Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 31)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
3101.00 Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış    
  veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel    
  veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi    
  tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler    
3101.00.00.10.00  – Kimyasal olarak işlem görmüş olanlar 15
3101.00.00.90.00  – Diğerleri 0
       
31.02 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler:    
3102.10  – Üre (sulu çözelti halinde olsun olmasın):    
3102.10.10.00.00  – – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle    
       % 45’den fazla olan üre Kg N 20
3102.10.90.00.00  – – Diğerleri Kg N 20
   – Amonyum sülfat; amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift    
     tuzları; karışımları:     
3102.21.00.00.00  – – Amonyum sülfat Kg N 20
3102.29  – – Diğerleri    
3102.29.00.00.11  – – – Amonyum sülfo nitrat Kg N 20
3102.29.00.00.19  – – – Diğerleri Kg N 20
3102.30  – Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın):    
3102.30.10.00.00  – – Sulu çözelti halinde Kg N 20
3102.30.90.00.00  – – Diğerleri Kg N 20
3102.40  – Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi    
     olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları:    
   – – Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28’i geçmeyenler    
3102.40.10.00.11  – – – Kalsiyum amonyum nitrat (CAN) Kg N 20
3102.40.10.00.19  – – – Diğerleri Kg N 20
   – – Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28’i geçenler    
3102.40.90.00.11  – – – Kalsiyum amonyum nitrat (CAN) Kg N 20
3102.40.90.00.19  – – – Diğerleri Kg N 20
3102.50.00.00.00  – Sodyum nitrat Kg N 25
3102.60.00.00.00  – Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve    
     karışımları Kg N 20
3102.80.00.00.00  – Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler    
     içindeki karışımları Kg N 20
3102.90  – Diğerleri (yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen    
     karışımlar dahil)    
3102.90.00.10.00  – – Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla azot içeren kalsiyum siyanamid Kg N 30
3102.90.00.90.00  – – Diğerleri Kg N 20
       
31.03 Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler:    
   – Süper fosfatlar :    
3103.11.00.00.00  – – Ağırlık itibariyle % 35 veya daha fazla difosfor pentaoksit içerenler KgP2O5 10
3103.19.00.00.00  – – Diğerleri KgP2O5 10
3103.90.00.00.00  – Diğerleri KgP2O5 10
       
31.04 Potaslı mineral veya kimyasal gübreler:    
3104.20  – Potasyum klorür:    
3104.20.10.00.00  – –  Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık    
         itibariyle % 40 ‘ı geçmeyenler KgK2O 10
3104.20.50.00.00  – – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık    
        itibariyle % 40’ı geçen fakat % 62’yi geçmeyenler KgK2O 10
3104.20.90.00.00  – – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık    
        itibariyle % 62’yi geçenler KgK2O 10
3104.30  – Potasyum sülfat :    
3104.30.00.10.00  – – Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler KgK2O 20
3104.30.00.90.00  – – Diğerleri KgK2O 20
3104.90  – Diğerleri:    
   – – Magnezyum sülfat – potasyum sülfat:    
3104.90.00.11.00  – – – Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler KgK2O 10
3104.90.00.19.00  – – – Diğerleri KgK2O 25
3104.90.00.90.00  – – Diğerleri KgK2O 10
       
31.05 Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun     
  ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler;    
  diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri    
  şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda    
  olanları:    
3105.10  – Bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya    
     brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları :    
   – – Potasyum sülfat:    
3105.10.00.11.00  – – – Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler 15
3105.10.00.19.00  – – – Diğerleri 20
   – – Magnezyum sülfat – potasyum sülfat:    
3105.10.00.21.00  – – – Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler 15
3105.10.00.29.00  – – – Diğerleri 25
   – – Kalsiyum siyanamid:    
3105.10.00.31.00  – – – Ağırlık itibariyle % 25 veya daha az azot içerenler 15
3105.10.00.39.00  – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri    
3105.10.00.90.11  – – – Sıvı gübreler 15
3105.10.00.90.19  – – – Diğerleri 15
3105.20  – Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve  potasyumun     
     üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler:    
3105.20.10.00.00  – – Kuru madde üzerinden nitrogen oranı ağırlıkça %10’u geçenler 15
3105.20.90.00.00  – – Diğerleri 15
3105.30.00.00.00  – Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) 15
3105.40  – Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) ve bunun    
     diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) la karışımları:    
3105.40.00.00.11  – – Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) 15
3105.40.00.00.12  – – Monoamonyum fosfat ile diamonyum fosfatın birbirleriyle karışımları 15
   – Bitki besin maddeleri olan azot ve fosforun ikisini de içeren    
     diğer mineral veya kimyasal gübreler:    
3105.51.00.00.00  – – Nitrat ve fosfat içerenler 15
3105.59  – – Diğerleri    
3105.59.00.00.11  – – – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itiba-    
          riyle %10 veya daha fazla olanlar 15
3105.59.00.00.19  – – – Diğerleri 15
3105.60.00.00.00  – Bitki besin maddeleri olan fosfor ve potasyumun ikisini de    
     içeren mineral veya kimyasal gübreler 15
3105.90  – Diğerleri:    
3105.90.20.00.00  – – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle % 10’u geçenler 15
3105.90.80.00.00  – – Diğerleri 15

© Akif PARLATAN 500&1715