Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 39)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
  I. İLK ŞEKİLLERDE    
       
39.01 Etilen polimerleri (ilk şekillerde):    
3901.10  – Özgül kütlesi 0,94’ten az olan polietilen:    
3901.10.10.00.00  – – Lineer polietilen 50
   – – Diğerleri    
3901.10.90.00.11  – – – Alçak yoğunluk polietilen 50
3901.10.90.00.12  – – – Polietilen kompaundları 50
3901.10.90.00.19  – – – Diğerleri 50
3901.20  – Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan polietilen:    
3901.20.10.00.00  – – Polietilen (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, 23°C’de    
       özgül kütlesi 0,958 veya daha fazla olan,     
       – 50 mgr./kg. veya daha az aluminyum,     
       – 2 mgr./kg. veya daha az kalsiyum,     
       – 2 mgr./kg. veya daha az krom,     
       – 2 mgr./kg. veya daha az demir,     
       – 2 mgr./kg. veya daha az nikel,     
       – 2 mgr./kg. veya daha az titanyum     
        ve    
       – 8 mgr./kg. veya daha az vanadyum içeren klorosülfolanmış polietilen    
        imaline mahsus) 50
   – – Diğerleri    
3901.20.90.00.11  – – – Yüksek yoğunluk polietilen 50
3901.20.90.00.12  – – – Polietilen kompaundları 50
3901.20.90.00.19  – – – Diğerleri 50
3901.30.00.00.00  – Etilen-vinil asetat kopolimerleri 50
3901.40.00.00.00  – Etilen-alfa-olefin kopolimerleri, özgül kütlesi 0,94’ten az olanlar  50
3901.90  – Diğerleri    
3901.90.30.00.00  – – Etilenin terpolimer tuzu ile izobütil akrilat ve metakrilik asit içeren iyonomer reçine    
       ; polistiren’in A-B-A blok kopolimeri, etilen-bütilenkopolimer    
        ve polistiren (ağırlıkça  % 35 veya  daha az stiren içeren)    
       (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan) 50
   – – Diğerleri    
3901.90.80.00.11  – – – Etilen propilen kopolimeri 50
3901.90.80.00.12  – – – Klorsülfolanmış alçak yoğunluk polietilen (kompaundlar dahil) 50
3901.90.80.00.19  – – – Diğerleri 50
       
39.02 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde):    
3902.10  – Polipropilen:    
3902.10.00.00.11  – – Polipropilen kompaundları 50
3902.10.00.00.19  – – Diğerleri 50
3902.20.00.00.00  – Poliizobutilen 50
3902.30  – Propilen kopolimerleri:    
3902.30.00.00.11  – – Polipropilen kopolimerleri kompaundları 50
3902.30.00.00.19  – – Diğerleri 50
3902.90  – Diğerleri:    
3902.90.10.00.00  – – Polistiren’in A-B-A blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimer ve polistiren    
        (ağırlık itibariyle % 35 veya daha az stiren içeren) (bu fasılın 6 (b)     
        notunda belirtilen şekillerden birinde olan) 50
3902.90.20.00.00  – – Polybut -1- ene (but-1-ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az etilen     
        içeren kopolimer veya polybut – 1 – ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya    
        daha az polietilen ve/veya ağırlık itibariyle % 25 veya daha az     
        polipropilen karışımı)  (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden    
        birinde olan) 50
3902.90.90.00.00  – –  Diğerleri 50
       
39.03 Stiren polimerleri (ilk şekillerde):    
   – Polistiren:    
3903.11.00.00.00  – – Genleşebilen 50
3903.19.00.00.00  – – Diğerleri 50
3903.20.00.00.00  – Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri 50
3903.30.00.00.00  – Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) kopolimerleri 50
3903.90  – Diğerleri:    
3903.90.10.00.00  – – Sadece stiren ve alil alkolün kopolimeri (asetil değeri 175 veya daha     
        fazla) 50
3903.90.20.00.00  – –  Bromlanmış polistiren (ağırlık itibariyle % 58 veya daha fazla fakat    
        % 71’i geçmeyen oranda bromin içeren, bu fasılın 6 (b) Notunda     
        belirtilen şekillerden birinde olan) 50
3903.90.90.00.00  – – Diğerleri 50
       
