Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 58)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
58.01 Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06    
  pozisyonlarındaki mensucat hariç):    
5801.10.00.00.00  – Yünden veya ince hayvan kıllarından olanlar m2 100
   – Pamuktan:    
5801.21  – – Kesilmemiş atkı iplikli kadife ve pelüş:    
5801.21.00.10.00  – – – Fasonesiz  m2 70
5801.21.00.20.00  – – – Fasoneli  m2 90
5801.22.00.00.00  – – Kesilmiş atkı iplikli ((fitilli) kadife ve pelüş  m2 100
5801.23.00.00.00  – – Atkı iplikli diğer kadife ve pelüş  m2 100
5801.26.00.00.00  – – Tırtıl mensucat  m2 100
5801.27.00.00.00  – – Çözgü iplikli kadife ve pelüş m2 100
   – Sentetik ve suni liflerden:    
5801.31.00.00.00  – – Kesilmemiş atkı iplikli kadife ve pelüş m2 150
5801.32.00.00.00  – – Kesilmiş atkı iplikli (fitilli) kadife ve pelüş m2 100
5801.33.00.00.00  – – Atkı iplikli diğer kadife ve pelüş m2 100
5801.36.00.00.00  – – Tırtıl mensucat m2 100
5801.37.00.00.00  – – Çözgü iplikli kadife ve pelüş m2 100
5801.90  – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
5801.90.10.00.00  – – Ketenden  m2 100
   – – Diğerleri    
5801.90.90.00.11  – – – İpekten, buretten ve diğer ipek döküntülerinden olanlar  m2 100
5801.90.90.00.12  – – – Ramiden olanlar  m2 100
5801.90.90.00.19  – – – Diğerleri  m2 100
       
58.02 Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar     
  hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03 pozisyonunda yer alan eşya hariç):    
   – Pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat:    
5802.11.00.00.00  – – Ağartılmamış olanlar  m2 70
5802.19.00.00.00  – – Diğerleri  m2 70
5802.20.00.00.00  – Dokumaya elverişli diğer maddelerden havlu cinsi bukleli mensucat m2 100
5802.30.00.00.00  – Tufte edilmiş mensucat  m2 100
       
5803.00 Gaz mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar hariç):    
5803.00.10.00.00  – Pamuktan  m2 70
5803.00.30.00.00  – İpekten ve ipek döküntüsünden m2 150
   – Diğerleri    
5803.00.90.10.00  – – Sentetik ve suni liflerden  m2 150
5803.00.90.20.00  – – Keten veya ramiden m2 70
5803.00.90.30.00  – – Jütten m2 50
5803.00.90.40.00  – – Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden m2 40
5803.00.90.50.00  – – Kağıt ipliğinden m2 80
5803.00.90.90.00  – – Diğerleri m2 50
       
58.04 Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş, örme veya kroşe mensucat hariç);    
  parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06 Pozisyonlarındaki    
  mensucat hariç):    
5804.10  – Tüller ve diğer ağ mensucat:    
5804.10.10.00.00  – – Düz olanlar 100
   – – Diğerleri:    
5804.10.90.10.00  – – – Tabii ipekten (saf veya karışık), suni liflerden veya pamuktan    
          fasoneli bobino tüller  100
5804.10.90.90.00  – – – Diğer fasoneli tüller ve ağ mensucat  100
   – Makina işi dantela:    
5804.21  – – Suni ve sentetik liflerden:    
5804.21.00.10.00  – – – Suni liflerden olanlar  100
5804.21.00.90.00  – – – Diğerleri  100
5804.29  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
5804.29.00.10.00  – – – Tabii ipekten (saf veya karışık) olanlar  100
   – – – Diğerleri     
5804.29.00.90.11  – – – – Pamuktan olanlar 100
5804.29.00.90.19  – – – – Diğer maddelerden olanlar 100
5804.30  – El işi dantela:    
   – – Tabii ipekten (saf veya karışık) veya suni liflerden olanlar     
5804.30.00.10.11  – – – Tabii ipekten (saf veya karışık) olanlar  100
5804.30.00.10.12  – – – Suni liflerden olanlar  100
   – – Diğerleri     
5804.30.00.90.11  – – – Pamuktan olanlar  100
5804.30.00.90.19  – – – Diğer maddelerden olanlar  100
       
5805.00.00.00.00 El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais    
  ve benzerleri) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta, kanaviçe    
  gibi) (hazır eşya halinde olsun olmasın) 100
       
