Sınır Ticareti Madde 172

Course ID

GÜMRÜK KANUNU(4458 Sayılı Kanun)

04.11.1999-23866 Resmi Gazete

 

YEDİNCİ KISIM

Sınır Ticareti

             Madde 172 – (Değişik: 26/6/2003-4910/1 md.)

             Türkiye ile komşu ülkeler arasında coğrafî durum ve bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak sınır ticaretinin kapsamını belirlemeye, sınır ticareti yapılacak sınır ticaret merkezlerinin kurulmasına ve buralardan yapılacak ihracat ve ithalatın usul ve esaslarını belirlemeye veya sınır ticareti yoluyla serbest dolaşıma girecek eşyadan alınacak vergileri göstermek üzere ilgili kanunlarda belirtilen azamî hadleri geçmemek şartıyla tek ve maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

             Sınır ticaret merkezleri, gümrük işlemlerinin yürütülmesinde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışında addedilir.

             Sınır ticaretine ilişkin gümrük işlemleri Müsteşarlıkça belirlenir.

© Akif PARLATAN 500&1715