Transit Rejiminde Basitleştirme Uygulamaları-Damga Vergisi

Course ID
03/09/2020

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı:  96603261-156.04

Konu: Transit Rejiminde Basitleştirme Uygulamaları-Damga Vergisi

Bilindiği üzere, Ülkemizin 01.12.2012 tarihinde taraf olduğu Ortak Transit Sözleşmesi’nde de düzenlenmiş olan ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 84/3-f maddesinde yer alan, eşyanın demiryolu, havayolu ve denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin yapılmış olan mevzuat düzenlemeleri (5, 6 ve 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğleri) çerçevesinde, demiryolu taşımacılığında kullanılan CIM Taşıma Belgesi ile havayolu ve denizyolu taşımacılığında kullanılan eşya manifestoları, transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınmasında kullanılabilmektedir.
Bu çerçevede, mezkur taşımalara ilişkin işlemler, izin sahibi firmalarca “Aktarma Bildirimi” olarak isimlendirilen ve sisteme “HT” kodu ile kaydedilen mesajlar vasıtasıyla Bakanlığımız sistemleri ile entegre olarak elektronik ortamda da takip edilmektedir.
Bu itibarla, söz konusu Aktarma Bildirimi kayıtlarının Damga Vergisine tabi olup olmayacağı hususu Hazine ve Maliye Bakanlığına sorulmuş olup bir örneği ekli 28.08.2020/95670 tarih/sayılı cevabi yazıda; eşyanın transit rejimde demiryolu, havayolu ve denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınması uygulaması kapsamında, taşıma senetlerinin/manifestoların bilgilerinin elektronik ortama girilmesi suretiyle gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği dikkate alındığında, bu kapsamda yapılan taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlarda, Türkiye’de düzenlenenler bakımından düzenlendikleri anda, yurtdışında düzenlenenler bakımından Türkiye’de resmi dairelere ibraz veya herhangi bir suretle hükmünden yararlanıldığı anda damga vergisinin doğacağı, bu kağıtlara ilişkin damga vergisi yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması ve “Aktarma Bildirimi” uygulamasının bu kağıtların elektronik ortamda takibine yönelik yalnızca elektronik mesajlardan ibaret olması kaydıyla, görüş talep edilen aktarma bildirimi uygulamasına ilişkin kayıtlar nedeniyle ayrıca damga vergisi aranılmasının söz konusu olmayacağı belirtilmektedir.
Bu kapsamda yapılan taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması halinde, eşyanın demiryolu, havayolu ve denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasında kullanılan aktarma bildirimlerinden ayrıca damga vergisi aranmaması gerekmektedir.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a. Genel Müdür

Ek: 1 adet yazı

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

© Akif PARLATAN 500&1715