Serbest Bölgelerde Çalışma Esasları (Genelge 1993/13)

Course ID

BÖLGEDE ÇALIŞMA ESASLARI (Genelge 1993/13)

MADDE 1- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 17 nci maddesinde yer alan çalışma esaslarının uygulanması ile ilgili şekil ve usullere ilişkin esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

(1) Bölgede bir aydan fazla  çalışanlar için hizmet akdi yapılarak, bir nüshası Bölge Müdürlüğüne verilir.

(2) Asgari ücret ve fazla çalışma esaslarıTürkiye Cumhuriyeti Çalışma  Mevzuatında öngörüldüğü şekliyle aynen uygulanır.

(3) Çalışma  Mevzuatında  öngörülen süreden fazla çalışma yapılamaz. Bölgede  24 saat çalışma yapılması dikkate alınarak, vardiya sistemi uygulanabilir. Hafta tatili, senelik izin ve sağlık izinlerinde kısıtlama yapılamaz.

(4) 1475 sayılı İş Kanunu gereğince yapılan hizmet akdi ancak o işyeri için geçerlidir.

(5) Hizmet akdi yapılarak çalıştırılan işçilerin SSK primlerini gösterir belgenin işyerinde asılı bulundurulması zorunludur.

(6) 1475 sayılı İş Kanunu”nda yer alan işçi sağlığı ve güvenliği hükümlerine uyulur. İş kazalarına karşı ilk müdahale için gerekli tedbirler alınır.

(7) S.S.K’.na  verilen  aylık  ve üç aylık prim kesintisi bildirimlerinin bir nüshası Bölge Müdürlüğüne iletilir.

(8) Hizmet akitlerinde asgari ücretin altında sözleşme yapılmasına müsaade edilmez. İşçi ücret bordroları düzenli olarak Bölge Müdürlüğünce incelenir.

(9) Konuyla ilgili denetim, Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlükleri ile Serbest Bölge Müdürlükleri arasında koordinasyon kurularak sağlanır.

(10) Bir örneği ekte yer alan “Çalışma Esasları”, Bölge Müdürlüğüne tasdik ettirilerek kullanıcılar tarafından işyerlerinde kolayca okunabilecek bir yere asılır.

(11)Diğer çalışma esaslarına ilişkin Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü talimatlarına aynen uyulur.

 

EK : ÇALIŞMA ESASLARI

(1) ……………………. Serbest Bölgesinde …../……/…… tarih ve ……… numaralı Faaliyet Ruhsatı ile kullanıcı olan firmamızın çalışma esasları aşağıda belirtilmiş olup, Serbest Bölgeler Mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Mevzuatı Hükümlerine aynen uyacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

(2) İşyerimiz ve işyerimizde çalışan personel, Bölge Müdürlüğünün gözetim ve denetiminde, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Mevzuatına tabidirler.

(3) Türkiye  Cumhuriyeti  sınırları  içindeki  işyerleri  için  öngörülen  asgari  ücret  ve  fazla  çalışma esasları, personelimiz için de aynen uygulanır.

(4) Firmamızda çalışanlar eğitime tabi tutulduklarında, kendilerine bu eğitim süresince ücret ödenir ve eğitim programı Bölge Müdürlüğünün onayı alındıktan sonra uygulamaya konulur.

(5) İşyerimizde  çalışan  personel  için  gerekli  emniyet  ve  sağlık  önlemleri  alınmış  olup,  işçi  ve personel, sistemli olarak sağlık kontrolünden geçirilecektir.

(6) Firmamızda çalışanlara Çalışma Mevzuatı doğrultusunda yıllık ücretli izin verilir. Çalışanların isteği halinde yıllık izinler iki veya daha fazla devreler halinde kullanılabilir.

(7) Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Mevzuatında öngörülen hafta tatili, genel tatil günleri ve hastalık izinleri ile diğer özel izinler verilecektir.

(8) Firmamızda en az bir ayı aşkın bir süre için çalışacak işçi ve diğer personel için çalışma akdi yapılarak, bir nüshası Bölge Müdürlüğüne verilecektir.

(9) İş akdi ve Çalışma Esasları konusunda Bölge Müdürlüğü talimatlarına aynen uyulacaktır.

(10) Normal çalışma süresi …….. işgünü ve günde ………. saattir. Gerektiğinde tatil günleri mesai yapılabileceği gibi, Serbest Bölgeler Mevzuatı doğrultusunda 24 saat çalışma da yapılabilir. Bu durumda vardiya sistemi uygulanır

 

Çalışma saatleri aşağıdaki gibidir:

NORMAL GÜNLER:                         TATİL GÜNLERİ:

İşe Başlama Saati :                           İşe Başlama Saati :                 

Öğle Yemeği :                                    Öğle Yemeği:

Mesai Bitimi :                                     Mesai Bitimi :

© Akif PARLATAN 500&1715