Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 28)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
  I.  KİMYASAL ELEMENTLER    
28.01 Flor, klor, brom ve iyot:    
2801.10.00.00.00  – Klor 25
2801.20  – İyot :    
2801.20.00.10.00  – – Resüblime iyot 25
2801.20.00.90.00  – – Diğerleri 25
2801.30  – Flor; brom:    
2801.30.10.00.00  – – Flor 25
2801.30.90.00.00  – – Brom 25
       
2802.00.00.00.00 Süblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt 30
       
2803.00 Karbon [karbon karaları (carbon blacks) ve tarifenin başka    
  yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer şekillerdeki karbon]:    
2803.00.00.10.00  – Petrol gazı karası (metan karası) 30
2803.00.00.20.00  – Bitkisel karalar 5
   – Diğerleri:    
2803.00.00.90.11  – – İskarası 30
2803.00.00.90.12  – – Antrasen 30
2803.00.00.90.19  – – Diğerleri 30
       
28.04 Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller:    
2804.10.00.00.00  – Hidrojen    m3 (1) 50
   – Asal gazlar:    
2804.21.00.00.00  – – Argon    m3 (1) 15
2804.29  – – Diğerleri:    
2804.29.10.00.00  – – – Helyum    m3 (1) 15
   – – – Diğerleri    
2804.29.90.00.12  – – – – Neon    m3 (1) 15
2804.29.90.00.19  – – – – Diğer asal gazlar    m3   (1)  15
2804.30.00.00.00  – Azot    m3 (1) 15
2804.40.00.00.00  – Oksijen    m3 (1)  15
2804.50  – Bor; tellür:    
2804.50.10.00.00  – – Bor 15
2804.50.90.00.00  – – Tellür 15
   – Silisyum :    
2804.61.00.00.00  – – Ağırlık itibariyle en az % 99,99 silisyum içerenler 15
2804.69.00.00.00  – – Diğerleri 15
2804.70  – Fosfor    
2804.70.00.00.11  – – Kırmızı fosfor 15
2804.70.00.00.12  – – Beyaz fosfor 15
2804.80.00.00.00  – Arsenik 15
2804.90.00.00.00  – Selenyum 15
       
28.05 Alkali metaller veya toprak alkali metaller; nadir toprak    
  metaller,skandiyum ve itriyum (kendi aralarında karıştırılmış    
  ve alaşım haline getirilmiş olsun olmasın); civa:    
   – Alkali metaller veya toprak alkali metaller:    
2805.11.00.00.00  – – Sodyum 15
2805.12.00.00.00  – – Kalsiyum 15
2805.19  – – Diğerleri    
2805.19.10.00.00  – – – Stronsiyum ve baryum 15
   – – – Diğerleri    
2805.19.90.00.11  – – – – Potasyum 15
2805.19.90.00.12  – – – – Lityum 15
2805.19.90.00.13  – – – – Sezyum ve rubidyum 15
2805.19.90.00.19  – – – – Diğerleri 15
2805.30  – Nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum (kendi    
     aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş    
     olsun olmasın):    
2805.30.10.00.00  – – Kendi aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olanlar 15
   – – Diğerleri:    
   – – – Ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta olanlar:    
2805.30.20.00.00  – – – – Seryum, Lantan, Praseodim, Neodimyum ve Samaryum 15
2805.30.30.00.00  – – – – Evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tulyum,    
           iterbiyum, lutetyum ve itriyum 15
2805.30.40.00.00  – – – – Skandiyum 15
2805.30.80.00.00  – – – Diğerleri 15
2805.40  – Civa :    
2805.40.10.00.00  – – Net muhteviyatı 34,5 kg. (standart ağırlık) lık şişelerde olup şişe başına     
        FOB kıymeti 224 Euro’yu geçmeyenler   30
2805.40.90.00.00  – – Diğerleri 30
(1) 1013 mbar basınç altında ve 15C’de      
         II. İNORGANİK ASİTLER VE AMETALLERİN İNORGANİK    
                            OKSİJENLİ BİLEŞİKLERİ    
       
28.06 Hidrojen klorür (hidroklorik asit); klorsülfirik asit:    
2806.10  – Hidrojen klorür (hidroklorik asit)    
2806.10.00.00.11  – – Saf hidroklorik asit 40
2806.10.00.00.12  – – Teknik hidroklorik asit ( tuz ruhu ) 40
2806.20.00.00.00  – Klorsülfirik asit (klorsülfonik asit) 40
       
2807.00 Sülfirik asit; oleum:    
   – Sülfirik asit:    
2807.00.00.00.11  – – Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf ) 30
2807.00.00.00.19  – – Diğerleri 30
2807.00.00.00.29  – Oleum 30
       
2808.00 Nitrik asit; sülfonitrik asitler    
2808.00.00.00.11 – Saf nitrik asit 40
2808.00.00.00.12 – Teknik nitrik asit (kezzap) 40
2808.00.00.00.13 – Sülfo nitrik asitler (nitrolama asidi) (her oranda nitrik asit, sülfürük asit ka-    
     rışımları) 40
       
28.09 Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler    
  (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) :    
2809.10.00.00.00  – Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit) KgP2O5 15
2809.20  – Fosforik asit ve polifosforik asitler    
2809.20.00.00.11  – – Hipofosforik asit (H4 P2O6) KgP2O5 15
2809.20.00.00.12  – – Meta fosforik asitler KgP2O5 15
2809.20.00.00.14  – – Piro fosforik asitler KgP2O5 15
2809.20.00.00.15  – – Polifosforik asitler KgP2O5 15
   – – Orto fosforik asitler (fosforik asit ):    
2809.20.00.00.16  – – – Gıda sanayiinde kullanılanlar KgP2O5 15
2809.20.00.00.17  – – – Diğerleri KgP2O5 15
       
2810.00 Bor oksitleri; borik asitler:    
2810.00.10.00.00  – Dibor trioksit 15
   – Diğerleri:    
2810.00.90.10.00  – – Metaborik asit 15
   – – Diğerleri    
2810.00.90.90.11  – – – Orto borik asit ( borik asit ) 30
2810.00.90.90.19  – – – Diğer borik asitler 30
2810.00.90.90.29  – – – Diğer bor oksitleri 30
       
28.11 Diğer inorganik asitler ve ametallerin diğer inorganik    
  oksijenli bileşikleri:    
   – Diğer inorganik asitler:    
2811.11.00.00.00  – – Hidrojen florür (hidroflorik asit) 15
2811.12.00.00.00  – – Hidrojen siyanür (hidrosiyanik asit) 15
2811.19  – – Diğerleri :    
2811.19.10.00.00  – – – Hidrojen bromür (hidrobromik asit) 15
   – – – Diğerleri:    
2811.19.80.10.00  – – – – Arsenik asit 20
   – – – – Diğerleri:    
2811.19.80.90.11  – – – – – Perklorik asit 15
2811.19.80.90.12  – – – – – Sülfamik asit  ( aminosülfonik asit ) 15
2811.19.80.90.13  – – – – – Silisik asit 15
2811.19.80.90.19  – – – – – Diğerleri 15
   – Ametallerin diğer inorganik oksijenli bileşikleri:    
2811.21.00.00.00  – – Karbondioksit 15
2811.22.00.00.00  – – Silisyum dioksit 15
2811.29  – – Diğerleri:    
2811.29.05.00.00  – – – Kükürt dioksit 40
   – – – Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit); diarsenik trioksit :    
2811.29.10.10.00  – – – – Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit) 15
2811.29.10.20.00  – – – – Diarsenik trioksit  20
   – – – Azot oksitleri    
2811.29.30.00.11  – – – – Azot protoksit 15
2811.29.30.00.19  – – – – Diğerleri 15
   – – – Diğerleri :    
2811.29.90.10.00  – – – – Arsenik pentaoksit (Arsenik asit anhidriti) 20
2811.29.90.90.00  – – – – Diğerleri 15
       
