Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 32)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
32.01 Debagatte kullanılan bitkisel menşeli hülasalar; tanenler ve    
  bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:    
3201.10.00.00.00  – Kebrako hülasası 75
3201.20  – Mimoza hülasası:    
3201.20.00.10.00  – – Kuru hülasa  75
3201.20.00.90.00  – – Diğerleri 75
3201.90  – Diğerleri:    
   – – Sumak, boya meşesi palamudu (valonia), meşe ağacı ve at kestane-    
        si ağacı hülasası     
3201.90.20.00.11  – – – Sumak hülasası 75
3201.90.20.00.12  – – – Boya meşesi palamudu hülasası 75
3201.90.20.00.19  – – – Diğerleri 75
   – – Diğerleri :    
3201.90.90.10.00  – – – Diğer bitkisel menşeli hülasalar 75
3201.90.90.20.00  – – – Tanenler (tannik asitler) ( sulu mazı taneni dahil) 25
3201.90.90.90.00  – – – Diğerleri 25
       
32.02 Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler ve debagatte    
  kullanılan inorganik maddeler; debagatte kullanılan    
  müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin); ön    
  debagatte kullanılan enzimli müstahzarlar:    
3202.10.00.00.00  – Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler 40
3202.90  – Diğerleri    
3202.90.00.00.11  – – Bazik krom sülfat 40
3202.90.00.00.12  – – Debagatte kullanılan diğer anorganik maddeler 40
3202.90.00.00.13  – – Debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin     
        içermesin) 40
3202.90.00.00.14  – – Ön debagatte kullanılan enzimli müstahzarlar 40
       
3203.00 Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler (hayvansal karalar    
  dışındaki boyayıcı hülasalar dahil), (kimyasal olarak    
  belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı    
  notunda belirtilen müstahzarlardan esası bitkisel veya    
  hayvansal menşeli boyayıcı maddeler olan müstahzarlar:    
   – Bitkisel menşeli boyayıcı maddeler ve esası bitkisel menşeli    
      boyayıcı madde olan müstahzarlar:    
3203.00.10.10.00  – – Tabii indigo (tabii çivit) 25
3203.00.10.90.00  – – Diğerleri 40
3203.00.90.00.00  – Hayvansal menşeli boyayıcı maddeler ve esası hayvansal    
     menşeli boyayıcı madde olan müstahzarlar 40
       
32.04 Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli    
  bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda    
  belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı    
  maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri    
  veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler    
  (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın):    
   – Sentetik organik boyayıcı maddeler ve bu fasılın 3 numaralı    
     notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik    
     boyayıcı maddeler olan müstahzarlar:    
3204.11.00.00.00  – – Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 20
3204.12  – – Asit boyalar (premetalize olsun olmasın) ve esası bu boyalar olan    
       müstahzarlar; mordan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar    
3204.12.00.00.11  – – – Asit boyalar 20
3204.12.00.00.12  – – – Mordan boyalar 20
3204.12.00.00.19  – – – Diğerleri 20
3204.13.00.00.00  – – Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 20
3204.14.00.00.00  – – Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 20
3204.15.00.00.00  – – Vat boyalar (bu durumda pigment olarak kullanılanlar dahil)    
        ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 20
3204.16.00.00.00  – – Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 20
3204.17  – – Pigmentler ve esası pigment olan müstahzarlar    
3204.17.00.00.11  – – – Pigmentler 20
3204.17.00.00.12  – – – Esası pigment olan müstahzarlar 20
3204.19  – – Diğerleri (3204.11 ila 3204.19 aIt pozisyonlarında yer alan    
       boyayıcı maddelerin iki veya daha fazlasından meydana gelen    
       karışımlar dahil)    
3204.19.00.00.11  – – – Kükürtlü boyalar 20
3204.19.00.00.12  – – – Solvent boyalar 20
3204.19.00.00.19  – – – Diğerleri 20
3204.20.00.00.00  – Fluoresanlı aydınlatma maddeleri olarak kullanılan sentetik    
     organik ürünler 20
3204.90.00.00.00  – Diğerleri 20
       
3205.00 Boyayıcı laklar; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen    
  müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar:    
3205.00.00.10.00  – Sentetik laklar 20
3205.00.00.90.00  – Diğerleri 30
       
