Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 27)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ 474    VERGİ HADDİ    (%)
    BİRİMİ
1 2 3 4
27.01 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve    
  benzeri katı yakıtlar:    
   – Taşkömürü (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat    
     aglomere edilmemiş):    
2701.11.00.00.00  – – Antrasit   60
2701.12  – – Bitümenli taşkömürü :    
2701.12.10.00.00  – – – Kokluk taşkömürü 60
2701.12.90.00.00  – – – Diğerleri  60
2701.19.00.00.00  – – Diğer taşkömürleri 60
2701.20  – Taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve benzeri    
     katı yakıtlar     
2701.20.00.00.11  – – Briketler 60
2701.20.00.00.12  – – Topaklar 60
2701.20.00.00.19  – – Diğerleri 60
       
27.02 Linyit (aglomere edilmiş olsun olmasın) (siyah kehribar hariç) :    
2702.10.00.00.00  – Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edil –    
     memiş)  60
2702.20.00.00.00  – Aglomere linyit  60
       
2703.00 Turba (turba döküntüleri dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)    
2703.00.00.00.11 – Tarımda kullanılan turba  60
2703.00.00.00.12 – Tarımda kullanılan aglomere turba  60
2703.00.00.00.19 – Diğerleri 60
       
2704.00 Taşkömürü,linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglo –    
  mere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü:    
2704.00.10.00.00  -Taşkömüründen elde edilen kok ve semikok 60
2704.00.30.00.00  – Linyitten elde edilen kok ve semikok 60
   – Diğerleri :    
2704.00.90.10.00  – – Karni kömürü 5
2704.00.90.90.00  – – Diğerleri 60
       
2705.00.00.00.00 Havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar (petrol gazı ve     
  diğer gazlı hidrokarbonlar hariç) 1 000 m3 15
       
2706.00 Taşkömürü, linyit ve turbanın damıtılmasından elde edilen katranlar    
  ve diğer mineral katranlar (suyu alınmış veya kısmen damıtılmış    
  olsun olmasın) (yeniden terkip edilmiş katranlar dahil)    
2706.00.00.00.11 – Taşkömürü katranı 30
2706.00.00.00.19 – Diğerleri 30
       
27.07 Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde     
  edilen yağlar ve diğer ürünler; içindeki aromatik unsurların ağır –    
  lığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan benzeri müstah-    
  zarlar :    
2707.10.00.00.00  – Benzol (benzen) 30
2707.20.00.00.00  – Toluol (toluen) 30
2707.30.00.00.00  – Ksilol (ksilen) 30
2707.40.00.00.00  – Naftalin 30
2707.50  – ISO 3405 Metodu ile (ASTMD 86 Metoduna eşdeğer) ile     
     250°C de hacim itibariyle % 65 veya daha fazlası (kayıplar dahil)    
     damıtılan diğer aromatik hidrokarbon karışımları:      
2707.50.00.00.11  – – Solvent nafta (çözücü nafta) 30
2707.50.00.00.19  – – Diğerleri  30
   – Diğerleri:    
2707.91.00.00.00  – – Kreozot yağları 30
2707.99  – – Diğerleri :    
   – – – Ham yağlar:    
2707.99.11.00.00  – – – – 200°C ye kadar sıcaklıkta,hacim itibariyle % 90 veya daha fazla    
            damıtılmış ham hafif yağlar 30
2707.99.19.00.00  – – – – Diğerleri 30
2707.99.20.00.00  – – – Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen 30
   – – – Bazik ürünler    
2707.99.50.00.11  – – – – Piridin 30
2707.99.50.00.12  – – – – Akridin 30
2707.99.50.00.13  – – – – Anilin 30
2707.99.50.00.19  – – – – Diğerleri: 30
   – – – Fenoller    
2707.99.80.00.11  – – – – Krezoller 30
2707.99.80.00.12  – – – – Ksilenoller 30
2707.99.80.00.13  – – – – Kinoller 30
2707.99.80.00.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
2707.99.91.00.00  – – – – 28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar 30
2707.99.99.00.00  – – – – Diğerleri 30
       
27.08 Taşkömürü katranından veya diğer mineral katranlardan elde     
  edilen  zift ve zift koku :    
2708.10.00.00.00  – Zift 25
2708.20.00.00.00  – Zift koku 25
       
