Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 25)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
2501.00  Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil) ve saf sodyum klorür    
   (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya     
   serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin);     
   deniz suyu:    
2501.00.10.00.00  – Denizsuyu ve tuzla ana suları 100
   – Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil), saf sodyum klorür (sulu çözelti    
      halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı     
      sağlayan maddeler içersin içermesin):    
2501.00.31.00.00  – – Diğer maddelerin imali için kimyasal değişimlere mahsus olanlar    
        (CI ‘den Na ‘yı ayırmak gibi)                            100
   – – Diğerleri:    
2501.00.51.00.00  – – – Denature veya sınai amaçlara mahsus olanlar (rafine edilecekler dahil)    
          (insanlar veya hayvanlar tarafından tüketilen gıdaların hazırlanmasında    
          veya korunmasında kullanılanlar hariç)           100
   – – – Diğerleri:    
2501.00.91.00.00  – – – – İnsanların tüketimine mahsus tuz              100
   – – – – Diğerleri :                                                      
2501.00.99.10.00  – – – – – Saf sodyum klorür 15
2501.00.99.90.00  – – – – – Diğerleri 100
       
2502.00  Kavrulmamış demir piritleri    
2502.00.00.00.11  – Bakırlı demir piritleri 5
2502.00.00.00.19  – Diğerleri 5
       
2503.00 Her nevi kükürt (süblime kükürt, presipite kükürt ve kolloidal     
  kükürt hariç) :    
2503.00.10.00.00  – Ham veya rafine edilmemiş kükürt 75
   – Diğerleri    
2503.00.90.00.13  – – Rafine edilmiş kükürt 75
2503.00.90.00.18  – – Diğerleri 75
       
25.04 Tabii grafit:    
2504.10.00.00.00  – Toz veya flokon halinde 15
2504.90.00.00.00  – Diğerleri 15
       
25.05 Her nevi tabii kum (boyanmış olsun olmasın, 26. fasıldaki    
  metal içeren kumlar hariç) :    
2505.10.00.00.00  – Silisli kumlar ve kuvarslı kumlar 15
2505.90  – Diğerleri    
2505.90.00.00.11  – – Killi ve beyaz killi (kaolinli) kumlar 15
2505.90.00.00.12  – – Feldispatlı kumlar 15
2505.90.00.00.19  – – Diğerleri 15
       
25.06 Kuvars (tabii kumlar hariç); kuvarzit, kabaca yontulmuş veya    
  testere ile yahut başka surette [dikdörtgen şeklindeki (kare dahil),    
  bloklar veya kalın dilimler halinde] sadece kesilmiş olsun olmasın:    
2506.10  – Kuvars    
2506.10.00.00.11  – – Ham kuvars 15
2506.10.00.00.14  – – Mikromize kuvars (10-20- mikron çaplı) 15
2506.10.00.00.18  – – Diğerleri 15
   – Kuvarzit    
2506.20.00.00.11  – –  Ham veya kabaca yontulmuş 15
2506.20.00.00.19  – –  Diğerleri 15
       
2507.00 Kaolin ve diğer kaolinli killer (kalsine edilmiş olsun olmasın):    
   – Kaolin    
2507.00.20.00.11  – – Ham kaolin 20
2507.00.20.00.18  – – Diğerleri 20
   – Diğer kaolinli killer     
2507.00.80.00.11  – – Ham kaolinli killer 20
2507.00.80.00.12  – – Öğütülmüş kaolinli killer 20
       
25.08 Diğer killer (68.06 Pozisyonundaki genleştirilmiş killer hariç),     
  andaluzit, siyanit ve silimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın);     
  mülit; şamot veya dinas toprakları:    
2508.10  – Bentonit     
2508.10.00.00.11  – – Öğütülmüş bentonit 20
2508.10.00.00.12  – – Öğütülmemiş bentonit 20
2508.30.00.00.00  – Ateş kili 20
2508.40.00.00.00  – Diğer killer 20
2508.50  – Andaluzit, siyanit ve silimanit    
2508.50.00.00.11  – – Andaluzit 20
2508.50.00.00.12  – – Siyanit (disten) 20
2508.50.00.00.13  – – Silimanit 20
2508.60  – Mülit :    
2508.60.00.10.00  – – Siliko-alumin ve silisli ateş toprağı 20
2508.60.00.90.00  – – Diğerleri 20
2508.70.00.00.00  – Şamot ve dinas toprakları 20
       