           III. AMETALLERİN HALOJENLİ VEYA KÜKÜRTLÜ BİLEŞİKLERİ    
                                 
28.12 Ametallerin halojenli ve oksihalojenli bileşikleri:    
   – Klorür ve oksiklorürler:    
2812.11.00.00.00  – – Fosgen (karbonil diklorür) 20
2812.12.00.00.00  – – Fosfor oksiklorür 20
2812.13.00.00.00  – – Fosfor triklorür 20
2812.14.00.00.00  – – Fosfor pentaklorür 20
2812.15.00.00.00  – – Sülfür monoklorür 20
2812.16.00.00.00  – – Sülfür diklorür 20
2812.17.00.00.00  – – Tionil klorür 20
2812.19  – – Diğerleri:    
2812.19.10.00.00  – – – Fosfordan olanlar 20
2812.19.90.00.00  – – – Diğerleri 20
2812.90  – Diğerleri:    
2812.90.00.00.11  – – Bor triflorür 20
2812.90.00.00.12  – – Fosfor tribromür 20
2812.90.00.00.13  – – Fosfor triiyodür 20
2812.90.00.00.14  – – Arsenik bromür 20
2812.90.00.00.15  – – Arsenik iyodür 20
2812.90.00.00.16  – – Sülfür hegzaflorür 20
2812.90.00.00.18  – – Diğerleri 20
        
28.13 Ametallerin sülfürleri; ticari fosfortrisülfür:    
2813.10.00.00.00  – Karbonsülfür (karbondisülfür) 15
2813.90  – Diğerleri:    
2813.90.10.00.00  – – Fosfor sülfürleri; ticari fosfortrisülfür 15
   – – Diğerleri    
2813.90.90.00.11  – – – Selenyum sülfür 15
2813.90.90.00.12  – – – Arsenik sülfür 15
2813.90.90.00.19  – – – Diğer ametallerin sülfürleri 15
       
          IV. İNORGANİK BAZLAR VE METALLERİN OKSİTLERİ,    
                     HİDROKSİTLERİ VE PEROKSİTLERİ    
       
28.14 Susuz (saf) amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri:    
2814.10.00.00.00  – Susuz (saf) amonyak 40
2814.20.00.00.00  – Amonyağın sulu çözeltileri 40
       
28.15 Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas);    
  sodyum veya potasyumun peroksitleri:    
   – Sodyum hidroksit (kostik soda):    
2815.11.00.00.00  – – Katı halde 30
2815.12.00.00.00  – – Sulu çözeltileri (soda külsuyu veya sıvı soda) KgNaOH 30
2815.20.00.00.00  – Potasyum hidroksit (kostik potas) KgKOH 25
2815.30.00.00.00  – Sodyum veya potasyumun peroksitleri 25
       
28.16 Magnezyumun hidroksit ve peroksiti; stronsiyum ve baryumun    
  oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri:    
2816.10.00.00.00  – Magnezyumun hidroksit ve peroksiti 25
2816.40.00.00.00  – Stronsiyum veya baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri 25
       
2817.00 Çinko oksit; çinko peroksit :    
2817.00.00.10.00  – Çinko oksit 20
2817.00.00.90.00  – Çinko peroksit 20
       
28.18 Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olma-    
  sın); aluminyum oksit;aluminyum hidroksit:    
2818.10  – Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun      
     olmasın):    
   – – İçerdiği aluminyum oksit miktarı ağırlıkça %98,5 veya daha fazla olanlar    
2818.10.11.00.00  – – – Toplam ağırlığın %50’sinden azının partikül boyu 10 mm’den fazla olanlar  20
2818.10.19.00.00  – – – Toplam ağırlığın %50’si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm’den fazla olanlar 20
   – – İçerdiği aluminyum oksit miktarı ağırlıkça %98,5’ten az olanlar:    
2818.10.91.00.00  – – – Toplam ağırlığın %50’sinden azının partikül boyu 10 mm’den fazla olanlar  20
2818.10.99.00.00  – – – Toplam ağırlığın %50’si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm’den fazla olanlar 20
2818.20.00.00.00  – Aluminyum oksit (suni korendon hariç) 20
2818.30.00.00.00  – Aluminyum hidroksit 20
       
28.19 Krom oksitleri ve hidroksitleri:    
2819.10.00.00.00  – Krom trioksit 25
2819.90  – Diğerleri:    
2819.90.10.00.00  – – Krom dioksit 25
   – – Diğerleri    
2819.90.90.00.11  – – – Krom III oksit ( dikrom trioksit ) ( krom yeşili  ) ( krom seski oksit ) 25
2819.90.90.00.12  – – – Krom hidroksitleri 25
       
28.20 Manganez oksitleri:    
2820.10.00.00.00  – Manganez dioksit 15
2820.90  – Diğerleri:    
2820.90.10.00.00  – – Ağırlık itibariyle % 77 veya daha fazla manganez içeren manganez oksit 15
2820.90.90.00.00  – – Diğerleri 15
       
28.21 Demir oksitleri ve hidroksitleri; içinde ağırlık itibariyle % 70 veya    
  daha fazla Fe203 olarak değerlendirilen kombine demir içeren toprak boyalar:    
2821.10  – Demir oksitleri ve hidroksitleri :    
   – – Kodeks evsafında olanlar    
2821.10.00.10.11  – – – Kodeks evsafında olan demir oksitleri 50
2821.10.00.10.12  – – – Kodeks evsafında olan demir hidroksitleri 50
   – – Kodeks evsafında olmayanlar    
2821.10.00.90.11  – – – Kodeks evsafında olmayan demir oksitleri 50
2821.10.00.90.12  – – – Kodeks evsafında olmayan demir hidroksitleri 50
2821.20  – Toprak boyalar :    
2821.20.00.10.00  – – Kodeks evsafında olanlar 50
2821.20.00.90.00  – – Kodeks evsafında olmayanlar 50
       
2822.00 Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri    
2822.00.00.00.11  – Kobalt oksitleri  15
2822.00.00.00.12  – Ticari kobalt oksitleri 15
2822.00.00.00.13  – Kobalt hidroksitleri (hidratları) 15
       
2823.00.00.00.00 Titan oksitleri  15
       
28.24 Kurşun oksitleri; minyum ve minoranj:    
2824.10.00.00.00  – Kurşun monoksit [Iitarge (mürdesenk),massicot] 50
2824.90  – Diğerleri    
   – – Minyum ve minoranj    
2824.90.00.00.11  – – – Minyum (sülyen) (Pb3 O4) 50
2824.90.00.00.12  – – – Minoranj 50
2824.90.00.00.19  – – Diğerleri 50
       
