçlarla  temin edilen ve geçerlilik  süresi dolmamış  veya geçerlilik  süresi dolmuş olmakla birlikte yenilenen Nitelikli Elektronik Sertifikalar da SBBUP vasıtasıyla yürütülecek işlemler için kullanılabilir.

Ana Şirket, Kullanıcı ve Depo Kullanma Belgesi Sahiplerinin SBBUP’a Tanımlanması

MADDE 4- (1) İlk defa faaliyet ruhsatı başvurusunda bulunan yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile serbest bölge adresli olarak kurulması planlanan şirketlere ilişkin faaliyet ruhsatı müracaat formu bilgileri ile diğer bilgiler Genel Müdürlük  ya da Genel Müdürlük  tarafından  yetkilendirilmesi  halinde Bölge Müdürlüğü tarafından ana şirket tanımlaması kapsamında SBBUP’a girilir.

(2) Ana şirket tanımlamalarında vergi numarası bilgisinin yer alması zorunludur. Serbest bölge adresli olarak kurulacak şirketlerde vergi numarası, şirketin kuruluşunu müteakip derhal SBBUP’a kaydedilir.

(3) Genel Müdürlük tarafından, faaliyet ruhsatı müracaatı uygun bulunanlara ilişkin kullanıcı bilgi girişi yapılır. (4) Bölge Müdürlüğü, İşletici/B.K.İ. veya kiraya verme yetkisi olan kullanıcı şirket, Genel Müdürlük tarafından uygun bulunan ve kullanıcı bilgi girişi yapılanların kira, satış veya devir sözleşmesi bilgilerini SBBUP’a girer.

Söz  konusu  işlemlerin  Bölge  Müdürlüğü  tarafından  onaylanmasını  müteakip,  Genel  Müdürlüğün  faaliyet ruhsatını onaylamasıyla, SBBUP faaliyet ruhsatı numarası atar ve kullanıcı tanımlaması tamamlanmış olur.

(5) Birden fazla serbest bölgede faaliyette  bulunan  bir ana şirketin, faaliyette  bulunacağı  her bir serbest bölge için ayrı kullanıcı tanımlaması yapılır.

(6) Genel Müdürlük tarafından faaliyet ruhsatı müracaatı uygun bulunmayanlar SBBUP üzerinden reddedilir. (7) Serbest bölge kullanıcısı olmayan Depo Kullanma Belgesi sahipleri, Bölge Müdürlüğü tarafından SBBUP’a

tanımlanır.

İşletici/B .K.İ. Şirketler ve Kullanıcıların Yetkilendirilmesi

Yetkilendirme Müracaatı

MADDE  5- (1) SBBUP’a  kullanıcı  tanımlaması  yapılmış  İşletici/B.K.İ.  Şirketler  ile kullanıcılar,    elektronik imzanın  kullanılabilmesi   için  gerekli  olan  programları   kendi  bilgisayarlarına   yükler  ve  yetkilendirmek istedikleri her bir kişi için temin ettikleri Nitelikli Elektronik Sertifikayı kullanmak suretiyle internet üzerinden Bakanlık web sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “Yetkilendirme Başvurusu” uygulaması ile başvuruda bulunur.

(2) Merkezi Türkiye’de ya da serbest bölgede bulunan kullanıcılar, sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere aksi sabit oluncaya kadar doğru kabul edilecek olan ve aşağıda şekil ve içerikleri belirlenen belgeleri, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış bir dilekçe ekinde ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür.

a) İmza Sirküleri: Ana sözleşmede firmayı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

b) Ticaret Sicili Gazetesi: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı ya da noter veya Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile Ticaret Sicil Memurluklarından tasdikli örneği (kuruluş ve varsa ana sözleşme değişiklikleri ile son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin her biri), kuruluş aşamasında olan firmalar için Ticaret Sicil tasdiknamesi.

c) Vergi Numarası Belgesi: İlgili vergi dairesince düzenlenmiş olan ve firmanın vergi numarasını gösterir belge ya da firmaya ait vergi levhasının noter tasdikli örneği veyahut “İnternet Vergi Dairesi”nden  alınan vergi numarasını gösterir belge.

