Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 34)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
34.01 Sabunlar; çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak    
  kullanılan yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun    
  içersin içermesin);cilt yıkamaya mahsus sıvı veya krem halinde ve     
  perakende satılacak hale getirilmiş yüzeyaktif organik ürünler ve    
  müstahzarlar (sabun içersin içermesin);sabun veya deterjan    
  emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt,vatka,keçe ve    
  dokunmamış mensucat :    
   – Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve yüzeyaktif     
     organik ürünler ve müstahzarlar ve sabun veya deterjan emdi –    
     rilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunma-    
     mış mensucat:    
3401.11  – – Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) :    
3401.11.00.10.00  – – – Deterjan emdirilmiş kağıt ve vatka 200
3401.11.00.20.00  – – – Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe 50
3401.11.00.30.00  – – – Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka;deterjan ve sabun emdirilmiş    
          dokunmamış mensucat 60
3401.11.00.90.00  – – – Diğerleri 35
3401.19  – – Diğerleri :    
   – – – Sabun ve deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt    
          vatka, keçe ve dokunmamış mensucat :    
3401.19.00.11.00  – – – – Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka 60
3401.19.00.12.00  – – – – Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe 50
3401.19.00.13.00  – – – – Deterjan veya sabun emdirilmiş  dokunmamış mensucat 60
3401.19.00.90.00  – – – Diğerleri 35
3401.20  – Diğer şekillerdeki sabunlar:    
3401.20.10.00.00  – – İnce parça, pul, granül veya toz halinde olanlar 60
   – – Diğerleri :    
3401.20.90.10.00  – – – Arap sabunu ve benzeri yumuşak sabunlar 50
   – – – Diğerleri    
3401.20.90.90.11  – – – – Sıvı sabunlar 60
3401.20.90.90.19  – – – – Diğerleri 60
3401.30.00.00.00 – Cilt yıkanmasına mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende    
  satılacak hale getirilmiş,yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar    
  (sabun içersin içermesin) 60
       
34.02 Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç); yüzeyaktif müstah-    
  zarlar ; yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları     
  dahil) ve temizleme müstahzarları (sabun içersin içermesin)    
  (34.01 pozisyonundakiler hariç) :    
   – Yüzeyaktif organik maddeler (perakende satılacak hale getiril –    
     miş olsun olmasın):    
3402.11  – – Anyonlu olanlar :    
3402.11.10.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50’den fazla olmayan    
         disodyum alkil [ oxydi (benzenesulphonate) ] içeren sulu çözeltiler 35
   – – – Diğerleri:    
3402.11.90.10.00  – – – – Sülforezinatlar ve sülfooleatlar 35
   – – – – Diğerleri    
3402.11.90.90.11  – – – – – Lineer alkil benzen sülfonik asitler 35
3402.11.90.90.12  – – – – – Dodesil benzen sülfonik asit 35
3402.11.90.90.19  – – – – – Diğerleri 35
3402.12.00.00.00  – – Katyonlu olanlar 35
3402.13.00.00.00  – – İyonlu olmayanlar 35
3402.19  – – Diğerleri :    
3402.19.00.10.00  – – – Türk kırmızısı yağı 35
3402.19.00.90.00  – – – Diğerleri 35
3402.20  – Perakende satılacak hale getirilmiş müstahzarlar:    
   – – Yüzeyaktif müstahzarlar    
3402.20.20.00.11  – – – Sabun içerenler 35
3402.20.20.00.12  – – – Sabun içermeyenler 35
   – – Yıkama ve temizleme müstahzarları    
3402.20.90.00.15  – – – Sabun içerenler 35
3402.20.90.00.16  – – – Sabun içermeyenler 35
3402.90  – Diğerleri:    
   – – Yüzeyaktif müstahzarlar    
3402.90.10.00.11  – – – Sabun içerenler 35
3402.90.10.00.12  – – – Sabun içermeyenler 35
   – – Yıkama ve temizleme müstahzarları    
3402.90.90.00.15  – – – Sabun içerenler 35
3402.90.90.00.16  – – – Sabun içermeyenler 35
       
