Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 59)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
59.01 Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk    
  veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat;    
  mühendis muşambası veya şeffaf bezler; hazır tualler; şapkacılıkta    
  kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat:    
       
5901.10.00.00.00  – Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk     
     veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli     
     mensucat  m2 40
5901.90  – Diğerleri:    
5901.90.00.10.00  – – Mühendis muşambası veya şeffaf bezler ve hazır tualler  m2 40
5901.90.00.90.00  – – Diğerleri  m2 40
       
59.02 Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskoz     
  ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil    
  vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat (kord bezi):     
5902.10  – Naylon veya diğer poliamidlerden:    
5902.10.10.00.00  – – Kauçuk emdirilmiş m2 60
   – – Diğerleri:    
5902.10.90.10.00  – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan    
         dokumaya elverişli sentetik devamlı liflerden mensucat    
         (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış)  m2 10
5902.10.90.90.00  – – – Diğerleri m2 150
5902.20  – Poliesterlerden:    
5902.20.10.00.00  – – Kauçuk emdirilmiş  m2 60
   – – Diğerleri:    
5902.20.90.10.00  – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan    
         dokumaya elverişli sentetik devamlı liflerden mensucat    
         (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış) m2 10
5902.20.90.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
5902.90  – Diğerleri:    
5902.90.10.00.00  – – Kauçuk emdirilmiş  m2 60
   – – Diğerleri:    
5902.90.90.10.00  – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan    
          dokumaya elverişli suni devamlı liflerden (viskoz ipeğinden)     
          mensucat (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış) m2 10
5902.90.90.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
       
59.03 Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş    
  mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç):    
5903.10  – Poli(vinil klorür) ile:    
   – – Emdirilmiş:    
5903.10.10.10.00  – – – Deri taklidi  m2 50
5903.10.10.90.00  – – – Diğerleri  m2 50
   – – Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:    
5903.10.90.10.00  – – – Deri taklidi  m2 50
5903.10.90.90.00  – – – Diğerleri  m2 50
5903.20  – Poliüretanla:    
   – – Emdirilmiş:    
5903.20.10.10.00  – – – Deri taklidi   m2 50
5903.20.10.90.00  – – – Diğerleri m2 50
   – – Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:    
5903.20.90.10.00  – – – Deri taklidi   m2 50
5903.20.90.90.00  – – – Diğerleri  m2 50
5903.90  – Diğerleri:    
   – – Emdirilmiş:    
5903.90.10.10.00  – – – Deri taklidi   m2 50
5903.90.10.90.00  – – – Diğerleri  m2 50
   – – Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:    
   – – – Ön yüzünü teşkil eden dokumaya elverişli maddesi selüloz türevleri    
          veya diğer plastik maddelerle:    
5903.90.91.10.00  – – – – Deri taklidi   m2 50
5903.90.91.90.00  – – – – Diğerleri  m2 50
   – – – Diğerleri:    
5903.90.99.10.00  – – – – Deri taklidi   m2 50
5903.90.99.90.00  – – – – Diğerleri  m2 50
       
59.04 Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın) ; bir sıvama veya    
  kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki     
  suretiyle elde edilen yer kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun     
  olmasın):    
5904.10.00.00.00  – Linoleum m2 50
5904.90.00.00.00  – Diğerleri  m2 50
       
5905.00 Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları:    
5905.00.10.00.00  – Herhangi bir maddeden mesnet üzerine sabitleştirilmiş, paralel     
     ipliklerden oluşanlar  75
   – Diğerleri:    
5905.00.30.00.00  – – Ketenden 70
5905.00.50.00.00  – – Jütten 50
   – – Suni veya sentetik liflerden    
5905.00.70.00.11  – – – Sentetik liflerden dokunmuş olanlar (devamsız veya döküntü)  150
5905.00.70.00.12  – – – Suni devamlı liflerden dokunmuş olanlar 150
5905.00.70.00.13  – – – Suni devamsız liflerden dokunmuş olanlar  150
5905.00.70.00.14  – – – Dokunmamış olanlar  150
5905.00.70.00.15  – – – Keçeden olanlar  150
5905.00.70.00.19  – – – Diğerleri  150
   – – Diğerleri:    
   – – – İpek, şap, buret mensucattan    
5905.00.90.10.11  – – – – İpekten olanlar  150
5905.00.90.10.12  – – – – Şap ve buretten olanlar  150
5905.00.90.20.00  – – – Rami mensucattan olanlar  70
   – – – Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden ve kağıt ipliğinden    
          yapılan mensucattan:    
5905.00.90.31.00  – – – – Kağıt ipliğinden mensucattan olanlar 80
5905.00.90.39.00  – – – – Diğerleri 40
5905.00.90.40.00  – – – Keçeden olanlar 50
5905.00.90.50.00  – – – Dokunmamış mensucattan olanlar; kauçuklu mensucattan (örme    
          olanlar hariç) olanlar  60
       