2509.00 Tebeşir    
2509.00.00.00.11 – Saf tebeşir 25
2509.00.00.00.19 – Diğerleri 25
       
25.10 Tabii kalsiyum fosfatlar; tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar ve     
  fosfatlı tebeşirler:    
2510.10  – Öğütülmemiş :    
2510.10.00.10.00  – – Tabii aluminyum-kalsiyum fosfatlar 10
   – – Diğerleri     
2510.10.00.90.11  – – – Tabii kalsiyum fosfatlar  0
2510.10.00.90.12  – – – Apatit ve fosfatlı tebeşirler 0
2510.20  – Öğütülmüş :    
   – – Tabii kalsiyum fosfatlar; tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar     
2510.20.00.10.11  – – – Tabii kalsiyum fosfatlar  10
2510.20.00.10.12  – – – Tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar  10
2510.20.00.90.00  – – Diğerleri 0
       
25.11  Tabii baryum sülfat (barit) ; tabii baryum karbonat (witherithe)    
   (kalsine edilmiş olsun olmasın) (28.16 pozisyonundaki baryum     
   oksit hariç):    
2511.10  – Tabii baryum sülfat (barit)    
2511.10.00.00.11  – – Ham baryum sülfat 40
2511.10.00.00.12  – – Öğütülmüş baryum sülfat 40
2511.10.00.00.13  – – Mikronize edilmiş baryum sülfat 40
2511.20.00.00.00  – Tabii baryum karbonat (witherithe) 40
       
2512.00  Belirgin yoğunluğu bir veya daha az olan silisli fosil unları    
   (kiselgur, tripolit, diatomit gibi) ve benzeri silisli topraklar    
   (kalsine edilmiş olsun olmasın)    
2512.00.00.00.11  – Tripolit 25
2512.00.00.00.12  – Diatomit 25
2512.00.00.00.13  – Kiselgur 25
2512.00.00.00.19  – Diğerleri 25
       
25.13 Sünger taşı; zımpara taşı; tabii korindon, tabii Süleyman taşı (garnet) ve     
  diğer tabii aşındırıcılar (termik işlem görmüş olsun olmasın):    
2513.10.00.00.00  – Sünger taşı 25
2513.20  – Zımpara taşı, tabii korindon, tabii Süleyman taşı ve diğer aşındırı-    
     cılar :    
2513.20.00.00.11  – – Zımpara taşı (toz veya çaplı taneler halinde) 25
2513.20.00.00.12  – – Tabii korindon 25
2513.20.00.00.13  – – Süleyman taşı 25
2513.20.00.00.19  – – Diğerleri 25
       
2514.00.00.00.00 Kayagan taşı (arduvaz), [kabaca yontulmuş veya testere ile    
  yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar     
  veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın] 25
       
25.15 Mermer, traverten, ekosin ve belirgin yoğunluğu 2,5 veya daha    
  fazla olan yontulmaya veya inşaata elverişli kireçli taşlar, su    
  mermeri [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette    
  dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde    
  sadece kesilmiş olsun olmasın]:    
   – Mermer ve traverten:    
2515.11.00.00.00  – – Ham veya kabaca yontulmuş 25
2515.12.00.00.00  – – Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil)     
        bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş  25
2515.20  – Ekosin ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer kireçli taşlar;      
     su mermeri    
2515.20.00.00.11  – – Ekosin 25
2515.20.00.00.12  – – Su mermeri 25
2515.20.00.00.19  – – Diğerleri 25
       
25.16 Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer    
  taşlar [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette     
  dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler    
  halinde sadece kesilmiş olsun olmasın] :    
   – Granit:    
2516.11.00.00.00  – – Ham veya kabaca yontulmuş 25
2516.12.00.00.00  – – Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil)    
        bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş 25
2516.20.00.00.00  – Gre 25
2516.90.00.00.00  – Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar 25
       
25.17 Çakıl taşı, kırılmış veya ezilmiş taşlar (genellikle yolların veya    
  demir yollarının betonaj ve döşemesinde veya diğer balastlama    
  işlerinde kullanılan türden), çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı    
  (termik işlem görmüş olsun olmasın); cüruf, moloz veya benzeri    
  sanayi artıkları makadamı (bu pozisyonun ilk kısmında belirtilen     
  maddelerle birlikte olsun olmasın); katranlı makadam; 25.15 ve     
  25.16 pozisyonlarındaki taşların granül, parçacık ve tozları    
   (termik işlem görmüş olsun olmasın):    
2517.10  – Çakıl taşı, kırılmış veya ezilmiş taşlar (genellikle yolların veya    
      veya demiryollarının betonaj ve döşemesinde veya diğer balast-    
      lama işlerinde kullanılan türden),çakmak taşı ve yassı iri çakıl     
      taşı (termik işlem görmüş olsun olmasın):    
   – – Çakıl taşı, çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı :    
2517.10.10.10.00  – – – Çakmak taşı 25
   – – – Diğerleri    
2517.10.10.90.11  – – – – Çakıl taşı 25
2517.10.10.90.12  – – – – Yassı iri çakıl taşı  25
2517.10.20.00.00  – – Kireç taşı , dolomit ve diğer kalkerli taşlar (kırılmış veya ezilmiş) 25
   – – Diğerleri    
2517.10.80.00.11  – – – Mıcır 25
2517.10.80.00.19  – – – Diğerleri 25
2517.20  – Cüruf, moloz veya diğer sanayi artıkları makadamı (2517.10 alt    
     pozisyonunda belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın)    
2517.20.00.00.11  – – Moloz 25
2517.20.00.00.19  – – Diğerleri 25
2517.30.00.00.00  – Katranlı makadam 25
   – 25. 15 veya 25.16 Pozisyonlarındaki taşların granül, parçacık ve    
     tozları (termik işlem görmüş olsun olmasın):    
2517.41.00.00.00  – – Mermerin granül, parçacık ve tozları 25
2517.49.00.00.00  – – Diğerleri 25
       