32.06 Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen    
  müstahzarlar (32.03, 32.04 veya 32.05 pozisyonundakiler hariç);    
  lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler (kimyasal olarak    
  belirli bir yapıda olsun olmasın) :    
   – Esası titandioksit olan pigmentler ve müstahzarlar:    
3206.11.00.00.00  – – Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80     
        veya daha fazla titandioksit içerenler 50
3206.19.00.00.00  – – Diğerleri 50
3206.20  – Esası krom bileşikleri olan pigmentler ve müstahzarlar    
3206.20.00.00.11  – – Baryum kromat esaslı pigmentler 50
3206.20.00.00.12  – – Çinko kromat esaslı pigmentler 50
3206.20.00.00.13  – – Stronsiyum kromat esaslı pigmentler 50
3206.20.00.00.14  – – Kurşun kromat esaslı pigmentler 50
3206.20.00.00.19  – – Diğerleri 50
   – Diğer boyayıcı maddeler ve diğer müstahzarlar:    
3206.41  – – Ultramarin ve esası ultramarin olan müstahzarlar:    
3206.41.00.10.00  – – – Ultramarin 30
3206.41.00.90.00  – – – Diğerleri 50
3206.42.00.00.00  – – Litopon ve esası çinko sülfür olan diğer pigmentler ve    
       müstahzarlar 50
3206.49  – – Diğerleri:    
3206.49.10.00.00  – – – Magnetit 50
3206.49.70.00.00  – – – Diğerleri 50
3206.50.00.00.00  – Lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler 50
       
32.07 Seramik, emaye veya cam sanayiinde kullanılan müstahzar    
  pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar ve müstahzar boyalar,    
  cam haline gelebilen terkipler, sırlar, sıvı cilalar ve benzeri müstah-    
  zarlar; toz, granül veya pul şeklindeki cam hamuru ve diğer camlar:    
3207.10.00.00.00  – Müstahzar pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar, müstahzar    
     boyalar ve benzeri müstahzarlar 30
3207.20  – Cam haline gelebilen terkipler, sırlar ve benzeri müstahzarlar :    
3207.20.10.00.00  – – Sırlar 30
   – – Diğerleri    
3207.20.90.00.11  – – – Cam haline gelebilen terkipler 30
3207.20.90.00.19  – – – Diğerleri 30
3207.30.00.00.00  – Sıvı cilalar ve benzeri müstahzarlar 30
3207.40  – Cam hamuru ve diğer camlar (toz, granül veya pul halinde):    
3207.40.40.00.00  – – Pul halindeki camlar (uzunluğu 0,1 mm veya daha fazla fakat 3,5    
        mm’yi geçmeyen ve kalınlığı 2 mikrometre veya daha fazla fakat     
        5 mikrometreyi geçmeyen) ;Toz veya granül halindeki camlar     
       (ağırlık itibariyle % 99 veya daha  fazla silikon dioksid  içeren) 10
3207.40.85.00.00  – – Diğerleri 10
       
32.08 Esası sentetik polimerler veya kimyasal olarak tadil edilmiş    
  tabii polimerler olan, susuz bir ortamda eriyen veya dağılan    
  boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil); bu fasılın 4    
  numaralı notunda belirtilen çözeltiler:    
3208.10  – Esası poliester olanlar:    
3208.10.10.00.00  – – Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler 50
3208.10.90.00.00  – – Diğerleri 50
3208.20  – Esası akrilik veya vinil polimer olanlar:    
   – – Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler    
3208.20.10.00.11  – – – Esası akrilik olanlar 50
3208.20.10.00.12  – – – Esası vinil polimer olanlar  50
   – – Diğerleri    
3208.20.90.00.11  – – – Esası akrilik olanlar 50
3208.20.90.00.12  – – – Esası vinil polimer olanlar  50
3208.90  – Diğerleri :    
   – – Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler:    
3208.90.11.00.00  – – – 2,2′- (tert – butilimino) dietanol ve 4,4′- metilendisiklohekzil     
         diiozosiyanat poliüretanın N,N – dimetilasetamid’de ağırlık itibariyle    
         % 48 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi  50
3208.90.13.00.00  – – – p – Krezol ve divinilbenzen kopolimerinin N,N – dimetilasetamid’de     
         ağırlık itibariyle % 48 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi 50
3208.90.19.00.00  – – – Diğerleri 50
   – – Diğerleri:    
   – – – Esası sentetik polimer olanlar    
3208.90.91.00.11  – – – – Florlu polimer vernikler 50
3208.90.91.00.19  – – – – Diğer sentetik vernikler 50
3208.90.91.00.21  – – – – Florlu polimer boyalar 50
3208.90.91.00.22  – – – – Trafik yol boyaları  50
3208.90.91.00.23  – – – – Yapı (inşaat) son kat boyaları 50
3208.90.91.00.29  – – – – Diğer sentetik boyalar 50
   – – – Esası kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimer olanlar    
3208.90.99.00.11  – – – – Selülozik vernikler 50
3208.90.99.00.12  – – – – Selülozik boyalar 50
3208.90.99.00.19  – – – – Diğerleri 50
       