59.06 Kauçuklu mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç):    
5906.10.00.00.00  – Eni 20 cm. yi geçmeyen yapışkan bant  50
   – Diğerleri:    
5906.91.00.00.00  – – Örme veya kroşe 100
5906.99  – – Diğerleri:    
5906.99.10.00.00  – – – Bu fasılın 4 (c) notunda belirtilen mensucat  60
5906.99.90.00.00  – – – Diğerleri  60
       
5907.00.00.00.00 Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları,    
  atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler “tualler” m2 50
       
5908.00 Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lam-    
  ba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için     
  gömIekler ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat    
  (emdirilmiş olsun olmasın) :    
5908.00.00.10.00  – Beyaz alevli lambalar için gömlekler 25
5908.00.00.90.00  – Diğerleri 25
       
5909.00 Dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumları ve benzeri     
  hortumlar (diğer maddelerden teçhizat veya aksesuarı olsun olmasın):    
   – Sentetik liflerden     
5909.00.10.00.11  – – Yangın hortumları  25
5909.00.10.00.19  – – Diğerleri  25
   – Diğer dokumaya elverişli maddelerden:    
   – – Yün ve kıldan hortumlar     
5909.00.90.10.11  – – – Yangın hortumları  25
5909.00.90.10.19  – – – Diğerleri  25
   – – Diğerleri     
5909.00.90.90.11  – – – Yangın hortumları  25
5909.00.90.90.12  – – – Pamuktan hortumlar  25
5909.00.90.90.13  – – – Ketenden hortumlar  25
5909.00.90.90.19  – – – Diğerleri 25
       
5910.00.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon     
  kolanları (plastik emdirilmiş, sıvanmış veya plastikle lamine edilmiş    
  veya metalle veya diğer maddelerle takviye edilmiş olsun olmasın) 25
       
59.11 Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus    
   bu fasılın 7 nolu notunda belirtilen ürünler ve eşya:    
5911.10.00.00.00  – Kard garnitürlerinin imalinde kullanılan türden kauçuk, deri ve diğer    
     maddelerle kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş mensucat, ke-     
     çe ve keçeli mensucat ve diğer teknik amaçlarla kullanılmaya     
     mahsus benzeri mensucat [üstüvanelerin (dokuma arışı) kaplanma-    
     sına mahsus kauçuk emdirilmiş kadife kordelalar dahil]  15
5911.20  – Eleklik mensucat ve gaz mensucat (hazır halde olsun olmasın)    
5911.20.00.00.11  – – İpekten 15
5911.20.00.00.12  – – Şap liflerinden  15
5911.20.00.00.13  – – Suni, sentetik liflerden 15
5911.20.00.00.19  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar 15
   – Kağıt imaline mahsus makinalarda veya benzeri makinalarda    
     (hamur veya amyant -çimento makinaları gibi) kullanılmaya mahsus     
     nihayetsiz veya bağlayıcı tertibata uygun dokumaya elverişli     
     mensucat ve keçeler:    
5911.31  – – Metrekare ağırlığı 650 gr. dan az:    
   – – – İpekten, sentetik veya suni liflerden:    
5911.31.11.00.00  – – – – Kağıt makinalarında kullanılan türden sentetik liflerden dokunmuş    
            mensucat (keçeli olsun olmasın)  m2 15
   – – – – Diğerleri     
5911.31.19.00.11  – – – – – İpekten olanlar 15
5911.31.19.00.12  – – – – – Sentetik veya suni liflerden olanlar  15
5911.31.90.00.00  – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden  15
5911.32  – – Metrekare ağırlığı 650 gr. veya daha fazla:    
   – – – İpekten, suni veya sentetik liflerden     
5911.32.11.00.00  – – – – Kağıt makinalarında kullanılan türden, üzerine dolgu tabakası iğnelenmiş,    
          sentetik liflerden dokunmuş mensucat (örneğin, baskı keçeleri) m2 15
5911.32.19.00.00  – – – – Diğerleri  m2 15
5911.32.90.00.00  – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 15
5911.40.00.00.00  – Yağ presinde veya benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları    
     (insan saçından olanlar dahil) 15
5911.90  – Diğerleri:    
   – – Keçeden     
5911.90.10.00.11  – – – Polisaj keçesi 15
5911.90.10.00.19  – – – Diğerleri 15
   – – Diğerleri    
5911.90.91.00.00  – – – Yarı iletken waferların üretiminde kullanılan türde kendinden yapışkanlı    
        dairesel cilalama pedleri 15
   – – – Diğerleri:    
5911.90.99.00.11  – – – – Basma makinalarına mahsus blanketler 15
5911.90.99.00.12  – – – – Filtre torbaları  15
5911.90.99.00.19  – – – – Diğerleri 15

© Akif PARLATAN 500&1715