ç) Taahhütname:  Kullanıcılar için EK-1 deki örneğe uygun olarak, İşletici/B.K.İ.  şirketler için EK-2’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmış  ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış,  noter onaylı taahhütnamenin aslı.

(3)  Yetkilendirme   müracaatı   esnasında   merkezi  yurt  dışında  bulunan  kullanıcılar,   yukarıda  belirtilen özelliklerde Türkiye’deki noterlerde düzenlenmiş ya da Apostil veyahut Türkiye’nin o ülkedeki temsilciliğince onaylanmış  belgelerle  birlikte  firmayı  temsil  ve ilzama  yetkili  kişilerce  imzalanmış  ve kendi  ülkelerindeki yetkili makam tarafından onaylanmış belgelerin aslı ile ilgili tüm belgelerin Türkçeye çevrilmiş noter tasdikli nüshalarını Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz eder. Ayrıca merkezi Türkiye’de olmakla birlikte, yetkilendirme müracaatı esnasında şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin yurtdışında  bulunması halinde noter işlemleri, Türkiye’nin o ülkedeki temsilciliğince gerçekleştirilebilir.

(4) Birden fazla kişi için yetkilendirme  başvurusunda  bulunulması  halinde, geçerlilik süreleri uygun olmak koşuluyla ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde zikredilen belgeler, tüm yetkilendirilecek kişiler için ortak olarak verilir, ancak yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı taahhütname verilmesi zorunludur.

(5)  İmza  sirkülerinde  firmayı  temsil  ve  ilzama  yetkili  kılınan  kişi/kişilerin  vekâletname  yoluyla  başka kişi/kişileri yetkilendirmesi ve bu yetkilendirilmiş kişi/kişilerin de üçüncü şahıslara yetki vermesi mümkündür. Bunun için, bu kişilerin kendi adlarına düzenlenen  vekâletnamede  üçüncü şahısları yetkilendirme  yetkisine haiz olmaları ve bu vekâletnameyi imza sirküleri ile birlikte Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir.

(6) Birden fazla serbest bölgede faaliyette  bulunan  bir ana şirketin, faaliyette  bulunacağı  her bir serbest bölge için ayrı kullanıcı tanımlaması yapılır ve yetkilendirme  talebinde bahse konu bilgi ve belgeler her bir bölge için ayrı ayrı ibraz edilir.

Yetkilendirme İşleminin Gerçekleştirilmesi

MADDE  6- (1) Bakanlık  web sayfasındaki  “E-İmza  Uygulamaları”  bölümü  vasıtasıyla  elektronik  ortamda yetkilendirme başvurusunda bulunan kişilerin 5’inci maddede belirtilen belgeleri Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz etmelerini müteakip,   Serbest Bölge Müdürlüğünce  yapılacak inceleme ve değerlendirme  neticesinde, uygun görülen başvurulara ilişkin bilgi ve belgeler elektronik ortama aktarılır. Usulüne uygun hazırlanmamış belgeleri içeren başvurular, Bölge Müdürlüğünce işleme alınmaz.

(2)  Bakanlık,  Bölge  Müdürlüğünce  uygun  görülen  başvuruların  yetkilendirme  işlemini  gerçekleştirir  ve başvuru  sahibine  e-posta  yoluyla  bildirir.  Başvuru  sonucuna  ilişkin,  ulaşmayan  bildirimlerden  Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Bakanlık ve Serbest Bölge Müdürlüğü, ibraz edilen belgeleri kabul etmeme ya da bunların değiştirilmesini veya yenisinin verilmesini isteme hakkına sahiptir.

(4) Bakanlık gerekli görmesi halinde, İşletici/B.K.İ. şirket ve kullanıcıların yetkilendirilmesi  işlemlerini Bölge Müdürlüklerine devredebilir.

