Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 35)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
35.01 Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları:    
3501.10  – Kazein:    
3501.10.10.00.00  – – Suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar 15
3501.10.50.00.00  – – Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayiilerde kullanılmaya    
        mahsus olanlar 15
3501.10.90.00.00  – – Diğer kazeinler 15
3501.90  – Diğerleri:    
3501.90.10.00.00  – – Kazein tutkalları 25
   – – Diğerleri     
3501.90.90.00.11  – – – Sodyum kazeinat 25
3501.90.90.00.19  – – – Diğerleri  25
       
35.02 Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık    
  itibariyle % 80’den fazla peyniraltı suyu proteini içeren  iki veya    
  daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), albümi –    
  natlar ve diğer albümin türevleri:    
   – Yumurta albümini (ovalbümin):    
3502.11  – – Kurutulmuş    
3502.11.10.00.00  – – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz     
          hale getirilenler 30 
3502.11.90.00.00  – – – Diğerleri 30 
3502.19  – – Diğerleri:    
3502.19.10.00.00  – – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz     
          hale getirilenler 30 
3502.19.90.00.00  – – – Diğerleri 30 
3502.20  – Süt albümini (iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini    
     konsantreleri dahil) :    
3502.20.10.00.00  – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz    
       hale getirilenler 30 
   – – Diğerleri:    
3502.20.91.00.00  – – – Kurutulmuş (yaprak, pul, flokon, ve toz halinde) 30 
3502.20.99.00.00  – – – Diğerleri 30 
3502.90  – Diğerleri:    
   – – Albüminler (yumurta albümini “ovalbümin” ve süt albumini “laktalbümin    
        hariç):    
3502.90.20.00.00  – – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz    
          hale getirilenler 30 
3502.90.70.00.00  – – – Diğerleri 30 
3502.90.90.00.00  – – Albüminatlar ve diğer albümin türevleri 30 
       
3503.00 Jelatin [dikdörtgen (kare dahil) şeklinde yapraklar halindeki jela –    
  tin dahil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın] ve jelatin    
  türevleri; katı ihtiyokol; hayvansal menşeli diğer tutkallar (35.01    
  pozisyonundaki kazein tutkallar hariç):    
   – Jelatin ve jelatin türevleri:    
3503.00.10.10.00  – – Jelatin 20
3503.00.10.20.00  – – Jelatin türevleri 20
   – Diğerleri    
3503.00.80.00.11  – – Katı ihtiyokol 30
3503.00.80.00.12  – – Kemik tutkalları 30
3503.00.80.00.19  – – Diğerleri 30
       
3504.00 Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtil –    
  meyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri;     
  deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın)    
3504.00.10.00.00  – Bu faslın 1 no’lu ek notunda belirtilmiş olan konsantre süt proteinleri 15
   – Diğerleri :    
3504.00.90.00.11  – – Thaumatine 15
3504.00.90.00.19  – – Diğerleri 15
       
35.05 Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlen –    
  miş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi) ; esası nişasta, dekstrin-    
  ler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar:    
3505.10  – Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar:    
3505.10.10.00.00  – – Dekstrinler  50
   – – Tadil edilmiş diğer nişastalar:    
3505.10.50.00.00  – – – Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar 50
   – – – Diğerleri    
3505.10.90.00.11  – – – – Kavrulmuş veya çözünebilen nişastalar 50
3505.10.90.00.19  – – – – Diğerleri 50
3505.20  – Tutkallar:     
   – – Ağırlık itibariyle % 25’den az nişasta, dekstrin veya tadil edilmiş diğer    
       nişastaları içerenler:    
3505.20.10.10.00  – – – Leykom 25
3505.20.10.90.00  – – – Diğerleri 50
   – – Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla fakat % 55 ‘den az nişasta     
       dekstrin veya tadil edilmiş diğer nişastaları içerenler:    
3505.20.30.10.00  – – – Leykom 25
3505.20.30.90.00  – – – Diğerleri 50
   – – Ağırlık itibariyle % 55 veya daha fazla fakat % 80’den az nişasta,     
       dekstrin veya tadil edilmiş diğer nişastaları içerenler:    
3505.20.50.10.00  – – – Leykom 25
3505.20.50.90.00  – – – Diğerleri 50
   – – Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla nişasta, dekstrin veya tadil    
       edilmiş diğer nişastaları içerenler:    
3505.20.90.10.00  – – – Leykom 25
3505.20.90.90.00  – – – Diğerleri 50
       
35.06 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yeralmayan müstahzar    
  tutkallar ve diğer müstahzar yapıştırıcılar; tutkal veya yapıştırıcı     
  olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen     
  ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya     
  uygun ürünler:    
3506.10  – Tutkal ve yapıştırıcı olarak, perakende satılmak üzere net     
     ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal    
     veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler :    
3506.10.00.10.00  – – Soğuk tutkal 25
   – – Diğerleri    
3506.10.00.90.11  – – – Solvent içerenler 40
3506.10.00.90.19  – – – Diğerleri 40
   – Diğerleri:    
  – – Esası kauçuk veya 39.01 ila 39.13 pozisyonlarının polimerleri    
  olan yapıştırıcılar:    
3506.91.10.00.00  – – – Sadece veya esas itibarıyla düz panel göstergelerin veya    
         dokunmatik ekran panellerinin imalinde kullanılan türdeki     
         optik kullanıma uygun filmsiz ve optik kullanıma uygun geçici    
         sıvı tutkallar 40
   – – – Diğerleri:    
3506.91.90.10.00  – – – – Soğuk tutkal 25
   – – – – Diğerleri:    
3506.91.90.90.11  – – – – – Polivinil asetat esaslı emülsiyonlar (ahşap malzemeler için) 40
3506.91.90.90.12  – – – – – Sentetik reçineli (fenolik ve amino reçineleri) ahşap     
             malzemeler için 40
3506.91.90.90.13  – – – – – Solvent içerenler 40
3506.91.90.90.19  – – – – – Diğerleri 40
3506.99  – – DiğerIeri :    
3506.99.00.10.00  – – – Çiriş 25
   – – – Diğerleri    
3506.99.00.90.11  – – – – Solvent içerenler 40
3506.99.00.90.19  – – – – Diğerleri 40
       
35.07 Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer     
  almayan müstahzar enzimler:    
3507.10.00.00.00  – Peynir mayası ve bunun konsantreleri 25
3507.90  – Diğerleri:    
3507.90.30.00.00  – – Lipoprotein lipaz; Aspergillus alkalin proteaz 15
   – – Diğerleri    
3507.90.90.00.11  – – – Pepsin 15
3507.90.90.00.12  – – – Malt enzimleri 15
3507.90.90.00.13  – – – Trombin 15
3507.90.90.00.19  – – – Diğerleri 15

© Akif PARLATAN 500&1715