28.25 Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları; diğer    
  inorganik bazlar; diğer metal oksitler,hidroksitler ve peroksitler :    
2825.10  – Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları    
2825.10.00.00.11  – – Hidrazin ve inorganik tuzları 25
2825.10.00.00.12  – – Hidroksilamin ve inorganik tuzları 25
2825.20.00.00.00  – Lityum oksit ve hidroksit 25
2825.30  – Vanadyum oksitleri ve hidroksitleri    
2825.30.00.00.11  – – Vanadyum penta oksit 25
2825.30.00.00.19  – – Vanadyumun diğer oksitleri ve hidroksitler 25
2825.40.00.00.00  – Nikel oksitleri ve hidroksitleri 25
2825.50  – Bakır oksitleri ve hidroksitleri    
2825.50.00.00.11  – – Bakır I oksit ( kırmızı bakır oksit ) 25
2825.50.00.00.12  – – Bakır II oksit ( siyah bakır oksit ) 25
2825.50.00.00.13  – – Bakır hidroksitler 25
2825.60  – Germanyum oksitleri ve zirkonyum dioksit    
2825.60.00.00.11  – – Germanyum oksitleri  25
2825.60.00.00.12  – – Zirkonyum dioksit 25
2825.70.00.00.00  – Molibden oksitleri ve hidroksitleri 25
2825.80.00.00.00  – Antimon oksitleri 25
2825.90  – Diğerleri:    
   – – Kalsiyum oksit,hidroksit ve peroksit:    
2825.90.11.00.00  – – – Kalsiyum hidroksit (aşağıda belirtilen partikül formlarında olup kuru     
          ağırlık üzerinden hesaplandığında % 98 veya daha fazla saflıktaki;     
           – 75 mikrometreyi aşan partikül boyuna sahip olup ağırlık itibariyle     
             % 1’den fazla olmayan ve;    
           – 1,3 mikrometreden daha düşük partikül boyuna sahip olup ağırlık     
             itibariyle % 4’den fazla olmayan) 25
   – – – Diğerleri     
2825.90.19.00.11  – – – – Kalsiyum oksit  25
2825.90.19.00.12  – – – – Kalsiyum peroksit 25
2825.90.19.00.19  – – – – Diğerleri 25
2825.90.20.00.00  – – Berilyum oksit ve hidroksit 25
2825.90.40.00.00  – – Tungsten oksit ve hidroksitleri 25
2825.90.60.00.00  – – Kadmiyum oksit 25
   – – Diğerleri:    
2825.90.85.10.00  – – – Kalay oksitleri 15
2825.90.85.90.00  – – – Diğerleri 25
       
                  V. İNORGANİK ASİTLERİN VE METALLERİN    
                            TUZLARI VE PEROKSİ TUZLARI    
       
28.26 Florürler; florslikatlar, floraluminatlar ve diğer kompleks    
  flor tuzları:    
   – Florürler:    
2826.12.00.00.00  – – Aluminyum 15
2826.19  – – Diğerleri :    
   – – – Amonyum ve sodyum    
2826.19.10.10.00  – – – – Amonyum 25
2826.19.10.90.00  – – – – Sodyum 15
   – – – Diğerleri    
2826.19.90.10.00  – – – – Potasyum 20
   – – – – Diğerleri    
2826.19.90.90.11  – – – – – Kalsiyum 15
2826.19.90.90.12  – – – – – Baryum 15
2826.19.90.90.19  – – – – – Diğer florürler 15
2826.30.00.00.00  – Sodyum hekzafloraluminat (sentetik kriyolit) 15
2826.90  – Diğerleri:    
2826.90.10.00.00  – – Dipotasyum hekzaflorzirkonat 20
   – – Diğerleri :    
2826.90.80.10.00  – – – Potasyum florborat ve potasyumun diğer kompleks flor tuzları 20
2826.90.80.20.00  – – – Amonyum florborat ve amonyumun diğer kompleks flor tuzları 25
2826.90.80.50.00  – – – Sodyum florsilikat 15
2826.90.80.60.00  – – – Potasyum florsilikat 20
   – – – Diğerleri    
2826.90.80.90.11  – – – – Sodyum floraluminat 15
2826.90.80.90.12  – – – – Sodyum florborat ve sodyumun diğer kompleks flor tuzları 15
2826.90.80.90.19  – – – – Diğerleri 15
       
28.27 Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksi –    
  bromürler; iyodürler ve oksiiyodürler:    
2827.10.00.00.00  – Amonyum klorür (nişadır) 25
2827.20.00.00.00  – Kalsiyum klorür 40
   – Diğer klorürler:    
2827.31.00.00.00  – – Magnezyum klorür 50
2827.32.00.00.00  – – Aluminyum klorür 50
2827.35.00.00.00  – – Nikel klorür 50
2827.39  – – Diğerleri:    
   – – – Kalay klorür    
2827.39.10.00.11  – – – – Kalay  II klorür 15
2827.39.10.00.12  – – – – Kalay IV  klorür 15
   – – – Demir klorür    
2827.39.20.00.11  – – – – Demir  II klorür 50
2827.39.20.00.12  – – – – Demir III klorür 50
2827.39.30.00.00  – – – Kobalt klorür 50
   – – – Diğerleri :    
2827.39.85.10.00  – – – – Mangan klorür 40
   – – – – Bizmut, stronsiyum, bakır, kadmiyum, kurşun klorür :    
2827.39.85.20.11  – – – – – Bizmut klorür 40
2827.39.85.20.12  – – – – – Stronsiyum klorür 40
2827.39.85.20.13  – – – – – Bakır klorür 40
2827.39.85.20.14  – – – – – Kadmiyum klorür 40
2827.39.85.20.15  – – – – – Kurşun klorür 40
2827.39.85.30.00  – – – – Antimon klorür 50
2827.39.85.40.00  – – – – Baryum klorür 50
2827.39.85.50.00  – – – – Çinko klorür 40
2827.39.85.90.00  – – – – Diğerleri 50
   – Oksiklorürler ve hidroksiklorürler:    
2827.41  – – Bakır :    
2827.41.00.10.00  – – – Bakır oksiklorür 40
2827.41.00.20.00  – – – Bakır hidroksiklorür 50
2827.49  – – Diğerleri:    
   – – – Kurşun:    
2827.49.10.10.00  – – – – Kurşun oksiklorür 40
2827.49.10.20.00  – – – – Kurşun hidroksiklorür 50
   – – – Diğerleri :    
2827.49.90.10.00  – – – – Kalay oksiklorür 15
   – – – – Kalsiyum, çinko, mangan, bizmut, stronsiyum, kadmiyum, oksiklorürler    
2827.49.90.30.11  – – – – – Kadmiyum oksiklorür 40
2827.49.90.30.19  – – – – – Diğerleri 40
2827.49.90.40.00  – – – – Baryum oksiklorür 50
2827.49.90.90.00  – – – – Diğerleri 50
   – Bromürler ve oksibromürler:    
2827.51  – – Sodyum ve potasyum bromürler    
2827.51.00.00.11  – – – Sodyum bromürler 25
2827.51.00.00.12  – – – Potasyum bromürler 25
2827.59  – – Diğerleri:    
2827.59.00.10.00  – – – Oksibromürler 30
2827.59.00.20.00  – – – Diğer bromürler 25
2827.60  – İyodürler ve oksiiyodürler :    
2827.60.00.10.00  – – Sodyum iyodür ve oksiiyodür 25
   – – Lityum, baryum, magnezyum, demir, çinko, mangan, kobalt     
        iyodürler ve oksiiyodürler    
2827.60.00.20.12  – – – Lityum iyodür ve oksiiyodür 30
2827.60.00.20.13  – – – Baryum iyodür ve oksiiyodür 30
2827.60.00.20.14  – – – Magnezyum iyodür ve oksiiyodür 30
2827.60.00.20.15  – – – Mangan iyodür ve oksiiyodür 30
2827.60.00.20.16  – – – Demir iyodür ve oksiiyodür 30
2827.60.00.20.17  – – – Çinko iyodür ve oksiiyodür 30
2827.60.00.20.18  – – – Kobalt iyodür ve oksiiyodür 30
2827.60.00.30.00  – – Potasyum iyodür 0
2827.60.00.90.10  – – Diğer iyodür ve oksiiyodürler 40
28.28 Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler:    
2828.10  – Ticari kalsiyum hipoklorit ve diğer kalsiyum hipokloritler    
2828.10.00.00.11  – – Ticari kalsiyum hipoklorit (kireç kaymağı) 40
2828.10.00.00.19  – – Diğerleri 40
2828.90  – Diğerleri :    
   – – Hipokloritler    
2828.90.00.10.11  – – – Sodyum hipoklorit (Javel suyu) 40
2828.90.00.10.12  – – – Potasyum hipoklorit 40
2828.90.00.10.19  – – – Diğer hipokloritler 40
   – – Kloritler:    
2828.90.00.21.00  – – – Sodyum klorit 40
2828.90.00.29.00  – – – Diğer kloritler 40
2828.90.00.30.00  – – Hipobromitler 30
       