25.18 Dolomit (kalsine edilmiş veya sinterlenmiş olsun olmasın);     
  [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette     
  dikdörtgen şeklindeki (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler     
  halinde sadece kesilmiş dolomit dahil]; dolomit ateş tuğlası harcı:    
2518.10  – Kalsine edilmemiş veya sinterlenmemiş dolomit    
2518.10.00.00.11  – – Öğütülmüş ham dolomit 25
2518.10.00.00.19  – – Diğer ham dolomitler 25
2518.20  – Kalsine edilmiş veya sinterlenmiş dolomit    
2518.20.00.00.11  – – Öğütülmüş kalsine dolomit 25
2518.20.00.00.19  – – Diğer kalsine dolomitler 25
2518.30.00.00.00  – Dolomit ateş tuğlası harcı 25
       
25.19 Tabii magnezyum karbonat (magnezit) ;erimiş manyezi; tamamen     
  yanmış (sinterlenmiş) manyezi (sinterleme işleminden evvel ilave     
  edilmiş az miktarda diğer oksitleri içersin içermesin); diğer     
  magnezyum oksit (saf olsun olmasın):    
2519.10.00.00.00  – Tabii magnezyum karbonat (magnezit) 25
2519.90  – Diğerleri:    
   – – Magnezyum oksit (kalsine edilmiş tabii magnezyum karbonat hariç)    
2519.90.10.00.11  – – – Saf magnezyum oksit 25
2519.90.10.00.12  – – – Saf olmayan magnezyum oksit 25
   – -Tamamen yanmış (sinterlenmiş) manyezi    
2519.90.30.00.11  – – – Deniz suyu sinter manyezi 25
2519.90.30.00.19  – – – Diğerleri 25
   – – Diğerleri    
2519.90.90.00.11  – – – Kalsine edilmiş manyezi 25
2519.90.90.00.12  – – – Elektro fused (elektro erğitilmiş ) manyezi 25
2519.90.90.00.13  – – – Magnezit krom speneli 25
2519.90.90.00.19  – – – Diğerleri 25
       
25.20 Alçı taşı; anhidrit; alçılar (kalsine alçı taşı veya kalsiyum sülfattan    
  ibaret olanlar) (boyanmış veya az miktarda donmayı hızlandırıcı    
  veya yavaşlatıcılar ilave edilmiş olsun olmasın) :    
2520.10.00.00.00  – Alçı taşı; anhidrit 25
2520.20  – Alçılar:    
2520.20.00.10.00  – – Dişçilikte kullanılan alçılar 30
   – – Diğerleri:    
2520.20.00.90.11  – – – Tıpta kullanılan alçılar 25
2520.20.00.90.19  – – – Diğerleri 25
2521.00.00.00.00 Kastin; kireç taşı ve diğer kireçli taşlar (kireç ve çimento    
  imalinde kullanılan türde olanlar) 25
       
25.22 Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su aItında sertleşen kireç    
  (28.25 pozisyonundaki kalsiyum oksit ve hidroksit hariç):    
2522.10.00.00.00  – Sönmemiş kireç 25
2522.20.00.00.00  – Sönmüş kireç 25
2522.30.00.00.00  – Su altında sertleşen kireç 25
       
25.23 Portland çimentosu, şaplı çimento (“ciment fondu”), cüruf    
  çimentosu, süper sülfat çimentosu ve benzeri su altında sertleşen    
  çimentolar (boyanmış veya klinker şeklinde olsun olmasın):    
2523.10.00.00.00  – Klinker 25
   – Portland çimentosu:    
2523.21  – – Beyaz çimento (suni olarak renklendirilmiş olsun olmasın)    
2523.21.00.00.11  – – – Ambalajlanmış olanlar 40
2523.21.00.00.19  – – – Diğerleri 40
2523.29  – – Diğerleri    
2523.29.00.00.11  – – – Ambalajlanmış olanlar 25
2523.29.00.00.19  – – – Diğerleri 25
2523.30  – Şaplı çimento    
2523.30.00.00.11  – – Ambalajlanmış olanlar 25
2523.30.00.00.19  – – Diğerleri 25
2523.90  – Su altında sertleşen diğer çimentolar:    
2523.90.00.00.11  – – Ambalajlanmış olanlar 25
2523.90.00.00.19  – – Diğerleri 25
       
