Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 40)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
40.01 Tabii kauçuk, balata, güta -perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri    
  tabii sakızlar (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde):    
4001.10  – Tabii kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun olmasın):    
4001.10.00.10.00  – – Prevulkanize edilmiş tabii kauçuk lateksi 15
4001.10.00.20.00  – – Prevulkanize edilmemiş tabii kauçuk lateksi 50
   – Tabii kauçuk (diğer şekillerde):    
4001.21.00.00.00  – – Füme yapraklar (RSS) 15
4001.22.00.00.00  – – Teknik yönden belirlenmiş tabii kauçuk (TSNR) 15
4001.29  – – Diğerleri:    
4001.29.00.10.00  – – – Krep kauçuk 40
4001.29.00.90.00  – – – Diğerleri  15
4001.30.00.00.00  – Balata, güta -perka; guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar 15
       
40.02 Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk     
  şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde) ; 40.01 pozisyonundaki     
  herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürünle olan     
  karışımları (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde):    
   – Stiren-butadien kauçuk (SBR); karboksilenmiş stiren-butadien     
      kauçuk  (XSBR):    
4002.11  – – Lateks şeklinde :    
   – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar     
4002.11.00.10.11  – – – – Stiren – budatien kauçuktan (SBR) 10
4002.11.00.10.12  – – – – Karboksilenmiş stiren – budatien kauçuktan (XSBR) 10
4002.11.00.90.00  – – – Diğerleri 30
4002.19  – – Diğerleri:    
   – – – Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR)     
         (balyalar halinde)    
4002.19.10.10.00  – – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar  10
4002.19.10.90.00  – – – – Diğerleri 30
   – – – Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien-stiren     
         blok kopolimerleri (SBS termoplastik elostomerler) (granül, parça veya    
         toz halinde)    
4002.19.20.10.00  – – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar  10
4002.19.20.90.00  – – – – Diğerleri 30
   – – – Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR)     
         (balyalar halinde)    
4002.19.30.10.00  – – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar  10
4002.19.30.90.00  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri    
4002.19.90.10.00  – – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar  10
4002.19.90.90.00  – – – – Diğerleri 30
       
4002.20  – Butadien kauçuk (BR):    
4002.20.00.10.00  – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
       geçirme işinde) kullanılacak olanlar  10
4002.20.00.90.00  – – Diğerleri 30
   – İzobüten-izopren (bütil) kauçuk (IIR); halojenli izobüten -izopren     
     kauçukları (CIIR veya BIIR):    
4002.31  – – İzobüten – İzopren (butil) kauçuk (IRR):    
4002.31.00.10.00  – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.31.00.90.00  – – – Diğerleri 30
4002.39  – – Diğerleri:    
4002.39.00.10.00  – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar  10
4002.39.00.90.00  – – – Diğerleri 30
   – Kloropren (klor butadien) kauçuk (CR):    
4002.41  – – Lateks şeklinde:    
4002.41.00.10.00  – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar  10
4002.41.00.90.00  – – – Diğerleri 30
4002.49  – – Diğerleri:    
4002.49.00.10.00  – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.49.00.90.00  – – – Diğerleri 30
   – Akrilonitril  – butadien kauçuk (NBR):    
4002.51  – – Lateks şeklinde:    
4002.51.00.10.00  – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar  10
4002.51.00.90.00  – – – Diğerleri 30
4002.59  – – Diğerleri:    
4002.59.00.10.00  – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.59.00.90.00  – – – Diğerleri 30
4002.60  – İzopren kauçuk (IR):    
4002.60.00.10.00  – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
       geçirme işinde) kullanılacak olanlar  10
4002.60.00.90.00  – – Diğerleri 30
4002.70  – Etilen  – propilen  – konjuge olmamış dien kauçuk (EPDM):    
4002.70.00.10.00  – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
       geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.70.00.90.00  – – Diğerleri 30
4002.80.00.00.00  – 40.01 Pozisyonundaki ürünlerin bu pozisyondaki ürünlerle olan    
     karışımları 15
   – Diğerleri:    
4002.91  – – Lateks şeklinde:    
4002.91.00.10.00  – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.91.00.90.00  – – – Diğerleri 30
4002.99  – – Diğerleri:    
   – – – Plastik maddelerin katılmasıyla değişikliğe uğrayan ürünler :    
4002.99.10.11.00  – – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
            geçirme işinde) kullanılacak olanlar  10
4002.99.10.19.00  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri :    
4002.99.90.11.00  – – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
            geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.99.90.19.00  – – – – Diğerleri 30
       
