Serbest Bölgelerde Kıymetli Eşya Lojistiği ve Borsa Kasa Hizmetleri (Genelge 2015/1)

Course ID

KIYMETLİ EŞYA LOJİSTİĞİ VE BORSA KASA HİZMETİNE İLİŞKİN GENELGE (Genelge 2015-1)

Not  : 2017/4 sayılı Genelge ile yapılan değişiklikler işlenmiş olup, 2015/1 sayılı Genelge aşağıdaki haliyle geçerlidir.

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK, TANIMLAR ve KISALTMALAR

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Madde 1- (1) Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 11, 31, 33, 35 ve 36’ncı maddelerine dayanılarak hazırlanan işbu Genelgenin amacı, serbest bölgelerde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar kapsamındaki her türlü efektif ve Türk Parası, kıymetli maden ve kıymetli taşlara yönelik bazı lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 2- (1) Bu Genelgede geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı’nı,

b) Genel Müdürlük: Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nü,

c) Bölge Müdürlüğü: Serbest Bölge Müdürlüğü’nü,

d) Borsa İstanbul: Borsacılık faaliyeti yapmak üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 138’inci maddesi uyarınca kurulan Borsa İstanbul A.Ş.ni,

e) Londra Külçe Piyasası Birliği: Altın ve gümüş için toptan tezgahüstü pazarı temsil eden uluslararası ticaret birliğini (London Bullion Market Association, LBMA),

f) Londra Platin ve Paladyum Piyasası: Platin ve Paladyum için toptan tezgahüstü pazarı temsil eden uluslararası piyasayı (London Platinium ve Palladium Market, LPPM),

g) DGCX: Dubai Altın ve Emtia Borsasını (Dubai Gold and Commodities Exchange),

h) SGE: Şangay Altın Borsasını (Shangai Gold Exchange),

ı) Kıymetli Maden: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar kapsamında olup, Borsa İstanbul, Londra Külçe Piyasası Birliği veya Londra Platin ve Paladyum Piyasası rafineri listelerinde yer alan rafinerilerce üretilmiş,

1. Standart İşlenmemiş Altın: Nitelikleri Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da yer alan barlar veya külçeler halindeki altın,

2. Standart İşlenmemiş Gümüş: Nitelikleri Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da belirlenen bar, külçe veya granül halindeki gümüş,

3. Standart İşlenmemiş Platin: Nitelikleri Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da belirlenen barlar veya külçeler halindeki platin,

4. Standart İşlenmemiş Paladyum: Nitelikleri Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da belirlenen barlar veya külçeler halindeki paladyumu,

i) Kıymetli Taş: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar kapsamında yer alan elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve incilerden,

1. 10/10/2006 tarihli ve 2006/11115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karara istinaden Kimberley Süreci Sertifika Sistemine dahil ham elmaslar,

2. Her tür ve şekilde parlatılmış elmaslar (polished diamonds),

3. 32 Sayılı Karar’da tanımlı kıymetli taşlardan ham doğal taşlar, parlatılmış doğal taşlar, parlatılmış ve fiziksel veya kimyasal işlem görmüş doğal taşlar, ham sentetik taşlar, parlatılmış sentetik taşları,

j) Efektif: Banknot şeklindeki bütün yabancı ülkeler paralarını,

k) Kıymetli Eşya: Bu genelgede yer verilen kıymetli maden, kıymetli taş, efektif ve Türk Parasını,

l) Kıymetli Eşya Lojistiği Ruhsatı: Müşterilerine ait veya müşterileri sorumluluğundaki kıymetli eşyaların çıkış noktasından teslim alınıp taşınması ve kasalanmasının yanı sıra elleçleme, paketleme, ambalajlama, etiketleme, sergileme, barkodlama ve benzeri katma değer yaratan fason nitelikli diğer basit iş ve işlemlerden bir veya bir kaçına tabi tutulmasını ve istenilen zamanda ve istenilen biçimde varış yerine teslim edilmesini planlamak, uygulamak ve kontrol etmeyi kapsayacak biçimde lojistik planlaması ve hizmet sunumu yapılmasına yönelik olarak Bakanlık tarafından verilen ruhsatı,

