Serbest Bölgelerde Yabancı Uyruklu Personele Verilecek Çalışma İzinlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Course ID

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç, Kapsam ve Dayanak

MADDE 1- (1) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 10 uncu ve Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 18 inci maddeleri ile 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 18 inci maddesi ve Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile müştereken hazırlanan bu Usul ve Esasların amacı, serbest bölgelerde istihdam edilecek yabancı uyruklu kişilere verilen “Çalışma İzin Belgesi”nin başvuru, değerlendirme, süre uzatımı ve iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Başvuru

MADDE 2- (1) Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancının serbest bölgede çalışmak üzere çalışma izni başvurusu ve süre uzatma başvurusu, kullanıcı tarafından ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılır. Başvuru dilekçesinin ekinde, örneği ekli Yabancı Personel Başvuru Formu ile kullanıcıya ve yabancıya ait gerekli belgelerin bulunması zorunludur. Yabancı Personel Başvuru Formunun eksik doldurulmuş olması veya eksik belge ile başvurulması halinde, eksikliklerin tamamlanması için Serbest Bölge Müdürlüğünce kullanıcıya 30 gün ilave süre verilir. İlave sürenin sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde başvuru Serbest Bölge Müdürlüğünce kullanıcıya iade edilir.

(2) Serbest bölgede çalışacak yabancının Türkiye’de bulunmaması durumunda çalışma izni başvurusu, yabancı tarafından vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu Türk dış temsilciliğine yapılır. Serbest bölgede çalışmak üzere Türk dış temsilciliğine başvuru yapan yabancıya ait belgelerin birer örneği, yabancıyı istihdam edecek kullanıcı tarafından, başvurunun hangi Türk dış temsilciliğine yapıldığını belirten dilekçe ve Yabancı Personel Başvuru Formu ile birlikte ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz edilir.

(3) Serbest bölgede çalışacak kişinin kullanıcı firmanın sahibi veya ortağı olması halinde diploma ve benzeri yeterlilik belgeleri aranmaz.

Değerlendirme

MADDE 3- (1) Alınan başvuru, Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemine girilir ve değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe iletilir.

(2) Serbest bölgede çalışacak yabancı personelin kullanıcı firmanın sahibi veya ortağı olması halleri dışında, yurtiçinden temininde güçlük çekilen yönetici veya vasıflı personel olması gerekmektedir. İlgilinin uzmanlığının diploma ile belgelenmesi esas olup, aksi durumlarda ise sertifika veya ilgilinin daha önce çalıştığı firmalardan alınan referansların ibrazı zorunludur.

(3) Yabancı personel istihdamı taleplerinin değerlendirilmesinde, kullanıcıların Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formunda belirtilen sayıda Türk işçisini istihdam etmesi hususu dikkate alınır.

(4) Kullanıcı tarafından Türk vatandaşı yerine yabancı uyruklu personel istihdam edilmesinin gerekçesi ile Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formunda belirtilenden daha fazla yabancı personel istihdam edilmek istenmesi durumunda bunun gerekçesinin Yabancı Personel Başvuru Formunda açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Çalışma İzin Belgelerinin Teslimi

MADDE 4- (1) Başvurusu uygun görülen yabancı adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Çalışma İzin Belgesi, kullanıcı veya yabancı tarafından ilgili Serbest Bölge Müdürlüğünden teslim alınır.

(2) Çalışma İzin Belgesinin teslim alınabilmesi için, Serbest Bölge Müdürlüğünce kullanıcıya yapılacak bildirimi müteakip, kullanıcı veya yabancı tarafından Çalışma İzin Belgesi ücretinin ve Değerli Kâğıt Bedelinin ilgili hesaplara yatırıldığını gösteren dekontların ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

(3) Çalışma İzin Belgesi yalnızca yabancının kendisi veya kullanıcı firmayı temsile yetkili kişiler tarafından teslim alınabilir.

İptal

MADDE 5- (1) Çalışma izninin iptali talebi, yabancıyı istihdam eden kullanıcı tarafından ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılır.