28.29 Kloratlar  ve perkloratlar;  bromatlar ve perbromatlar;    
  iyodatlar ve periyodatlar:    
   – Kloratlar:    
2829.11.00.00.00  – – Sodyum klorat 25
2829.19  – – Diğerleri     
2829.19.00.00.11  – – – Amonyum klorat  25
2829.19.00.00.12  – – – Potasyum klorat 25
2829.19.00.00.13  – – – Baryum klorat  25
2829.19.00.00.19  – – – Diğer kloratlar  25
2829.90  – Diğerleri:    
   – – Perkloratlar :    
2829.90.10.10.00  – – – Amonyum perklorat 50
   – – – Diğer perkloratlar    
2829.90.10.20.11  – – – – Sodyum perklorat 25
2829.90.10.20.19  – – – – Diğer perkloratlar 25
2829.90.40.00.00  – – Potasyum ve sodyum bromatlar 30
   – – Diğerleri :    
   – – – Diğer bromatlar, perbromatlar,lityum, baryum, magnezyum,    
          mangan, demir, çinko, kobalt iyodatları ve periyodatları    
2829.90.80.10.12  – – – – Lityum iyodat ve periyodat 30
2829.90.80.10.19  – – – – Diğerleri 30
2829.90.80.20.00  – – – Sodyum iyodat ve periyodat 25
   – – – Diğer iyodatlar ve periyodatlar    
2829.90.80.30.11  – – – – Diğer iyodatlar 40
2829.90.80.30.12  – – – – Diğer periyodatlar 40
       
28.30 Sülfürler; polisülfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):    
2830.10  – Sodyum sülfürler    
2830.10.00.00.11  – – Sodyum sülfür 30
2830.10.00.00.12  – – Sodyum hidrojen sülfür ( sodyum hidrosülfür ) 30
2830.90  – Diğerleri:    
   – – Kalsiyum; antimuan; demir sülfürleri :    
2830.90.11.10.00  – – – Demir sülfürler 50
2830.90.11.20.00  – – – Kalsiyum ve antimuan sülfür 20
   – –  Diğerleri    
   – – – Potasyum ,kalay sülfür ve polisülfürler    
2830.90.85.10.11  – – – – Potasyum sülfürler 40
2830.90.85.10.12  – – – – Kalay sülfürler 40
2830.90.85.10.13  – – – – Potasyum polisülfürler 40
2830.90.85.10.14  – – – – Kalay polisülfürler 40
2830.90.85.20.00  – – – Kalsiyum, antimuan polisülfür 20
2830.90.85.30.00  – – – Sodyum polisülfür 30
   – – – Diğerleri    
2830.90.85.90.11  – – – – Baryum sülfürler 50
2830.90.85.90.13  – – – – Amonyum hidrosülfür 50
2830.90.85.90.14  – – – – Amonyum sülfür 50
2830.90.85.90.19  – – – – Diğer sülfürler 50
2830.90.85.90.21  – – – – Baryum polisülfür 50
2830.90.85.90.22  – – – – Demir polisülfür 50
2830.90.85.90.23  – – – – Amonyum polisülfür 50
2830.90.85.90.29  – – – – Diğer polisülfürler 50
       
28.31 Ditiyonitler ve sülfoksilatlar:    
2831.10  – Sodyum     
2831.10.00.00.11  – – Sodyum ditiyonit ( sodyum hidrosülfit) 25
2831.10.00.00.12  – – Sodyum sülfoksilat 25
2831.90.00.00.00  – Diğerleri 25
       
28.32 Sülfitler; tiyosülfatlar:    
2832.10  – Sodyum sülfitler    
2832.10.00.00.11  – – Sodyum sülfit 35
2832.10.00.00.12  – – Sodyum bisülfit (sodyum hidrojen sülfit) 35
2832.10.00.00.13  – – Sodyum metabisülfit (disodyum disülfit) 35
2832.20  – Diğer sülfitler :    
2832.20.00.10.00  – – Amonyum sülfit 35
   – – Diğer sülfitler    
2832.20.00.90.11  – – – Potasyum sülfitler 25
2832.20.00.90.19  – – – Diğer sülfitler 25
2832.30  – Tiyosülfatlar :    
2832.30.00.10.00  – – Sodyum tiyosülfat 35
2832.30.00.20.00  – – Amonyum tiyosülfat 35
2832.30.00.90.00  – – Diğer tiyosülfatlar  25
       