39.04 Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri    
  (ilk şekillerde) :    
   – Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC)    
3904.10.00.00.11  – – Emülsiyon poli(vinil klorür) (E-PVC) 50
3904.10.00.00.19  – – Diğerleri 50
   – Diğer poli(vinil klorür):    
3904.21.00.00.00  – – Plastifiye edilmemiş PVC 50
3904.22.00.00.00  – – Plastifiye edilmiş PVC 50
3904.30.00.00.00  – Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri 50
3904.40.00.00.00  – Diğer vinil klorür kopolimerleri 50
3904.50  – Viniliden klorür polimerleri:    
3904.50.10.00.00  – – Viniliden klorürle akrilonitril kopolimeri (çapı 4 mikrometre veya daha    
        fazla fakat 20 mikrometreyi geçmeyen genleşebilir kürecik şeklinde) 50
3904.50.90.00.00   – – Diğerleri 50
   – Florlu polimerleri:    
3904.61.00.00.00  – – Politetrafloretilen (PTFE) 50
3904.69  – – Diğerleri:    
3904.69.10.00.00  – – – Polivinil florür (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde    
          olan ) 50
3904.69.20.00.00  – – – Fluoroelastomer FKM 50
3904.69.80.00.00  – – – Diğerleri 50
3904.90.00.00.00  – Diğerleri 50
       
39.05 Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde );    
  diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde):    
   – Poli(vinil asetat) :    
3905.12.00.00.00  – – Sulu dispersiyon halinde 50
3905.19.00.00.00  – – Diğerleri 50
   – Vinil asetat kopolimerleri :    
3905.21.00.00.00  – – Sulu dispersiyon halinde 50
3905.29.00.00.00  – – Diğerleri 50
3905.30.00.00.00  – Poli(vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin) 50
   – Diğerleri :    
3905.91.00.00.00  – – Kopolimerler 50
3905.99  – – Diğerleri:    
3905.99.10.00.00  – – – Poli (vinil formal) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde    
         olup, molekül ağırlığı 10 000 veya daha fazla fakat 40 000’i geçmeyen    
          ve ağırlık itibariyle:    
          – vinil asetat üzerinden değerlendirildiğinde % 9,5 veya daha fazla     
            fakat % 13’den fazla olmayan asetil grupları içeren ve     
          – vinil alkol üzerinden değerlendirildiğinde % 5 veya daha fazla     
            fakat % 6,5’den fazla olmayan hidroksil  grupları içeren)  50
3905.99.90.00.00  – – – Diğerleri 50
       
39.06 Akrilik polimerler (ilk şekillerde):    
3906.10.00.00.00  – Poli(metil metakrilat) 50
3906.90  – Diğerleri:    
3906.90.10.00.00  – – Poli [N- (3- hidroksiimino -1,1- dimetilbutil) akrilamid] 50
3906.90.20.00.00  – – 2-Diizopropilaminoetil metil akrilat ile desil metil akrilatın kopolimerinin    
       ağırlık itibariyle N,N-dimetil asetamid’de % 55 veya daha fazla     
       kopolimer içeren çözeltisi 50
3906.90.30.00.00  – – Akrilik asit ile 2-etilhekzil akrilat kopolimeri (ağırlık itibariyle % 10 veya    
        fazla fakat % 11’den fazla olmayan 2-etilhekzil akrilat içeren) 50
3906.90.40.00.00  – – Akrilonitril ile metil akrilat kopolimeri [Polibutadien-akrilonitril (NBR)    
        ile tadil edilmiş]  50
3906.90.50.00.00  – – Tekstil baskı patlarının imalinde kıvam verici olarak kullanılmaya     
        mahsus akrilik asid ile metil akrilat ve az miktarda diğer monomerleri     
        içeren polimerizasyon ürünü 50
3906.90.60.00.00  – – Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla metil akrilat içeren (silika içersin    
        içermesin) metil akrilat ile etilenin sonda olmayan (non-terminal)    
        ikame karboksi grubunu içeren monomerin kopolimeri 50
3906.90.90.00.00  – – Diğerleri 50
       