(2) Yabancının veya kullanıcının talebi haricinde, çalışma izni aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir:

a) Yönetici statüsü bulunmayan kullanıcı ortakları hariç olmak üzere, yabancının Çalışma İzin Belgesi başlangıç tarihinden itibaren 6 ay içinde serbest bölgede çalışmaya başlamaması,

b) Genel Müdürlük tarafından talep edilen belgelerin ibraz edilmemesi veya yanıltıcı bilgi ve belgeyle başvuru yapıldığının anlaşılması,

c) Yabancının, serbest bölgede çalışması amacıyla verilen Çalışma İzin Belgesi ile Türkiye’de çalıştığının tespit edilmesi,

ç) Yabancıyı istihdam eden kullanıcının Faaliyet Ruhsatının iptali veya süresinin sona ermesi,

d) Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelikte belirtilen diğer haller.

(3) Çalışma izni herhangi bir nedenle iptal  edilen yabancının Çalışma  İzin  Belgesi aslının, kullanıcı tarafından 1 hafta içinde ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Diğer Hükümler

MADDE 6- (1) Yurtdışından yapılan çalışma izni başvurularında, yabancıya ait KEP hesabı, yabancının serbest bölgede çalışmaya başladığı tarihi takip eden 15 gün içinde kullanıcı tarafından ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

(2) Kullanıcı, çalışma izni verilen yabancının sigorta kaydının yapıldığına ilişkin belgeleri, Çalışma İzin Belgesinin teslim alındığı tarihi takip eden 30 gün içinde ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.

(3) Çalışma  İzin  Belgesinin  kayıp  veya  zayi  olması  durumunda belge  yenileme başvurusu, kullanıcı tarafından ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılır. Başvuru dilekçesinin ekinde kayıp veya zayi ilanının bir örneğinin bulunması zorunludur. Yenilenen Çalışma İzin Belgesinin teslim alınabilmesi için, Serbest Bölge Müdürlüğünce kullanıcıya yapılacak bildirimi müteakip, kullanıcı veya yabancı tarafından Çalışma İzin Belgesi yenileme ücretinin ve Değerli Kâğıt Bedelinin ilgili hesaplara  yatırıldığını  gösteren dekontların  ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

(4) Bu Usul ve Esaslarda yapılacak değişiklikler konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile müştereken hareket edilir.

Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler

MADDE 7- 93/11, 93/14, 95/2 ve 98/3 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile müştereken yürütülecek bu Usul ve Esaslar

23/10/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

EKLER:

1-   Yabancı Personel Başvuru Formu (3 sayfa)

2-   Başvuruya Eklenecek Belgelerin Listesi (1 sayfa)

 

EK-1

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI PERSONEL BAŞVURU FORMU A. İşveren (Kullanıcı) Hakkında Bilgiler

 

Ticaret Unvanı

 
Faaliyet Ruhsatı Numarası, Konusu, Veriliş Tarihi  
 

Serbest Bölge Adresi ve Telefon Numarası

 
Varsa Diğer Faaliyet Ruhsatlarının

Numarası, Konusu, Veriliş Tarihi

 
 

KEP Hesabı

 
 

Kuruluş Tarihi

 
SGK Tescil Numarası  
 

Kayıtlı Sermayesi

 
 

Ödenmiş Sermayesi

 
 

Son Yıl Cirosu

 
Halen Çalışan Türk Personel

Sayısı

 
Halen Çalışan Yabancı Personelin Adı, Soyadı, Çalışma İzin Belgesi No.  
Son Üç Yıllık Ticaret Hacmi (Serbest Bölge

Müdürlüğünden Temin Edilecek)

 

Yurt Dışından Serbest

Bölgeye (1000 ABD $)

 

Serbest Bölgeden Yurt Dışına

(1000 ABD $)

 

Türkiye’den Serbest Bölgeye

(1000 ABD $)

 

Serbest Bölgeden Türkiye’ye

(1000 ABD $)

       
       