Yetkilendirmenin Kapsamı

MADDE 7– (1) Yetkilendirme veya yetki süresini uzatma ya da yetki kapsamını değiştirme talebinde bulunan kullanıcıların EK-1’de yer alan örneğe uygun olarak düzenleyecekleri taahhütnameyi,  İşletici/B.K.İ şirketlerin ayrı  faaliyet  ruhsatı  almak  suretiyle  gerçekleştirecekleri  işlemlerin  yanı  sıra  işletici  sıfatıyla gerçekleştirecekleri  işlemler  için  EK-2’de  yer  alan  örneğe  uygun  olarak  düzenleyecekleri  taahhütnameyi vermek suretiyle, hangi işlemler için yetkilendirme yapmak istediklerini beyan etmeleri gerekmektedir.

(2) Yetkilendirme talebinde bulunan İşletici/B.K.İ şirket veya kullanıcının ayrıca aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini seçmesi gerekmektedir:

a) Giriş Yetkisi: Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı kapsamında firma adına sadece bilgi girişi yapma yetkisi,

b) Giriş ve Onay Yetkisi: Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı kapsamında firma adına her türlü işlemi yapma ve onaylama yetkisi (mal giriş ve çıkış işlemleri, kiralama işlemleri, ruhsat işlemleri v)

Yetkilendirme Kapsamının Değiştirilmesi

MADDE  8– (1) Yetki  süresi  dolan  kişiler  SBBUP’  a giremez.  Daha  önce  İşletici/B.K.İ.  ya da kullanıcılar tarafından  yetkilendirilmiş  bir kişinin,  yetki süresi  içerisinde  başvurulması  koşuluyla,  yetkisinin  uzatılması veya yetki kapsamının değiştirilmesi için, kullanıcılar tarafından EK-1, İşletici/B.K.İ. Şirketler tarafından Ek-2’deki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütnamenin Serbest Bölge Müdürlüğüne yeniden ibraz edilmesi gerekir.  Bu  durumda,  Türkiye  Ticaret  Sicili  Gazetesinde  veya  vergi  numarasında  herhangi  bir  değişiklik olmaması  halinde,  bu belgelerin  Bölge Müdürlüğüne  yeniden  ibraz edilmesi gerekmemektedir.  Ancak, söz konusu belgelerin geçerlilik süresinin dolması, belgelerde değişiklik olması veya belgeler üzerindeki bilgilerin taahhütname ile farklı hale gelmesi durumunda belgelerin yeniden ibrazı zorunludur.

Yetkilendirmenin Askıya Alınması ve İptal Edilmesi

MADDE 9- (1) İşletici/B.K.İ. Şirket veya kullanıcı adına işlem yapmak üzere daha önce yetkilendirilmiş  bir kişinin yetkisinin, İşletici/B.K.İ. Şirket veya kullanıcı talebine istinaden iptal edilebilmesi için, Ek-3’te yer alan örneğe  uygun  olarak  düzenlenerek,  şirketi  temsil  ve  ilzama  yetkili  kişilerce  imzalanmış,  noter  onaylı azilnamenin, ilgili Bölge Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

(2) Yetkilendirmenin  askıya alınmasının talep edilmesi halinde, Bölge Müdürlüğüne  şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış dilekçe ile başvuruda bulunulur. İşin aciliyetine binaen, Bölge Müdürlüğüne  aslı bilahare sunulmak üzere, dilekçenin faksı da kabul edilir.

(3)  Ruhsat   süresi   dolan,   kendi   isteği   ile  faaliyetine   son  veren   veya   Serbest   Bölgeler   Uygulama Yönetmeliği’nin  14’üncü  maddesi  uyarınca  faaliyet  ruhsatı  iptal  edilen  firmaların,  SBBUP’a  giriş  yetkisi, malların bölgeden tasfiye edilmesi için verilen süre sonunda Bakanlık tarafından iptal edilir.

(4) Nitelikli elektronik sertifika sahibinin fiil ehliyetinin sınırlandığının, gaipliğinin, ölümünün veya adına işlem yaptığı firmanın tüzel kişiliğini kaybettiğinin  öğrenilmesi  halinde, bu kişinin ya da firmaların yetkilendirdiği kişilerin uygulamaya giriş yetkileri Bakanlık tarafından engellenir.