39.07 Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde);    
  polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliester –    
  ler (ilk şekillerde) :    
3907.10.00.00.00  – Poliasetaller 50
3907.20  – Diğer polieterler:    
   – – Polieter alkoller:    
3907.20.11.00.00  – – – Polietilen glikoller 50
3907.20.20.00.00  – – – Diğerleri  50
   – – Diğerleri:    
3907.20.91.00.00  – – – 1-Kloro-2,3-epoksipropan ile etilen oksit kopolimeri 50
3907.20.99.00.00  – – – Diğerleri 50
3907.30.00.00.00  – Epoksi reçineler 50
3907.40.00.00.00  – Polikarbonatlar 50
3907.50.00.00.00  – Alkit reçineler 50
   – Poli(etilen tereftalat) :    
3907.61.00.00.00  – – 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar 50
3907.69.00.00.00  – – Diğerleri 50
3907.70.00.00.00  – Poli(laktik asit) 50
   – Diğer poliesterler:    
3907.91  – – Doymamışlar:    
3907.91.10.00.00  – – – Sıvı 50
3907.91.90.00.00  – – – Diğerleri 50
3907.99  – – Diğerleri :    
3907.99.05.00.00  – – – Termoplastik sıvı kristal aromatik poliester kopolimerleri 50
3907.99.10.00.00  – – – Poli (etilen naftalen-2,6-dikarboksilat) 50
3907.99.80.00.00  – – – Diğerleri 50
       
39.08 Poliamidler (ilk şekillerde):    
3908.10  – Poliamid -6,  -11,  -12,  -6,6,  -6,9,  -6,10 veya  -6,12:    
3908.10.00.00.11  – – Kompaundları 50
3908.10.00.00.19  – – Diğerleri 50
3908.90.00.00.00  – Diğerleri 50
       
39.09 Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde):    
3909.10.00.00.00  – Üre reçineleri; tiyoüre reçineleri 50
3909.20.00.00.00  – Melamin reçineler 50
   – Diğer amino reçineler:    
3909.31.00.00.00  – – Poli (metilen fenil izosiyanat) (ham MDI, polimerik MDI) 50
3909.39.00.00.00  – – Diğerleri 50
3909.40.00.00.00  – Fenolik reçineler 50
3909.50  – Poliüretanlar:    
3909.50.10.00.00  – – 2,2′- (tert-butilimino) dietanol ve 4,4-metilendisiklohekzilen diizosiyanat    
       poliüretanın N,N-dimetil asetamid’de ağırlık itibariyle % 50 veya daha     
       fazla polimer içeren çözeltisi 50
3909.50.90.00.00  – – Diğerleri 50
       
3910.00 Silikonlar (ilk şekillerde)    
3910.00.00.00.11  – Silikon yağları 50
3910.00.00.00.12  – Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler 50
3910.00.00.00.19  – Diğerleri 50
       
39.11 Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler,    
  polisülfürler, polisülfonlar ve bu fasılın 3 numaralı notunda    
  belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen    
  veya yer almayan) (ilk şekillerde):    
3911.10.00.00.00  – Petrol reçineleri, kumaron, inden veya kumaron-inden reçineleri,    
     politerpenler 50
       
3911.90  – Diğerleri:    
   – – Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyon ürünleri (kimyasal    
       olarak tadil edilmiş olsun olmasın):    
3911.90.11.00.00  – – – Poli (oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropiliden    
          -1,4-fenilen) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde) 50
3911.90.13.00.00  – – – Poli (tiyo-1,4-fenilen)  50
3911.90.19.00.00  – – – Diğerleri 50
   – – Diğerleri:    
3911.90.92.00.00  – – – p-Krezol ve divinil benzen kopolimerinin N,N-dimetilasetamid’de     
         ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi;    
         Hidrojene edilmiş viniltoluen ve A-metil stiren kopolimerleri  50
3911.90.99.00.00  – – – Diğerleri 50
       
39.12 Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilme –    
  yen veya yer almayan) (ilk şekillerde):    
   – Selüloz asetatları:    
3912.11.00.00.00  – – Plastifiye edilmemiş olanlar 50
3912.12.00.00.00  – – Plastifiye edilmiş olanlar 50
3912.20  – Selüloz nitratları (kollodyonlar dahil):    
   – – Plastifiye edilmemiş olanlar:    
   – – – Kollodyonlar ve seloidin    
3912.20.11.00.11  – – – – % 12,6’dan az oranda azot içeren ve % 25’den fazla oranda su     
            veya alkolle ıslatılmış olanlar 50
3912.20.11.00.19  – – – – Diğerleri 50
   – – – Diğerleri    
3912.20.19.00.11  – – – – % 12,6’dan az oranda azot içeren ve % 25’den fazla oranda su     
            veya alkolle ıslatılmış olanlar 50
3912.20.19.00.19  – – – – Diğerleri 50
3912.20.90.00.00  – – Plastifiye edilmiş olanlar 50
   – Selüloz eterleri:    
3912.31.00.00.00  – – Karboksimetilselüloz ve tuzları 50
3912.39  – – Diğerleri:    
3912.39.20.00.00  – – – Hidroksipropilselüloz 50
3912.39.85.00.00  – – – Diğerleri 50
3912.90  – Diğerleri:    
3912.90.10.00.00  – – Selüloz esterleri 50
3912.90.90.00.00  – – Diğerleri 50
       