       
Serbest Bölge Müdürlüğü Onayı*

Kaşe, İmza, Tarih

         

*Firmanın SGK borcunun bulunup bulunmadığının tespiti Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Çalışma İzin Belgesi Verilmesi İstenen Personel Hakkında Bilgiler

1. Kimlik

 

Adı Soyadı

 
 

Doğum Yeri-Tarihi

 
 

Uyruk

 
 

Cinsiyet

 
 

Ana Adı

 
 

Baba Adı

 
 

Medeni Hali

 
 

Pasaport No

 
 

Pasaport Türü

 
 

Pasaportun Geçerlilik Tarihi

 
Yabancı Kimlik Numarası (yurtdışından başvurularda doldurulmayacaktır)  
Referans Numarası (yurtiçinden başvurularda doldurulmayacaktır)  
 

KEP Hesabı

 
Varsa, Eşi ve Çocuklarını

Getirip Getirmeyeceği

 

Getirecek

 

Getirmeyecek

2. Tahsil Durumu

Son Mezun Olduğu Okul  
Yeri  
İhtisas Konusu  
Diğer (Sertifika vb.)  

3.Daha Önce Çalıştığı Yerler (Sondan İtibaren Üçünü Yazınız)

İşverenin Ticaret Unvanı Çalıştığı Süre Görevi
     
     
     

4. Daha Önce Çalışma İzni Alınmışsa

İzni Veren Merci  
İzin Belgesi Tarihi, Süre, No  

5. İkametgâh Adresi

 

Türkiye

 
 

Yurtdışı

 

6. Türkiye’de Daha Önce Bulunmuşsa

 

Bulunduğu Yerler

 
 

Tarihleri

 
 

Sebepleri

 

7.Bölgede Alacağı Görevin Mahiyeti:

8. Alacağı Ücret:

C. Türk Vatandaşı Yerine Yabancı İstihdamının Gerekçesi

Yukarıdaki   bilgilerin   doğruluğunu   onaylar   ve   başvurumuzun   değerlendirmeye alınabilmesi için gereğini müsaadelerinize arz ederiz.

İşveren Yabancı Personel
Adı Soyadı

Kaşe ve İmza

 

 

 

 

 

 

Tarih:

Adı Soyadı

İmza

Yukarıdaki formun tam olarak doldurulmaması veya işveren imzasının firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiye ait olmaması durumunda başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

EK2

İLK BAŞVURUDA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER:

1)  Yabancı Personel Başvuru Formu

2)  2 adet vesikalık fotoğraf

3)  Geçerli pasaportun ilgili Türk dış temsilciliği veya Türkiye’deki bir noterden onaylı sureti ve tercümesi

4)  Son mezun olduğu okulun noter onaylı diploma tercümesi

5)  İş sözleşmesi

6)  Kullanıcının güncel Sicil Tasdiknamesi

7)  Kullanıcının son yıla ait Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Müşavir onaylı bilanço veya gelir/gider tablosu

SÜRE UZATIMINDA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER:

1)  Yabancı Personel Başvuru Formu

2)  Mevcut Çalışma İzin Belgesi’nin aslı

3)  2 adet vesikalık fotoğraf

4)  Geçerli pasaportun noter onaylı sureti ve tercümesi

5)  İş sözleşmesi

6)  Kullanıcının güncel Sicil Tasdiknamesi

7)  Kullanıcının son yıla ait Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Müşavir onaylı bilanço veya gelir/gider tablosu

 

BELGE ÜCRETLERİ:

İlk başvuru (1 yıla kadar, 1 yıl dâhil): 537,50 TL Süre uzatımı (her yıl için): 537,50 TL

Kayıp/Zayi durumunda yenileme: 268,75 TL

Değerli Kâğıt Bedeli (ilk başvuru/süre uzatımı/yenileme): 63,00 TL

İlk başvuru ve süre uzatımlarında ibraz edilmesi gereken belgeler ile belge ücretlerinin güncel listesi Ekonomi Bakanlığı internet sayfasında yer almaktadır.

© Akif PARLATAN 500&1715