Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/8)

Course ID
01/01/2020

Ticaret Bakanlığından: 31.12.2019-30995 Resmi Gazete (3.Mükerrer)

SİVİL HAVA TAŞITLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/8)

Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalat işlemleri

MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.

G.T.İ.P. Eşyanın tanımı
8801.00.10.00.00 Balonlar ve hava gemileri; planörler ve delta kanatlı planörler
8801.00.90.00.00 Diğerleri
8802.11.00.00.00 Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler
8802.12.00.00.00 Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler
8802.20.00.10.00 Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar
8802.20.00.20.00 Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.20.00.90.00 Diğerleri
8802.30.00.10.00 Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar
8802.30.00.20.00 Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.30.00.90.00 Diğerleri
8802.40.00.10.00 Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.40.00.90.00 Diğerleri

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/8) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 4 – (1)  29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/8)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

© Akif PARLATAN 500&1715