Set halindeki eşya (Genelge 2011/40)

Course ID

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.06.11.00-10.06.01

Konu : Set halindeki eşya

GENELGE

(2011/40)

Bilindiği üzere Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki listelerde, çeşitli kurumların uygunluk değerlendirmelerine tabi tutulacak eşya, GTİP’leri ile birlikte yer almakta ve söz konusu listelerdeki eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilgili Bakanlığın izni aranmaktadır.

Anılan listelerde mevcut olan herhangi bir eşyanın, farklı GTİP’lerde yer alan iki veya daha fazla eşya ile birlikte perakende satılacak hale getirilmiş set halinde ithal edilmek istenmesi durumunda “set halindeki eşya” olarak değerlendirilerek GTİP tespiti yapılmaktadır.

Bu tespit sırasında Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin Genel Yorum Kuralları gereği, seti meydana getiren eşyadan mümeyyiz vasfı oluşturan eşya belirlenerek bu eşyanın GTİP’i setin GTİP’i olarak kabul edilmekte, mümeyyiz vasfı oluşturan eşya belirlenemiyorsa seti oluşturan her bir eşyanın ait olduğu GTİP tespit edilerek bu GTİP’lerin sonuncusunda sınıflandırılmaktadır.

Bu durumda, set içinde yer alan eşyadan herhangi biri, anılan Tebliğler gereği belli bir kurumun iznine tabi olsa da, set olarak değerlendirildiğinden, o eşyanın sete mümeyyiz vasfını veren eşya

olmaması halinde bir başka GTİP’te sınıflandırılabilmekte, dolayısıyla izne tabi olan eşyanın, set içinde, ilgili kurumdan izin aranmaksızın serbest dolaşıma girmesi gibi bir sorunla karşılaşılmaktadır.

Yine set içindeki bir eşya farklı KDV oranına, Özel Tüketim Vergisi veya Dış Ticaret Rejimi’nin koyduğu yasak veya kısıtlamalara tabi olabilmektedir.

Bu itibarla, bundan böyle perakende satılacak hale getirilen set halindeki eşya (82.06 tarife pozisyonunda olduğu gibi Gümrük Tarife Cetvelinde set halinde eşya için özel olarak bir tarife pozisyonu belirlenmiş olanlar hariç) ile ilgili olarak yükümlüsünce aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

  1. Gümrük beyannamesinin 31 nolu kutusunun altında bulunan “satışa esas birim” alanında “set” ölçü birimi kodu seçilecektir.
  2. Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin Genel Yorum Kuralları dikkate alınarak eşyanın set olarak GTİP’i belirlenecek, belirlenen bu GTİP esas alınarak gümrük vergisi hesaplanacaktır.
  3. Seti oluşturan her eşyanın ayrı ayrı GTİP’leri tespit edilecek; eşyanın iş bu genelge kapsamında olduğu bilgisi, eşya tanımı ve GTİP tespitleri gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusuna kaydedilecektir.
  4. Tespit edilen bu GTİP’lere göre Dış Ticaret Mevzuatı uyarınca gümrük beyannamelerine eklenmesi gereken belgeler, ödenmesi gereken ek mali mükellefiyetler, KDV veya ÖTV Kanunu uyarınca varsa ödenmesi gereken vergiler hesaplanarak gümrük beyannamelerine yansıtılacaktır.

2002/39 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Genel Müdür V.

D A Ğ I T I M :

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

© Akif PARLATAN 500&1715