28.33 Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar):    
   – Sodyum sülfatlar:    
2833.11.00.00.00  – – Disodyum sülfat (sodyum sülfat) 15
2833.19  – – Diğerleri    
2833.19.00.00.11  – – – Sodyum bisülfat ( sodyum hidrojen sülfat ) 15
2833.19.00.00.12  – – – Sodyum pirosülfat ( disodyum disülfat ) 15
   – Diğer sülfatlar:    
2833.21.00.00.00  – – Magnezyum sülfat 15
2833.22.00.00.00  – – Aluminyum sülfat 30
2833.24.00.00.00  – – Nikel sülfatlar 50
2833.25  – – Bakır sülfatlar :    
2833.25.00.10.00  – – – Bakır I sülfat 5
2833.25.00.20.00  – – – Bakır II sülfat (göz taşı)  0
2833.27.00.00.00  – – Baryum sülfat 50
2833.29  – – Diğerleri:    
  – – -Kadmiyum; krom, çinko    
2833.29.20.10.00  – – – – Kadmiyum sülfat 20
2833.29.20.20.00  – – – – Krom sülfat 15
2833.29.20.30.00  – – – – Çinko sülfat 15
2833.29.30.00.00  – – – Kobalt sülfat,titan sülfat 50
2833.29.60.00.00  – – – Kurşun sülfat 15
   – – – Diğerleri :    
2833.29.80.00.11  – – – – Manganez sülfat ( mangan sülfat ) 50
2833.29.80.00.12  – – – – Aluminyum magnezyum sülfat 50
2833.29.80.00.19  – – – – Diğerleri 50
2833.30  – Şaplar:    
2833.30.00.10.00  – – Aluminyum amonyum sülfat (amonyak şapı) 50
2833.30.00.20.00  – – Aluminyum potasyum sülfat (potas şapı) 50
   – –  Diğerleri    
2833.30.00.90.11  – – – Aluminyum sodyum sülfatlar ( soda şapı ) 50
2833.30.00.90.12  – – – Krom potasyum sülfat ( krom şapı ) 50
2833.30.00.90.13  – – – Amonyum krom sülfat (amonyaklı krom şapı ) 50
2833.30.00.90.14  – – – Amonyum demir bisülfat (amonyaklı demir şapı ) 50
2833.30.00.90.15  – – – Demir III potasyum sülfat ( potaslı demir şapı ) 50
2833.30.00.90.19  – – – Diğer şaplar 50
2833.40  – Peroksisülfatlar (persülfatlar) :    
2833.40.00.10.00  – – Sodyum 15
2833.40.00.20.00  – – Amonyum 50
2833.40.00.30.00  – – Potasyum 30
       
28.34 Nitritler; nitratlar:    
2834.10  – Nitritler :    
2834.10.00.10.00  – – Baryum 20
   – – Amonyum, potasyum, kalsiyum,kurşun    
2834.10.00.20.11  – – – Potasyum nitrit 25
2834.10.00.20.19  – – – Diğerleri 25
2834.10.00.30.00  – – Bakır, magnezyum, lityum 15
   – – Kadmiyum, bizmut, civa, uranyum    
2834.10.00.40.11  – – – Kadmiyum nitrit 30
2834.10.00.40.19  – – – Diğerleri 30
2834.10.00.50.00  – – Sodyum 25
2834.10.00.90.00  – – Diğerleri 50
   – Nitratlar:    
2834.21.00.00.00  – – Potasyum nitrat 25
2834.29  – – Diğerleri:    
   – – – Baryum; berilyum; kadmiyum; kobalt; nikel; kurşun nitrat:    
2834.29.20.10.00  – – – – Baryum nitrat 20
2834.29.20.20.00  – – – – Kadmiyum nitrat 30
   – – – – Berilyum; kobalt;nikel nitratlar    
2834.29.20.30.11  – – – – – Berilyum nitrat 50
2834.29.20.30.12  – – – – – Kobalt nitrat 50
2834.29.20.30.13  – – – – – Nikel nitrat 50
2834.29.20.40.00  – – – – Kurşun nitrat 25
2834.29.40.00.00  – – – Bakır nitratlar 15
   – – – Diğerleri :    
   – – – – Kalsiyum nitrat:    
2834.29.80.11.00  – – – – – Ağırlıkça % 16 veya daha az azot içeren 20
2834.29.80.12.00  – – – – – Tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı    
               brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olanlar 15
2834.29.80.19.00  – – – – – Diğerleri 25
   – – – – Magnezyum, lityum nitrat    
2834.29.80.20.11  – – – – – Magnezyum nitrat 15
2834.29.80.20.12  – – – – – Lityum nitrat 15
2834.29.80.30.00  – – – – Uranyum nitrat 30
2834.29.80.40.00  – – – – Bazik bizmut nitrat 30
2834.29.80.50.00  – – – – Bizmut nitrat 30
2834.29.80.90.00  – – – – Diğer nitratlar 50
       
28.35 FosfinatIar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler) ve fosfatlar; poIifosfatlar    
  (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) :    
2835.10  – Fosfinatlar (hipofosfitler) ve fosfonatlar (fosfitler) :    
   – – Sodyum, kalsiyum fosfit ve hipofosfit    
2835.10.00.10.11  – – – Sodyum fosfit ve hipofosfit 20
2835.10.00.10.12  – – – Kalsiyum fosfit ve hipofosfit 20
2835.10.00.20.00  – – Potasyum fosfit ve hipofosfit 30
2835.10.00.90.00  – – Diğer fosfitler ve hipofosfitler 50
   – Fosfatlar:    
2835.22  – – Mono – veya di -sodyum fosfat    
2835.22.00.00.11  – – – Monosodyum fosfat 20
2835.22.00.00.12  – – – Disodyum fosfat 20
2835.24.00.00.00  – – Potasyum fosfatlar 30
2835.25.00.00.00  – – Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat) 20
2835.26.00.00.00  – – Diğer kalsiyum fosfatlar 20
2835.29  – – Diğerleri :    
2835.29.10.00.00  – – – Triamonyum fosfat 30
2835.29.30.00.00  – – – Trisodyumfosfat 20
   – – – Diğerleri:    
2835.29.90.10.00  – – – – Demir fosfatlar 50
2835.29.90.20.00  – – – – Sodyum fosfatlar 20
2835.29.90.90.00  – – – – Diğer fosfatlar 50
   – Polifosfatlar:    
2835.31.00.00.00  – – Sodyum trifosfat (sodyum tripolifosfat) 20
2835.39  – – Diğerleri:    
2835.39.00.10.00  – – – Sodyum ve kalsiyum polifosfatlar 20
2835.39.00.20.00  – – – Potasyum polifosfatlar 30
2835.39.00.90.00  – – – Diğer polifosfatlar 50
       