4003.00.00.00.00 Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde) 50
       
4004.00 Kauçuğun döküntü, kırpıntı ve artıkları (sertleştirilmiş kauçuk hariç)    
  ve bunlardan elde edilen tozlar ve granüller    
4004.00.00.00.13 – Toz ve granüller 50
4004.00.00.00.19 – Diğerleri 50
40.05 Karıştırılmış kauçuk (vulkanize edilmemiş) (ilk şekillerde, levha,    
  tabaka veya şerit halinde):    
4005.10.00.00.00  – Karbon karası (carbon black) veya silika ile karıştırılmış kauçuk 60
4005.20.00.00.00  – Çözeltiler; dispersiyonlar (4005.10 alt pozisyondakiler hariç) 50
   – Diğerleri:    
4005.91.00.00.00  – – Levha, tabaka ve şeritler 60
4005.99  – – Diğerleri :    
4005.99.00.10.00  – – – Tabii kauçuğun kırmızı kil veya proteinle olan ana karışımları 15
4005.99.00.20.00  – – – Vulkanizasyona hazır karışımlar halinde tabii veya sentetik kauçuktan    
          granüller 60
4005.99.00.90.00  – – – Diğerleri 30
       
40.06 Diğer şekillerdeki vulkanize edilmemiş kauçuk (çubuk, boru ve profil    
  şekiller gibi) ve vulkanize edilmemiş kauçuktan eşya (disk ve rondela     
  gibi):    
4006.10  – Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan profiller    
4006.10.00.00.11  – – Kauçuk kaplanmış tekstil şerit ve kuşaklar 50
4006.10.00.00.12  – – Kauçuk kaplanmış metal şerit ve kuşaklar 50
4006.10.00.00.13  – – Üzerine kauçuk yapıştırıcı sürülmüş kauçuk mesnetli şeritler 50
4006.10.00.00.19  – – Diğerleri 50
4006.90  – Diğerleri :    
4006.90.00.10.00  – – Vulkanize edilmemiş kauçuktan profiller 50
4006.90.00.20.00  – – Contalar 40
4006.90.00.30.00  – – Rondelalar 40
4006.90.00.40.00  – – Çıplak kauçuk iplik 50
4006.90.00.90.00  – – Diğerleri 50
       
4007.00 Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler :    
4007.00.00.10.00  – Çıplak kauçuk iplikler 50
4007.00.00.90.00  – Diğerleri 50
       
40.08 Vulkanize edilmiş kauçuktan levha, tabaka, şerit, çubuk ve profiller    
  (sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç):    
   – Gözenekli kauçuktan:    
4008.11.00.00.00  – – Levha, tabaka ve şeritler 50
4008.19.00.00.00  – – Diğerleri 50
   – Gözenekli olmayan kauçuktan:    
4008.21  – – Levha, tabaka ve şeritler:    
4008.21.10.00.00  – – – Yer kaplamaları ve paspaslar m2 50
4008.21.90.00.00  – – – Diğerleri 50
4008.29  – – Diğerleri:    
4008.29.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus ölçüsüne göre kesilmiş    
          profiller  50
4008.29.00.90.00  – – – Diğerleri 50
       
40.09 Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar, bağlantı     
  elemanlarıyla birlikte olsun olmasın (conta, dirsek, rondela gibi)     
  (sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç):    
   – Diğer maddeler ile takviye edilmemiş veya başka şekilde     
     birleştirilmemiş:     
4009.11.00.00.00  – – Bağlantı elemanları olmayanlar 75
4009.12  – – Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar:    
4009.12.00.10.00  – – – Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus    
          olanlar) 75
   – – – Diğerleri:    
4009.12.00.20.00  – – – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari  40 atmosfer basınçla      
             2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) 40
4009.12.00.90.00  – – – – Diğerleri 75
   – Sadece metallerle takviye edilmiş veya başka şekilde birleştirilmiş:    
4009.21  – – Bağlantı elemanları olmayanlar:    
4009.21.00.10.00  – – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla    
          2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) 40
   – – – Diğerleri    
4009.21.00.90.11  – – – – Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar 75
4009.21.00.90.19  – – – – Diğerleri 75
4009.22  – – Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar:    
4009.22.00.10.00  – – – Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus    
           olanlar) 75
   – – – Diğerleri:    
4009.22.00.20.00  – – – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla    
            2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) 40
4009.22.00.90.00  – – – –  Diğerleri 75
   – Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş veya başka    
     şekilde birleştirilmiş :    
4009.31  – – Bağlantı elemanları olmayanlar    
4009.31.00.10.00  – – –  Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla     
           2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) 40
   – – – Diğerleri    
4009.31.00.90.11  – – – – Yassılaşmayan yangın söndürme hortumları 75
4009.31.00.90.19  – – – – Diğerleri 75
4009.32  – – Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar    
4009.32.00.10.00  – – – Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya    
        mahsus olanlar)  75
   – – – Diğerleri:    
4009.32.00.20.00  – – – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla     
            2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) 40
4009.32.00.90.00  – – – – Diğerleri 75
   – Diğer maddelerle takviye edilmiş veya başka şekilde birleştirilmiş :    
4009.41  – – Bağlantı elemanları olmayanlar:    
4009.41.00.10.00  – – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla     
          2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) 40
4009.41.00.90.00  – – – Diğerleri 75
4009.42  – – Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar:    
4009.42.00.10.00  – – – Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya    
          mahsus olanlar)  75
   – – – Diğerleri:    
4009.42.00.20.00  – – – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla    
            2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) 40
4009.42.00.90.00  – – – – Diğerleri 75
       
