TIR Karnesi Kapsamında Tütün Taşımacılığı Hakkında (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Course ID
18/03/2019

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :96603261-010.05[GGM-TIR İŞLEMLERİ]  14.03.2019 / 42562074

Konu   :TIR Karnesi Kapsamında Tütün  Taşımacılığı Hakkında

 

Bakanlığımıza intikal eden bazı olaylardan, TIR Karnesi kapsamında tütün taşımacılığı yapılıp yapılamayacağına ilişkin tereddüt ve aksaklıklar yaşandığı tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) (TIR İşlemleri) ‘nin 61 inci maddesi;

(1) Ek-10’da yer alan içki, sigara ile bunların türevlerinin miktarı ne olursa olsun normal TIR karneleri (Model 1) kapsamında taşınmasına izin verilmez.

(2) Ek-10’da yer alan içki, sigara ile bunların türevlerinin, TIR Sözleşmesi gereğince, Tütün – Alkol TIR karneleri (Model 2) kapsamında taşınması gerekmekle birlikte, uluslar arası kefil kuruluş tarafından bu eşyalara ilişkin kefalet halihazırda kabul edilmediğinden bu eşyaların, Tütün – Alkol TIR karneleri kapsamında da taşınmasına izin verilmez. Bu eşyalara ilişkin kefaletin uluslararası kefil kuruluş tarafından kabulü halinde bu durum Genel Müdürlükçe duyurulur.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen alkol ve tütün ile bunların türevleri dışında kalan eşyanın (ham tütün, bira ve şarap) normal TIR karneleri ile taşınması mümkündür.

hükmünü amirdir.

11 Ağustos 2015 tarihli ve 29442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Farklı Tarihlerde Kabul Edilen Metinlerin Onaylanması Hakkında Karar ile 1975 tarihli TIR Sözleşmesinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası için Açıklama Notunda değişikliğe gidilmiştir. Yeni değişiklik ile birlikte anılan Açıklama Notu İçilen tütün, herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeler içersin içermesin (armonize sistem kodu:2403.10iken, “İçilen tütün, herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeler içersin içermesin (armonize sistem kodu: 2403.11 ve 2403.19)” olarak değiştirilmiştir.

Bu çerçevede, Sözleşmede yapılan değişiklikle anılan Tebliğin Ek-10 (d) fıkrasında belirtilen 2403.10 tarife alt pozisyonunun, 2403.11 ve 2403.19 olarak uygulanması gerekmekte olup, söz konusu eşyanın TIR Karnesi ile taşınmasına müsaade edilmemesi hususunda tüm bağlantı gümrük idarelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

© Akif PARLATAN 500&1715