2709.00 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham):    
2709.00.10.00.00  – Tabii gazın kondanseleri 25
2709.00.90.00.00  – Diğerleri 25
       
27.10 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar    
  (hamyağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle    
  % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden    
   elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde    
   belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar:    
   – Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar    
  (ham yağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70    
  veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden    
  elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen    
  veya yer almayan müstahzarlar (biodizel ihtiva edenler ve    
   atık yağlar hariç):    
2710.12  – – Hafif yağlar ve müstahzarları  :    
2710.12.11.00.00  – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 25
   – – – 2710.12.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka    
          bir işlemle  kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar    
2710.12.15.00.11  – – – – Yakıt Nafta 25
2710.12.15.00.19  – – – – Diğerleri 25
   – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :    
   – – – –  Özel benzinler :    
2710.12.21.00.00  – – – – – White spirit 25
2710.12.25.00.00  – – – – –  Diğerleri 25
   – – – –  Diğerleri :    
   – – – – – Motor benzini :      
2710.12.31.00.00  – – – – – – Uçak benzini  25
   – – – – – –  Diğerleri :     
   – – – – – – –  İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler :    
2710.12.41.00.00  – – – – – – – – Oktanı (RON) 95’den az olanlar 1000 Lt (1) 25
   – – – – – – – – Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar    
2710.12.45.00.11  – – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 95 oktan 1000 Lt (1) 25
2710.12.45.00.13  – – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) 1000 Lt (1) 25
2710.12.45.00.18  – – – – – – – – – Diğerleri 1000 Lt (1) 25
   – – – – – – – – Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar    
2710.12.49.00.11  – – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 98 oktan 1000 Lt (1) 25
2710.12.49.00.12  – – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) 1000 Lt (1) 25
2710.12.49.00.18  – – – – – – – – – Diğerleri 1000 Lt (1) 25
   – – – – – – – İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler :    
2710.12.51.00.00  – – – – – – – – Oktanı (RON) 98’den az olanlar 1000 Lt (1) 25
2710.12.59.00.00  – – – – – – – – Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar  1000 Lt (1) 25
2710.12.70.00.00  – – – – – Benzin tipi jet yakıtı 25
   – – – – – Diğer hafif yağlar     
2710.12.90.00.11  – – – – – – Diğer solventler (çözücüler) 25
2710.12.90.00.19  – – – – – – Diğerleri 25
2710.19  – – Diğerleri:    
   – – – Orta yağlar:    
2710.19.11.00.00  – – – –  Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 25
2710.19.15.00.00  – – – – 2710.19.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka    
             bir işlemle  kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 25
   – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :    
   – – – – – Kerosen :    
2710.19.21.00.00  – – – – – – Jet yakıtı 25
   – – – – – – Diğerleri    
2710.19.25.00.11  – – – – – – – Gazyağı 25
2710.19.25.00.19  – – – – – – – Diğerleri 25
2710.19.29.00.00  – – – – – Diğerleri 25
   – – – Ağır yağlar :    
   – – – – Gaz oiller :    
2710.19.31.00.00  – – – – –  Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 25
2710.19.35.00.00  – – – – – 2710.19.31.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka    
              bir işlemle  kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar  25
   – – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar:    
   – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler    
2710.19.43.00.11  – – – – – – – Motorin 25
2710.19.43.00.17  – – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı 25
2710.19.43.00.29  – – – – – – – Diğerleri 25
   – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi     
                geçmeyenler    
2710.19.46.00.18  – – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı 25
2710.19.46.00.29  – – – – – – – Diğerleri 25
   – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler    
2710.19.47.00.18  – – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı 25
2710.19.47.00.19  – – – – – – – Diğerleri 25
   – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler    
2710.19.48.00.11  – – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı 25
2710.19.48.00.18  – – – – – – – Diğerleri 25
   – – – – Fuel oiller :    
2710.19.51.00.00  – – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 25
2710.19.55.00.00  – – – – – 2710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka    
              bir işlemle  kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar  25
   – – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar:    
   – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçmeyenler    
2710.19.62.00.10  – – – – – – – Kalorifer Yakıtı 25
2710.19.62.00.11  – – – – – – – Fuel oil 25
2710.19.62.00.31  – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı 25
2710.19.62.00.39  – – – – – – – Diğerleri  25
   – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçen fakat % 1’i geçmeyenler    
2710.19.64.00.10  – – – – – – – Kalorifer Yakıtı 25
2710.19.64.00.11  – – – – – – – Fuel oil 25
2710.19.64.00.31  – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı 25
2710.19.64.00.39  – – – – – – – Diğerleri  25
   – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler    
2710.19.68.00.11  – – – – – – – Yüksek Kükürtlü Fuel oil 25
2710.19.68.00.31  – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı 25
2710.19.68.00.39  – – – – – – – Diğerleri 25
   – – – – Yağlama yağları ; diğer yağlar :    
2710.19.71.00.00  – – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                                 25
2710.19.75.00.00  – – – – – 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka    
            bir işlemle  kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar             25
   – – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :    
2710.19.81.00.00  – – – – – – Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları  25
2710.19.83.00.00  – – – – – – Hidrolik yağları                                25
2710.19.85.00.00  – – – – – – Beyaz yağlar, sıvı parafin                                                 25
2710.19.87.00.00  – – – – – – Dişli yağları ve redüktör yağları                                         25
2710.19.91.00.00  – – – – – – Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları,    
               aşınmayı önleyici yağlar                                                   25
2710.19.93.00.00  – – – – – – Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar                                                    25
   – – – – – – Diğer yağlama yağları ve diğer yağlar                                   
2710.19.99.00.11   – – – – – – – Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock 25
2710.19.99.00.25  – – – – – – – Diğer madeni yağlar 25
2710.19.99.00.98  – – – – – – – Diğerleri 25
2710.20  – Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar    
  (ham yağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70    
  veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden    
  elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen    
  veya yer almayan müstahzarlar (biodizel ihtiva edenler) (atık yağlar hariç):    
   – – Gaz oiller :    
   – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler    
2710.20.11.00.11  – – – – Motorin 25
2710.20.11.00.19  – – – – Diğerleri 25
2710.20.15.00.00  – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler 25
2710.20.17.00.00  – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002y’i geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler 25
2710.20.19.00.00  – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler 25
   – – Fuel oiller :    
2710.20.31.00.00  – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçmeyenler 25
2710.20.35.00.00  – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçen fakat % 1’i geçmeyenler 25
2710.20.39.00.00  – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler 25
2710.20.90.00.00  – – Diğer yağlar 25
   – Atık yağlar:    
2710.91.00.00.00  – – Poliklorlu bifeniller (PCB’ler), poliklorlu terfeniller (PCT’ler) veya     
       polibromlu bifeniller (PBB’ler) içerenler 25
2710.99.00.00.00  – – Diğerleri 25
       