39.13 Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii    
  polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal    
  türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer    
  almayan) (ilk şekillerde):    
3913.10.00.00.00  – Aljinik asit, tuzları ve esterleri 50
3913.90  – Diğerleri:    
3913.90.00.10.00  – – Dekstran  15
3913.90.00.20.00  – – Tabii kauçuğun kimyasal türevleri 50
3913.90.00.90.00  – – Diğerleri 50
       
3914.00.00.00.00 39.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esasIı iyon    
  değiştiriciler (ilk şekillerde) 50
       
   II. DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR; YARI MAMULLER; EŞYA    
       
39.15 Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları:    
3915.10.00.00.00  – Etilen polimerlerinden olanlar 50
3915.20.00.00.00  – Stiren polimerlerinden olanlar 50
3915.30.00.00.00  – Vinil klorür polimerlerinden olanlar 50
3915.90  – Diğer plastiklerden olanlar:    
   – – Propilen polimerlerinden olanlar:    
3915.90.11.10.00  – – – Katılma polimerizasyonu ürünleri 50
3915.90.11.90.00  – – – Diğerleri 50
   – – Diğerleri:    
3915.90.80.00.11  – – – Polietilen tereftalattan (PET) olanlar 50
3915.90.80.00.19  – – – Diğerleri 50
39.16 Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen    
  monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş    
  olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş):    
3916.10.00.00.00  – Etilen polimerlerinden olanlar 50
3916.20.00.00.00  – Vinil klorür polimerlerinden olanlar 50
3916.90  – Diğer plastiklerden olanlar:    
   – – Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar    
        (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):    
3916.90.10.00.11  – – – Fenoplastlardan olanlar 50
3916.90.10.00.12  – – – Poliüretanlardan olanlar 50
3916.90.10.00.19  – – – Diğerleri 50
   – – Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:    
3916.90.50.00.11  – – – Akrilik ve metakrilik polimerlerinden,akrilmetakrilik kopolimerlerinden    
            olanlar 50
3916.90.50.00.12  – – – Politetrafloretilenden olanlar 50
3916.90.50.00.19  – – – Diğerleri 50
3916.90.90.00.00  – – Diğerleri 50
39.17 Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon,    
  nipel, dirsek, flanşlar gibi):    
3917.10  – Sertleştirilmiş protein veya selülozik maddelerden yapılmış    
     suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları):    
3917.10.10.00.00  – – Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar 50
3917.10.90.00.00  – – Selülozik plastik maddelerden olanlar 50
   – Sert borular ve hortumlar:    
3917.21  – – Etilen polimerlerinden olanlar:    
3917.21.10.00.00  – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir    
          uzunlukta kesilmiş (yüzeyi islenmiş olsun olmasın fakat daha ileri    
          bir işlem görmemiş) 50
3917.21.90.00.00  – – – Diğerleri 150
3917.22  – – Propilen polimerlerinden olanlar:    
3917.22.10.00.00  – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzun –    
          lukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir     
          işlem görmemiş) 50
3917.22.90.00.00  – – – Diğerleri 150
3917.23  – – Vinil klorür polimerlerinden olanlar:    
3917.23.10.00.00  – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir    
          uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri    
          bir işlem görmemiş) 50
3917.23.90.00.00  – – – Diğerleri 150
3917.29  – – Diğer plastiklerden olanlar:    
3917.29.00.10.00  – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş    
          (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) 50
3917.29.00.20.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları    
         takılmış olanlar  150
3917.29.00.30.00  – – – Dikişli borular 150
3917.29.00.40.00  – – – Sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal     
         türevlerinden olanlar 50
3917.29.00.90.00  – – – Diğerleri 50
   – Diğer borular ve hortumlar:    
3917.31  – – Esnek borular ve hortumlar (en az 27,6 MPa’Iık bir basınca    
       dayanabilenler):    
3917.31.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları    
          takılmış olanlar 150
3917.31.00.20.00  – – – Hava kanalları 50
3917.31.00.80.00  – – – Diğerleri  50
3917.32  – – Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş     
       veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olmayan):    
3917.32.00.10.00  – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzun –    
          lukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri     
          bir işlem görmemiş) 50
3917.32.00.20.00  – – – Sosis,sucuk,salam için suni kılıflar 50
3917.32.00.30.00  – – – Dikişli borular 150
3917.32.00.40.00  – – – Hava kanalları 50
3917.32.00.80.00  – – – Diğerleri 50
3917.33.00.00.00  – – Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş     
       veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan) 150
3917.39  – – Diğerleri:    
3917.39.00.10.00  – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta    
          kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem    
          görmemiş) 50
3917.39.00.20.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları    
         takılmış olanlar  150
3917.39.00.30.00  – – – Dikişli olanlar 150
3917.39.00.40.00  – – – Hava kanalları 50
3917.39.00.80.00  – – – Diğerleri 50
3917.40  – Bağlantı elemanları:    
3917.40.00.00.11  – – Sert polivinil klorür boru ekleme parçaları (basınçlı borular için) 150
3917.40.00.00.12  – – Elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür bükülgen borular için muflar 150
3917.40.00.00.19  – – Diğerleri 150
       