m) Kıymetli Eşya Borsa Kasa Hizmeti Ruhsatı: Londra Külçe Piyasası Birliği, Londra Platin ve Paladyum Piyasası  veya  Dünya  Elmas  Borsaları  Birliğine  üye  borsalarla,  ilgili  borsanın  lisanslı/yetkili  kasası olunduğuna ilişkin lisans alınması veya Borsa İstanbul’dan lisans alınması veya sözleşme yapılması şartıyla, ilgili borsaya kasa hizmeti sunulmasına yönelik olarak Bakanlık tarafından verilen ruhsatı,

n) Akit Müşteri: Kıymetli Eşya Lojistiği Ruhsatı kapsamındaki kıymetli eşyanın maliki ya da sorumlusu olan, serbest bölgede  bu  eşyaya  hizmet  verilebilmesi  için  Genel  Müdürlük  tarafından  sözleşme akdedilmesine izin verilen yerli veya yabancı tüzel kişiyi,

o) S.B.İ.F.: Serbest Bölge İşlem Formunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KIYMETLİ EŞYA LOJİSTİĞİ RUHSATI

Kıymetli Eşya Lojistiği Ruhsatı Müracaatı

Madde 3- (1) Bu kapsamda ruhsat müracaatında bulunacakların;

a) Akit müşterilerine ait veya akit müşterileri sorumluluğundaki kıymetli eşyaların çıkış noktasından teslim alınıp taşınması ve kasalanmasının yanı sıra tasnif, paketleme, ve benzeri lojistik hizmetlere tabi tutulmasını ve istenilen zamanda ve istenilen biçimde varış yerine teslim edilmesini planlamak, uygulamak ve kontrol etmeyi kapsayacak biçimde, lojistik planlaması ve hizmet sunumu yapılmasına yönelik bir iş planına sahip olması gerekmektedir.

b) Ruhsat düzenlenebilmesi için müracaat sahibinin 10/06/2004 tarihli 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında İçişleri Bakanlığından özel güvenlik şirketi faaliyet izninin bulunması veya söz konusu şartları sağlayan özel güvenlik firmalarından hizmet alması ve ayrıca taşıma planlamasına uygun, konşimento kesebilecek biçimde gerekli acenteliklere sahip olması şartlarını sağlaması gerekmektedir.

(2) Bu ruhsat altında yalnızca, Genel Müdürlük tarafından uygun görülen sözleşme ilişkisi içerisinde olunan akit müşterilere hizmet verilebilir.

(3) Bölge içinde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin güvenlik kamerası yerleşimi, güvenlik personeli istihdamı, taşıma araçlarının Bölgeye giriş-çıkışı ve benzeri konularında alınması gereken ilave güvenlik önlemleri ruhsat sahibi kullanıcının sorumluluğunda olup, Faaliyet Ruhsatı Müracaatı esnasında anılan konulardaki iş planı Genel Müdürlüğe sunulur.

(4) Bu kapsamda yapılan ruhsat müracaatlarında, ruhsat ücreti 30.000 ABD Doları olup, Borsa İstanbul’da işlem yapma yetkisi verilenler dışındaki her bir akit müşterisi başına 5.000 ABD Doları olmak üzere ilave ücret alınır.

(5) 500.000 ABD Doları tutarında teminat mektubu ve EK-1’de yer alan taahhütname alınır.

Ruhsat Düzenlenmesi, Akit Müşteri Listesi ve Sözleşme Yapma Zorunluluğu

Madde 4- (1) Genel Müdürlük tarafından uygun görülen müracaatlara yönelik olarak Kıymetli Eşya Lojistiği konulu Faaliyet Ruhsatı düzenlenir. Bu ruhsat kapsamında yalnızca sözleşme ilişkisi içerisinde olunan/olunacak ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülerek ruhsata eklenen akit müşteri listesine hizmet verilebilir.