27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar:    
   – Sıvılaştırılmış:    
2711.11.00.00.00  – – Doğal gaz                                                              TJ 15
2711.12  – – Propan:    
   – – – Saflığı % 99 veya daha fazla olan propan:    
2711.12.11.00.00  – – – – Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar       15
2711.12.19.00.00  – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar                                  15
   – – – Diğerleri:    
2711.12.91.00.00  – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                              15
2711.12.93.00.00  – – – – 2711.12.91.00  Alt pozisyonlarında belirtilen işlemlerden    
            başka bir işlem ile kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar                   15
   – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :                                  
2711.12.94.00.00  – – – – – % 90’dan daha fazla saflıkta fakat % 99’dan daha az saflıkta    
              olanlar 15
2711.12.97.00.00  – – – – – Diğerleri 15
2711.13  – – Bütan:    
2711.13.10.00.00  – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 15
2711.13.30.00.00  – – – 2711.13.10.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir     
          işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 15
   – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :    
2711.13.91.00.00  – – – – % 90’dan daha fazla saflıkta fakat % 95’den daha az saflıkta    
            olanlar 15
2711.13.97.00.00  – – – – Diğerleri 15
2711.14  – – Etilen,propilen,bütilen ve bütadien    
2711.14.00.00.11  – – – Etilen 15
2711.14.00.00.12  – – – Propilen 15
2711.14.00.00.13  – – – Bütilen  15
2711.14.00.00.14  – – – Bütadien 15
2711.19  – – Diğerleri    
2711.19.00.00.11  – – – Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) 15
2711.19.00.00.12  – – – Etan 15
2711.19.00.00.13  – – – Metan 15
2711.19.00.00.19  – – – Diğerleri 15
   – Gaz halinde olanlar:    
2711.21.00.00.00  – – Doğal gaz TJ 15
2711.29  – – Diğerleri    
2711.29.00.00.11  – – – Propan 15
2711.29.00.00.12  – – – Bütan 15
2711.29.00.00.13  – – – Etilen 15
2711.29.00.00.14  – – – Propilen 15
2711.29.00.00.15  – – – Bütilen  15
2711.29.00.00.16  – – – Bütadien 15
2711.29.00.00.17  – – – Metan 15
2711.29.00.00.18  – – – Etan 15
2711.29.00.00.29  – – – Diğerleri 15
       
