Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 49)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
49.01 Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı    
  sayfalar halinde olsun olmasın):    
4901.10  – Ayrı ayrı sayfalar halinde (katlanmış olsun olmasın):    
4901.10.00.10.00  – – Türkçe basılmış okul kitapları 25
   – – Türkçe basılmış diğerleri    
4901.10.00.20.11  – – – Türk kültürü ile ilgili Türkçe basılmış eserler 25
4901.10.00.20.12  – – – Türk kültürü ile ilgili olmayan Türkçe basılmış eserler 25
4901.10.00.20.19  – – – Diğerleri 25
   – – Yabancı dilde basılmış kitap ve periyodik olmayan mecmualar    
4901.10.00.30.11  – – – Okul kitapları, teknik, ilmi, edebi ve sanata ait kitaplar  0
4901.10.00.30.19  – – – Diğer kitaplar  0
4901.10.00.30.21  – – – Periyodik olmayan mecmualar 0
   – – Yabancı dilde basılmış diğerleri    
4901.10.00.90.11  – – – Türk kültürü ile ilgili periyodik yayınlar 0
4901.10.00.90.19  – – – Diğerleri 0
   – Diğerleri:    
4901.91  – – Sözlükler ve ansiklopediler (fasikül halinde olsun olmasın):    
   – – – Türkçe basılmış olanlar    
4901.91.00.10.11  – – – – Sözlükler 25
4901.91.00.10.12  – – – – Ansiklopediler 25
   – – – Diğerleri    
4901.91.00.90.11  – – – – Sözlükler 0
4901.91.00.90.12  – – – – Ansiklopediler 0
4901.99  – – Diğerleri :    
4901.99.00.10.00  – – – Türkçe basılmış okul kitapları 25
4901.99.00.20.00  – – – Reklam amacı ile yayınlanan gazete ve periyodik yayınlar 60
4901.99.00.30.00  – – – Daktilo edilmiş metinler 0
   – – – Yabancı dilde basılmış kitap ve periyodik olmayan mecmualar    
4901.99.00.40.11  – – – – Okul kitapları, teknik, ilmi ve sanata ait kitaplar 0
4901.99.00.40.19  – – – – Diğer kitaplar 0
4901.99.00.40.21  – – – – Periyodik olmayan mecmualar 0
4901.99.00.90.00  – – – Diğerleri 25
       
49.02 Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam    
  içersin içermesin):    
4902.10  – Haftada en az dört kere çıkanlar :    
4902.10.00.10.00  – – Türkçe basılmış olanlar 50
4902.10.00.20.00  – – Her dilde moda mecmuaları 50
4902.10.00.30.00  – – Reklam amaçlı olanlar 60
   – – Diğerleri    
4902.10.00.90.11  – – – Siyasi ve ticari gazeteler  0
4902.10.00.90.12  – – – Teknik, ilmi, mesleki ve sanata ait gazeteler  0
4902.10.00.90.19  – – – Diğerleri 0
4902.90  – Diğerleri:    
4902.90.00.10.00  – –  Reklam amaçlı olanlar 60
4902.90.00.20.00  – –  Türkçe basılmış olanlar 50
4902.90.00.30.00  – –  Her dilde moda mecmuaları 50
4902.90.00.90.00  – –  Diğerleri 0
       
4903.00 Çocuklar için resimli albüm veya kitaplar, resim yapmaya veya    
  boyamaya mahsus albümler :    
4903.00.00.10.00  – Türkçe basılmış olanlar 25
4903.00.00.90.00  – Diğerleri 0
       
4904.00.00.00.00 Müzik notaları (basılmış veya el ile yazılmış, resimli veya    
  ciltli olsun olmasın) 0
       
49.05 Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar    
  (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil):    
4905.10.00.00.00  – Küreler 0
   – Diğerleri:    
4905.91  – – Kitap halinde    
4905.91.00.00.11  – – – Atlaslar 0
4905.91.00.00.12  – – – Topoğrafya planları 0
4905.91.00.00.13  – – – Deniz haritaları 0
4905.91.00.00.19  – – – Diğerleri 0
4905.99  – – Diğerleri    
4905.99.00.00.11  – – – Duvar haritaları 0
4905.99.00.00.12  – – – Atlaslar 0
4905.99.00.00.13  – – – Topoğrafya planları 0
4905.99.00.00.14  – – – Deniz haritaları 0
4905.99.00.00.19  – – – Diğerleri 0
       
4906.00.00.00.00 Mimarlık, mühendislik, sınai, ticari, topografik veya benzeri    
  amaçlar için planlar ve çizimler (orijinalleri el ile çizilmiş);    
  elle yazılmış metinler; hassas kağıt üzerine fotoğrafik reprodüksi-    
  yonlar ve bu pozisyonda sayılanların karbon kopyaları 0
       
4907.00 İtibari kıymeti tanınmış olan veya tanınacak olan ülkede tedavülde    
   bulunan veya tedavüle çıkacak olan, kullanılmamış posta pulları,    
  damga ve benzeri pullar; damgalı kağıtlar; banknotlar; çek defterleri;    
  senetler , hisse senedi veya tahviller ve benzeri kıymetli evrak:    
4907.00.10.00.00  – Posta pulları, damga pulları ve benzeri pullar 60
4907.00.30.00.00  – Banknotlar 0
   – Diğerleri:    
4907.00.90.10.00  – – Hisse senedi, tahvilat ve kıymetli evrak 0
4907.00.90.90.00  – – Diğerleri 60
       
49.08 Her nevi çıkartmalar:    
4908.10.00.00.00  – Cam üzerine tatbik edilenler 60
4908.90.00.00.00  – Diğerleri 60
       
4909.00 Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik kartları, davetiyeler veya    
  teşekkür kartları (resimli, zarflı veya süslemeli olsun olmasın):    
4909.00.00.11.00  – Resimli kartpostallar 75
4909.00.00.12.00  – Reklam kartpostalları 60
4909.00.00.19.00  – Diğerleri 75
       
4910.00.00.00.00 Matbu her türlü takvim (blok halinde takvimler dahil) 25
       
49.11 Matbu diğer yayınlar (matbu resimler ve fotoğraflar dahil) :    
4911.10  – Ticari reklam yayınları, katologlar ve benzerleri :    
4911.10.10.00.00  – – Ticari kataloglar 60
4911.10.90.00.00  – – Diğerleri 60
   – Diğerleri:    
4911.91  – – Resimler, gravürler ve fotoğraflar:    
   – – – Eğitim ve öğretim ile ilgili olanlar     
4911.91.00.10.11  – – – – Resimler 0
4911.91.00.10.12  – – – – Gravürler 0
4911.91.00.10.13  – – – – Fotoğraflar 0
4911.91.00.90.00  – – – Diğerleri 60
4911.99  – – Diğerleri:    
   – – – Eğitim ve öğretim ile ilgili olanlar     
4911.99.00.10.11  – – – – Planlar ve levhalar 0
4911.99.00.10.12  – – – – Yabancı dilde basılmış her nevi kataloglar ve prospektüsler 0
4911.99.00.10.19  – – – – Diğerleri 0
4911.99.00.90.00  – – – Diğerleri 60

© Akif PARLATAN 500&1715