25.24 Amyant (asbest) :    
2524.10.00.00.00  – Krosidolit 15
2524.90  – Diğerleri :    
2524.90.00.00.11  – – Amosite 15
2524.90.00.00.12  – – Antophylite 15
2524.90.00.00.13  – – Actinolite 15
2524.90.00.00.14  – – Tremolite 15
2524.90.00.00.15  – – Chrysotile 15
2524.90.00.00.19  – – Diğerleri 15
       
25.25 Mika (düzensiz ince tabakalar halinde yarılmış olanlar dahil)    
  mika döküntüleri :    
2525.10.00.00.00  – Ham mika ve düzensiz yaprak veya ince tabakalar halinde     
     yarılmış mika 20
2525.20.00.00.00  – Mika tozu 20
2525.30.00.00.00  – Mika döküntüleri 20
       
25.26 Tabii steatit (sabun taşı) [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut    
  başka surette dikdörtgen şeklindeki (kare dahil) bloklar veya     
  kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]; talk:    
2526.10.00.00.00  – Ezilmemiş, toz haline getirilmemiş 50
2526.20.00.00.00  – Ezilmiş veya toz haline getirilmiş 50
       
[25.27]      
       
2528.00.00.00.00 Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun    
  olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç); tabii borik    
  asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H3BO3 oranı % 85 ‘ten     
  fazla olmayan) 25
       
25.29 Feldispat; lösit; nefelin ve nefelin siyenit ; florspat:    
2529.10  – Feldispat    
2529.10.00.00.11  – – Ham feldispat 25
2529.10.00.00.12  – – Öğütülmüş feldispat 25
2529.10.00.00.13  – – Flote edilmiş feldispat 25
2529.10.00.00.19  – – Diğerleri 25
   – Florspat:    
2529.21.00.00.00  – – Ağırlık itibariyle % 97 veya daha az kalsiyum florür içerenler 25
2529.22.00.00.00  – – Ağırlık itibariyle % 97 ‘den fazla kalsiyum fIorür içerenler 25
2529.30.00.00.00  – Lösit; nefelin ve nefelin siyenit  25
       
25.30 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mineral    
   maddeler :    
2530.10  – Vermikülit, perlit ve kloritler (genleştirilmemiş) :    
   – – Vermikülit    
2530.10.00.00.12  – – – Tane boyu 1mm’yi geçmeyenler 25
2530.10.00.00.13  – – – Tane boyu 1mm’yi geçen 2 mm’yi geçmeyenler 25
2530.10.00.00.14  – – – Tane boyu 2,8 mm’yi geçen 4 mm’yi geçmeyenler 25
2530.10.00.00.15  – – – Tane boyu 4 mm’yi geçen 12 mm’yi geçmeyenler 25
2530.10.00.00.16  – – – Diğerleri 25
2530.10.00.00.19 – – Diğerleri 25
2530.20  – Kieserit, epsomit (tabii magnezyum sülfatlar)    
2530.20.00.00.11  – – Kieserit 25
2530.20.00.00.12  – – Epsomit  25
2530.90  – Diğerleri:    
   – – Lüle taşı (tabii veya aglomere)    
2530.90.00.10.11  – – – Tabii lüle taşı 5
2530.90.00.10.12  – – – Aglomere lüle taşı 5
   – – Diğerleri:     
2530.90.00.90.11  – – – Kalsine edilmiş veya birbirleriyle karıştırılmış toprak boyalar 25
2530.90.00.90.19  – – – Diğer toprak boyalar 25
2530.90.00.90.21  – – – Siyah kehribar (oltu taşı) 25
2530.90.00.90.29  – – – Diğer kehribarlar 25
2530.90.00.90.32  – – – Zirkonyum silikat (mikronize) 25
2530.90.00.90.33  – – – Tabi sodyum sülfat 25
2530.90.00.90.34  – – –  Stronsiyum sülfat (selestin) 25
2530.90.00.90.35  – – – Tabi arsenik sülfürler 25
2530.90.00.90.36  – – – Tabi kriolit 25
2530.90.00.90.37  – – – Tabi şiolit 25
2530.90.00.90.39  – – – Diğerleri 25

© Akif PARLATAN 500&1715