(2) Kıymetli Eşya Lojistiği Ruhsatı kapsamında ruhsat sahibi kullanıcının, müşterilerine ait veya müşterileri sorumluluğundaki kıymetli eşyanın, çıkış noktasından varacağı noktaya kadar verimli ve uygun maliyetle akışı ve saklanması işinin; planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesini üçüncü taraf olarak üstlenecek biçimde müşterileri ile sözleşme yapmaları gerekmektedir. Söz konusu sözleşmelerin mala ilişkin kayıp ve hasar sorumluluğunu doğrudan veya dolaylı olarak üstlenme, lojistik hizmet sunumunu yapma (müşterisine ait malların kasalanmasının yanı sıra elleçleme, paketleme, ambalajlama, etiketleme, barkodlama, sergileme ve benzeri iş ve işlemlerden bir veya bir kaçına tabi tutulmasını ve istenilen zamanda ve istenilen biçimde varış yerine teslim edilmesini planlamak, uygulamak ve kontrol etmeyi kapsaması) ve müşterinin talimatları doğrultusunda hareket etme unsurlarını içermesi gerekmekte olup, akdedecekleri sözleşmelerde ruhsat sahibi kullanıcının, müşterisi adına serbest bölge ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlandırmakla da yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

(3) Ruhsata eklenecek akit müşterilerin;

a) Kıymetli madenlere verilecek hizmetler yönüyle; altın ve gümüş için Londra Külçe Piyasası Birliğine, platin ve paladyum için Londra Platin ve Paladyum Piyasasına üyelik şartını sağlayan yabancı tüzel kişi veya Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası veya Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında veya Dubai GCX veya SGE’de işlem yapmaya yetkili üyelerinden olması,

b) Bu genelgede yer alankıymetli taşlardan ham ve işlenmiş elmaslar yönüyle; Dünya Elmas Borsaları Birliği üyesi borsalar veya bunların üyelerinden olan yabancılar ile Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem yapma yetkisi bulunması,

c) Bu genelgede yer alanham veya işlenmiş elmaslar dışındaki kıymetli taşlar yönüyle Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem yapma yetkisi olması,

d) Banknot biçimindeki Efektif ve Türk Parasına yönelik olarak, yerli veya yabancı banka olması, gerekmektedir.

(4) Yukarıda sayılan şartları sağlayan akit müşterinin Ruhsata ekli akit müşteri listesine dahil edilebilmesi için Genel Müdürlük tarafından, yukarıda sayılan şartların sağlandığına dair Borsa İstanbul A.Ş.nin olumlu görüşü aranır.

Yeni Müşteri İlavesi

Madde 5- (1) Yeni müşteri ilavesine yönelik talepler, özel hesaba 5.000 ABD Dolarının yatırıldığına ilişkin dekont ve müracaat formunun ilgili Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Genel Müdürlüğe iletilmesi halinde Genel Müdürlük tarafından değerlendirmeye alınır. Bu ücret, akit müşterinin uygun görülmemesi de dahil olmak üzere hiçbir surette iadeye konu edilmez, özel hesaba irat kaydedilir.

Kıymetli Eşyanın Giriş – Çıkış Esasları ve Özel Hesap Ücreti

Madde 6- (1) (Değişik, 2017/4 sayılı Genelge) Bu kapsamdaki eşya bölgeye, mal sahibi tarafından

kesilen fatura aslı veya 7 gün içerisinde aslı ibraz edilmek kaydıyla fatura örneği ve Kıymetli Eşya Lojistiği Ruhsatı sahibi kullanıcı tarafından kesilen konşimento ile girer ve çıkar.

(2) Kıymetli eşyaların bölgeye girişinde ruhsat sahibi tarafından, bölgeye giren kıymetli eşyanın 4’üncü maddenin üçüncü fıkrası şartlarına uygun olduğu ve kıymetli madenlerin de Borsa İstanbul’un rafineri listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olduğu EK-2’de yer alan taahhütnameye uygun olarak beyan ve taahhüt edilir.

(3) Efektif ve Türk Lirasında, fatura yerine gümrük idaresine ibraz edilen/edilecek banka yazısı S.B.İ.F. na eklenir.