40.10 Vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları:    
   – Taşıyıcı kolanlar :    
4010.11.00.00.00  – – Sadece metalle takviye edilmiş olanlar 50
4010.12.00.00.00  – – Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar 50
4010.19.00.00.00  – – Diğerleri  50
   – Transmisyon kolanları :    
4010.31.00.00.00  – – Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez     
       şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları   50
4010.32.00.00.00  – – Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez     
       şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz    
        transmisyon kolanları  50
4010.33.00.00.00  – – Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez     
        şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları 50
4010.34.00.00.00  – – Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez     
        şeklinde (V-kolanlar) olan ( V-yivli olanlar hariç) sonsuz    
        transmisyon kolanları 50
4010.35.00.00.00  – – Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 150 cm.yi geçmeyen, sonsuz     
        senkronize kolanlar 50
4010.36.00.00.00  – – Dış çevresi 150 cm.yi geçen fakat 198 cm.yi geçmeyen, sonsuz     
        senkronize kolanlar 50
4010.39.00.00.00  – – Diğerleri 50
       
40.11 Kauçuktan yeni dış lastikler:    
4011.10  – Otomobillerde kullanılanlar (steyşın ve yarış otomobilleri dahil):    
4011.10.00.10.00  – – Turizm amaçlı otomobillerde kullanılan türden olanlar Adet 40
   – – Diğerleri    
4011.10.00.90.11  – – – Tekstil kuşaklı radyal dış lastikler Adet 40
4011.10.00.90.12  – – – Çelik kuşaklı radyal dış lastikler Adet 40
4011.10.00.90.13  – – – Konvansiyonel (crossply) dış lastikler Adet 40
4011.10.00.90.18  – – – Diğerleri Adet 40
4011.20  – Otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar :    
   – – Yükleme endeksi 121’i geçmeyenler    
4011.20.10.00.11  – – – Radyal dış lastikler (kolonlar dahil) Adet 40
4011.20.10.00.12  – – – Konvansiyonel (cropssply) dış lastikler (kolonlar dahil)  Adet 40
4011.20.10.00.19  – – – Diğerleri Adet 40
   – – Yükleme endeksi 121’i geçenler    
4011.20.90.00.11  – – – Radyal dış lastikler (kolonlar dahil) Adet 40
4011.20.90.00.12  – – – Konvansiyonel (cropssply) dış lastikler (kolonlar dahil)  Adet 40
4011.20.90.00.19  – – – Diğerleri Adet 40
4011.30  – Uçaklarda kullanılanlar:    
4011.30.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
4011.30.00.90.00  – – Diğerleri Adet 40
4011.40.00.00.00  – Motosikletlerde kullanılanlar Adet 40
4011.50.00.00.00  – Bisikletlerde kullanılanlar Adet 40
4011.70.00.00.00  – Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar Adet 40
4011.80.00.00.00  – Yapı, madencilik veya sanayi elleçleme  taşıtları ve makinelerinde    
       kullanılan türde olanlar Adet 40
4011.90.00.00.00  – Diğerleri Adet 40
       