34.03 Yağlama müstahzarları (Esası yağ olan; kesici aletleri yağlamaya mahsus    
  müstahzarlar, civata veya somun gevşetme     
  müstahzarları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve     
  döküm kalıplarını ayırmaya mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve    
  dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin    
  veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus     
  müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle % 70     
  veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde     
  edilen yağ içeren müstahzarlar hariç):    
   – Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları    
     içerenler :    
3403.11.00.00.00  – – Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve    
       kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar 25
3403.19  – – Diğerleri:    
3403.19.10.00.00  – – – Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70     
          veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde    
          edilen yağları içerenler 30
3403.19.20.00.00  – – – Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar    
         geri dönüştürülebilir yağlayıcılar 25
3403.19.80.00.00  – – – Diğerleri 25
   – Diğerleri:    
3403.91.00.00.00  – – Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve     
       kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstah –    
       zarlar 25
3403.99.00.00.00  – – Diğerleri 25
       
34.04 Suni mumlar ve müstahzar mumlar:    
3404.20.00.00.00  – Poli(oksietilen)(polietilen glikol)den elde edilenler 20
3404.90  – Diğerleri:    
   – – Müstahzar mumlar (mühür mumları dahil):    
3404.90.00.11.00  – – – Suni mumların karışımından oluşan müstahzar mumlar 20
3404.90.00.19.00  – – – Diğerleri 75
3404.90.00.90.00  – – Diğerleri 20
34.05 Ayakkabı, mobilya, döşeme, otomobil karoseri, cam veya metal     
  boya ve cilaları, temizleme pat veya tozları ve benzeri müstah –    
  zarlar (bu müstahzarlar emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış     
  kağıt, vatka, keçe, dokunmamış mensucat, gözenekli plastik veya    
  gözenekli kauçuk şeklinde olsun olmasın) (34.04 pozisyonundaki    
  mumlar hariç):    
3405.10  – Ayakkabı, deri ve köselelerde kullanılan boya, cila veya ben –    
     zeri müstahzarlar    
3405.10.00.00.11  – – Ayakkabı boya ve cilaları  50
3405.10.00.00.12  – – Deri boya ve cilaları 50
3405.10.00.00.19  – – Diğerleri 50
3405.20.00.00.00  – Mobilya, döşeme veya diğer ağaç işlerinin bakımında kullanı –    
     lan cila ve benzeri müstahzarlar 50
3405.30.00.00.00  – Otomobil karoserlerinde kullanılan cila ve benzeri müstahzarlar    
     (metal cilalar hariç) 50
3405.40.00.00.00  – Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları 50
3405.90  – Diğerleri:    
3405.90.10.00.00  – – Metal cilaları 50
3405.90.90.00.00  – – Diğerleri 50
       
3406.00 Işık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri:    
3406.00.00.20.00  – Balmumundan mumlar 50
3406.00.00.80.00  – Diğerleri 75
3407.00 Model patları (çocukların eğlenmesi için hazırlanan patlar dahil);    
  takım halinde, perakende satılacak şekilde ambalajlanmış veya    
  plaka, at nalı, çubuk veya benzeri şekillerde bulunan “dişçilik    
  mumu” veya diş ölçü maddeleri denilen müstahzarlar; dişçilikte kullanılan     
  alçı esaslı (kalsine edilmiş alçı veya kalsiyum sülfattan) diğer müstahzarlar    
3407.00.00.10.00  – Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar 30
   – Diğerleri    
3407.00.00.90.11  – – Dişçilik mumu 25
3407.00.00.90.12  – – Model yapmaya mahsus patlar 25
3407.00.00.90.13  – – Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan) 25
3407.00.00.90.14  – – Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan) 25
3407.00.00.90.19  – – Diğerleri 25

© Akif PARLATAN 500&1715