(4) Bu kapsamda bölgeye girecek ham elmaslarda, her yüklemenin Kimberley Süreci Sertifika Sisteminin gereklerine uygun olarak yapıldığını tevsik eden, Kimberley Sürecine ait belgelerde belirtilen asgari standartları taşıyan, belirli bir şekli olan ve elmasın menşeini, özellikleri ile ithalat ve ihracatçısını gösteren onaylı belge de ayrıca S.B.İ.F.’na eklenir.

(5) Serbest Bölge İşlem Formu’nda Kıymetli Eşya Lojistiği Ruhsatı sahibi kullanıcının ve malın asıl sahibinin adı yer alır.

(6) Ruhsat sahibi kullanıcılar serbest bölge içerisinde verdikleri lojistik hizmet sunumu ile doğrudan ilişkili işlemler dışındaki konularda serbest bölge faturası düzenleyemez. Söz konusu kullanıcılar, müşterilerine kestikleri hizmet faturasının bedeli üzerinden mal sahibinin yurtdışında mukim olması halinde binde 1 (bir) oranında, mal sahibinin Türkiye’de olması halinde binde 9 (dokuz) oranında özel hesap ücreti ödendiğine dair makbuzu da S.B.İ.F. ekinde Bölge Müdürlüğüne ibraz eder. Her bir hizmet faturası eşyanın bölgeden çıkıp çıkmadığına bakılmaksızın S.B.İ.F.’na bağlanır.

(7) Kıymetli eşyanın Serbest bölgelerden Türkiye Gümrük bölgesine giriş ve Türkiye Gümrük Bölgesinden serbest bölgelere çıkış işlemlerinde, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KIYMETLİ EŞYA BORSA KASA HİZMETİ RUHSATI

Ruhsat Müracaatı ve Ruhsat Düzenlenmesi

Madde 7- (1) Bu kapsamda yalnızca Kıymetli Eşya Lojistiği Ruhsatı sahibi kullanıcılar ruhsat müracaatında bulunabilirler. Ruhsat müracaatının Genel Müdürlük tarafından uygun bulunması halinde müracaat sahibinden, Londra Külçe Piyasası Birliği, Londra Platin ve Paladyum Piyasası veya Dünya Elmas Borsaları Birliğine üye borsalardan, ilgili borsadan, borsanın lisanslı/yetkili kasası olunduğuna ilişkin lisans alınması, Borsa İstanbul’dan ise lisans alınması veya sözleşme yapılarak Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi istenir.

(2) Bu kapsamda Bölge içinde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin güvenlik kamerası yerleşimi, güvenlik personeli istihdamı, taşıma araçlarının Bölgeye giriş-çıkışı ve benzeri konularında alınması gereken ilave güvenlik önlemleri ruhsat sahibi kullanıcının sorumluluğunda olup, Faaliyet Ruhsatı Müracaatı esnasında anılan konulardaki iş planı Genel Müdürlüğe sunulur.

(3) Ruhsat ücreti Borsa İstanbul ile sözleşme yapılması ya da lisans alınması halinde 20.000 ABD Doları, diğer borsalardan lisans alınması kaydıyla 50.000 ABD Doları olup, 3’üncü madde uyarınca Kıymetli Eşya Lojistiği Ruhsatı için alınan teminat bu ruhsat kapsamı faaliyet için de geçerlidir, ancak teminatın bu ruhsat için de geçerli olduğuna ilişkin taahhütname alınır.

(4) Yukarıdaki şartların sağlanması halinde ruhsat düzenlenir. Düzenlenen Ruhsata parantez içinde ilgili borsaya ilişkin açıklayıcı ibare düşülür (Örnek: Kıymetli Eşya Borsa (Borsa İstanbul A.Ş.) Kasa Hizmeti Ruhsatı).

(5) Bu ruhsat altında yalnızca, ilgili borsanın hesabında kayıtlı kıymetli eşyaya, kasalama ve lojistik hizmet sunulur. Bu ruhsat kapsamında mal sahibi borsa üyesi veya borsada bunlar adına işlem yapma yetkisi olanlar ile ayrıca sözleşme yapılması gerekli olmayıp, hizmet sunulabilmesi için borsadan alınan lisans ya da sözleşme yeterlidir.

