Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 26)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
26.01 Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri (kavrulmuş    
  demir piritleri dahil) :    
   – Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri     
    (kavrulmuş demir piritleri hariç):     
2601.11.00.00.00  – – Aglomere edilmemiş                                                    5
2601.12.00.00.00  – – Aglomere edilmiş                                                        5
2601.20.00.00.00  – Kavrulmuş demir piritleri                                                     5
       
2602.00.00.00.00 Manganez cevherleri ve zenginleştirilmiş manganez cevherleri     
  (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında manganez miktarı     
  %  20 veya daha fazla olan demirli manganez cevherleri ve zen-    
  ginleştirilmiş demirli manganez cevherleri dahil)    5
                                                   
2603.00.00.00.00 Bakır cevherleri ve zenginleştirilmiş bakır cevherleri                           5
       
2604.00.00.00.00 Nikel cevherleri ve zenginleştirilmiş nikel cevherleri                            5
       
2605.00.00.00.00 Kobalt cevherleri ve zenginleştirilmiş kobalt cevherleri                          5
       
2606.00.00.00.00 Aluminyum cevherleri ve zenginleştirilmiş aluminyum cevherleri                  5
       
2607.00.00.00.00 Kurşun cevherleri ve zenginleştirilmiş kursun cevherleri    5
       
2608.00.00.00.00 Çinko cevherleri ve zenginleştirilmiş çinko cevherleri    5
       
2609.00.00.00.00 Kalay cevherleri ve zenginleştirilmiş kalay cevherleri    5
       
2610.00.00.00.00 Krom cevherleri ve zenginleştirilmiş krom cevherleri 5
       
2611.00.00.00.00 Tungsten cevherleri ve zenginleştirilmiş tungsten cevherleri  5
       
26.12 Uranyum veya toryum cevherleri,zenginleştirilmiş uranyum ve     
  toryum cevherleri:    
2612.10  – Uranyum cevherleri ve zenginleştirilmiş uranyum cevherleri:    
2612.10.10.00.00  – – İçinde ağırlık itibariyle % 5’ten fazla uranyum bulunan uranyum    
       cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları    
       (EURATOM)                                                                       5
2612.10.90.00.00  – – Diğerleri                                                          5
2612.20  – Toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş toryum cevherleri:    
2612.20.10.00.00  – – Monazit; içinde ağırlık itibariyle % 20′ den fazla toryum bulunan    
        urano -torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer    
        toryum cevherleri (EURATOM)                                               5
2612.20.90.00.00  – – Diğerleri                                                         5
       
26.13 Molibden cevherleri ve zenginleştirilmiş molibden cevherleri:    
2613.10.00.00.00  – Kavrulmuş 5
2613.90.00.00.00  – Diğerleri  5
       
2614.00.00.00.00 Titanyum cevherleri ve zenginleştirilmiş titanyum cevherleri 5
       
26.15 Niobyum,tantalyum,vanadyum veya zirkonyum cevherleri ve bun –    
  ların zenginleştirilmiş cevherleri:    
2615.10.00.00.00  – Zirkonyum cevherleri ve zenginleştirilmiş zirkonyum cevherleri      5
2615.90.00.00.00  – Diğerleri 5
       
26.16 Kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal    
  cevherleri :    
2616.10.00.00.00  – Gümüş cevherleri ve zenginleştirilmiş gümüş cevherleri  5
2616.90.00.00.00  – Diğerleri                                       5
       
26.17 Diğer metal cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer metal cevherleri:    
2617.10.00.00.00  – Antimon cevherleri ve zenginleştirilmiş antimon cevherleri  5
2617.90.00.00.00  – Diğerleri                            5
2618.00.00.00.00 Demir veya çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf  (cüruf     
  kumu) 10
2619.00 Cüruf, moloz (granüle cüruf hariç), dövme demir kırıntıları ve     
  demir veya çeliğin imalinden elde edilen diğer döküntüler:    
2619.00.20.00.00  – Demir veya manganezin tekrar elde edilmesine uygun döküntüler          10
   – Diğerleri     
2619.00.90.00.11  – – Yüksek fırın cürufu 10
2619.00.90.00.12  – – Diğer cüruflar 10
2619.00.90.00.13  – – Tufal 10
2619.00.90.00.19  – – Diğerleri  10
       
26.20 Arsenik, metaller veya bunların bileşiklerini içeren cüruf, küller ve     
  kalıntılar (demir veya çeliğin imalinden elde edilenler hariç):    
   – Başlıca muhtevası çinko olanlar:     
2620.11.00.00.00  – – Galvanizli matlar                         10
2620.19.00.00.00  – – Diğerleri                                 10
   – Başlıca muhtevası kurşun olanlar:            
2620.21.00.00.00  – – Kurşunlu benzin tortuları (sludges) ve kurşunlu vuruntuyu     
       önleyici  bileşiklerin tortuları (sludges) 10
2620.29.00.00.00  – – Diğerleri 10
2620.30.00.00.00  – Başlıca muhtevası bakır olanlar        10
2620.40.00.00.00  – Başlıca muhtevası aluminyum olanlar      10
2620.60.00.00.00  – Muhtevası arsenik, civa, talyum veya  bunların karışımlarından     
     (arsenik veya bu metallerin elde edilmesinde ya da  bunların     
    kimyasal bileşiklerinin üretiminde kullanılan türden olanlar)   10
   – Diğerleri                                    
2620.91.00.00.00  – – Muhtevası antimon, berilyum, kadmiyum, krom veya bunların    
       karışımlarından olanlar 10
2620.99  – – Diğerleri:    
2620.99.10.00.00  – – – Başlıca muhtevası nikel olanlar                                 10
   – – – Başlıca muhtevası niobyum ve tantalyum olanlar     
2620.99.20.00.11  – – – – Başlıca muhtevası niobyum olanlar  10
2620.99.20.00.12  – – – – Başlıca muhtevası tantalyum olanlar  10
2620.99.40.00.00  – – – Başlıca muhtevası kalay olanlar                                       10
2620.99.60.00.00  – – – Başlıca muhtevası titanyum olanlar                                    10
2620.99.95.00.00  – – – Diğerleri                                                             10
       
       
26.21 Diğer cüruf ve küller (deniz yosunu “varech” külü dahil);    
  şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar:    
2621.10.00.00.00  – Şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar 10
   – Diğerleri:    
   – – Pancar melasının muamelesinden elde edilen ham potasyum tuzları:    
2621.90.00.11.00  – – – Ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olanlar 15
2621.90.00.19.00  – – – Diğerleri 10
2621.90.00.90.00  – – Diğerleri 10

© Akif PARLATAN 500&1715