58.06 Kordelalar (58.07 pozisyonunda yer alanlar hariç); paralel hale getirilip    
  yapıştırılmış ipIik veya liflerden atkı ipliksiz kordelaIar (boldükler) :    
5806.10  – Kadife, pelüş (havlu cinsi bukleli mensucat dahil) ve tırtıl mensucattan     
     olanlar    
5806.10.00.00.11  – – Sentetik ve suni liflerden veya pamuktan olanlar  100
5806.10.00.00.12  – – İpekten, buretten veya diğer ipek döküntülerinden olanlar  100
5806.10.00.00.19  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar  100
5806.20  – Diğer kordelalar (ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla elastomerik iplik    
     veya kauçuk iplik içerenler):    
5806.20.00.10.00  – – Elastiki olanlar  50
5806.20.00.90.00  – – Diğerleri  100
   – Diğer kordelalar:    
5806.31.00.00.00  – – Pamuktan  100
5806.32  – – Sentetik ve suni liflerden:    
   – – – Kenarlı olanlar:     
5806.32.10.00.11  – – – – Dar dokuma saten kordela 100
5806.32.10.00.19  – – – – Diğerleri 100
   – – – Diğerleri     
5806.32.90.00.11  – – – – Cırt bant 100
5806.32.90.00.19  – – – – Diğerleri 100
5806.39  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden    
5806.39.00.00.11  – – – 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli lifle-    
          rinden olanlar (58.07 pozisyonundaki eşya hariç) 100
5806.39.00.00.19  – – – Diğerleri  100
5806.40  – Paralel hale getirilip yapıştırılmış iplik veya liflerden atkı ipliksiz    
     kordelalar (boldükler)    
5806.40.00.00.11  – – 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli lifle-    
        rinden olanlar (58.07 pozisyonundaki eşya hariç) 100
5806.40.00.00.19  – – Diğerleri 100
       
58.07 Dokumaya elverişli maddelerden işlenmemiş etiketler, armalar ve ben-    
  zeri eşya(parça halinde, şerit halinde veya şekline ya da ölçüsüne göre     
  kesilmiş, işlemeleri olmayan) :    
5807.10  – Dokunmuş:    
5807.10.10.00.00  – – Üzerlerine yazı ve motif dokunmuş olanlar  100
5807.10.90.00.00  – – Diğerleri  100
5807.90  – Diğerleri:    
   – – Keçeden veya dokunmamış mensucattan olanlar:    
5807.90.10.10.00  – – – Keçeden  50
5807.90.10.20.00  – – – Dokunmamış mensucattan  60
5807.90.90.00.00  – – Diğerleri  100
       
58.08 Parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri     
  süs  eşyası (örme veya kroşe olanlar hariç); saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya:    
5808.10  – Parça halinde kordonlar:    
5808.10.00.10.00  – – Elastiki olanlar  50
5808.10.00.90.00  – – Diğerleri  100
5808.90  – Diğerleri:    
5808.90.00.10.00  – – Elastiki olanlar  50
5808.90.00.90.00  – – Diğerleri  100
       
5809.00.00.00.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, giyim eşya-    
  sında,döşemecilikte veya benzeri işlerde kullanılan, metal ipliklerden     
  dokunmuş mensucat ve 56.05 pozisyonundaki metalize ipliklerden    
  dokunmuş mensucat  200
       
58.10 Parça, şerit veya motif halinde işlemeler:    
5810.10  – Görülebilir zemini olmayan işlemeler:     
5810.10.10.00.00  – – Kıymeti  kg.da (net ağırlık) 35 Euro’yu geçenler  100
5810.10.90.00.00  – – Diğerleri  100
   – Diğer işlemeler:    
5810.91  – – Pamuktan:    
5810.91.10.00.00  – – – Kıymeti  kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro’yu geçenler  100
5810.91.90.00.00  – – – Diğerleri  100
5810.92  – – Suni ve sentetik liflerden:    
5810.92.10.00.00  – – – Kıymeti  kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro’yu geçenler  100
5810.92.90.00.00  – – – Diğerleri  100
5810.99  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
5810.99.10.00.00  – – – Kıymeti  kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro’yu geçenler  100
5810.99.90.00.00  – – – Diğerleri  100
       
5811.00 Aralarına dolgu maddesi konulan bir veya daha fazla dokumaya elverişli    
  madde tabakalarının dikilmesi veya başka şekilde birleştirilmesinden    
  meydana gelen parça halindeki kapitoneli mensucat (58.10 pozisyonun-    
  daki işlemeler hariç):    
   – Örme    
5811.00.00.01.00  – – Pamuktan olanlar  m2 70
   – – Diğerleri:    
5811.00.00.05.00  – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından mensucattan olanlar ve     
         elastiki veya kauçuklu olmayanlar m2 100
   – – – Selüloz türevleri veya diğer suni plastik maddeler emdirilmiş,    
         sıvanmış veya bu maddelerle lamine edilmiş olanlar:    
5811.00.00.07.00  – – – – Deri yerine kullanılanlar m2 50
5811.00.00.09.00  – – – – Diğerleri m2 50
5811.00.00.19.00  – – – Diğerleri m2 150
   – Diğerleri :    
   – – Pamuktan olanlar:    
5811.00.00.21.00  – – – Ağartılmış veya beyazlatılmış olanlar m2 70
5811.00.00.29.00  – – – Diğerleri m2 70
5811.00.00.30.00  – – Sentetik filamentlerden olanlar  m2 150
5811.00.00.40.00  – – Suni filamentlerden olanlar m2 150
   – – Diğerleri:    
5811.00.00.91.00  – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından olanlar m2 50
   – – – Selüloz türevleri veya diğer suni plastik maddeler emdirilmiş,    
           sıvanmış veya bu maddelerle lamine edilmiş olanlar:    
5811.00.00.92.00  – – – – Deri yerine kullanılanlar m2 50
5811.00.00.93.00  – – – – Diğerleri  m2 50
5811.00.00.95.00  – – – Vatka veya keçeden olanlar m2 50
5811.00.00.96.00  – – – Dokunmamış, örülmemiş olanlar m2 60
5811.00.00.99.00  – – – Diğerleri  m2 150

© Akif PARLATAN 500&1715