28.36 Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum kar –    
  bamat içeren ticari amonyum karbonat:    
2836.20  – Disodyum karbonat :    
2836.20.00.00.11  – – Susuz disodyum karbonat ( dehidrate ) 15
2836.20.00.00.12  – – Kristal sulu disodyum karbonat (çamaşır sodası ) 15
2836.30.00.00.00  – Sodyum hidrojen karbonat (sodyum bikarbonat) 15
2836.40  – Potasyum karbonatlar    
2836.40.00.00.11  – – Potasyum karbonat ( potas ) 15
2836.40.00.00.12  – – Potasyum bikarbonat ( potasyum hidrojen karbonat ) 15
2836.50.00.00.00  – Kalsiyum karbonat 50
2836.60.00.00.00  – Baryum karbonat 30
   – Diğerleri:    
2836.91.00.00.00  – – Lityum karbonatlar 25
2836.92.00.00.00  – – Stronsiyum karbonat 30
2836.99  – – Diğerleri:    
   – – – Karbonatlar:    
   – – – – Magnezyum; bakır :    
2836.99.11.10.00  – – – – –  Magnezyum karbonat 30
2836.99.11.20.00  – – – – – Bakır karbonat 25
   – – – – Diğerleri :    
2836.99.17.10.00  – – – – – Manganez karbonatlar 30
2836.99.17.20.00  – – – – – Demir II karbonat(FeCO3) 50
2836.99.17.30.00  – – – – – Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat) 25
2836.99.17.40.00  – – – – – Amonyum bikarbonat 50
2836.99.17.50.00  – – – – – Diğer amonyum karbonatlar 50
2836.99.17.60.00  – – – – – Kurşun karbonatlar 15
   – – – – – Diğerleri    
2836.99.17.90.11  – – – – – – Berilyum karbonatlar 50
2836.99.17.90.12  – – – – – – Kobalt karbonatlar 50
2836.99.17.90.19  – – – – – – Diğerleri 50
   – – – Peroksikarbonatlar (perkarbonatlar) :    
2836.99.90.10.00  – – – – Sodyum perkarbonatlar 15
2836.99.90.20.00  – – – – Potasyum perkarbonatlar 15
2836.99.90.30.00  – – – – Baryum perkarbonatlar 30
2836.99.90.90.00  – – – – Diğer perkarbonatlar 50
28.37 Siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler:    
   – Siyanürler ve oksisiyanürler:    
   – – Sodyum    
2837.11.00.00.11  – – – Sodyum siyanürler 5
2837.11.00.00.12  – – – Sodyum oksisiyanürler 5
2837.19  – – Diğerleri :    
   – – – Kadmiyum, kalsiyum siyanür    
2837.19.00.20.11  – – – – Kadmiyum siyanür 5
2837.19.00.20.12  – – – – Kalsiyum siyanür 5
2837.19.00.30.00  – – – Potasyum siyanür 50
2837.19.00.40.00  – – – Amonyum siyanür 50
   – – – Diğerleri    
2837.19.00.90.11  – – – – Çinko siyanürler 15
2837.19.00.90.12  – – – – Bakır  siyanürler  15
2837.19.00.90.14  – – – – Nikel siyanürler 15
2837.19.00.90.16  – – – – Kobalt siyanürler 15
2837.19.00.90.17  – – – – Kadmiyum (di, tri, tetra) siyanürler 15
2837.19.00.90.19  – – – – Diğer siyanürler 15
2837.20  – Kompleks siyanürler :    
   – – Kadmiyum, kalsiyum :    
2837.20.00.20.11  – – – Kompleks kadmiyum siyanürler 5
2837.20.00.20.12  – – – Kompleks kalsiyum siyanürler 5
   – – Sodyum :    
2837.20.00.30.11  – – – Sodyum ferrosiyanür 5
2837.20.00.30.19  – – – Diğer kompleks sodyum siyanürleri 5
   – – Potasyum, amonyum :    
2837.20.00.40.11  – – – Potasyum ferrosiyanür 50
2837.20.00.40.12  – – – Potasyum ferrisiyanür 50
2837.20.00.40.13  – – – Diğer kompleks potasyum siyanürler 50
2837.20.00.40.14  – – – Kompleks amonyum siyanürler 50
2837.20.00.90.00  – – Diğer kompleks siyanürler 15
       
[28.38]      
       
28.39 Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar:    
   – Sodyum:    
2839.11.00.00.00  – – Sodyum metasilikatlar 50
2839.19  – – Diğerleri    
2839.19.00.00.11  – – – Sodyum silikat (su camı veya cam suyu) 50
2839.19.00.00.19  – – – Diğerleri 50
2839.90  – Diğerleri :    
2839.90.00.10.00  – – Potasyum silikat 40
2839.90.00.20.00  – – Ticari alkali metal silikatlar 30
   – – Diğerleri    
2839.90.00.90.11  – – – Kurşun silikat 25
2839.90.00.90.12  – – – Zirkonyum silikat 25
2839.90.00.90.13  – – – Çöktürülmüş kalsiyum silikat  25
2839.90.00.90.15  – – – Diğer silikatlar 25
       
28.40 Boratlar; peroksiboratlar (perboratlar):    
   – Disodyum tetraborat (rafine boraks):    
2840.11.00.00.00  – – Anhidrit 40
2840.19  – – Diğerleri:    
2840.19.10.00.00  – – – Disodyum tetraborat pentahidrat 40
2840.19.90.00.00  – – – Diğerleri 40
2840.20  – Diğer boratlar:    
2840.20.10.00.00  – –  Sodyum boratlar (anhidrit) 40
   – – Diğerleri :    
2840.20.90.10.00  – – – Amonyum boratlar 50
2840.20.90.90.00  – – – Diğer boratlar 15
2840.30  – Peroksiboratlar (perboratlar) :    
   – – Sodyum perborat (perboraks)    
2840.30.00.10.11  – – – Sodyum perborat monohidrat 40
2840.30.00.10.19  – – – Diğerleri 40
2840.30.00.20.00  – – Amonyum perborat 50
2840.30.00.90.00  – – Diğerleri 15
       
28.41 Oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin tuzları:    
2841.30.00.00.00  – Sodyum dikromat 15
2841.50  – Diğer kromatlar ve dikromatlar; peroksikromatlar    
2841.50.00.10.00  – – Potasyum dikromat 15
   – – Diğerleri:    
2841.50.00.90.11  – – – Sodyum kromat 15
2841.50.00.90.12  – – – Potasyum kromat 15
2841.50.00.90.13  – – – Amonyum kromat 15
2841.50.00.90.14  – – – Baryum kromat 15
2841.50.00.90.19  – – – Diğer kromatlar 15
2841.50.00.90.29  – – – Diğer dikromatlar 15
2841.50.00.90.31  – – – Peroksikromatlar 15
   – Manganitler,manganatlar ve permanganatlar :    
2841.61.00.00.00  – – Potasyum permanganat 15
2841.69  – – Diğerleri    
2841.69.00.00.11  – – – Manganitler 15
2841.69.00.00.12  – – – Manganatlar 15
2841.69.00.00.19  – – – Diğer permanganatlar  15
2841.70  – Molibdatlar :    
2841.70.00.10.00  – – Amonyum molibdat 10
   – – Diğerleri    
2841.70.00.90.11  – – – Sodyum molibdat 15
2841.70.00.90.19  – – – Diğer molibdatlar 15
2841.80.00.00.00  – Tungstatlar (volframatlar) 15
2841.90  – Diğerleri:    
   – – Zinkatlar ve vanadatlar :    
2841.90.30.10.00  – – – Zinkatlar 15
2841.90.30.20.00  – – – Vanadatlar  10
   – – Diğerleri:    
2841.90.85.10.00  – – – Antimonatlar 15
2841.90.85.20.00  – – – Baryum aluminat ve kobalt aluminat 50
   – – – Diğer aluminatlar:    
2841.90.85.30.13  – – – – Sodyum aluminat 15
2841.90.85.30.19  – – – – Diğer aluminatlar 15
   – – – Diğerleri     
2841.90.85.90.11  – – – – Sodyum stanat 15
2841.90.85.90.19  – – – –  Diğerleri  15
       
28.42 İnorganik asitlerin veya peroksi asitlerin diğer tuzları (kimyaca belirli     
  bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil) (azotürler hariç ):    
2842.10.00.00.00  – Kompleks veya çift silikatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun              
     olmasın alumina silikatlar dahil)       25
2842.90  – Diğerleri:    
   – – Selen veya tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları      
2842.90.10.00.11  – – – Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları   25
2842.90.10.00.12  – – – Tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları   25
   – – Diğerleri:    
   – – – Arsenit ve arsenatlar:    
2842.90.80.11.00  – – – – Sodyum arsenit 15
2842.90.80.12.00  – – – – Sodyum arsenat 15
   – – – – Kalsiyum, çinko, potasyum ve aluminyum arsenit ve arsenatlar    
2842.90.80.14.11  – – – – – Kalsiyum arsenit   15
2842.90.80.14.19  – – – – – Diğerleri 15
2842.90.80.15.00  – – – – Kurşun, bakır arsenit ve arsenatlar 50
2842.90.80.16.00  – – – – Diğer arsenit ve arsenatlar 50
   – – – Diğerleri:    
2842.90.80.91.00  – – – – Demir amonyum klorür 50
2842.90.80.92.00  – – – – Fülminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar  15
   – – – – Diğerleri    
2842.90.80.99.11  – – – – – Kompleks veya çift fosfatlar 25
2842.90.80.99.12  – – – – – Kompleks veya çift karbonatlar 25
2842.90.80.99.19  – – – – – Diğerleri 25
       