27.12 Vazelin; parafin; mikro-kristal bünyeli petrol mumu,yağlı mum,     
  ozokerit, linyit mumu, turba mumu,diğer mineral mumlar,    
  sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler     
  (renklendirilmiş olsun olmasın):    
2712.10  – Vazelin:    
2712.10.10.00.00  – – Ham vazelin 30
2712.10.90.00.00  – – Diğerleri 30
2712.20  – Ağırlık itibariyle % 0,75’den az yağ içeren parafin:    
2712.20.10.00.00  – – Sentetik parafin (molekül ağırlığı 460 veya daha fazla fakat 1560’ı     
        geçmeyen) 30
   – – Diğerleri    
2712.20.90.00.11  – – – Ham parafin 30
2712.20.90.00.19  – – – Diğerleri 30
2712.90  – Diğerleri:    
   – – Ozokerit, linyit mumu ve turba mumu (tabii ürünler):    
   – – – Ham                                                        
2712.90.11.00.11  – – – – Ham ozokerit 30
2712.90.11.00.12  – – – – Ham linyit mumu  30
2712.90.11.00.13  – – – – Ham turba mumu 30
   – – – Diğerleri                                              
2712.90.19.00.11  – – – – Ham olmayan ozokerit 30
2712.90.19.00.12  – – – – Ham olmayan linyit mumu  30
2712.90.19.00.13  – – – – Ham olmayan turba mumu 30
   – – Diğerleri :    
   – – – Ham :    
2712.90.31.00.00  – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar  30
2712.90.33.00.00  – – – – 2712.90.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir     
            işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 30
2712.90.39.00.00  – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar 30
   – – – Diğerleri :    
2712.90.91.00.00  – – – – Zincir uzunluğu 24 veya daha fazla fakat 28 karbon atomunu     
            geçmeyen, ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla alken-1 ihtiva    
            eden alken-1 karışımları 30
   – – – – Diğerleri:    
2712.90.99.10.00  – – – – – Parafin 30
2712.90.99.90.00  – – – – – Diğerleri 30
       
27.13 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli    
  minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları :    
   – Petrol koku :    
2713.11.00.00.00  – – Kalsine edilmemiş 20
2713.12.00.00.00  – – Kalsine edilmiş 20
2713.20  – Petrol bitümeni    
2713.20.00.00.11  – – Penetrasyon asfalt 20
2713.20.00.00.12  – – Blown 20
2713.20.00.00.19  – – Diğerleri 20
2713.90  – Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen     
     yağların diğer kalıntıları :    
2713.90.10.00.00  – – 28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar 20
   – – Diğerleri    
2713.90.90.00.11  – – – Petrol yağları veya şist yağlarının diğer kalıntıları  20
2713.90.90.00.19  – – – Diğerleri 20
       
27.14 Tabii bitümen ve tabii asfalt; bitümenli veya yağlı şist ve katran-    
  lı kumlar; asfaltitler ve asfaltlı kayalar :     
2714.10.00.00.00  – Bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar 20
2714.90  – Diğerleri    
2714.90.00.00.11  – – Tabii bitümen 20
2714.90.00.00.12  – – Tabii asfalt 20
2714.90.00.00.13  – – Asfaltlı kayalar 20
2714.90.00.00.14  – – Asfaltitler 20
2714.90.00.00.19  – – Diğerleri 20
       
2715.00.00.00.00 Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral    
  katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs    
  gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar 20
       
2716.00.00.00.00 Elektrik enerjisi 1000 kWs 15
       
  (1) 15 0C’lik ısıda ölçülmüş.    

© Akif PARLATAN 500&1715