Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 30)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
30.01 Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz    
  haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların     
  veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin     
  ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlan-    
  mış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan    
  veya hayvan menşeli diğer maddeler:    
3001.20  – Guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının     
     hülasaları :    
3001.20.10.00.00  – – İnsan menşeli olanlar  50
3001.20.90.00.00  – – Diğerleri  50
3001.90  – Diğerleri:    
3001.90.20.00.00  – – İnsan menşeli olanlar 50
   – – Diğerleri:    
3001.90.91.00.00  – – – Heparin ve tuzları  15
   – – – Diğerleri     
3001.90.98.10.00  – – – – Kurutulmuş guddeler diğer organlar (toz haline getirilmiş) 50
3001.90.98.90.00  – – – – Diğerleri 50
       
30.02 İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere    
  hazırlanmış hayvan kanı; antiserum ve diğer kan fraksiyonları ve    
  bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle el-    
  de edilmiş olsun olmasın) aşılar, toksinler, mikroorganizma    
  kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler:    
   – Antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık    
     sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde  edilmiş olsun    
     olmasın):    
3002.11.00.00.00  – – Sıtma teşhisi için test kitleri 50
3002.12  – – Antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları:    
   – – – Antiserumlar:    
3002.12.00.00.11  – – – – Yılan serumu    50
3002.12.00.00.12  – – – –  Aglutinan serumları  50
3002.12.00.00.13  – – – – Gamma-globulin 50
3002.12.00.00.19  – – – – Diğerleri 50
   – – – Diğer kan fraksiyonları:    
3002.12.00.00.21  – – – – Hemoglobin   15
3002.12.00.00.22  – – – – Kan globulinleri 15
3002.12.00.00.23  – – – – Serum globulinleri 15
3002.12.00.00.29  – – – – Diğerleri 50
3002.13.00.00.00  – – Dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde     
       ambalajlanmamış/hazırlanmamış, karışım olmayan bağışıklık ürünleri 50
3002.14.00.00.00  – – Dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde     
       ambalajlanmamış/hazırlanmamış, karışım halinde bağışıklık ürünleri 50
3002.15.00.00.00  – – Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde     
       ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleri 50
3002.19.00.00.00  – – Diğerleri 50
3002.20  –   İnsanlar için kullanılan aşılar :    
3002.20.00.10.00  – – Çocuk felci aşıları  0
   – – Bakteriyel ve virütik diğer aşılar     
3002.20.00.20.11  – – – Kızamık aşısı 0
3002.20.00.20.12  – – – Kabakulak aşısı 0
3002.20.00.20.13  – – – BCG aşısı 0
3002.20.00.20.14  – – – Karma aşı (DBT) 0
3002.20.00.20.15  – – – Kolera aşısı    0
3002.20.00.20.16  – – – Tifo aşısı 0
3002.20.00.20.19  – – – Diğerleri 0
3002.30.00.00.00  – Veterinerlikte kullanılan aşılar 0
3002.90  – Diğerleri:    
3002.90.10.00.00  – – İnsan kanı 50
3002.90.30.00.00  – – Tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış    
        hayvan kanı 50
   – –  Mikroorganizma kültürleri:    
   – – – Fermentler    
3002.90.50.10.11 – – – – Hayvan sağlığında kullanılanlar 10
3002.90.50.10.19 – – – – Diğerleri 10
3002.90.50.90.00  – – – Diğer mikroorganizma kültürleri 50
   – –  Diğerleri    
3002.90.90.00.11  – – – Saksitoksin 50
3002.90.90.00.12  – – – Risin 50
3002.90.90.00.13  – – – Hayvan sağlığında kullanılanlar 50
3002.90.90.00.19  – – – Diğerleri 50
       
30.03 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle     
  karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar    
  (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç)    
  (dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlan-    
  mamış) :    
3003.10.00.00.00  – Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri veya    
     streptomisinIer veya bunların türevlerini içerenler 0
3003.20.00.00.00  – Diğerleri, antibiyotikleri içerenler 0
   – Diğerleri, hormonları veya 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri içerenler:     
3003.31.00.00.00  – – İnsülin içerenler 0
3003.39.00.00.00  – – Diğerleri 0
   – Diğerleri, alkaloidleri veya bunların türevlerini içerenler:    
3003.41.00.00.00  – – Efedrin ve tuzlarını içerenler 40
3003.42.00.00.00  – – Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içerenler 40
3003.43.00.00.00  – – Norefedrin ve tuzlarını içerenler 40
3003.49.00.00.00  – – Diğerleri 40
3003.60.00.00.00  – Diğerleri, bu Faslın 2 no.lu alt pozisyon notunda tanımlanan anti-sıtma     
     aktif maddelerini içerenler  40
3003.90.00.00.00  – Diğerleri 40
       