39.18 Plastiklerden yer kaplamaları (kendinden yapışkan olsun olmasın)    
  (rulo veya kare şeklinde); bu fasılın 9 numaralı notunda belirtilen    
  plastiklerden yapılmış duvar veya tavan kaplamaları:    
3918.10  – Vinil klorür polimerlerinden olanlar:    
   – – Bir mesnet üzerine poli(vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya    
        kaplanmış olanlar    
3918.10.10.00.11  – – – PVC yer kaplamaları      m2 50
3918.10.10.00.12  – – – PVC duvar veya tavan kaplamaları      m2 50
   – – Diğerleri    
3918.10.90.00.11  – – – Kalınlığı 5mm’yi geçmeyenler      m2 150
3918.10.90.00.19  – – – Diğerleri      m2 150
3918.90  – Diğer plastiklerden olanlar    
3918.90.00.00.11  – – İç mekan duvar ve tavanlar için polistiren karolar      m2 150
3918.90.00.00.19  – – Diğerleri      m2 150
       
39.19 Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bantlar,    
  şeritler, filmler, folyolar ve diğer yassı şekiller (rulo halinde    
  olsun olmasın):    
3919.10  – Genişliği 20 cm.yi geçmeyen rulolar halinde:    
   – – Yapışkan bantlar (vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçukla    
        sıvanmış):    
3919.10.12.00.00  – – – Poli(vinil klorür) veya  polietilenden olanlar 50
3919.10.15.00.00  – – – Polipropilenden olanlar 50
3919.10.19.00.00  – – – Diğerleri 50
   – – Diğerleri    
3919.10.80.10.00  – – – Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar    
          (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın) 50
3919.10.80.20.00  – – – Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar 50
3919.10.80.90.00  – – – Diğerleri 60
3919.90  – Diğerleri    
3919.90.20.00.00  – – Yarı iletken waferlerin üretiminde kullanılan türde kendinden yapışkanlı        
        dairesel cilalama pedleri 50
   – – Diğerleri:    
3919.90.80.10.00  – – -Yüzey işleminden daha ileri işlem görmüş dikdörtgen ve kareden    
       başka şekilde kesilmiş olanlar 75
3919.90.80.20.00  – – – Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar    
          (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın) 50
3919.90.80.30.00  – – – Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar 50
3919.90.80.90.00  – – – Diğerleri 50
       