Kıymetli Eşya Borsa Kasasına Giriş ve Çıkış Esasları ve Özel Hesap Ücreti

Madde 8- (1) Borsada işlem yapma yetkisi olan bir kuruluş veya bunların müşterileri adına kıymetli eşyanın Bölgeye girişi halinde, ruhsat sahibince Borsa tarafından belirlenecek bilgiler Borsaya iletilir. Bu süreçte eşya borsaya kayıtlı bir eşya değil ise Kıymetli Eşya Lojistiği ruhsatına girişi yapılır. Kıymetli eşya borsaya kayıtlı bir eşya ise Kıymetli Eşya Borsa Kasa Hizmeti Ruhsatı uhdesinde Borsa nam ve hesabına tutulur. Kıymetli eşyanın Borsa işlemleri nedeniyle işlem yapma yetkisi olanların kendi aralarında veya bunların müşterileri arasında el değiştirmesi halinde bu işlemlere ilişkin kayıtlar ve kıymetli eşyanın sahibine ilişkin bilgiler Borsa bünyesinde tutulur, ayrıca SBİF düzenlenmez. Ancak bu bilgiler talep edilmesi halinde “Gizli” kaydıyla Borsa İstanbul tarafından Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlüğüne gönderilir. Kıymetli eşyanın çıkışı Borsadan alınacak talimata göre yapılır. Borsada işlem yapma yetkisi olanlar ve/veya bunların müşterileri arasındaki mülkiyet değişiklikleri sadece borsa bünyesinde yapılan ya da Borsa’ya bildirilen alım-satımlarla ilişkili ise Borsa tarafından gerçekleştirilir. Borsada işlem yapma yetkisi olanların müşterileri nam ve hesabına gerçekleştireceği işlemler de bu madde hükümlerine tabidir.

(2) Borsada işlem yapma yetkisi olan bir kuruluş veya bunların müşterileri adına henüz borsaya kayıtlı olmayan kıymetli eşyanın serbest bölgeye girişi, Kıymetli Eşya Lojistiği Ruhsatı kapsamında yapılır. Bu eşyanın borsa hesabına aktarılmasına ilişkin olarak, ruhsat sahibince borsa tarafından belirlenecek bilgiler borsaya iletilir. Borsa tarafından gerekli işlemlerin yapılarak, eşyanın borsa hesabına kabulü sonrasında eşya, Kıymetli Eşya Lojistiği Ruhsatından, ilgili borsanın hesabını takip eden Kıymetli Eşya Borsa Kasa Hizmeti Ruhsatına aktarılır.

(3) Borsa işlemleri nedeniyle işlem yapma yetkisi olanların kendi aralarında veya bunların müşterileri arasında kıymetli eşyanın el değiştirmesi halinde; bu işlemlere ilişkin kayıtlar ve kıymetli eşyanın sahibine ilişkin bilgiler, Borsa bünyesinde tutulur, ayrıca SBİF düzenlenmez. Ancak, bu bilgiler talep edilmesi halinde gizli kaydıyla Borsa İstanbul tarafından Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

(4) Borsada işlem yapma yetkisi olanlar Kıymetli Eşya Lojistiği Ruhsatı altında kendi aralarında alım-satım yapamazlar, eşyanın borsa işlemleri ile el değiştirmesi zorunludur. Borsada işlem yapma yetkisi olanlar, Kıymetli Eşya Lojistiği Ruhsatı altında yalnızca, serbest bölgeye eşya getirme ve borsada işlem yapma yetkisi olmayan Kıymetli Eşya Lojistiği Ruhsatı eki akit müşterilerle alım-satım yapabilir.

(5) Borsada işlem yapma yetkisi olanların, bu yetkisi olmayan Kıymetli Eşya Lojistiği Ruhsatı eki akit müşteriler ile yaptığı alım-satımlar nedeniyle kıymetli eşyanın el değiştirmesi halinde stok, Kıymetli Eşya Borsa Kasa Hizmeti Ruhsatından, Kıymetli Eşya Lojistiği ruhsatına aktarılır.