32.09 Esası sentetik polimer veya kimyasal olarak tadil edilmiş    
  tabii polimerler olup sulu ortamda dağılan ve çözülen boyalar    
  ve vernikler (emaye ve laklar dahil):    
3209.10  – Esası akrilik ve vinil polimer olanlar    
3209.10.00.00.11  – – Yapı son kat boyaları (su bazlı) 50
3209.10.00.00.19  – – Diğer akrilik esaslı  olanlar 50
3209.10.00.00.21  – – Esası vinil polimer olanlar 50
3209.90.00.00.00  – Diğerleri 50
       
3210.00 Diğer boyalar ve vernikler (emayeler, laklar ve “distemperler”    
  dahil); derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler:    
   – Yağlı boya ve vernikler (emaye ve laklar dahil)    
3210.00.10.00.11  – – Yağlı boyalar 50
3210.00.10.00.12  – – Vernikler 50
   – Diğerleri    
3210.00.90.00.11  – – Zehirli boyalar ( antifouling boyalar )  50
3210.00.90.00.12  – – Diğer müstahzar boyalar 50
3210.00.90.00.13  – – Derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler 50
3210.00.90.00.19  – – Diğerleri 50
       
3211.00.00.00.00 Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler) 50
       
32.12 Boyaların (emaye dahil) imalinde kullanılan, susuz bir ortamda    
  dağılan, sıvı veya hamur şeklindeki pigmentler (metalik tozlar    
  ve pullar dahil); ıstampacılığa mahsus varaklar; perakende    
  satılacak şekil veya ambalajlarda bulunan boyalar ve diğer    
  boyayıcı maddeler:    
3212.10.00.00.00  – Istampacılığa mahsus varaklar 50
3212.90  – Diğerleri:    
3212.90.00.00.11  – – Bronz patlar 50
3212.90.00.00.12  – – Hazır boya imalinde kullanılacak bezir yağı,esanslı vernik ve diğer     
       boya ortamları içerisinde ezilmiş pigmentler 50
3212.90.00.00.19  – – Diğerleri 50
       
32.13 Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar,    
  eğlence için boyalar ve benzerleri (tablet, tüp, kavanoz, şişe,    
  çanak veya benzeri şekillerde veya ambalajlar içinde):    
3213.10.00.00.00  – Takım halindeki boyalar 30
3213.90.00.00.00  – Diğerleri 30
       
32.14 Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı    
  bileşikleri ve diğer macunlar; boyacılıkta kullanılan dolgu,    
  sıvama maddeleri; binaların dış cephesinde, binaların    
  içindeki duvar, tavan, taban ve benzeri yerlerde kullanılan    
  ateşe dayanıklı olmayan sıvama müstahzarları:    
3214.10  – Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı    
     bileşikleri ve diğer macunlar; boyacılıkta kullanılan dolgu,    
     sıvama maddeleri :    
   – – Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı    
        bileşikleri ve diğer macunlar     
3214.10.10.00.11  – – – Reçineli macunlar ve çimentolar 35
3214.10.10.00.12  – – – Plastik esaslı macunlar 35
3214.10.10.00.19  – – – Diğer macunlar 35
3214.10.90.00.00  – – Boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri 35
   – Diğerleri    
3214.90.00.00.11  – – Çimento esaslı fayans, seramik ve döşeme plağı için yapıştırıcılar 35
3214.90.00.00.12  – – Dış cepheler için sentetik emülsiyon esaslı hazır sıva 35
3214.90.00.00.19  – – Diğerleri 35
       
32.15 Baskı mürekkepleri, yazı ve çizim mürekkepleri ve diğer    
  mürekkepler (konsantre edilmiş veya katı halde olsun olmasın):    
   – Baskı mürekkepleri:    
3215.11.00.00.00  – – Siyah  15
3215.19.00.00.00  – – Diğerleri 15
3215.90  – Diğerleri:    
3215.90.20.00.00  – – 8443.31, 8443.32 veya 8443.39 alt pozisyonlarındaki cihazlara takılacak    
         ve mekanik veya elektrikli bileşenler içeren, entegre yazdırma başlığı olmayan    
         mürekkep kartuşları; 8443.31, 8443.32 veya 8443.39 alt pozisyonlarındaki     
        cihazlara takılacak özel şekillerde katı mürekkepler 25
   – – Diğerleri:    
3215.90.70.00.11  – – – Tekstil makinaları, ıstampa ve yazı makinalarının şeritleri için     
          mürekkepler 25
3215.90.70.00.19  – – – Diğerleri 25

© Akif PARLATAN 500&1715