       
39.20 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler    
  (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka     
  tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz):    
3920.10  – Etilen polimerlerinden olanlar:    
   – – Kalınlığı 0,125 mm.yi geçmeyenler:    
   – – – Polietilenden olanlar :    
   – – – – Özgül kütlesi 0,94’ten az olanlar:    
3920.10.23.00.00  – – – – – Polietilen film (yarı iletkenlerin veya baskı devrelerin imalinde    
               kullanılan ışık geçirmez film üretimine mahsus kalınlığı  20    
               mikrometre veya daha fazla, fakat 40 mikrometreyi geçmeyen) 50
3920.10.24.00.00  – – – – – Baskılı olmayan Streç film (strech film) 50
3920.10.25.00.00  – – – – – Diğerleri 50
3920.10.28.00.00  – – – – Özgül kütlesi 0,94 veya fazla olanlar 50
3920.10.40.00.00  – – – Diğerleri 50
   – – Kalınlığı 0,125 mm.yi geçenler:    
3920.10.81.00.00  – – – Sentetik kağıt hamuru [Rutubet sağlayıcı madde olarak suda çözün-    
          müş poli(vinil alkol) içeren birbirleriyle bağlantılı olmayan çok ince     
           liflere ayrılmış polietilen liflerinden yapılmış ıslak tabakalar halinde     
           (% 15’i  geçmeyen selüloz liflerle karıştırılmış olsun olmasın)] 50
3920.10.89.00.00  – – – Diğerleri 50
3920.20  – Propilen polimerlerinden olanlar:    
   – – Kalınlığı 0,10 mm. yi geçmeyenler:    
   – – – Bioryente olanlar    
3920.20.21.00.11  – – – – Baskılı olanlar 50
3920.20.21.00.19  – – – – Diğerleri 50
3920.20.29.00.00  – – – Diğerleri 50
3920.20.80.00.00  – – Kalınlığı 0,10 mm.yi geçenler  50
3920.30.00.00.00  – Stiren polimerlerinden olanlar 50
   – Vinilklorür polimerlerinden olanlar:    
3920.43  – – Ağırlık itibariyle % 6’dan az olmayan plastifiyan içerenler:    
3920.43.10.00.00  – – –  Kalınlığı 1 mm. yi geçmeyenler 50
3920.43.90.00.00  – – –  Kalınlığı 1 mm.yi geçenler 50
3920.49  – – Diğerleri :    
3920.49.10.00.00  – – –  Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler 50
3920.49.90.00.00  – – –  Kalınlığı 1 mm.yi geçenler 50
   – Akrilik polimerlerden olanlar:    
3920.51.00.00.00  – – Poli(metil metakrilik)ten olanlar 50
3920.59  – – Diğerleri:    
3920.59.10.00.00  – – – Akrilik ve metakrilik esterlerin kopolimeri (kalınlığı 150 mikrometreyi    
          geçmeyen film şeklinde) 50
3920.59.90.00.00  – – – Diğerleri 50
   – Polikarbonatlar,alkit reçineler,polialil esterler ve diğer polies-    
     terlerden olanlar :    
3920.61.00.00.00  – – Polikarbonatlardan olanlar 50
3920.62  – – Poli(etilen tereftalat)dan olanlar :    
   – – – Kalınlığı 0,35 mm.yi geçmeyenler:    
3920.62.12.00.00  – – – – Poli(etilen teraftalat) film (esnek manyetik disklerin imali için kalınlığı    
            72 mikrometre veya daha fazla fakat 79 mikrometreyi geçmeyen);    
            Poli(etilen teraftalat) film (fotopolimer baskı levhalarının imali için     
            kalınlığı 100 mikrometre veya daha fazla fakat 150 mikrometreyi     
            geçmeyen) 50
3920.62.19.00.00  – – – – Diğerleri 50
3920.62.90.00.00  – – – Kalınlığı 0,35 mm.yi geçenler 50
3920.63.00.00.00  – – Doymamış poliesterlerden olanlar 50
3920.69.00.00.00  – – Diğer poliesterlerden olanlar 50
   – Selülozdan veya selülozun kimyasal türevlerinden olanlar:    
3920.71.00.00.00  – – Rejenere selülozdan olanlar 50
3920.73  – – Selüloz asetattan olanlar:    
3920.73.10.00.00  – – -Sinemacılık ve fotoğrafçılık için rulo veya şerit halinde filmler 50
3920.73.80.00.00  – – – Diğerleri 50
3920.79  – – Diğer selüloz türevlerinden olanlar:    
3920.79.10.00.00  – – – Vulkanize liflerden olanlar 50
3920.79.90.00.00  – – – Diğerleri 50
   – Diğer plastiklerden olanlar:    
3920.91.00.00.00  – – Poli(vinil butiral)dan olanlar 50
3920.92.00.00.00  – – Poliamidlerden olanlar 50
3920.93.00.00.00  – – Amino reçinelerden olanlar 50
3920.94.00.00.00  – – Fenolik reçinelerden olanlar 50
3920.99  – – Diğer plastiklerden olanlar:    
   – – – Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar    
         (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):    
3920.99.21.00.00  – – – – Poliimid levha ve şerit (sıvanmamış veya sadece plastikle sıvanmış    
            ya da kaplanmış) 50
3920.99.28.00.00  – – – – Diğerleri 50
   – – – Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:    
3920.99.52.00.00  – – – – Bioryante poli(vinil alkol) film (ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla    
            poli(vinil alkol) içeren, kaplanmamış kalınlığı 1 mm’yi geçmeyen) 50
3920.99.53.00.00  – – – – İyon değiştirici membranlar (kloralkali elektrolitik pillerde kullanıl-    
             maya mahsus florlanmış plastik malzemeden) 50
3920.99.59.00.00  – – – – Diğerleri 50
   – – – Diğerleri :    
3920.99.90.10.00  – – – – Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar 50
3920.99.90.90.00  – – – – Diğerleri 50
       