(6) Kıymetli eşyanın çıkışı Borsadan alınacak talimata göre yapılır. Borsada işlem yapma yetkisi olanlar ve/veya bunların müşterileri arasındaki mülkiyet değişiklikleri sadece borsa bünyesinde yapılan ya da Borsa’ya bildirilen alım-satımlarla ilişkili ise Borsa tarafından gerçekleştirilir. Borsada işlem yapma yetkisi olanların müşterileri nam ve hesabına gerçekleştireceği işlemler de bu madde hükümlerine tabidir.

(7) (Değişik, 2017/4 sayılı Genelge) Kıymetli Eşya Borsa Kasa Hizmeti Ruhsatı sahibi kullanıcı, malın bölgeye girişinde ve çıkışında, buna ilişkin borsa ve mal sahibi talimatları, varsa emtia senedi ve ilgili borsa onaylarına uygun olarak SBİF düzenler ve borsa talimatı, fatura aslı veya 7 gün içerisinde aslı ibraz edilmek kaydıyla fatura örneği ile kendisi tarafından kesilen konşimentoyu S.B.İ.F.’na ekler.

(8) Serbest Bölge İşlem Formu’nda Kıymetli Eşya Lojistiği Ruhsatı veya Kıymetli Eşya Borsa (…Borsası) Kasa Hizmeti Ruhsatı sahibi kullanıcının ve malın asıl sahibinin adı yer alır.

(9)Ruhsat sahibi kullanıcılar serbest bölge içerisinde verdikleri hizmet sunumu ile doğrudan ilişkili işlemler dışındaki konularda serbest bölge faturası düzenleyemez. Söz konusu kullanıcılar, müşterilerine veya borsaya kestikleri hizmet faturasının bedeli üzerinden mal sahibinin yurtdışında mukim olması halinde binde 1 (bir) oranında, mal sahibinin Türkiye’de olması halinde binde 9 (dokuz) oranında özel hesap ücreti ödendiğine dair makbuzu da S.B.İ.F. ekinde Bölge Müdürlüğüne ibraz eder. Her bir hizmet faturası eşyanın bölgeden çıkıp çıkmadığına bakılmaksızın S.B.İ.F.’na bağlanır.

(10) Kıymetli eşyanın Serbest bölgelerden Türkiye Gümrük bölgesine giriş ve Türkiye Gümrük Bölgesinden serbest bölgelere çıkış işlemlerinde, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ORTAK HÜKÜMLER

Mallardan Sorumluluk

Madde 9- (1) Bu Genelge kapsamında ruhsat sahibi kullanıcılar bölgede bulundurdukları malların sahibi değildir; ancak, mala ilişkin sorumluluk başta olmak üzere, Serbest Bölgeler Mevzuatı ile ilgili her türlü konuda Bölge Müdürlüğünün muhatabı, ruhsat sahibi kullanıcıdır.

Teminat Mektubu ve Taahhütname

Madde 10-(1) Bu Genelge kapsamındaki teminat mektubunun, mevduat veya katılım bankalarınca verilecek süresiz ve kesin bir teminat mektubu olması zorunlu olup, bu Genelge hükümlerine aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları Bölge Müdürlüğünce kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturmanın yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Her ne suretle olursa olsun bu Genelge kapsamında alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyatî tedbir konulamaz. Teminat mektupları faaliyet süresince muhafaza edilmelerini sağlamak üzere Genel Müdürlük tarafından Bakanlığımız merkez ödemelerini yapan merkez saymanlığına gönderilir. Bu Genelge hükümleri uyarınca gerekli teyit ve belgelendirmelerin yapılamaması ve/veya Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği veya bu Genelge hükümlerine aykırı faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde, teminat mektupları Bakanlık lehine çözülerek Bakanlığımız merkez ödemelerini yapan merkez saymanlığınca bütçeye irat kaydedilir. Genelge hükümlerine aykırı faaliyetin Yönetmeliğin 14’üncü maddesi kapsamında değerlendirilmesi neticesinde faaliyet ruhsatı iptaline gerek görülmemesi durumunda, teminat mektubunun Bakanlık lehine çözülmesi sonrasında aynı tutarda yeni bir teminat mektubu alınmadan faaliyetin devamına müsaade edilmez. Teminat mektupları faaliyet ruhsatı düzenlenmesi aşamasında talep edilir. Bu Genelge kapsamındaki teminat mektupları firmanın herhangi bir mevzuata aykırı faaliyeti bulunmaksızın kendi isteği ile ruhsatını iptal etmek istemesi durumunda veya faaliyet ruhsatı süresi sonunda faaliyetine devam etmek istememesi durumunda teminat mektuplarının iadesine ilişkin genel hükümlere göre (özel hesap, vergi veya sigorta pirim borcu ve benzeri bulunmadığının Bakanlıkça saymanlığa bildirilmesi üzerine) iade edilir.