(5)  İşletici/B.K.İ.  veya  kullanıcıların  nev’i,  unvan  ve vergi  numarasında  değişiklik  olması  halinde,  Genel Müdürlük tarafından SBBUP’da söz konusu bilgilerin güncellenmesi ile birlikte yetkilendirmeler de iptal edilir. Bu durumda 5’inci maddede belirtilen hükümler çerçevesinde yeniden yetkilendirme işlemleri yapılır.

(6) İflas etmiş ya da iflas süreci devam eden firmalar adına işlem yapan kullanıcıların, yetkilendirilebilmesi için  gereken  taahhütnameyi   noter  kanalıyla  temin  edememesi   durumunda,   İflas  İdaresinin   kararına dayanarak İflas Müdürlüklerinde usulüne uygun olarak düzenlenen taahhütname kabul edilir.

(7) İşletici/B.K.İ.  ya da kullanıcı adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş  bir kişinin soyadında meydana gelecek değişiklik sonrasında mevcut yetkisi iptal edilerek, yeniden yetkilendirme işlemi yapılır.

(8) İşletici/B.K.İ.  veya kullanıcı  adına işlem yapmak  üzere yetkilendirilmiş  bir kişinin  yetkisinden  feragat etmesi halinde, bunun noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak firmaya bildirildiğini tevsik eden belgelerin Bölge Müdürlüğüne sunulması üzerine yetkisi iptal edilir.

Güncelleme İşlemleri

MADDE 10- (1) Ana şirket, kullanıcı ve ruhsat tanımlarında yer alan bilgilerin değiştirilmesi ve güncellenmesi Genel Müdürlük veya yetkileri dahilinde Bölge Müdürlüğü tarafından yapılır.

(2) Yetkilendirme başvurusu esnasında kullanıcılar tarafından Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz edilen bilgi ya da  belgelerde   herhangi   bir  değişiklik   olması   halinde,   firmalar   konuya   ilişkin  olarak  Serbest   Bölge Müdürlüğüne bilgi vererek yeni belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.

İşletici/ B.K.İ. Şirketler ile Kullanıcıların Sorumluluğu

MADDE 11- (1) İşletici/B.K.İ. Şirketler ile kullanıcılar, serbest bölge işlemlerini, Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP) vasıtasıyla yürütür. İşletici/B.K.İ.  Şirketler ile kullanıcılar müracaat esnasında elektronik  ortamda  verecekleri  tüm bilgi ve belgeler  ile SBBUP  vasıtasıyla  yapacakları  tüm  beyanları  ve gerçekleştirecekleri işlemlerden sorumludur.

İşletici/B.K.İ. Şirketlerin Bölge Müdürlüğüne Yönelik Hizmet Yükümlülüğü

MADDE  12- (1) İşletici ve B.K.İ. şirketler,  işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmelerinde  düzenlenen; bölgelerdeki  mal hareketlerinden  ve özel hesaba yapılacak ödemelerden,  bölgelerdeki  idari birimlere karşı sorumluluklarının  bir  parçası  olarak,  SBBUP’a  veri  girişi  ve  kontrolü  ve  SBBUP’un  bölgelerde  işletilmesi esnasında yararlanılmak üzere, Bölge Müdürlüğünce talep edilen yeteri kadar personeli temin eder. Bu kapsamdaki  personel,  SBBUP  üzerinden  yapılan  serbest  bölge  işlemlerine  yönelik,  veri girişi  ve verilerin kontrol edilmesiyle sınırlı olmak üzere Bölge Müdürlüğünce yetkilendirilebilir. Bu durumdaki personele yönelik olarak 5’inci madde yer alan bilgi ve belgeler İşletici/B.K.İ şirket tarafından verilir ve İşletici/B.K.İ. şirketler bu kapsamdaki personel tarafından gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemlerden 11’inci madde kapsamında sorumludur.