40.12 Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler; kauçuktan    
  dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, dış lastikler için sırtlar     
  ve kolanlar:    
   – Sırt geçirilmiş dış lastikler:    
4012.11.00.00.00  – – Otomobillerde kullanılan türde olanlar (steyşın ve yarış otomobilleri dahil) Adet 40
4012.12.00.00.00  – – Otobüs veya kamyonlarda kullanılan türde olanlar Adet 40
4012.13  – – Hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar     
4012.13.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
4012.13.00.90.00  – – – Diğerleri Adet 40
4012.19.00.00.00  – – Diğerleri Adet 40
4012.20  – Kullanılmış dış lastikler:    
4012.20.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
4012.20.00.90.00  – – Diğerleri Adet 40
4012.90  – Diğerleri:    
   – – Dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları    
4012.90.20.00.11  – – – Dolgu lastikleri  40
4012.90.20.00.12  – – – Tekerlek bandajları 40
4012.90.30.00.00  – – Dış lastikler için sırtlar 40
4012.90.90.00.00  – – Kolanlar 40
       
40.13 Kauçuktan iç lastikler:    
4013.10.00.00.00  – Otomobiller (steyşın ve yarış otomobilleri dahil), otobüsler ve kamyon-    
     larda kullanılanlar Adet 40
4013.20.00.00.00  – Bisikletlerde kullanılanlar Adet 40
4013.90  – Diğerleri:    
4013.90.00.00.11  – – Motosikletlerde kullanılanlar Adet 40
4013.90.00.00.12  – – Traktör ön iç lastikleri Adet 40
4013.90.00.00.13  – – Traktör arka iç lastikleri Adet 40
4013.90.00.00.14  – – Uçak iç lastikleri Adet 40
4013.90.00.00.19  – – Diğerleri Adet 40
       
40.14 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan hijyen eşyası ve eczacılık    
  eşyası (emzikler dahil) (sertleştirilmiş kauçuktan aksamı bulunsun     
  bulunmasın) :    
4014.10.00.00.00  – Prezervatifler 25
4014.90  – Diğerleri:    
4014.90.00.00.11  – – Bebekler için emzikler ve benzeri eşya 25
4014.90.00.00.19  – – Diğerleri 25
       
40.15 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve    
  aksesuarı (eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız    
  eldivenler dahil):    
   – Eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler:    
4015.11.00.00.00  – – Cerrahide kullanılan eldivenler  Çift 25
4015.19  – – Diğerleri:    
4015.19.00.00.11  – – – Ev işlerinde kullanılan eldivenler  Çift 25
4015.19.00.00.19  – – – Diğerleri  Çift 25
4015.90.00.00.00  – Diğerleri 25
       