30.04 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya    
  olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya    
  30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek     
  kullanılmaya mahsus olanlar “transdermal administration systems”    
  dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde     
  ambalajlanmış) :    
3004.10.00.00.00  – Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların    
     türevleri veya streptomisinler veya bunların türevlerini    
     içerenler 0
3004.20.00.00.00  – Diğerleri, antibiyotikleri içerenler 0
   – Diğerleri, hormonları veya 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri içerenler:     
3004.31.00.00.00  – – İnsülin içerenler 0
3004.32.00.00.00  – – Böbreküstü bezi hormonlarını, bunların türevleri ve    
       yapısal benzerlerini içerenler 0
3004.39.00.00.00  – – Diğerleri 0
   – Diğerleri, alkaloidleri veya bunların türevlerini içerenler:    
3004.41.00.00.00  – – Efedrin ve tuzlarını içerenler 0
3004.42.00.00.00  – – Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içerenler 0
3004.43.00.00.00  – – Norefedrin ve tuzlarını içerenler 0
3004.49.00.00.00  – – Diğerleri 0
3004.50.00.00.00  – Diğerleri, vitaminleri veya 29.36 pozisyonundaki diğer ürünleri içerenler 0
3004.60.00.00.00  – Diğerleri, bu Faslın 2 no.lu alt pozisyon notunda tanımlanan     
     anti-sıtma aktif maddelerini içerenler 0
3004.90.00.00.00  – Diğerleri 40
       
30.05 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan    
  eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende    
  satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar,    
  gaz bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, yapışkan plasterler,    
  hardal yakıları gibi):    
3005.10.00.00.00  – Yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler 70
3005.90  – Diğerleri:    
   – – Vatka ve vatkadan mamul eşya    
3005.90.10.00.11  – – –  Hidrofil pamuktan 70
3005.90.10.00.19  – – – Diğerleri 70
   – – Diğerleri:    
   – – – Tekstil maddelerinden yapılmış olanlar:    
   – – – – Gaz bezleri ve gazlı diğer eşya:    
3005.90.31.00.11  – – – – – Gaz bezleri 70
3005.90.31.00.12  – – – – – Tıbbi gaz kompresler 70
3005.90.31.00.19  – – – – – Gazlı diğer eşya 70
   – – – – Diğerleri:    
3005.90.50.00.11  – – – – – Alçılı sargı bezi 70
3005.90.50.00.12  – – – – – Tıbbi üçgen sargı 70
3005.90.50.00.19  – – – – – Diğerleri 70
   – – – Diğerleri:    
3005.90.99.10.00  – – – – Tıbbi muşamba ve tafta angle 70
3005.90.99.90.00  – – – – Diğerleri 70
       
30.06 Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstah –    
  zarları:    
3006.10  – Cerrahi dikişler için steril katgütler, benzeri steril dikiş malzemeleri    
     ( cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril,emilebilir iplikler dahil)    
     ve cerrahi yaraların kapatılmasında kullanılan steril doku     
      yapıştıcıları; steril laminaryalar ve steril laminarya fitilleri;    
      cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril, emilebilir hemostatlar;    
    cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler (emilebilir    
   olsun olmasın)    
3006.10.10.00.00  – – Cerrahi dikişler için steril katgütler 10
   – – Cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler (emilebilir     
   olsun olmasın):    
 3006.10.30.10.00  – – – Plastiklerden olanlar 50
 3006.10.30.20.00  – – – Örme mensucattan olanlar 100
 3006.10.30.90.00  – – – Diğerleri 10
   – – Diğerleri:    
   – – – Plastiklerden olanlar    
 3006.10.90.10.11  – – – – Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar 50
 3006.10.90.10.12  – – – – Cerrahi poliamid iplik 50
 3006.10.90.10.13  – – – – Cerrahi poliglaktin iplik 50
 3006.10.90.10.19  – – – – Diğerleri 50
   – – – Örme mensucattan olanlar    
 3006.10.90.20.11  – – – – Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar 100
 3006.10.90.20.19  – – – – Diğerleri 100
   – – – Diğerleri    
 3006.10.90.90.11  – – – – Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar 10
 3006.10.90.90.12  – – – – Cerrahi paslanmaz çelik tel 10
 3006.10.90.90.19  – – – – Diğerleri 10
3006.20.00.00.00  – Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine mahsus    
     reaktifIer 10
3006.30  – Radyografi muayeneleri için X – ışınlarını geçirmeyen müstah –    
     zarlar; hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reak –    
     tifleri    
3006.30.00.00.11  – – Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri 10
3006.30.00.00.12  – – Radyografi muayeneleri için X – ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar 10
3006.40  – Dişçilik çimentoları ve diğer diş dolgu maddeleri; kemiklerin    
     tedavisinde kullanılan çimentolar    
3006.40.00.00.12  – – Çinko-fosfat siman  50
3006.40.00.00.13  – – Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar; sentetik kemik greftleri 50
3006.40.00.00.18  – – Diğer dişçilik çimentosu ve diğer diş dolgu maddeleri 50
3006.50.00.00.00  – İlk yardım kutuları ve setleri 10
3006.60.00.00.00  – Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler veya     
     spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar 0
3006.70.00.00.00   -Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar ya da fiziksel     
     muayeneler için bedenin bölümlerini yağlayıcı olarak veya     
     beden  ve tıbbi  aletler arasında  birleştirme vasıtası olarak     
     kullanılmak üzere tasarlanan jel müstahzarları 30
   – Diğerleri:    
 3006.91.00.00.00  – – Ostomi kullanımlara mahsus olduğu tanımlanabilen aletler 150
 3006.92.00.00.00  – –  Eczacılık ürünleri döküntüleri  50

© Akif PARLATAN 500&1715