Yetki

MADDE 13- (1) Genel Müdürlük bu Genelgede yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve uygulama talimatları vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip çözümlemeye yetkilidir.

(2)  Bakanlıktan  kaynaklanmayan  sorunlar  nedeniyle  sistemde  yaşanan  aksaklıklardan  Bakanlık  sorumlu değildir.

(3) SBBUP’un  kullanılabilmesi  için diğer  kamu  kurum  ve kuruluşlarının  yetkilendirilmesine  ilişkin  usul ve esaslar ilgili kurumlarla yapılacak protokoller çerçevesinde Bakanlıkça ayrıca belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 14- (1) 2008/4 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Genelge 29/07/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

EKLER:

EK-1: Kullanıcılar Tarafından İbraz Edilecek Taahhütname Örneği

EK-2: İşletici/B.K.İ. Şirketlerce İbraz Edilecek Taahhütname Örneği

EK-3: Kullanıcılar veya İşletici/B.K.İ.Şirketler Tarafından İbraz Edilecek Azilname Örneği

EK-1: Kullanıcılar Tarafından İbraz Edilecek Taahhütname Örneği

TAAHHÜTNAME

 

………………………………   Serbest   Bölgesinde   aşağıda   kimlik   bilgileri   yer   alan   kişinin   …..…/..…../…….   ile

..…../……./…….. tarihleri arasında Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programında nitelikli elektronik imza kullanarak          yapacağı          işlemlerden          …………………………..          vergi          numaralı          ve

………………………………………………………………………………..  unvanlı   şirketimizin   sorumlu   olacağını

kabul ve taahhüt ederiz.

 

YETKİLENDİRİLEN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ:

T.C. Kimlik No.    :

Nüfusa Kayıtlı Olduğu

 

Adı Soyadı            :                                              İl / İlçe                   : Baba Adı               :                                              Mahalle / Köy       : Anne Adı               :                                              Cilt No.                  : Doğum Yeri           :                                              Aile Sıra No.         :

Doğum Tarihi        :                                              Sıra No.                 :

 

YETKİNİN KAPSAMI :

(   ) Giriş Yetkisi

(    ) Giriş ve Onay Yetkisi

 

Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin adı, soyadı ve imzası

İşbu     Taahhütname      altındaki     imzanın     ………………………………………     Nüfus     Müdürlüğü’nce

……………………………    nedeni   ile,   ……./……/…….   tarih,   ……………….   kayıt,   …………….   seri   ve

…………………  sicil numarası  ile verilme fotoğraflı  nüfus cüzdanına  göre; ………………….  ili, ……………… ilçesi, ……………………………  mahalle/köyü, ………… cilt, ………….. aile sıra ve ……….. sıra numaralarında bulunan  ……………………..  ile ………………….  oğlu/kızı  ….…………(doğum  yeri) ……./……./……..  (doğum tarihi)  doğumlu  ……………………………………..’a ait  olup  dairemde  (veya  işlerinin  yoğunluğu  nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını onaylarım.

Tarih

Adı-Soyadı

Kaşe-İmza

 

Dayanak:  ……………………Noterliğinden ……./……/…..  tarih ve ………………  yevmiye no. ile onaylı imza sirkülerine göre ………………………………………… şirketini ………………………………….’ın (birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken  temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.

 

EK-2: İşletici/B.K.İ. Şirketlerce İbraz Edilecek Taahhütname Örneği

TAAHHÜTNAME

………………..  Serbest Bölgesinde  aşağıda  kimlik bilgileri yer alan kişinin ……/…../…..  ile …../…../…..  tarihleri arasında Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programında nitelikli elektronik imza kullanarak yapacağı işlemlerden …………………………..  vergi numaralı ve ……………………………….  unvanlı şirketimizin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederiz.

