Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat (Genelge 2016/16)

Course ID

2020/24 Sayılı Genelge ile Yürürlükten kaldırılmıştır. Genelge için TIKLAYINIZ..

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :  41208501-010.06.01

Konu  :  Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat

GENELGE (2016/16)

4458  sayılı  Gümrük  Kanunu’nun  108  inci  maddesi  uyarınca,  serbest  dolaşımda olmayan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde tamir ve bakım işlemleri dahil olmak üzere işleme faaliyetine tabi tutulması dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmakta olup, anılan Kanun maddesine göre, dahilde işleme şartlı muafiyet sistemi kapsamında söz konusu eşyanın vergilerinin teminata bağlanması gerekmektedir.

2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararına   istinaden   dahilde   işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmış olan   2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14 üncü maddesinin (d) bendinde, eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanmasının; (e) bendinde, eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımının, dahilde işleme izni kapsamında gerçekleştirileceği; 15 inci maddesinde ise dahilde işleme izni almak için gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerektiği, düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize ithali ve yeniden ihracında aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.

1- Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşında kayıtlı eşyanın tamir ve bakım amacıyla dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithal edilmek istenmesi halinde, sözlü beyana tabi tutulması ve söz konusu sözlü beyan formunun tescilinin dahilde işleme izni hükmünde sayılarak, izne ilişkin tüm işlemlerin sözlü beyan formu üzerinden gerçekleştirilmesi,

(“2018/9 Genelge ile eklenmiştir”)

2- Kamu alacağının güvence altına alınmasını teminen, ilgili Gümrük Müdürlüklerinde dahilde işleme rejimi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin teminatın, ilgili serbest bölge işleticisi tarafından verilecek toplu teminat kapsamında da gerçekleştirilmesi, serbest bölge işleticisinin vereceği teminattan yararlanacak firma/firmaların, yine işletici tarafından ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne bildirilmesi, bu bildiri kapsamı firmalardan işleticinin vereceği teminat dışında ayrıca bir teminat aranmaması, işleticinin vereceği teminat kapsamında yer almayan firma/firmalara ilişkin teminat işlemlerine ise mevcut haliyle devam edilmesi,

3-Tamir  ve  bakım  işlemi  yapılan  söz  konusu  eşyanın  ülkemizden  serbest  bölgeye yeniden ihracında  sözlü beyanda bulunulması, Şeklinde işlem tesis edilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI

Bakan a. Müsteşar

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Course Downloads:

© Akif PARLATAN 500&1715