Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 45)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
45.01 Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış);    
  döküntü mantar; ezilmiş, granül veya toz haline getirilmiş mantar:    
4501.10.00.00.00  – Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış) 15
4501.90.00.00.00  – Diğerleri 15 
       
4502.00.00.00.00 Tabii mantar, dış kabuğu alınmış veya kabaca kare şekli verilmiş    
  ya da dikdörtgen (kare dahil) şeklinde bloklar, levhalar, yapraklar     
  veya şerit halinde (keskin kenarlı tıpa taslakları dahil) 25
       
45.03 Tabii mantardan eşya:    
4503.10  – Tıpalar ve tıkaçlar :    
4503.10.10.00.00  – – Silindirik olanlar 50
4503.10.90.00.00  – – Diğerleri 50
4503.90.00.00.00  – Diğerleri 50
       
45.04 Aglomere mantar (bağlayıcı bir madde içersin içermesin) ve     
  aglomere mantardan eşya:    
4504.10  – Blok, levha, yaprak ve şeritler; her şekildeki karolar; bütün    
     halindeki silindirler (diskler dahil) :    
   – – Tıpalar ve tıkaçlar :    
4504.10.11.00.00  – – – Köpüklü şaraplar için olanlar (sızdırmazlık halkası mantardan olan-    
          lar dahil) 35
4504.10.19.00.00  – – – Diğerleri 35
   – – Diğerleri :    
4504.10.91.00.00  – – – Bağlayıcı madde içerenler 35
   – – – Diğerleri    
4504.10.99.00.11  – – – – Taçlı tıpa imalinde kullanılan diskler 35
4504.10.99.00.12  – – – – Ham aglomere mantar (bloklar,levhalar,yapraklar,tüp çubuk ve     
            diğer iptidai şekillerde) 35
4504.10.99.00.19  – – – – Diğerleri 35
4504.90  – Diğerleri :    
4504.90.20.00.00  – – Tıpalar ve tıkaçlar 50
4504.90.80.00.00  – – Diğerleri 50

© Akif PARLATAN 500&1715