39.21 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler     
  ve şeritler:    
   – Gözenekli olanlar:    
3921.11.00.00.00  – – Stiren polimerlerinden olanlar 50
3921.12.00.00.00  – – Vinilklorür polimerlerinden olanlar 50
3921.13  – – Poliüretanlardan olanlar :    
3921.13.10.00.00  – – – Esnek olanlar 50
3921.13.90.00.00  – – – Diğerleri 50
3921.14.00.00.00  – – Rejenere selülozdan olanlar 50
3921.19  – – Diğer plastiklerden olanlar:    
3921.19.00.10.00  – – – Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar 50
3921.19.00.90.00  – – – Diğerleri 50
3921.90  – Diğerleri    
   – – Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar     
        (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):    
3921.90.10.00.00  – – – Poliesterlerden olanlar 50
3921.90.30.00.00  – – – Fenolik reçinelerden olanlar 50
   – – – Amino reçinelerden olanlar:    
   – – – – Tabaka tabaka tertiplenmiş  olanlar:    
3921.90.41.00.00  – – – – – Yüksek basınçla tabaka tabaka tertiplenmiş, bir veya iki yüzü     
               dekore edilmiş olanlar 50
3921.90.43.00.00  – – – – – Diğerleri 50
3921.90.49.00.00  – – – – Diğerleri 50
   – – – Diğerleri    
3921.90.55.00.11  – – – – Poliamidlerden olanlar 50
3921.90.55.00.12  – – – – Poliüretanlardan olanlar 50
3921.90.55.00.19  – – – – Diğerleri 50
   – – Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar    
3921.90.60.00.11  – – – Polietilenden olanlar 50
3921.90.60.00.12  – – – Polivinil klorürden olanlar 50
3921.90.60.00.13  – – – Polipropilenden olanlar 50
3921.90.60.00.19  – – – Diğerleri 50
   – – Diğerleri :    
3921.90.90.10.00  – – – Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar 50
3921.90.90.90.00  – – – Diğerleri 50
       
39.22 Plastiklerden banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler, lavabolar, bideler,     
  alafranga tuvaletler, kapaklar ve oturaklar, su depoları ve benzeri hijyenik    
  eşya:    
3922.10  – Banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler ve lavabolar    
3922.10.00.00.11  – – Banyo küvetleri 150
3922.10.00.00.12  – – Duş tekneleri 150
3922.10.00.00.13  – – Lavabolar 150
3922.10.00.00.14  – – Eviyeler 150
3922.20.00.00.00  – Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları 150
3922.90  – Diğerleri :    
3922.90.00.10.00  – – Su depoları (donanımlı olsun  olmasın) 50
   – – Diğerleri    
3922.90.00.90.11  – – – Bideler  150
3922.90.00.90.12  – – – Sifonlar (Pis su tesisatı için) 150
3922.90.00.90.19  – – – Diğerleri 150
       
39.23 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus    
  malzemeler; plastikten tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri :    
3923.10  – Kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya:    
3923.10.10.00.00  – – Yarı iletken waferler, masklar veya retiküllerin taşınması veya    
       paketlenmesinde kullanılacak şekilde şekil verilmiş veya buna uygun     
       kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya 150
3923.10.90.00.00  – – Diğerleri 150
   – Torbalar ve çantalar (külahlar dahil):    
3923.21  – – Etilen polimerlerinden olanlar    
3923.21.00.00.11  – – – Tüm sıvılar için torbalar  150
3923.21.00.00.19  – – – Diğerleri 150
3923.29  – – Diğer plastiklerden olanlar:    
   – – – Poli(vinil klorür)den olanlar    
3923.29.10.00.11  – – – – Tüm sıvılar için torbalar  150
3923.29.10.00.19  – – – – Diğerleri 150
   – – – Diğerleri    
3923.29.90.00.11  – – – – Tüm sıvılar için torbalar  150
3923.29.90.00.19  – – – – Diğerleri 150
3923.30  – Damacanalar, şişeler, mataralar ve benzeri eşya:    
   – – Hacmi 2 litreyi geçmeyenler    
3923.30.10.00.11  – – – Katı ilaç şekilleri için kaplar Adet 150
3923.30.10.00.12  – – – Yarı katı ilaç şekilleri için kaplar Adet 150
3923.30.10.00.19  – – – Diğerleri Adet 150
3923.30.90.00.00  – – Hacmi 2 litreyi geçenler Adet 150
3923.40  – Makaralar, masuralar, bobinler ve benzeri eşya:    
   – – Fotoğraf ve sinema filmlerinin veya 85.23 pozisyonlarında    
        belirtilen film, şerit ve benzerlerinin sarılmasına mahsus makaralar,    
        bobinler ve benzeri eşya :    
3923.40.10.10.00  – – – Fotoğraf veya sinema filmlerinin sarılmasına mahsus makaralar 60
3923.40.10.90.00  – – – Diğerleri 150
   – – Diğerleri    
3923.40.90.00.11  – – – Mürekkepli şeritler için boş kaset ve makaralar 150
3923.40.90.00.19  – – – Diğerleri 150
3923.50  – Tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri:    
3923.50.10.00.00  – – Şişeler için kapak ve kapsüller 150
3923.50.90.00.00  – – Diğerleri 150
3923.90.00.00.00  – Diğerleri 150
       