40.16 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya:    
4016.10  – Gözenekli kauçuktan olanlar:    
   – – Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus     
       olanlar) :    
4016.10.00.11.00  – – – Rondelalar 40
4016.10.00.12.00  – – – Contalar 40
4016.10.00.19.00  – – – Diğerleri 50
   – – Diğerleri:    
4016.10.00.21.00  – – – Rondelalar 40
4016.10.00.22.00  – – – Contalar 40
4016.10.00.29.00  – – – Diğerleri 50
   – Diğerleri:    
4016.91.00.00.00  – – Yer döşemeleri ve paspaslar 50
4016.92.00.00.00  – – Silgiler 50
4016.93  – – Contalar, rondelalar ve diğer sızdırmazlık contaları:    
   – – – Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus      
         olanlar) :    
4016.93.00.11.00  – – – – Rondelalar 40
4016.93.00.12.00  – – – – Contalar 40
4016.93.00.19.00  – – – – Diğerleri 50
   – – – Diğerleri :    
4016.93.00.21.00  – – – – Rondelalar 40
4016.93.00.22.00  – – – – Contalar 40
4016.93.00.29.00  – – – – Diğerleri 50
4016.94.00.00.00  – – Gemi veya doklarda kullanılan çarpmayı önleyici tamponlar    
       (şişirilebilir olsun olmasın) 50
4016.95.00.00.00  – – Diğer şişirilebilir eşya 50
4016.99  – – Diğerleri:    
   – – – 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlar için olanlar:    
   – – – – Kauçuk-metal bağlantılı parçalar :    
4016.99.52.10.00  – – – – – Traktör karoserileri için olanlar 50
4016.99.52.20.00  – – – – – Traktör şasileri için olanlar 30
4016.99.52.30.00  – – – – – Diğer taşıtların karoserileri için olanlar 70
4016.99.52.40.00  – – – – – Diğer taşıtların şasileri için olanlar 50
4016.99.52.90.00  – – – – – Diğerleri  70
   – – – – Diğerleri:    
   – – – – – Genişletme  manşonları:    
   – – – – – – Traktörlere ait:    
4016.99.57.11.00  – – – – – – – Şasi için olanlar 30
4016.99.57.12.00  – – – – – – – Diğerleri 70
   – – – – – – Diğer taşıtlara ait:    
4016.99.57.21.00  – – – – – – – Şasi için olanlar 50
4016.99.57.22.00  – – – – – – – Diğerleri 70
   – – – – – Diğerleri    
4016.99.57.50.00  – – – – – – Traktör karoserileri için olanlar 50
4016.99.57.60.00  – – – – – – Traktör şasileri için olanlar 30
4016.99.57.70.00  – – – – – – Diğer taşıtların karoserileri için olanlar 70
4016.99.57.80.00  – – – – – – Diğer taşıtların şasileri için olanlar 50
4016.99.57.90.00  – – – – – – Diğerleri 70
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Kauçuk-metal bağlantılı parçalar     
4016.99.91.10.00  – – – – – 86.07 Pozisyonundakilere ait olanlar 10
4016.99.91.20.00  – – – – – 86.08 Pozisyonundakilere ait olanlar 25
4016.99.91.30.00  – – – – – 87.09 Pozisyonundakilere ait olanlar 50
4016.99.91.40.00  – – – – – 87.10 Pozisyonundakilere ait olanlar 15
4016.99.91.50.00  – – – – – 87.14 Pozisyonundakilere ait olanlar 50
4016.99.91.60.00  – – – – – 87.15 Pozisyonundakilere ait olanlar 50
4016.99.91.70.00  – – – – – 87.16 Pozisyonundakilere ait olanlar 60
   – – – – – Diğerleri    
4016.99.91.90.11  – – – – – – Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus    
                olanlar) 50
4016.99.91.90.19  – – – – – – Diğerleri 50
   – – – – Diğerleri:    
   – – – – – Genişletme  manşonları:    
4016.99.97.11.00  – – – – – – 86.07 Pozisyonundakilere ait olanlar 10
4016.99.97.12.00  – – – – – – 86.08 Pozisyonundakilere ait olanlar 25
4016.99.97.13.00  – – – – – – 87.09 Pozisyonundakilere ait olanlar 50
4016.99.97.14.00  – – – – – – 87.10 Pozisyonundakilere ait olanlar 15
4016.99.97.15.00  – – – – – – 87.14 Pozisyonundakilere ait olanlar 50
4016.99.97.16.00  – – – – – – 87.15 Pozisyonundakilere ait olanlar 50
4016.99.97.17.00  – – – – – – 87.16 Pozisyonundakilere ait olanlar 60
   – – – – – – Diğerleri    
4016.99.97.19.11  – – – – – – – Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus    
                  olanlar) 50
4016.99.97.19.19  – – – – – – – Diğerleri 50
   – – – – – Diğerleri    
4016.99.97.21.00  – – – – – – 86.07 Pozisyonundakilere ait olanlar 10
4016.99.97.22.00  – – – – – – 86.08 Pozisyonundakilere ait olanlar 25
4016.99.97.23.00  – – – – – – 87.09 Pozisyonundakilere ait olanlar 50
4016.99.97.24.00  – – – – – – 87.10 Pozisyonundakilere ait olanlar 15
4016.99.97.25.00  – – – – – – 87.14 Pozisyonundakilere ait olanlar 50
4016.99.97.26.00  – – – – – – 87.15 Pozisyonundakilere ait olanlar 50
4016.99.97.27.00  – – – – – – 87.16 Pozisyonundakilere ait olanlar 60
   – – – – – – Diğerleri:    
4016.99.97.90.11  – – – – – – – Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus    
                  olanlar) 50
4016.99.97.90.19  – – – – – – – Diğerleri 50
       
4017.00 Her şekilde sertleştirilmiş kauçuk (ebonit gibi) (döküntü ve artıklar     
  dahil); sertleştirilmiş kauçuktan eşya :    
   – Her şekilde sertleştirilmiş kauçuk (ebonit gibi)(döküntü ve artıklar dahil) :    
4017.00.00.10.11  – – Külçe ,blok, levha ,tabaka, şerit, çubuk, profil veya boru halinde olanlar 60
4017.00.00.10.12  – – Sertleştirilmiş kauçuğun döküntü, artık ve tozları 60
4017.00.00.91.00  – Boru ve hortumlar (gaz veya sıvı taşımak için bağlantı parçaları takılmış)    
        (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)  60
   – Diğerleri:    
4017.00.00.99.11  – – Sağlığa, tıbba ve cerrahiye mahsus eşya 60
4017.00.00.99.19  – – Diğerleri 60

© Akif PARLATAN 500&1715