                                   VI. MUHTELİF    
       
28.43 Kolloidal haldeki kıymetli metaller; kıymetli metallerin    
  inorganik veya organik bileşikleri (kimyasal olarak belirli    
  bir yapıda olsun olmasın); kıymetli metallerin amalgamları :    
2843.10  – Kolloidal haldeki kıymetli metaller:    
2843.10.10.00.00  – – Gümüş (Purotargol) 15
   – – Diğerleri:    
2843.10.90.00.11  – – – Kolloidal altın  5
2843.10.90.00.12  – – – Kolloidal platin 5
   – Gümüş bileşikleri:    
2843.21.00.00.00  – – Gümüş nitrat 30
2843.29  – – Diğerleri :    
   – – – Diğer gümüş tuzları :    
2843.29.00.10.11  – – – – Gümüş siyanürler 15
2843.29.00.10.19  – – – – Diğerleri 15
2843.29.00.20.00  – – – Diğer gümüş bileşikleri 5
2843.30.00.00.00  – Altın bileşikleri Gr 5
2843.90  – Diğer bileşikler; amalgamlar:    
2843.90.10.00.00  – – Amalgamlar 5
   – – Diğerleri :    
2843.90.90.10.00  – – – Potasyum ve baryumun platin siyanürleri Gr 25
   – – – Platin ve platin grubu metallerin diğer tuzları    
2843.90.90.20.11  – – – – Platin tuzları Gr 75
2843.90.90.20.12  – – – – Paleadyum tuzları Gr 75
2843.90.90.20.13  – – – – Osmiyum tuzları Gr 75
2843.90.90.20.14  – – – – İridyum tuzları Gr 75
2843.90.90.20.15  – – – – Radyum tuzları Gr 75
2843.90.90.20.16  – – – – Rutenyum tuzları Gr 75
2843.90.90.90.00  – – – Kıymetli metallerin diğer bileşikleri Gr 5
       
28.44 Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir    
  veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların    
  bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar:    
2844.10  – Tabii uranyum ve bunun bileşikleri; tabii uranyum veya    
     tabii uranyum bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar    
     (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımları:    
   – – Tabii uranyum:    
2844.10.10.00.00  – – – Ham; döküntü ve hurdalar (EURATOM) Kg U 15
2844.10.30.00.00  – – – İşlenmiş (EURATOM)  Kg U 15
2844.10.50.00.00  – – Ferro uranyum Kg U 5
2844.10.90.00.00  – – Diğerleri (EURATOM) Kg U 15
2844.20  – U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri;    
     plutonyum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş    
     uranyum, plutonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren    
     alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler    
     ve karışımlar :     
   – – U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; U 235    
        olarak zenginleştirilmiş uranyum veya bu ürünlerin bileşiklerini    
        içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve    
        karışımlar:    
2844.20.25.00.00  – – – Ferro uranyum giF/S 15
2844.20.35.00.00  – – – Diğerleri (EURATOM) giF/S 15
   – – Plutonyum ve bunun bileşikleri; plutonyum veya bu ürünlerin    
       bileşiklerini içeren alaşımlar,dispersiyonlar (sermetler dahil),    
       seramik ürünler ve karışımlar:    
   – – – Uranyum ve plutonyum karışımları :    
2844.20.51.00.00  – – – – Ferro uranyum giF/S 15
2844.20.59.00.00  – – – – Diğerleri (EURATOM) giF/S 15
2844.20.99.00.00  – – – Diğerleri  giF/S 15
2844.30  – U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri;    
     toryum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak fakirleştirilmiş uran –    
     yum ,toryum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar,    
     dispersiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımları:    
   – – U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum; U 235 olarak fakirleştirilmiş    
       uranyum veya bu ürünün bileşiklerini içeren alaşımlar,dispersiyon  –    
       lar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımlar:    
2844.30.11.00.00  – – – Sermetler 15
   – – – Diğerleri     
2844.30.19.10.00  – – – – U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum 5
2844.30.19.20.00  – – – – U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyumun bileşikleri 15
2844.30.19.90.00  – – – – Diğerleri 15
   – – Toryum; toryum veya bu ürünün bileşiklerini içeren alaşımlar,dis  –    
       persiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımlar:    
2844.30.51.00.00  – – – Sermetler 15
   – – – Diğerleri (EURATOM) :    
   – – – – Ham; döküntü ve hurdalar :    
2844.30.55.10.00  – – – – – Toryum 5
2844.30.55.20.00  – – – – – Toryum bileşikleri 0
2844.30.55.30.00  – – – – – Toryum izotopları 0
   – – – – İşlenmiş :    
   – – – – – Çubuklar, profiller, teller,levha,tabaka,yaprak ve şeritler :    
2844.30.61.10.00  – – – – – – Toryum 5
2844.30.61.20.00  – – – – – – Toryum bileşikleri 0
2844.30.61.30.00  – – – – – – Toryum izotopları 0
   – – – – – Diğerleri :    
2844.30.69.10.00  – – – – – – Toryum  5
2844.30.69.20.00  – – – – – – Toryum bileşikleri  0
2844.30.69.30.00  – – – – – – Toryum izotopları  0
   – – U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum veya toryumun bileşikleri    
       (birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın):    
2844.30.91.00.00  – – – Toryum veya U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyumdan olanlar    
          (birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın) (toryum tuzları hariç) (EURATOM) 15
2844.30.99.00.00  – – – Diğerleri 15
2844.40  – Radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler (2844.10, 2844.20,    
     2844.30 alt pozisyonlarındakiler hariç); bu elementleri, izotopları     
     veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil),    
     seramik ürünler ve karışımlar; radyoaktif artıklar:    
   – – U 233 ‘den elde edilen uranyum ve bunun bileşikleri; U 233 veya bu    
        ürünün bileşiklerinden elde edilen alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler    
        dahil) seramik ürünler ve karışımlar :    
2844.40.10.10.00  – – – Ferro-uranyum 5
2844.40.10.90.00  – – – Diğerleri 0
   – – Diğerleri:    
   – – – Suni radyoaktif izotoplar (EURATOM)    
2844.40.20.00.11  – – – – Radyoaktif iyot 0
2844.40.20.00.12  – – – – Radyoaktif fosfor 0
2844.40.20.00.13  – – – – Radyoaktif karbon 0
2844.40.20.00.14  – – – – Radyoaktif kobalt 0
2844.40.20.00.19  – – – – Diğerleri 0
2844.40.30.00.00  – – – Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM) 0
   – – – Diğerleri    
2844.40.80.10.00  – – – – Radyoaktif bileşiklerle radyoaktif hale getirilmiş ”luminofor ” olarak    
            kullanılacak cinsten inorganik bileşikler 0
   – – – – Diğerleri    
2844.40.80.90.11  – – – – – Uranyum izotopu 15
2844.40.80.90.19  – – – – – Diğerleri 15
2844.50.00.00.00  – Nükleer reaktörlerin kullanılmış (radyasyon yayan) yakıt elementleri     
  (kartuşlar) giF/S 15
       
