Tam muafiyet ve Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat (Madde 41-42)

Course ID

07.10.2009-27369 Resmi Gazete

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici İthalatta Teminat

Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat

MADDE 41- (1) Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerini karşılayacak tutarda teminat aranır.

(2)   Ancak, Kanunun 202 nci maddesi hükmü uyarınca;

a) Sözlü beyana konu olan eşya,

b) Yazılı beyana konu olan;

1) Türkiye Gümrük Bölgesinde meydana gelen kriz hali nedeniyle bir kamu kuruluşu adına veya kamu kuruluşları tarafından yetkili kılınan kuruluşlar adına gönderilen yardım malzemeleri,

2) Yürürlükten Kaldırılmıştır ( 08.11.2013-28815 R.G. BKK:2013/5371)

3) Hava, deniz veya demiryolu şirketlerine veya posta idarelerine ait olan ve bunlar tarafından uluslararası trafikte kullanılmak üzere üzerleri ayırt edici biçimde işaretlenmiş malzeme,

4) Yürürlükten Kaldırılmıştır ( 08.11.2013-28815 R.G. BKK:2013/5371)

için teminat aranmaz.

Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat

MADDE 42- (1) Kanunun 133 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya için her ay itibarıyla alınacak ithalat vergileri tutarının % 3’ü dışında kalan tutar için teminat aranır.

© Akif PARLATAN 500&1715