39.24 Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet     
  eşyası :    
3924.10  – Sofra ve mutfak eşyası:    
3924.10.00.00.11  – – Silikondan 100
3924.10.00.00.19  – – Diğerleri 100
3924.90  – Diğerleri:    
3924.90.00.00.11  – – Emzikli biberon başlıkları 150
3924.90.00.00.12  – – Çocuklar için klozet daraltıcılar 150
3924.90.00.00.19  – – Diğerleri 150
       
39.25 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastik –    
  lerden inşaat malzemeleri:    
3925.10.00.00.00  – Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri     
     kaplar 150
3925.20.00.00.00  – Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve pervazları ve     
     kapı eşikleri (1) adet 150
3925.30  – Panjurlar, storlar (venedik storları dahil) ve benzeri eşya ve     
     bunların aksam ve parçaları:    
3925.30.00.00.11  – – Panjurlar 150
3925.30.00.00.12  – – Menfezler 150
3925.30.00.00.19  – – Diğerleri 150
3925.90  – Diğerleri:    
3925.90.10.00.00  – – Kapı, pencere, merdiven, duvar veya inşaatın diğer kısımlarını sabit     
       olarak monte etmeye mahsus bağlantı ve montaj elemanları  150
3925.90.20.00.00  – – Elektrik devreleri için anahtarlar,borular ve kablo tablaları 150
3925.90.80.00.00  – – Diğerleri 150
       
39.26 Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen     
  diğer maddelerden eşya:    
3926.10.00.00.00  – Okul ve büro malzemeleri 150
   – Giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarları(eldivenler, tek parmak    
     eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil)    
3926.20.00.00.11  – – Poli(vinil klorür) eldivenler (evlerde kullanılan) 150
3926.20.00.00.19  – – Diğerleri 150
3926.30.00.00.00  – Mobilya, karoseri veya benzerleri için bağlantı elemanları 150
3926.40.00.00.00  – Küçük heykeller ve diğer süs eşyası 150
3926.90  – Diğerleri:    
3926.90.50.00.00  – – Drenajların girişinde suyun filtre edilmesinde kullanılan delikli    
          ızgara ve benzeri eşya 150
   – – Diğerleri:    
   – – – Levhalardan yapılmış olanlar:    
3926.90.92.00.11  – – – – Fare altlığı (Mouse pad) 150
3926.90.92.00.19  – – – – Diğerleri 150
   – – – Diğerleri :    
3926.90.97.10.00  – – – – Korseler,giyim eşyası veya aksesuarı için balenler ve benzerleri 50
3926.90.97.20.00  – – – – Yelpazeler,sapları ve saplarının aksamı 100
   – – – – Diğerleri    
3926.90.97.90.11  – – – – – İlaç ölçü kaşıkları 150
3926.90.97.90.12  – – – – – Poliüretandan prezervatifler 150
3926.90.97.90.13  – – – – – Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri (bir mesnete monteli olsun olmasın)  150
3926.90.97.90.14  – – – – – Kelepçeler 150
3926.90.97.90.15  – – – – – Fare altlığı (Mouse pad) 150
3926.90.97.90.18  – – – – – Diğerleri 150
       
  (1) Çerçeve ve eşiği olsun olmasın, kapı veya pencere  tek bir parça    
       olarak kabul edilir.    
       

© Akif PARLATAN 500&1715