(2) Bu Genelge uyarınca, alınacak teminat yanında ayrıca Genelge ekindeki örneğe uygun taahhütname alınır. Taahhütname faaliyet ruhsatı düzenlenmesi aşamasında talep edilir.

Diğer Ruhsatlarda Konu Değişikliği Yapılamaması

Madde 11- (1)Bu genelgenin yayımlandığı tarihten önce alınmış ruhsatlarda konu değişikliği yapılarak bu genelge kapsamında faaliyette bulunulamaz.

Yetki

Madde 12- (1) Bu Genelgenin uygulanmasında ortaya çıkacak özel ve zorunlu halleri inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlük

Madde 13- (1) Bu Genelge 08/06/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ (TEMİNAT)

Tarih: …/…/…

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü)

 

……………………………………… Serbest Bölgesi’nde, Kıymetli Eşya Lojistiği / Borsa Kasa Hizmeti konulu

Faaliyet Ruhsatı almayı talep etmekteyiz.

Düzenlediğimiz iş bu taahhütnamede yer verilen bilgiler ile faaliyet ruhsatı müracaat formunda beyan ettiğimiz hususların doğru olduğunu; Genel Müdürlük tarafından belirlenen esaslara uygun olarak faaliyette bulunacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

Beyanlarımızda gerçek dışı bir durum ile karşılaşılması ve/veya serbest bölgeler mevzuatına ve/veya Genel Müdürlük tarafından belirlenen esaslara aykırı hareket etmemiz halinde Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi çerçevesinde faaliyet ruhsatımızın iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın Ekonomi Bakanlığı’na sunmuş olduğumuz … tarihli ve … sayılı Teminat Mektubunun Bakanlık lehine çözülerek 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunun 7’nci maddesinde belirtilen özel hesaba anılan maddenin (d) bendi uyarınca irat kaydedilmesini kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim ve Unvan

 FİR MANI N

UNVANI :

VERGİ NUMARASI : ADRESİ :

TELEFON NUMARASI :

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ (EŞYANIN UYGUNLUĞU)

Tarih: …/…/…

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü)

……………………………………… Serbest Bölgesi’nde, … no.lu Kıymetli Eşya Lojistiği / Borsa Kasa Hizmeti konulu Faaliyet Ruhsatı kapsamında ………. tarihli ve ……. sayılı Serbest Bölge İşlem Formu eşliğinde, düzenlediğimiz iş bu taahhütnamede yer verilen bilgiler ile bölgeye giren kıymetli eşyanın Kıymetli Eşya Lojistiği ve Borsa Kasa Hizmetine ilişkin Genelge’nin 4’üncü maddenin üçüncü fıkrası şartlarına uygun olduğunu ve kıymetli madenlerin de Borsa İstanbul’un rafineri listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.

Beyanlarımızda gerçek dışı bir durum ile karşılaşılması ve/veya serbest bölgeler mevzuatına ve/veya Genel Müdürlük tarafından belirlenen esaslara aykırı hareket etmemiz halinde Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi çerçevesinde faaliyet ruhsatımızın iptal edileceğini kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim ve Unvan

 FİR MANI N

UNVANI :

VERGİ NUMARASI : ADRESİ :

TELEFON NUMARASI :

 E ŞYANI N

TANIMI (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) : MİKTARI:

SAHİBİ YA DA SORUMLUSU:

SAHİBİ YA DA SORUMLUSUNUN ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞ: VARSA ÜRETİLDİĞİ RAFİNERİ:

© Akif PARLATAN 500&1715