 

YETKİLENDİRİLEN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ:

T.C. Kimlik No.    :

Nüfusa Kayıtlı Olduğu

 

Adı Soyadı            :                                             İl / İlçe                  : Baba Adı               :                                             Mahalle / Köy       : Anne Adı              :                                             Cilt No.                 : Doğum Yeri          :                                             Aile Sıra No.         :

Doğum Tarihi       :                                             Sıra No.                 :

YETKİNİN KAPSAMI :

İşletici/BKİ Şirket İşlemleri İçin (sadece bir yetki türü seçilmelidir):

(   ) Giriş Yetkisi

(    ) Giriş ve Onay Yetkisi

Üretim, Alım-Satım, Depolama, Kiralama Gibi Faaliyetler İçin (sadece bir yetki türü seçilmelidir). (   ) Giriş Yetkisi

(    ) Giriş ve Onay Yetkisi

Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin adı, soyadı ve imzası

 

İşbu  Taahhütname  altındaki  imzanın  …………….  Nüfus  Müdürlüğünce  ……………..  nedeni  ile,  …………. tarih, ………………. kayıt, ………….. seri ve ………….. sicil numarası ile verilme fotoğraflı nüfus cüzdanına göre;  …….  ili,  ………..  ilçesi,  ………………  mahalle/köyü,  ………  cilt,  ……….  aile  sıra  ve  …….  sıra numaralarında bulunan …………….. ile …………. oğlu/kızı …………….. (doğum yeri)…………. (doğum tarihi) doğumlu   …………………………’a    ait   olup   dairemde   (veya   işlerinin   yoğunluğu   nedeniyle   daireye gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını onaylarım.

 

Tarih

Adı-Soyadı

Kaşe-İmza

 

Dayanak: …………. Noterliğinden  ………… tarih ve …………. yevmiye no. ile onaylı imza sirkülerine göre

………………………..     şirketini     …………………………’ın     (birden     fazla     kişi    ise    bunların     ismi)

münferiden/müştereken  temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.

 

EK-3: Kullanıcılar ve İşletici/B.K.İ. Şirketler Tarafından İbraz Edilecek Azilname Örneği

AZİLNAME

 

……………………………………………… Serbest Bölgesinde, “Serbest Bölge İşlemlerinin Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı Yoluyla Gerçekleştirmesine  Dair Genelge” kapsamında,  ……………………….. vergi  numaralı  ve  …………………………………………………………………………..  unvanlı  şirketimiz  adına nitelikli elektronik imza kullanarak işlemleri gerçekleştirmek üzere aşağıda kimlik bilgileri yer alan kişiye daha önce vermiş olduğumuz yetkiyi azlediyoruz.

 

AZLEDİLEN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ:

T.C. Kimlik No.    :

Nüfusa Kayıtlı Olduğu

 

Adı Soyadı            :                                             İl / İlçe                   : Baba Adı               :                                             Mahalle / Köy       : Anne Adı               :                                             Cilt No.                 : Doğum Yeri          :                                             Aile Sıra No.         :

Doğum Tarihi       :                                             Sıra No.                 :

 

Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin adı, soyadı ve imzası

İşbu Azilname altındaki imzanın ………………………  Nüfus Müdürlüğü’nce  …………………………  nedeni ile,

……/……/…… tarih, ………………. kayıt, …………….. seri ve ………….. sicil numarası ile verilme fotoğraflı nüfus cüzdanına  göre; …………….  ili, …………….  ilçesi, ………………  mahalle/köyü,  ………. cilt, ………… aile sıra ve ……….  sıra numaralarında  bulunan  ………………….  ile ……………….  oğlu/kızı  ………………. (doğum yeri) ……./……/……  (doğum tarihi) doğumlu ……………………………………….’a ait olup dairemde (veya  işlerinin  yoğunluğu   nedeniyle   daireye  gelemediğinden   mahallinde)   ve  huzurumda   imzaladığını onaylarım.

Tarih

Adı-Soyadı

Kaşe-İmza

 

Dayanak:  ………………   Noterliğinden   ……/……/…….   tarih  ve  ………….  yevmiye  no.  ile  onaylı  imza sirkülerine  göre  …………………………………………….. şirketini  ………………………………………’ın (birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken  temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.

© Akif PARLATAN 500&1715