28.45 28.44 Pozisyonu dışında kalan izotoplar; bunların belirli bir kim –    
  yasal yapıda olsun olmasın organik ve inorganik bileşikleri:    
2845.10.00.00.00  –  Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM) 15
2845.90  – Diğerleri:    
   – – Döteryum ve bunun bileşikleri; döteryumca zenginleştirilmiş hidrojen      
        ve bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve çözeltiler (EURATOM)    
2845.90.10.00.11  – – – Dötere organik bileşikler 15
2845.90.10.00.19  – – – Diğerleri 15
   – – Diğerleri    
2845.90.90.00.11  – – – Tirityumlu bileşikler 15
2845.90.90.00.19  – – – Diğerleri 15
       
28.46 Nadir toprak metallerin, itriyum veya skandiyum veya bu    
  metallerin karışımlarının organik veya inorganik bileşikleri:    
2846.10.00.00.00  – Seryum bileşikleri 15
2846.90  – Diğerleri    
2846.90.10.00.00  – – Lantan, Praseodim, Neodimyum veya Samaryum bileşikleri 15
2846.90.20.00.00  – – Evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tulyum,    
       iterbiyum, lutetyum veya itriyum bileşikleri 15
2846.90.30.00.00  – – Skandiyum bileşikleri 15
2846.90.90.00.00  – – Metal karışımlarının bileşikleri 15
       
2847.00 Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş  olsun olmasın) :    
2847.00.00.10.00  – Perhidrol (en az % 30 H2O2 içeren) KgH2O2 25
   – Diğerleri    
2847.00.00.90.11  – – Katı hidrojen peroksit KgH2O2 50
2847.00.00.90.19  – – Diğerleri KgH2O2 50
       
[28.48]      
       
28.49 Karbürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):    
2849.10.00.00.00  – Kalsiyum karbür 35
2849.20.00.00.00  – Silisyum karbür 25
2849.90  – Diğerleri:    
2849.90.10.00.00  – – Bor karbür 35
2849.90.30.00.00  – – Tungsten karbür 35
   – – Aluminyum; krom; molibden; vanadyum; tantal ve titan  karbürleri    
2849.90.50.00.11  – – – Aluminyum karbür 35
2849.90.50.00.12  – – – Krom karbür 35
2849.90.50.00.13  – – – Molibden karbür 35
2849.90.50.00.14  – – – Vanadyum karbür 35
2849.90.50.00.15  – – – Tantal karbür 35
2849.90.50.00.16  – – – Titan karbür 35
2849.90.90.00.00  – – Diğerleri 35
       
2850.00 Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler (kimyaca    
  belirli bir yapıda olsun olmasın) (aynı zamanda 28.49 pozisyo-     
  nunun karbürleri de olan bileşikler hariç ) :    
2850.00.20.00.00  – Hidrürler; nitrürler 15
   – Azotürler, silüsürler:    
   – – Azotürler :    
2850.00.60.10.11  – – – Sodyum azotür 15
2850.00.60.10.19  – – – Diğer azotürler 15
2850.00.60.20.00  – – Silüsürler 15
2850.00.90.00.00  – Borürler 15
       
[28.51]      
       
28.52  Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmış     
    olsun olmasın) (amalgamlar hariç):    
   – Kimyasal olarak tanımlanmış olanlar:     
2852.10.00.11.00  – – Civa oksitleri 25
   – –  Civa klorür ve oksiklorür:    
2852.10.00.12.11  – – – Civa (I) klorür (kalomel) 15
2852.10.00.12.12  – – – Civa (II) klorür (süblime) 15
2852.10.00.12.13  – – – Civa oksiklorür 15
2852.10.00.13.00  – –  Civa hidroksiklorür 50
2852.10.00.14.00  – – Civa iyodürler ve oksiiyodürler  30
2852.10.00.15.00  – – Civa sülfir ve polisülfür 50
2852.10.00.16.00  – – Bazik cıva sülfat 20
2852.10.00.17.00  – – Bazik olmayan cıva sülfat 30
2852.10.00.18.00  – – Civa nitratlar 30
2852.10.00.21.00  – – Civa polifosfatlar 50
   – – Saf civa siyanür ve saf kompleks civa siyanür :    
2852.10.00.22.11  – – –  Saf  kompleks civa siyanür 0
2852.10.00.22.12  – – – Civa tetra siyanür 0
2852.10.00.22.19  – – – Diğerleri 0
   – –  Saf  olmayan civa siyanür ve saf olmayan kompleks civa siyanür:    
2852.10.00.23.11  – – –  Saf  olmayan kompleks civa siyanür 5
2852.10.00.23.12  – – – Civa tetra siyanür 5
2852.10.00.23.19  – – – Diğerleri 5
2852.10.00.24.00  – – Civa fülminat, siyanat ve tiyosiyanat  30
2852.10.00.25.00  – – Civa kromat,  dikromat ve peroksikromat 15
2852.10.00.26.00  – – Civanın kompleks veya çift silikatları   25
2852.10.00.27.00  – – Civa arsenitler ve arsenatlar 25
2852.10.00.28.00  – – Kıymetli metallerin civalı bileşikleri  5
2852.10.00.31.00  – – Civa fosfürler  15
2852.10.00.32.00  – – Civa karbürler 35
2852.10.00.33.00  – – Civa hidrürleri ve civa nitrürleri 15
2852.10.00.34.00  – – Civa azotürleri 15
2852.10.00.35.00  – – Civa silüsürler  15
2852.10.00.36.00  – – Civa borürler 15
2852.10.00.37.00  – – Civalı aminoklorür  30
2852.10.00.38.00  – – Civalı organik bileşikler 15
   – – Diğerleri :    
2852.10.00.99.11  – – –  Civa II oksisiyanür 50
2852.10.00.99.12  – – – Diğerleri 50
2852.90.00.00.00  – Diğerleri 50
       
2853.00 Fosfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (ferro fosfor hariç);     
  diğer inorganik bileşikler (damıtılmış veya iletkenlik suyu    
  ve benzeri saflıktaki su dahil); sıvı hava (içindeki asal gazlar    
  alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış hava; amalgamlar (kıymetli    
  metallerin amalgamları hariç) :    
2853.10.00.00.00  – Siyanojen klorür (klorsiyan) 30
2853.90  – Diğerleri:    
2853.90.10.00.00  – – Damıtılmış  veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su 30
2853.90.30.00.00  – – Sıvı hava (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış    
      hava 15
   – – Diğerleri :    
2853.90.90.10.00  – – – Kalaylı bakır amalgamları 30
2853.90.90.30.00  – – – Bakır fosfür (ağırlık itibariyle % 15′ den fazla fosfor içerenler) 50
2853.90.90.40.00  – – – Saf çinko fosfür 20
2853.90.90.50.00  – – – Saf olmayan çinko fosfür 25
2853.90.90.60.00  – – – Diğer fosfürler 15
2853.90.90.90.00  – – – Diğerleri 30

© Akif PARLATAN 500&1715